De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grootschalige ketencommunicatie als uitdaging Jan Grijpink 1 Dag van de Keteninformatisering 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grootschalige ketencommunicatie als uitdaging Jan Grijpink 1 Dag van de Keteninformatisering 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Grootschalige ketencommunicatie als uitdaging Jan Grijpink 1 Dag van de Keteninformatisering 2014

2 Allerlei soorten ketens en ketensamenwerking 1.Maatschappelijke ketens a)Eenvoudige keten: alleen feedforward b)Complexe keten: ff + feedback 2.Logistieke ketens (transport van goederen) 3.Gekoppelde informatiesystemen 4.Informatiestromen (gegevens) 22

3 Belang van ketendenken Maatschappelijke ketens worden steeds belangrijker door:Maatschappelijke ketens worden steeds belangrijker door: –voortschrijdende specialisatie –toenemende onderlinge afhankelijkheden –hogere maatschappelijke eisen –toenemende interactie en samenwerking Een maatschappelijke keten is een moeilijk terrein door:Een maatschappelijke keten is een moeilijk terrein door: –geen overkoepelend gezag –gemeenschappelijke belangen vaak beperkt en onduidelijk –irrationaliteit en onvoorspelbaarheid troef –het dominant ketenprobleem is de ‘baas’ in de keten! Daarom: probleemgericht informatiseren met een grootschalige context als referentiekaderDaarom: probleemgericht informatiseren met een grootschalige context als referentiekader 3

4 ‘Keten’ en ‘ketensamenwerking’ Samenwerking tussen grote aantallen organisaties en professionals: a)geen hiërarchische verhouding b)steeds wisselende combinaties, afhankelijk van het geval c)streven naar een maatschappelijk product (veiligheid, gezondheid, welzijn) d)daarbij in de wielen gereden door een dominant ketenprobleem 44

5 In de informatiekunde ontlenen we inzichten vaak aan kleinschalige situaties (organisatie) en passen die klakkeloos toe op grootschalige situaties (keten). We maken dan een niveauvergissing, want inzichten zijn niveaugebonden! Niveauvergissing 55

6 Een grootschalige kijk toont andere aspecten en risico’s dan een kleinschalige! Voorbeeld: een oplichter gebruikt andermans naam (alias): a)kleinschalig: niet erg, het gaat om het daderschapsbewijs b)grootschalig: wel erg: een onschuldige krijgt een strafblad en alle strafbladen worden onbetrouwbaar! Keteninzicht 66

7 Grootschalige stelsels werken in de praktijk anders dan kleinschalige! Voorbeelden: nationale patiëntdossier EPD, biome- trische visa, EU-uitwisseling van strafvonnissen Keteninzicht 7

8 Ketenpartijen kijken vanuit de eigen organisatie naar ketens: zo overschatten ze kansen en onderschatten ze problemen en risico’s. Dat leidt tot uit de hand lopende ICT-projecten. 8

9 Ketenvisie 1.Geen overkoepelend gezag: irrationaliteit 2.Dominant ketenprobleem 3.Informatiseren op twee niveaus 9

10 Irrationaliteit van de ketenomgeving Bij: onduidelijke, tegenstrijdige of instabiele doelstellingen onduidelijkheid over de goede aanpak onduidelijkheid over wie betrokken zijn Is er alleen een toevallig verband tussen: (1) problemen (2) oplossingen (3) deelnemers (4) beslissituaties Wel ingeperkt door: - sociale context: gewoonten,etc.; - sociale structuur: formele verhoudingen, e.d.; - belang van een beslissing: hoe belangrijker hoe meer deelnemers 10

11 1. Irrationaliteit: onbeheersbaarheid en onvoorspelbaarheid 1.Voor een grote oplossing is ieder draagvlak te klein; geleidelijkheid is uitgangspunt 2. Niet bemoeien met interne aangelegenheden: a. eerst informatiseren, dan reorganiseren; b. infrastructuur: hoe ‘kaler’, hoe beter; c. geen dwang, wel drang of belonen. 3. Het probleem is de baas in de keten 4. Crisis creëert verandering

12 2. Dominant ketenprobleem 1.Een probleem dat overal in de keten voelbaar is, en dat geen van de partijen op eigen kracht kan oplossen. 2.Alleen goede samenwerking kan voorkómen, dat stelselmatig falen de keten als geheel in opspraak brengt. 3.Een gecoördineerde aanpak moet het hebben van het krachtenveld dat een dominant ketenprobleem oproept. 4.Elke keten heeft zijn eigen ketenspecifieke dominante ketenprobleem! 12

13 Criteria voor dominante ketenproblemen Wel: Levensgevaar Incidenten met ernstige gevolgen Risico op herhaling Risico op escalatie Publieke verontwaardiging Schade voor imago van de keten Internationale politieke druk 13

