De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent OVERLEGFORUM JURIDISCHE BEGELEIDING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent OVERLEGFORUM JURIDISCHE BEGELEIDING."— Transcript van de presentatie:

1

2 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent OVERLEGFORUM JURIDISCHE BEGELEIDING

3 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent AGENDA 20 oktober 2005 Verwelkoming en situering Planning 2005 en verder Omgevingsanalyse algemeen Gent: ontwerptekst Werwijze overlegforum Verkiezing van een voorzitter

4 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent DOELSTELLINGEN LSB Afstemming, samenwerking en coördinatie tussen Stad, OCMW en particuliere organisaties verbeteren Kwaliteitsvolle en transparante dienstverlening voorzien Maximale toegankelijkheid van de dienstverlening garanderen Optimaal bereiken van de doelgroep Signaleren van noden die lokale bevoegdheden overschrijden naar bevoegde hogere overheden

5 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent OVERLEGMODEL Stuurgroep Overlegforum 1 Overlegforum 2 Overlegforum 11... Permanente werkgroep Relaties met de achterban Gemeenteraad & OCMW-raad Ambtelijk sociaal overleg

6 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent WELKOM EffectiefPlaatsvervangend Bureau voor Juridische Bijstand Slachtofferonthaal (parket) Martine Bossaerts Justitiehuis Inge Baudewijns Psychosociale dienst – Gevangenis Gent Pascalle Capoen CAW Artevelde CAW Visserij ABC – Forensische eenheid Commissie voor Juridische Bijstand Dhr. De MuynckMevr. Hermans Project Herstelbemiddeling Elsie Van Den Haezevelde Wetswinkel Slachtofferhulp Politie Gent Sabine Deneef SIVI Odette Soenens Stad Gent Peter Colle OCMW Gent Geertje Van Doorne Permanente Werkgroep Paule Nenquin

7 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent PLANNING 2005 WATWIEWANNEER Opstarten (werkwijze, voorzitter) Bespreken ontwerp omgevingsanalyse OverlegforaOktober Opmerkingen en aanvullingen op omgevingsanalyse verzamelen Leden overlegfora via voorzitter aan permanente werkgroep (Paule Nenquin) 2 weken na samenkomst clusterforum Bespreking aangepaste omgevingsanalyseStuurgroep LSB24 november Beslissing LSB-plan 2006-2007:  stappenplan  participatie  taakafspraken Stad-OCMW  omgevingsanalyse algemeen Gent  Vast Bureau OCMW  College van Schepenen en Burgemeester  Commissie Welzijn Gemeenteraad  OCMW-raad  Gemeenteraad 5-18 december

8 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent PLANNING 2006 WATWIEWANNEER Missie en visie per clusterOverlegforajanuari tot september Van omgevingsanalyse naar voorstel tot strategische keuzes Overlegfora en stuurgroepjanuari tot september Gemeenteraadsverkiezingen - bestuursakkoordGentse burger – politieke partijenoktober Omgevingsanalyse per clusterPWG en overlegforajanuari tot december

9 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent PLANNING 2007 WATWIEWANNEER opmaken LSB-plan 2008-2013 algemeen Gent per grondrecht / cluster Overlegfora en stuurgroepjan.-dec. beslissen LSB-plan 2008-2013VB, CBS, Commissie, OCMW- en gemeenteraad dec.

10 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent ontwerp OMGEVINGSANALYSE In het kader van LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT

11 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent OA LSB GENT opbouw 1.Kernvraag = missie LSB: menswaardig leven verzekeren  “Zijn de sociale grondrechten toegankelijk voor de Gentenaars? 2.Opbouw De inwoners van Gent: wie zijn ze? (demografisch, financieel, kansarmoede) Hebben de Gentse inwoners toegang tot de sociale grondrechten? Per grondrecht: Inleidend: Een recht? Wat is er al? Hoe belangrijk vindt de Gentenaar dit? Kernvraag: Toegankelijk voor iedereen? Specifieke doelgroepen voor wie de toegang tot het grondrecht meer belemmerd is? Vergelijkingen in TIJD (evoluties, verwachtingen) en RUIMTE (binnen Gent, tgo. Centrumsteden, Vlaanderen,) Oorzaken: wat belemmert de toegang? WonenWerken Sociale zekerheid en bijstandLeren en onderwijs GezondheidCultuur, sport en vrije tijd Sociale cohesie (keuze van het lokaal bestuur)

12 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent OA LSB GENT doel Deze omgevingsanalyse dient als basis voor de te nemen strategische keuzes voor Gent in zijn geheel. Ze wordt opgebouwd rond de grondrechten om het geheel samen te houden zodat onderlinge verbanden niet uit het zicht verdwijnen

13 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent DE GENTENAARS… WIE ZIJN ZE?

