De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1  EHSAL HOOFDSTUK 10 Samenwerken & communiceren 1. Samenwerken - Groepsoefening - Groepen en teams 2. Communiceren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1  EHSAL HOOFDSTUK 10 Samenwerken & communiceren 1. Samenwerken - Groepsoefening - Groepen en teams 2. Communiceren."— Transcript van de presentatie:

1 1  EHSAL HOOFDSTUK 10 Samenwerken & communiceren 1. Samenwerken - Groepsoefening - Groepen en teams 2. Communiceren

2 2  EHSAL NASA-groepsoefening Lees de instructies op de handout

3 3  EHSAL NASA-groepsoefening Lees de instructies op de handout Vul individuele rangorde in (kolom 1) 5’

4 4  EHSAL NASA-groepsoefening Lees de instructies op de handout Vul individueel je rangorde in (kolom 1) Maak in groep een consensusrangorde door overleg (kolom 2) 20’

5 5  EHSAL NASA-groepsoefening Lees de instructies op de handout Vul individueel je rangorde in (kolom 1) Maak in groep een consensusrangorde door met elkaar te overleggen (kolom 2) Beantwoord in groep de reflectievragen 15’

6 6  EHSAL NASA-groepsoefening Lees de instructies op de handout Vul individueel je rangorde in (kolom 1) Maak in groep een consensusrangorde door met elkaar te overleggen (kolom 2) Beantwoord in groep de reflectievragen Docent geeft expertscores

7 7  EHSAL NASA-groepsoefening Lees de instructies op de handout Vul individueel je rangorde in (kolom 1) Maak in groep een consensusrangorde door met elkaar te overleggen (kolom 2) Beantwoord in groep de reflectievragen Docent geeft expertscores Bereken |kolom 1 – kolom 3| (kolom 4) Bereken |kolom 2 – kolom 3| (kolom 5) Maak de somscores voor kolom 4 & 5

8 8  EHSAL Reflectievragen Was het doel voor iedereen duidelijk? Hoe werd er begonnen? Wat verliep goed en minder goed? -Zegde ieder zijn mening? -Wie sprak veel/weinig -Wie had meeste invloed, was er leider? -Hoe gingen jullie om met menings- verschillen omtrent de rangorde? -Welke zijn verschillen in deelname Hoe kwam de groep tot besluiten?

9 9  EHSAL Reflectievragen Maak een inschatting van de kwaliteit van jullie groepsresultaat en van de aanvaarding ervan Q = … A = …

10 10  EHSAL Synergie ‘brede’ betekenis: groepsresultaat is beter dan het gemiddeld resultaat van de individuen ‘sterke’ betekenis: groepsresultaat is beter dan dat van het beste individu

11 11  EHSAL Vraag: Werd er in jullie groep synergie bereikt? In welke betekenis? Welke factoren hielpen of belemmerden het bekomen van je groepsresultaat? Inventariseer in twee kolommen. Kijk ook terug naar de antwoorden op de reflectievragen.

12 12  EHSAL Gewenst organisatiegedrag INDIVIDU Sterk betrokken en gemotiveerde mensen Effectieve leidinggevenden Arbeidssatisfactie en enkel ‘positieve’ stress GROEP “High performing” teams SYSTEEM Constructieve samenwerking tussen teams “Doorleefde” structuur, cultuur en verandering Lerende organisatie

13 13  EHSAL Groepen in de organisatie Groepen zijn een tussen-niveau tussen het individu (motivatie en leiderschap) en de organisatie Leider als “linking pin” (Likert)

14 14  EHSAL Kernelementen van een groep Twee of meer personen Interactie en communicatie (face to face?) Continuïteit en regelmaat Gemeenschappelijke doelen Onderlinge afhankelijkheid Sociale identiteit

15 15  EHSAL Soorten groepen 1.Formele groepen (van buitenaf) 1. Stuur- en overleggroepen 2. Taakgroepen 2. Informele groepen (van binnenuit) 1. Belangengroepen 2. Vriendschapsgroepen 3. “ Teams” Synergie Complementariteit en interafhankelijkheid Gedeelde doelen Gedeelde verantwoordelijkheid

16 16  EHSAL Functie van groepen Bestudeerd vanuit: Management en organisatiekunde: teamwork als succesfactor voor org. Sociale psychologie Ontwikkelingspsychologie  Mens én Organisatie !

17 17  EHSAL “Team” Formele groep Collectieve > individuele Synergie Complementaire doelen Complemantariteit in leden Samen verantwoordelijk = normatief concept

18 18  EHSAL Het belang van “teamwork”: Voorbeeld ziekenhuis Team rondom een kankerpatient –Chirurg –Internist –Radio-therapeut –Chemo-therapeut –Radioloog –Oncoloog Wat gebeurt er wanneer de communicatie fout loopt?