14 Niet (in het algemeen): Efficiency Kosten Baten Doelmatigheid Informatievoorziening Wet- en regelgeving Criteria voor dominante ketenproblemen 14

15 Het dominante ketenprobleem bepaalt de keten! wat is de gemeenschappelijke ketenopgave welke ketenpartner heeft welke invloed welke communicatie is kritisch welke keteninformatiesystemen zijn nodig 15

16 3. Twee analyseniveaus om communicatie van administratie te scheiden grondvlak van een keten bronregister keten-niveau keteninformatiesysteem verbinding tussen bronregister en keteninformatiesysteem Legenda : verbinding tussen bronregisters collectieve proces is irrationeel individuele ketenpartners handelen rationeel 16 Communicatie Registratie en beheer van gegevens

17 Keteninformatisering voor de verslavingszorg arts LCMR-nr verwijzing verslavingszorg-keten medisch dossier coördinerende instantie/arts LCMR- chipkaart kaartnummer en biometrisch template Patiënt bekend en is de juiste persoon! Coördinator is dr X behandelingsadvies patiënt- admini- stratie keten-niveaugrondvlak van de keten grondvlak van de keten laatste contact 17

18 ketenniveau Keteninformatisering voor rampenbestrijding alarm Toezichthouders en inspecties mobiele commandopost coördinaten objecten en verwijzingen signalering bijzondere risico’s waarschuwing meldkamer spoedadvies GIS met verwijs index Register van objecten met bijzondere risico’s en hun coördinaten abonnement Grondvlak van de keten 18

19 preventie van uitkeringsfraude door gedetineerden > 90 detentie- inrichtingen TULP Verwijsindex SKDB-nr BSN >400 uitkerings- instanties verwijzingen strafrechtketen sociale zekerheid uitkerings- verwijzing verwijzingen signalering uitkerings- instantie nummer- conversie hit insluitings- verwijzing

20 Bestrijding ongewenst verblijf vreemdeling Ketenpartij Eigen admini- stratie BVVSKDB SKDB-nr verwijzingen strafrechtketen Vreemdelingenketen verwijzing strafzaken verwijzingen risico ongewenst hit CRV verwijzing Ketenpartij CRV-nr Eigen admini- stratie

21 Keteninformatisering: signaleringen signalering is ingebed in werkproces, geen extra handwerk kritische informatie wordt gebracht, niet gehaald op moment en plaats van beslissing of handeling, vervlochten in het werkproces via kale informatie-infrastructuur gegevens na gebruik weggegooid geen keurslijf voor ontvanger

22 Keteninformatisering: andere oplossingen! betere ketenprestaties door stroomlijning van informatie-uitwisseling (bijvoorbeeld minder fouten) privacybevordering door compartimentering (tussen ketens) sommige informatieproblemen binnen en tussen ketens zijn anders niet op te lossen (je weet niet waar de informatie zich bevindt) 22

23 Keteninformatisering voor grootschalige commnunicatie Gaat uit van irrationele besluitvorming op ketenniveau Ketensamenwerking rond het krachtenveld van een dominant ketenprobleem Grootschaligheid en onoverzichtelijk: –informatiesturing –stap voor stap informatiseren –ketencommunicatie uitsluitend gericht op het dominante ketenprobleem –kale informatie-infrastructuur: meer privacy ondanks grootschalige informatie-uitwisseling Scheidt registratie/administratie van communicatie: ketenniveau als apart communicatieniveau Waakt tegen niveauvergissingen door ketenspelers 23

24 Toetsingskader 24

25 Toetsingskader Ketenprojecten Doelprofiel Doelstelling Noodzaak Samenwerkingsprofiel Organisatienetwerk Haalbaarheid Coördinatieprofiel Proces Noodzaak Informatieprofiel Gegevensuitwisseling Noodzaak 25

26 Voorbeeld Haalbaarheid 26

27 2. Samenwerkingsprofiel Haalbaarheid 27

28 Samenwerkingsprofiel Ontwikkelings- fasen Processen op ketenniveau Informeel overleg Formeel overleg Samen beslissen Keten- project Keten- orgaan 28

29 Samenwerkingsprofiel Ontwikkelings- fasen Processen op ketenniveau Informeel overleg Formeel overleg Samen beslissen Keten- project Keten- orgaan Onder- steuning Uitvoering Beleid 29

30 Samenwerkingsprofiel Ontwikkelings- fasen Processen op ketenniveau Informeel overleg Formeel overleg Samen beslissen Keten- project Keten- orgaan Onder- steuning Uitvoering Beleid A C D B E 30

31 Verschillen tussen keteninformatisering communicatie keten gemeenschappelijke informatie ‘kale’ informatie- infrastructuur klassieke automatisering registratie eigen organisatie eigen informatie eigen toepassing met alle inhoudelijke gegevens

32 Einde 32


Download ppt "Grootschalige ketencommunicatie als uitdaging Jan Grijpink 1 Dag van de Keteninformatisering 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google