14 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent demografisch profiel 230 734 inwoners in Gent iets meer dan 1/5 jonger dan 20 jaar, iets minder dan 1/5 ouder dan 65 jaar 19de e gordel, Binnenstad, Nieuw Gent dichtst bevolkt: > 4000 inw/km² “jonge” wijken : Rabot-Blaisantvest, de Bloemekenswijk en Muide-Meulestede “oude” wijken : Watersportbaan-Ekkergem, de Kanaalzone en Sint-Denijs-Westrem

15 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent demografisch profiel Positief verhuissaldo Hoogste concentratie ECM: Rabot-Blaisantvest en Sluizeken-Tolhuis-Ham 45% van de Gentse huishoudens zijn alleenstaanden. 29% van de huishoudens bestaat uit 2 personen 26% telt 3 of meer gezinsleden

16 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent financieel profiel Gemiddeld (bruto) inkomen van de verdienende inwoners van Gent 296 euro per maand lager dan in Vlaanderen “armste” wijken: Rabot-Blaisantvest, Sluizeken-Tolhuis-Ham en Nieuw Gent Inkomen onder de kritische grens: 14,2% van de alleenstaanden 7,1% bij de gehuwden

17 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent financieel profiel 1,57% leefloongerechtigden (hoogste % van Vlaanderen) Hoogste concentratie OCMW-cliënten:Rabot-Blaisantvest en Nieuw Gent Overmatige schuldenlast: 3,1% van de Gentenaars

18 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent kansarmoede Meervoudige armoedeindex van kind en gezin in Gent werden 9,5% van de kinderen geboren in een kansarm gezin (in Vlaanderen: 5,6%)

19 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent DE GENTENAARS… HEBBEN ZE TOEGANG TOT DE SOCIALE GRONDRECHTEN ?

20 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent wonen Gent heeft een voldoende groot woningbestand, relatief veel sociale woningen, opvang in noodgevallen en ondersteuning voor mensen met huisvestingsvragen Senioren en personen met handicap: moeilijk om een aangepaste woning te vinden Jongeren, jonge gezinnen, mensen met een laag inkomen: moeilijk om een betaalbare woning te vinden Cliënten uit hulpverleningssector, allochtonen, asielzoekers worden vaak door eigenaars geweerd ? ☺ Leegstand, hoge prijzen en een groot aantal woningen van slechte kwaliteit Anderhalf jaar wachttijd voor een sociale woning ¾ is tevreden over de buurt reden van ontevredenheid: lelijke of slechts onderhouden omgeving, rommel in de buurt of te weinig buurtgroen (vooral 19de e. gordel) bereikbaarheid van buurtgroen is sociaal ongelijk verdeeld

21 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent werken Gent, Stad in Werking 104 jobs voor elke 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd (gem. centrstad 96/100) 13,9% vindt geen werk (Vlaams gemiddelde = 8,3%) Stijging van de werkloosheidsgraad sedert 2001 Hoogste concentraties in 19e eeuwse gordel, Nieuw-Gent en Binnenstad 1/4 van de potentiële beroepsbevolking werkloos in Rabot-Blaisantvest 1/5 werkloos in Sluizeken-Tolhuis-Ham en Muide-Meulestede Laaggeschoolden, jongeren en allochtonen ? Complex en verschillen soms per doelgroep gebrek aan laaggeschoolde arbeid discriminatie bij allochtonen en holebi’s financiële drempels fysieke/psychologische drempels

22 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent gezondheid Uitgebreid aanbod aan voorzieningen in de gezondheidszorg Meer sterfte door ziekten aan het ademhalingsstelsel dan in Vlaanderen Relatief hoge zelfmoordcijfers Inwoners van achtergestelde buurten meer te lijden van een slechte gezondheid dan inwoners van de stad in zijn geheel ? ☺ Gedragsdeterminanten zoals voeding of roken Meer vervuiling van binnen- en buitenmilieu in achtergestelde buurten Financiële drempels (bvb. remgeld) Psychologische drempels Gentenaars vinden gezondheid het belangrijkste aspect van het sociaal beleid

