De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JURIDISCHE BEGELEIDING

Verwante presentaties


Presentatie over: "JURIDISCHE BEGELEIDING"— Transcript van de presentatie:

1 JURIDISCHE BEGELEIDING
OVERLEGFORUM JURIDISCHE BEGELEIDING Lokaal Sociaal Beleid Gent

2 AGENDA 20 oktober 2005 Verwelkoming en situering
Planning 2005 en verder Omgevingsanalyse algemeen Gent: ontwerptekst Werwijze overlegforum Verkiezing van een voorzitter Lokaal Sociaal Beleid Gent

3 DOELSTELLINGEN LSB Afstemming, samenwerking en coördinatie tussen Stad, OCMW en particuliere organisaties verbeteren Kwaliteitsvolle en transparante dienstverlening voorzien Maximale toegankelijkheid van de dienstverlening garanderen Optimaal bereiken van de doelgroep Signaleren van noden die lokale bevoegdheden overschrijden naar bevoegde hogere overheden Lokaal Sociaal Beleid Gent

4 OVERLEGMODEL Gemeenteraad & OCMW-raad Stuurgroep
Ambtelijk sociaal overleg Permanente werkgroep Overlegforum 1 Overlegforum 2 Overlegforum 11 . . . Relaties met de achterban Lokaal Sociaal Beleid Gent

5 WELKOM Effectief Plaatsvervangend Bureau voor Juridische Bijstand
Slachtofferonthaal (parket) Martine Bossaerts Justitiehuis Inge Baudewijns Psychosociale dienst – Gevangenis Gent Pascalle Capoen CAW Artevelde CAW Visserij ABC – Forensische eenheid Commissie voor Juridische Bijstand Dhr. De Muynck Mevr. Hermans Project Herstelbemiddeling Elsie Van Den Haezevelde Wetswinkel Slachtofferhulp Politie Gent Sabine Deneef SIVI Odette Soenens Stad Gent Peter Colle OCMW Gent Geertje Van Doorne Permanente Werkgroep Paule Nenquin Lokaal Sociaal Beleid Gent

6 PLANNING 2005 WAT WIE WANNEER Opstarten (werkwijze, voorzitter)
Bespreken ontwerp omgevingsanalyse Overlegfora Oktober Opmerkingen en aanvullingen op omgevingsanalyse verzamelen Leden overlegfora via voorzitter aan permanente werkgroep (Paule Nenquin) 2 weken na samenkomst clusterforum Bespreking aangepaste omgevingsanalyse Stuurgroep LSB 24 november Beslissing LSB-plan : stappenplan participatie taakafspraken Stad-OCMW omgevingsanalyse algemeen Gent Vast Bureau OCMW College van Schepenen en Burgemeester Commissie Welzijn Gemeenteraad OCMW-raad Gemeenteraad 5-18 december Lokaal Sociaal Beleid Gent

7 PLANNING 2006 WAT WIE WANNEER Missie en visie per cluster Overlegfora
januari tot september Van omgevingsanalyse naar voorstel tot strategische keuzes Overlegfora en stuurgroep Gemeenteraadsverkiezingen - bestuursakkoord Gentse burger – politieke partijen oktober Omgevingsanalyse per cluster PWG en overlegfora januari tot december Lokaal Sociaal Beleid Gent

8 PLANNING 2007 WAT WIE WANNEER opmaken LSB-plan 2008-2013 algemeen Gent
per grondrecht / cluster Overlegfora en stuurgroep jan.-dec. beslissen LSB-plan VB, CBS, Commissie, OCMW- en gemeenteraad dec. Lokaal Sociaal Beleid Gent

9 ontwerp OMGEVINGSANALYSE In het kader van LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT

10 OA LSB GENT opbouw Kernvraag = missie LSB: menswaardig leven verzekeren  “Zijn de sociale grondrechten toegankelijk voor de Gentenaars? Opbouw De inwoners van Gent: wie zijn ze? (demografisch, financieel, kansarmoede) Hebben de Gentse inwoners toegang tot de sociale grondrechten? Per grondrecht: Inleidend: Een recht? Wat is er al? Hoe belangrijk vindt de Gentenaar dit? Kernvraag: Toegankelijk voor iedereen? Specifieke doelgroepen voor wie de toegang tot het grondrecht meer belemmerd is? Vergelijkingen in TIJD (evoluties, verwachtingen) en RUIMTE (binnen Gent, tgo. Centrumsteden, Vlaanderen,) Oorzaken: wat belemmert de toegang? Wonen Werken Sociale zekerheid en bijstand Leren en onderwijs Gezondheid Cultuur, sport en vrije tijd Sociale cohesie (keuze van het lokaal bestuur) Lokaal Sociaal Beleid Gent

