De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkveldconferentie 23 april 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkveldconferentie 23 april 2014"— Transcript van de presentatie:

1

2 Werkveldconferentie 23 april 2014
De enige zekerheid is verandering !!! “Anticiperen op de toekomst ……. ……hoe doen we dat? ”

3 Programma Opening 14: :00 Arie Hettinga “ trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het onderwijs ” Workshop 1 15:10 -16:10 Nelleke Rietveld “ competentie beoordeling met starrt” Workshop 2 16:15 – 17: “ begeleiden in de praktijk, wat verwachten we ?” Afsluiting 17:15 – 17:45 Afsluiting

4 Terugblik november ‘13 – april’14
De vorige werkveldconferentie hebben wij met elkaar gesproken over de pdca cyclus. De onderdelen die wij in deze pdca cycli geplaatst hebben zijn de beoordeling (360gr fb, kpb’s, bp) de student u en onszelf. Ook hebben we vastgesteld dat elke schakel met elkaar in verbinding staat. We hebben toen in de pdca opgenomen dat in het onderdeel ‘ act’ evaluaties en ervaringen van betrokken partijen als input voor vandaag zouden fungeren. Deze zijn er geweest. Op verschillende niveau;s: politiek, organisatie niveau en op het samenwerkingsniveau

5 Politiek niveau De organisatie van de zorg gaat veranderen. Met name de verantwoordelijkheid van de gemeenten in het kader het leveren van maatzorg (pv vp, het beroep op zelfstandigheid en mantelzorg met behoudt van kwaliteit valt daarbij op. De zorgverzekeraars kunnen in de toekomst met welke zorgaanbieder zij zaken gaan doen. Dus b.v. het EMC voor gecompliceerde oncologische patienten, SFG voor gecompliceerde traumatologie patienten, het v. Weel Bethesda voor algemene chirurgie. Hoe ziet dit er dan uit voor de ketenzorg organisaties? Langdurige zorg met specialisatie? B.v. Laurens voor revalidatie van ouderen na traumatoligische vragen, Careyn voor dementie en Aafje voor Palliatieve zorgverlening? Zoals gezegd wij worden daar allen mee geconfronteerd. Natuurlijk volgt uw organisatie en de HR deze ontwikkelingen. Zo geldt voor de zorg dat er veel zorg zal verplaatsen naar de 1e lijn -> wijkverpleging – zah. Voor uw organisatie betekent dat reorganisatie dat zien wij op verschillende niveaus-> er is sprake van beddenreductie, sluiting van verzorgingshuizen en banen die onder druk komen te staan. : mevr. Windt voorzitter npcf: 500 klachten van ouderen die gedwongen moeten verhuizen. dhr. Aat. Koster Actiz : 800 v.d verzorgingshuizen moet voor 2015 dicht. Er gaat 28 miljard in de zorg om dat is rond de 2200 euro per volwassen Nederlander persoon. Gaat dit door dan betalen we in korte tijd 2700 euro per volwassene per jaar -> er moet dus iets aan gedaan worden. In de week van 13 april heeft de 2e kamer besloten 360 miljoen extra ter beschikking te stellen om de overgang van intramuraal naar extramuraal te verzachten. Daarna wordt er 200 miljoen per jaar extra ter beschikking gesteld t.b.v. Een zachte overgang. Wat we zeker weten is dat de rol van de mantelzorg, familie, vrienden, buren, vrijwilligers en andere vaste bewoners in de buurt een belangrijkere rol gaan spelen. De gemeente zal dit in belangrijke mate gaan uitvoeren.

6 Canedian Medical Education Directives for Specialists (CANMEDS)
Onderwijs niveau Canedian Medical Education Directives for Specialists (CANMEDS) Voor de ( Canedian Medical Education Directives for Specialists) canmeds is gekozen omdat de verpleegkundig specialisten en de (para)medische beroepen reeds deze rollen hanteren. Alle hbov’s zijn met elkaar en het praktijkveld in overleg om het curriculum te gaan herzien. Op landelijk niveau zijn alle 17 hbov’s met de praktijk in overleg om een soort blauwdruk van het curriculum samen te stellen. Hierbij stellen wij ons b.v. De vraag hoe de verdeling van de praktijk en de theorie er uit moet komen te zien.. Dat zal per schooljaar 2016 ingaan.