23 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent sociale zekerheid en bijstand mensen die niet tot hun sociale zekerheidsrechten komen, kunnen terecht in bij het OCMW 1/20 Belgen leeft meer dan een jaar met een inkomen onder het leefloon psychische drempels: onvoldoende duidelijke informatie - te weinig overleg - tijd … minimuminkomen te laag om tegenslagen op te vangen

24 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent leren en onderwijs De Gentse schoolpoorten staan dan ook open voor alle leerplichtigen Ook voor volwassenen is er een gamma aan opleidingen Kinderen uit lagere sociale klassen starten later en lopen vaker achterstand op schoolse vertraging in LO: meer dan 1/4 van de kinderen schoolse vertraging in SO: meer dan 1/3 van de kinderen Ongelijkheid uit zich ook in studie-oriëntatie,mate van ongekwalificeerde uitstroom en spijbelgedrag ? Sociale klasse Socio-professionele categorie Etnisch culturele achtergrond

25 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent cultuur, sport en vrije tijd Meer amateurgezelschappen, podiumvoorstellingen dan andere centrumsteden Toonaangevende archieven en bibliotheken Sociaal-artistieke projecten in de wijken Uitgebreid sportief aanbod, met stedelijke sporthallen en zwembaden, openluchtcentra en sportcursussen ? Geld, tijd, informatie, beperkte mobiliteit, beperkte ervaring in cultuurparticipatie en de moeilijkheid om voor kinderopvang te zorgen Opleidingsniveau is de belangrijkste determinant voor cultuurdeelname Senioren gaan minder naar theater en musea Personen met een handicap gaan minder naar bioscoop en bibliotheek

26 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent sociale cohesie Gentse bestuur kiest er voor om de sociale cohesie onder de inwoners te bevorderen via stedelijke buurtcentra in de wijken Meeste Gentenaars zijn tevreden over hun buurt 1 op 10 Gentenaars is ontevreden over de contacten in de buurt 14% van de Gentenaars voelt zich onveilig (meer dan Vlaanderen) Vooral vrouwen, lager onderwijsniveau, 19de eeuwse gordel 1/4 voelt zich onvoldoende betrokken bij de buurt

27 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent OA LSB GENT ter aanvulling Is de informatie juist? Is de informatie volledig? Wat missen we?

28 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent OA LSB GENT criteria voor aanvullingen 1.Objectieve, kwantitatieve informatie Gestaafd met bewijsmateriaal (bv. wetenschappelijk onderzoek van max. 5 jaar oud, registratiegegevens) 2.Kwalitatieve informatie, ervaringskennis Geen individuele bekommernissen maar gedragen door een groep van mensen 3.Algemeen Gent dus info op wijkniveau enkel indien vergelijking over alle wijken heen

29 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent OVERLEGFORA werkwijze 1.Communicatie Van de gemandateerden vragen we dat zij terugkoppelen naar de diensten waar ze voor staan Stad Gent zoekt naar manieren om de communicatie te ondersteunen In eerste fase: verslagen van alle fora + stuurgroep beschikbaar maken op site Gent.be 2.Vergaderfrequentie Om de 6-tal weken Kan meer zijn indien forum dit zelf beslist 3.Rol van de Permanente Werkgroep Logistieke en administratieve ondersteuning Coördinatie en procesondersteuning van het overlegforum Bewaking van de transversale verbanden over de fora heen Voorbereiding van de vergadering met de voorzitter van het overlegforum

30 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent OVERLEGFORA rol van de voorzitter Zetelt in de stuurgroep (eerste vindt plaats op 24 november, 18 tot 20 uur) Organiseert de communicatie van de leden van het overlegforum naar de PWG en naar de stuurgroep Bereidt samen met Paule Nenquin het overlegforum voor Zit het overlegforum voor Communiceert als lid van de eigen sector ook met de eigen achterban Volgt de dynamiek en de behoeften van het forum

31 Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent OCMW Gent ann.vanden.wyngaerd@ocmwgent.be tine.seynaeve@ocmwgent.be Stad Gent paule.nenquin@gent.be Welzijnsoverleg Regio Gent kris.de.vos@wrg.be


Download ppt "Omgevingsanalyse Gent - Startnota Lokaal Sociaal Beleid Gent OVERLEGFORUM JURIDISCHE BEGELEIDING."

Verwante presentaties


Ads door Google