11 OA LSB GENT doel Deze omgevingsanalyse dient als basis voor de te nemen strategische keuzes voor Gent in zijn geheel. Ze wordt opgebouwd rond de grondrechten om het geheel samen te houden zodat onderlinge verbanden niet uit het zicht verdwijnen Lokaal Sociaal Beleid Gent

12 DE GENTENAARS… WIE ZIJN ZE? Lokaal Sociaal Beleid Gent

13 demografisch profiel 230 734 inwoners in Gent
19de e gordel, Binnenstad, Nieuw Gent dichtst bevolkt: > 4000 inw/km² iets meer dan 1/5 jonger dan 20 jaar, iets minder dan 1/5 ouder dan 65 jaar “jonge” wijken : Rabot-Blaisantvest, de Bloemekenswijk en Muide-Meulestede “oude” wijken : Watersportbaan-Ekkergem, de Kanaalzone en Sint-Denijs-Westrem Lokaal Sociaal Beleid Gent

14 demografisch profiel Positief verhuissaldo
Hoogste concentratie ECM: Rabot-Blaisantvest en Sluizeken-Tolhuis-Ham 45% van de Gentse huishoudens zijn alleenstaanden. 29% van de huishoudens bestaat uit 2 personen 26% telt 3 of meer gezinsleden Lokaal Sociaal Beleid Gent

15 financieel profiel Gemiddeld (bruto) inkomen van de verdienende inwoners van Gent 296 euro per maand lager dan in Vlaanderen “armste” wijken: Rabot-Blaisantvest, Sluizeken-Tolhuis-Ham en Nieuw Gent Inkomen onder de kritische grens: 14,2% van de alleenstaanden 7,1% bij de gehuwden Lokaal Sociaal Beleid Gent

16 financieel profiel 1,57% leefloongerechtigden (hoogste % van Vlaanderen) Hoogste concentratie OCMW-cliënten:Rabot-Blaisantvest en Nieuw Gent Overmatige schuldenlast: 3,1% van de Gentenaars Lokaal Sociaal Beleid Gent

17 kansarmoede Meervoudige armoedeindex van kind en gezin
in Gent werden 9,5% van de kinderen geboren in een kansarm gezin (in Vlaanderen: 5,6%) Lokaal Sociaal Beleid Gent

18 DE GENTENAARS… HEBBEN ZE TOEGANG TOT DE SOCIALE GRONDRECHTEN ?
Lokaal Sociaal Beleid Gent

19 wonen Gent heeft een voldoende groot woningbestand, relatief veel sociale woningen, opvang in noodgevallen en ondersteuning voor mensen met huisvestingsvragen Senioren en personen met handicap: moeilijk om een aangepaste woning te vinden Jongeren, jonge gezinnen, mensen met een laag inkomen: moeilijk om een betaalbare woning te vinden Cliënten uit hulpverleningssector, allochtonen, asielzoekers worden vaak door eigenaars geweerd ? Leegstand, hoge prijzen en een groot aantal woningen van slechte kwaliteit Anderhalf jaar wachttijd voor een sociale woning ¾ is tevreden over de buurt reden van ontevredenheid: lelijke of slechts onderhouden omgeving, rommel in de buurt of te weinig buurtgroen (vooral 19de e. gordel) bereikbaarheid van buurtgroen is sociaal ongelijk verdeeld Lokaal Sociaal Beleid Gent

20 werken ? Gent, Stad in Werking
104 jobs voor elke 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd(gem. centrstad 96/100) 13,9% vindt geen werk (Vlaams gemiddelde = 8,3%) Stijging van de werkloosheidsgraad sedert 2001 Hoogste concentraties in 19e eeuwse gordel, Nieuw-Gent en Binnenstad 1/4 van de potentiële beroepsbevolking werkloos in Rabot-Blaisantvest 1/5 werkloos in Sluizeken-Tolhuis-Ham en Muide-Meulestede Laaggeschoolden, jongeren en allochtonen Complex en verschillen soms per doelgroep gebrek aan laaggeschoolde arbeid discriminatie bij allochtonen en holebi’s financiële drempels fysieke/psychologische drempels ? Lokaal Sociaal Beleid Gent

21 gezondheid Uitgebreid aanbod aan voorzieningen in de gezondheidszorg Meer sterfte door ziekten aan het ademhalingsstelsel dan in Vlaanderen Relatief hoge zelfmoordcijfers Inwoners van achtergestelde buurten meer te lijden van een slechte gezondheid dan inwoners van de stad in zijn geheel Gedragsdeterminanten zoals voeding of roken Meer vervuiling van binnen- en buitenmilieu in achtergestelde buurten Financiële drempels (bvb. remgeld) Psychologische drempels ? Gentenaars vinden gezondheid het belangrijkste aspect van het sociaal beleid Lokaal Sociaal Beleid Gent