7 Uitdaging is anticiperen op de toekomst....?
Effect van toename macht verzekeraars? Keuze mogelijkheid v.d. zorgvrager is die er nog...? Effect op zorgaanbieders? Hoe organiseren wij de toekomst...specialisatie? Effect op de organisatie van de zorg? Participatie samenleving? Effect op onderwijs? Hoe leiden wij professionals op die voorbereid zijn op de veranderende toekomst? De wereld om ons heen veranderd in hoog tempo -> De politiek maakt keuzen rol zorgverzekeraars, financiering, keuze vrijheid voor de patient > Het onderwijs maakt keuzen beroepsprofiel gaat voor elke hogeschool in Ned per 2016 veranderen (canmeds). Vertegenwoordigers uit de praktijk en HR bemoeien zich actief met de herziening van het curriculum. -> Aan ons om daar invulling aan te geven. HR en vertegenwoordigers uit de praktijk buigen zich over de invulling van een nieuw curriculum Naast deze ontwikkelingen komen er uit het praktijkveld, via studenten, en instellingsdocenten signalen dat het ‘samen opleiden in de praktijk’ beter/anders kan. De vraag is dan ook:

8 Op het niveau van samenwerking…
Waar liggen de kansen…? Wat zijn de veranderingen en waar liggen de kansen voor: De student …? U als praktijkopleider…? HR als opleider vanuit de theorie…? Door de eerder genoemde verschuiving van de zorg naar de eerste lijn (de wijk) wordt hier in het nieuwe curriculum meer aandacht aan besteed. Rijn, naar een waardevolle toekomst, 2013 Dat betekent dat wij aansluiten bij de ontwikkelingen die er op ons afkomen. (VenVN 2020) Waar voor u geldt dat per jan grote delen van de zorg naar de 1e lijn verhuizen, kortere opnames, complexere- of specialistische zorg, betekent dat voor ons de uitdaging hoe kunnen wij onze studenten/uw toekomstige collega’s hierop voorbereiden. De hbo verpleegkundige wordt van belang omdat zij gezien worden als coördinator van de zorg met een rol en bevoegdheid die abstraherend is. De wijkverpleegkundige b.v. Krijgt straks de bevoegdheid om weer te indiceren, te organiseren en te coordineren. In de toekomst zal er meer en meer multidisciplinair gewerkt gaan worden. Om de zorgvragen die voortkomen uit de complexiteit van zorg/ co-morbiditeit adequaat te kunnen beantwoorden. De zorgvrager wordt mondiger en meer eisender. Hij betaald voor de zorg en wil hier ook wat voor terug zien. Het is allang geen automatisme meer dat de dokter gelijk heeft. Waar in het traditionele systeem veel taken werden uitgevoerd door een teamleider of casemanager is staks de verpleegkundige zelf verantwoordelijk voor de werkplanning, indicatiestelling, doelstellingen en netwerk opbouw en onderhoud met 2de lijnszorg (Nijhof, 2013) Per zal de wijkverpleegkundige en niet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) de indicering in de extramurale zorg gaan uitvoeren (NZa,2013). (Dijk, Cramm, Goumans, Brix, Bakker, & Nieboer, 2013 Spin in het web te zijn als het gaat om de organisatie van de zorg. Wie betrek ik bij de zorg, de FT, SPH, Gemeente, MW, Apotheker, Mantelzorger ....? Welke rol neem ik daarbij in.....casemanager, zorg makelaar, welke rol neem ik in de wijk waar ik werkzaam ben in, welke rol neem ik binnen mijn team aan ? Er is een roep naar steeds plattere organisatievormen waarbij de hbo-verpleegkundige de rollen van de canmeds aan zal nemen om met zijn collega behandelaren te ‘ communiceren’ zij zal dit op verantwoorde wijze moeten doen. Er zullen relatief meer generalistische verpleegkundigen in de thuiszorg/ eerstelijnsgezondheidszorg werken, en meer specialistische in de intramurale zorg. Maar ook de intramurale zorg heeft generalisten nodig, en de thuiszorg kan het niet stellen zonder verpleegkundigen met gespecialiseerde kennis. Effectief samenwerken is van belang, elkaar op cruciale momenten consulteren en inschakelen. Denken in teamcompetenties wordt steeds belangrijker: de noodzakelijke gespecialiseerde kennis en vaardigheden toepassen ook. Het is dus Generalistisch én specialistisch Toename co-morbiditeit -> dus zelfde taal spreken we anticiperen hierop. Binnen de ouderenzorg om de steeds complexere zorg van de steeds mondig wordende zorgvrager