19 19  EHSAL Voordelen van werken in groep Kwaliteit van het besluit cf. synergie: * meer kennis en informatie * meer benaderingswijzen Aanvaarding: *Begrip, acceptatie *Betrokkenheid en motivatie tot implementatie  E = Q x A

20 20  EHSAL Synergie Twee betekenissen: –“Brede versie”: groepsscore is beter dan de gemiddelde score van de individuen –“Sterke versie”: groepsscore is beter dan deze van het beste individu –Een goede balans tussen taakgerichtheid, procesgerichtheid en proceduregerichtheid is noodzakelijk om synergie te kunnen bereiken

21 21  EHSAL Groepsfuncties Taak- (inhoud) & procedure functies –Rationeel en logisch zijn –Werken met feiten en meningen –Korte termijn perspectief: bereiken van “onmiddellijke” doelen “Ondersteunings-” (proces-) functies –Aandacht voor het proces en interpersoonlijke relaties –Omgaan met het relationele, met emoties en gevoelens –Lange termijn perspectief: werken aan een goede atmosfeer

22 22  EHSAL Groepsfuncties: gedistribueerd leidersschap TAAK PROCEDURE - afspraken maken over: - hoe te werken - hoe beslissen - time keeping & agenda bepalen PROCES - elkaar aanmoedigen - bemiddelen tussen mensen - aandacht voor gevoelens - toetsen van overeenkomst - vragen voor en geven van informatie en opinies - verhelderen en samenvatten

23 23  EHSAL Ontwikkeling van groepen 1.Forming/Vorming vraag naar duidelijkheid afhankelijkheid welwillendheid 2.Storming/Vechten coalities, allianties open confrontatie of “onder tafel” 3.Norming/Afstemming overleg afbakening & respect voor rollen gedeelde verantwoordelijkheid 4. Performing/Presteren effeciëntie & doelgerichtheid appreciatie & ondersteuning van bijdragen spiraalvormig & individuele verschillen

24 24  EHSAL Teamwork: soorten teams Probleemoplossende teams Cross-functionele teams Virtuele teams Zelfsturende teams

25 25  EHSAL Zelfsturende (autonome) teams Teams die “empowered” zijn om te beslissen aangaande: –Planning –Uitvoering –Evaluatie & verbetering Van de dagelijkse activiteiten

26 26  EHSAL Leiderschap en teamwerk Mate van participatie Mate van Autoriteit

27 27  EHSAL Empowerment en situatie Kenmerken van de medewerker: willen en kunnen (cf. leiderschap: Blanchard) Aard van de groep Soort probleem: info, tijd Klimaat Cultuur

28 28  EHSAL Model van Ronald FRY DOELEN ROLLEN PROCEDURES INTERPERSOONLIJKE RELATIES - rol ambiguiteit - rol over- of underload - rol conflict group cohesiveness

29 29  EHSAL Teamrollen van Belbin Plant Bronzoeker Voorzitter Vormer Monitor Groepsmedewerker Bedrijfsman Zorgdrager Specialist KWALITEITVALKUIL UITDAGINGALLERGIE Model van OFMAN heterogene samenstelling werkt indien onzekerheid & ambiguïteit

30 30  EHSAL Plant Bron- zoeker Voorzitter

31 31  EHSAL Vormer Monitor Groeps- medewerker

32 32  EHSAL Bedrijfsman Zorgdrager Specialist

33 33  EHSAL Teams: de ideale omvang minimaal 3 ideaal: 7-9 maximaal: 12 afhankelijk van aard taken: zwakste schakel? ideeën genereren autonoom werken kwaliteit van besluitvorming even of oneven? indien besluitvorming door meerderheidsbeslissing

34 34  EHSAL Nadelen van teamwerk  Wij en zij: kliekvorming  Groepsdruk  “Group think”  “Social loafing”  Vergaderitis  Teams & hiërarchie: een contradictie?

35 35  EHSAL De Asch-experimenten ABC X

36 36  EHSAL Verdere nadelen van teamwerk Soms moeilijk en bevat risico’s Tijdsintensief Win-lose spelletjes, conflicten, coalities

37 37  EHSAL HOOFDSTUK 10 Samenwerken & communiceren 1. Samenwerken - Groepsoefening - Groepen en teams 2. Communiceren

38 38  EHSAL Communiceren 1. Functie 2. Componenten 3. Patronen 4. Richting 5. Axioma’s (5)

39 39  EHSAL Functie in organisaties Sturen, coördineren, controleren, beslissen Motiveren, emotieregulering, vormen gemeenschap Imagovorming  Vaak aparte afdelingen in bedrijven

40 40  EHSAL ZenderOntvanger Codering Medium Decodering Codering Medium Decodering ruis Componenten “rijkheid” van medium evenredig met complexiteit van situatie

41 41  EHSAL Communicatiepatronen 3  3 5  10 6  15 20  190 bijvoorbeeld –wiel –compleet netwerk –gecentraliseerd netwerk satisfactie bij statusgelijkheid dissatisfactie aan de uiteinden van netwerken

42 42  EHSAL Richting van communicatie vertikaal top-down bottom-up lateraal transversaal

43 43  EHSAL Axioma’s van communiceren (Watzlawick) 1. Men kan niet niet communiceren 2. Elke communicatie bezit een inhouds- en relatieaspect 3. Relaties worden bepaald door de interpunctie tussen de communicerende personen 4. Mensen communiceren digitaal en analoog 5. Communicatie is altijd of symmetrisch of complementair


Download ppt "1  EHSAL HOOFDSTUK 10 Samenwerken & communiceren 1. Samenwerken - Groepsoefening - Groepen en teams 2. Communiceren."

Verwante presentaties


Ads door Google