22 sociale zekerheid en bijstand
mensen die niet tot hun sociale zekerheidsrechten komen, kunnen terecht in bij het OCMW 1/20 Belgen leeft meer dan een jaar met een inkomen onder het leefloon psychische drempels: onvoldoende duidelijke informatie - te weinig overleg - tijd … minimuminkomen te laag om tegenslagen op te vangen Lokaal Sociaal Beleid Gent

23 leren en onderwijs De Gentse schoolpoorten staan dan ook open voor alle leerplichtigen Ook voor volwassenen is er een gamma aan opleidingen Kinderen uit lagere sociale klassen starten later en lopen vaker achterstand op schoolse vertraging in LO: meer dan 1/4 van de kinderen schoolse vertraging in SO: meer dan 1/3 van de kinderen Ongelijkheid uit zich ook in studie-oriëntatie,mate van ongekwalificeerde uitstroom en spijbelgedrag Sociale klasse Socio-professionele categorie Etnisch culturele achtergrond ? Lokaal Sociaal Beleid Gent

24 cultuur, sport en vrije tijd
Meer amateurgezelschappen, podiumvoorstellingen dan andere centrumsteden Toonaangevende archieven en bibliotheken Sociaal-artistieke projecten in de wijken Uitgebreid sportief aanbod, met stedelijke sporthallen en zwembaden, openluchtcentra en sportcursussen Opleidingsniveau is de belangrijkste determinant voor cultuurdeelname Senioren gaan minder naar theater en musea Personen met een handicap gaan minder naar bioscoop en bibliotheek ? Geld, tijd, informatie, beperkte mobiliteit, beperkte ervaring in cultuurparticipatie en de moeilijkheid om voor kinderopvang te zorgen Lokaal Sociaal Beleid Gent

25 sociale cohesie Gentse bestuur kiest er voor om de sociale cohesie onder de inwoners te bevorderen via stedelijke buurtcentra in de wijken Meeste Gentenaars zijn tevreden over hun buurt 1 op 10 Gentenaars is ontevreden over de contacten in de buurt 14% van de Gentenaars voelt zich onveilig (meer dan Vlaanderen) Vooral vrouwen, lager onderwijsniveau, 19de eeuwse gordel 1/4 voelt zich onvoldoende betrokken bij de buurt Lokaal Sociaal Beleid Gent

26 Is de informatie volledig?
OA LSB GENT ter aanvulling Is de informatie juist? Is de informatie volledig? Wat missen we? Lokaal Sociaal Beleid Gent

27 OA LSB GENT criteria voor aanvullingen
Objectieve, kwantitatieve informatie Gestaafd met bewijsmateriaal (bv. wetenschappelijk onderzoek van max. 5 jaar oud, registratiegegevens) Kwalitatieve informatie, ervaringskennis Geen individuele bekommernissen maar gedragen door een groep van mensen Algemeen Gent dus info op wijkniveau enkel indien vergelijking over alle wijken heen Lokaal Sociaal Beleid Gent

28 OVERLEGFORA werkwijze Communicatie Vergaderfrequentie
Van de gemandateerden vragen we dat zij terugkoppelen naar de diensten waar ze voor staan Stad Gent zoekt naar manieren om de communicatie te ondersteunen In eerste fase: verslagen van alle fora + stuurgroep beschikbaar maken op site Gent.be Vergaderfrequentie Om de 6-tal weken Kan meer zijn indien forum dit zelf beslist Rol van de Permanente Werkgroep Logistieke en administratieve ondersteuning Coördinatie en procesondersteuning van het overlegforum Bewaking van de transversale verbanden over de fora heen Voorbereiding van de vergadering met de voorzitter van het overlegforum Lokaal Sociaal Beleid Gent

29 OVERLEGFORA rol van de voorzitter
Zetelt in de stuurgroep (eerste vindt plaats op 24 november, 18 tot 20 uur) Organiseert de communicatie van de leden van het overlegforum naar de PWG en naar de stuurgroep Bereidt samen met Paule Nenquin het overlegforum voor Zit het overlegforum voor Communiceert als lid van de eigen sector ook met de eigen achterban Volgt de dynamiek en de behoeften van het forum Lokaal Sociaal Beleid Gent

30 Welzijnsoverleg Regio Gent
OCMW Gent Stad Gent Welzijnsoverleg Regio Gent Lokaal Sociaal Beleid Gent


Download ppt "JURIDISCHE BEGELEIDING"

Verwante presentaties


Ads door Google