De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale samenwerking bij de inkoop 11 juni 2014 Marjanneke Wiegerinck Afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale samenwerking bij de inkoop 11 juni 2014 Marjanneke Wiegerinck Afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale samenwerking bij de inkoop 11 juni 2014 Marjanneke Wiegerinck Afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement

2 PAGINA Doel decentralisaties Op gemeentelijk niveau betere aansluiting van vraag en aanbod en prioritering (integraliteit – 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur) Systeem wijziging Omvangrijke bezuinigingen om zorgkosten te reduceren cq beheersen 2

3 PAGINA Transities / transformatie Grote veranderingen voor klanten, leveranciers en werknemers, maar ook voor gemeenten en zorgverzekeraar Afspraken landelijk en regionaal over zorgcontinuïteit en zorginfrastructuur – Regionaal Transitie Arrangement (Jeugd) – Overgangsrecht (Wmo) – Daar waar mogelijk over frictie en werkgelegenheid Lerend veranderen 3

4 PAGINA4 Schaalniveau inkoop Bestuurlijke afspraak gemeenten Zaanstreek-Waterland: –Lokaal wat kan, bovenlokaal waar dat meerwaarde heeft Toegang tot ondersteuning: lokaal –vanuit gedachte ‘zoveel mogelijk dichtbij, in de wijk’ –Sociaal Wijkteam of Jeugdteam Inkoop van ondersteuning: juiste schaalniveau –Lokaal –Regionaal –Regionaal ism Amsterdam-Amstelland en Haarlemmermeer –Landelijk (enkele zeer kleine specifieke doelgroepen)

5 PAGINA Regionale inkoop AWBZ/Wmo Gespecialiseerde dagbesteding Kortdurend verblijf (logeeropvang) Vervoer (van en naar dagbesteding/kortdurend verblijf). Gespecialiseerde individuele Begeleiding Hulp bij huishouden Jeugdbescherming en -reclassering AMHK 5

6 PAGINA Regionale inkoop (2) Jeugd GGZ -Generalistisch -Specialistisch Jeugdopvoedhulp -Pleegzorg -Dagbehandeling/specialistische jeugdhulp voor het jonge kind -Residentiele hulp/verblijf jeugd -Crisisopvang en –hulp jeugd -Jeugdhulpplus Jeugd AWBZ -Begeleiding & persoonlijke verzorging -Verblijf met behandeling 6

7 PAGINA Globale cijfers regio ZaWa AWBZ/WmoJeugd ca 3000 cliëntenca 68.000 kinderen 0-18 jr ca 22 mlnJBJR AMHK J-GGZ ca 17 mln JOH ca 12 mln J-AWBZ ca 17 mln 7 ca 9 mln

8 PAGINA Globale cijfers (2) 8 Tabel: aantal jeugdzorgcliënten Zaanstad Bron: Sociaal- en Cultureel Planbureau en KPMG 2011/12

9 PAGINA Inkoop en contractering 9 Gezamenlijke uitgangspunten 2015 beschouwen als overgangsjaar met nadruk op zorgcontinuïteit Ruimte voor innovatie en nieuwe aanbieders Ruimte voor zowel grote als kleine aanbieders Specifiek voor JeugdSpecifiek door AWBZ De basis van de toegang tot de specialistische jeugdhulp bij de jeugdteams beleggen Verschuiving van 2 de naar 1 ste lijn Minder specialistische zorgAansluiting onderwijs, dagbesteding en begeleid werken Verkorten van trajectenPersoonsvolgend budget Voorkomen van dwangAanbieder levert maatwerk en geen vaste producten Inzet vinger aan de polsVan productfinanciering naar (gedeeltelijk) resultaatfinanciering

10 PAGINA Samenwerking in de praktijk In de ambtelijke overleggen (AO’s) Jeugd en AWBZ/Wmo wordt met de regionale beleidsadviseurs samengewerkt om te komen tot de programma’s van eisen (PvE’s). Die worden besproken in portefeuillehouderoverleggen met de regionale wethouders Jeugd en AWBZ/Wmo Op basis van DVO worden daarna alle PvE’s ter goedkeuring voorgelegd aan de colleges Ook in multidisciplinaire werkgroepen is er regionale samenwerking op het gebied van bv de overeenkomsten, informatievoorziening, ICT etc 10

11 PAGINA Samenwerking in de praktijk (2) Zaanstad zet de PvE’s op de markt en voert de onderhandelings- gesprekken op basis van de binnengekomen offertes van de aanbieders. -Jeugd: 41 instellingen hebben 83 offertes ingediend -AWBZ/Wmo: 51 instellingen ingeschreven voor de bestuurlijke aanbesteding -Digitaal contracteren voor vrijgevestigden/kleine aanbieders jeugd-GGZ en jeugd-AWBZ Merendeel van contractering raamovereenkomsten medio juli gereed Najaar 2014: informeren cliënten, implementatie contracten en inrichting facturatie, contractmanagement 11

12 PAGINA Monitoring Het accent ligt in de periode voor de zomervakantie op de inkoop, daarna op implementatie en inregelen contractmanagement. Streven is zo veel mogelijk aan te sluiten bij landelijk overeengekomen prestatie- indicatoren op gebied van bv kwaliteit, financiën, innovatie en klanttevredenheid, met evt specifieke, aanvullende eisen maar zonder onevenredige administratieve lasten. Ondertussen wordt er al wel op divers niveau nagedacht over monitoring: Landelijk: op 17 april is een motie (Van der Burg -& Ypma) in de Tweede kamer aangenomen die staatssecretaris van VWS oproept om een lijst met outcomecrteria te publiceren op 1 juni. Dit om uniformiteit (en kwaliteit) landelijk te stimuleren. Door Regionaal Adviesteam Informatievoorziening Jeugdhulp wordt samen met aanbieders een (minimum) basisset ontwikkeld. 2 e helft 2014 klaar. Ook bij bestuurlijk aanbesteden AWBZ/Wmo is hierop interactie met de aanbieders. 12

13 PAGINA Planning 2014 – discussie en onzekerheid 13 Inkoop – juli, aug, sept Informeren cliënten sept, okt, nov Helderheid budgettering (juni) Raad Allocatie & Consequentie Aanbieders Werkgelegenheid Vastgoed Cliënten Ontevredenheid & onbegrip Start nieuw syst. - Cultuur (jan – dec)

14 PAGINA Risicomanagement Transitie risico’s 1.De voorbereidingen voor de transitie zijn niet tijdig afgerond 2.Inwoners weten door de transitie niet waar ze terecht kunnen of raken uit beeld 3.ICT is niet op orde: administratieve chaos en onvoldoende inzicht in cliëntgegevens 4.We kunnen de inwoners voor wie we verantwoordelijk worden niet goed bedienen 14

15 PAGINA15 Risicomanagement (2) Transformatie risico’s 1.Onvoldoende deskundigheid bij de lokale gebiedsteams 2.Te groot beroep op de tweedelijns (duurdere) hulpverlening 3.Onvoldoende financiële middelen voor de nieuwe taken 4.Onvoldoende informele ondersteuning in de wijken; link vrijwilligers/burgers ontbreekt in de praktijk 5.Weinig of onduidelijke ruimte voor de professional 6.Optreden van de ‘risicoregelreflex’ na calamiteit in de pers


Download ppt "Regionale samenwerking bij de inkoop 11 juni 2014 Marjanneke Wiegerinck Afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google