te kunnen diagnostiseren, organiseren en coördineren? Te participeren in onderzoek in het kader van zelfredzaamheid, toename domotica, zorgtechnologie? Binnen de ziekenhuizen om deel te nemen aan onderzoeksprojecten, specialiseren in toename van de gedifferentieerde complexe en technologische zorg.....? Wellicht is er straks sprake van veranderende zorgpaden en aanpassingen in de zorgketen…. Verpleegkundigen zullen straks meer dan nu in staat moeten zijn om ‘over de grenzen heen’ samen te kunnen werken. Elkaar consulteren en inschakelen. B.v. intensive care vpk uit het maasstad in de wijk om dat de collega wijkverpleegkundige een probleem heeft met dialyse apperatuur, e.v.t. beademingsapperatuur.... Etc. Of de psychiatrisch verpleegkundige die gespecialiseerd is in gameverslaving omdat een gezin veel schulden heeft door het gedrag van zoonlief en niet meer rond kan komen en de rol van de wijkverpleegkundige ondersteund. Wij merken dat er expliciete vraag naar hbo-verpleegkundigen is. Waarom.....omdat organisaties anticiperen op de geschetste ontwikkelingen. De hbo-verpleegkundige zal zich moeten profileren. Voor de HR betekent dit dat ook wij blijven meebewegen met de veranderingen in uw werkveld. Dat betekent dat wij aansluiten bij de ontwikkelingen die er op ons afkomen. (VenVN 2020) Waar voor u geldt dat per jan grote delen van de zorg naar de 1e lijn verhuizen, kortere opnames, complexere- of specialistische zorg, betekent dat voor ons de uitdaging hoe kunnen wij onze studenten/uw toekomstige beroepsbeofenaren hierop voorbereiden. onze studenten b.v. Aanpassing van ons beroepsprofiel van de vijf rollen naar de canmeds. Voor de HR zullen deze per 2016 ingaan. De hbo verpleegkundige wordt van belang omdat zij gezien worden als coördinator van de zorg met een rol en bevoegdheid die abstraherend is. De wijkverpleegkundige b.v. Krijgt straks de bevoegdheid om weer te indiceren, te organiseren en te coordineren. In de toekomst zal er meer en meer multidisciplinair gewerkt gaan worden. Om de zorgvragen die voortkomen uit de complexiteit van zorg/ co-morbiditeit adequaat te kunnen beantwoorden. Generalistisch én specialistisch Is de verpleegkundige in 2020 vooral een generalist of een specialist? (Met 'specialist' wordt hier niet bedoeld de verpleegkundig specialist, art. 14 Wet BIG, maar de verpleegkundige met een specifieke expertise). Dat is voor een deel afhankelijk van de context waarin de verpleegkundige dan werkt. Student straks een curriculum waarbij er een grotere diversiteit van praktijksituaties langskomen? Wat betekent dat voor de keuze van de studenten? Wat betekent dat voor u als begeleider van de student? Moet u zich aanpassen in de wijze van begeleiding is er sprake van een intensievere samenwerking waar meer meer op praktijk ontwikkelingen door de student en dus door de HR gewerkt zal gaan worden? Praktisch: veel eerste jaars studenten : 410 Voor ons gezamenlijk, we hebben regelmatig met elkaar gesproken over het feit dat wij gezamenlijk de verpleegkundigen voor uw en onze eigen toekomst opleiden. Dat betekent dit dat wij ook weer vandaag graag onze aanpassingen willen delen. Student de verpleegkundige Moeten oriënteren op de nieuwe toekomst …. Generalist, specialist, wijk, ondernemerschap, coordinerende, fasciliterende rol verwacht. Praktijkopleider: met welke patient , zorgvrager krijg ik straks te maken? Ook hier geldt wordt er meer gespecialiseerd in mijn organisatie? Wordt er juist meer generalistische zorg geleverd en hoe bereid ik mij daar op voor? Betekent dit wat voor mijn begeleidersrol? HR Hoe organiseer ik mijn curriculum? Moet ik de verhouding theorie en praktijk t.o.v. Het huidige curriculum veranderen? Moet ik het praktijkveld op een andere manier bij de ontwikkeling van het curriculum betrekken?

9 De signalen en de feiten …
Kpb’s halen is een doel. 6 criteria ter beoordeling is lastig Hoge instroom 1e jaars studenten. (410) (totaal 997 studenten buiten mbo-studenten om) Waarborgen plaatsing studenten nabije toekomst onzeker (a.g.v. Reorganisaties – sluiting; verzorgingshuizen / leerafdelingen) Kpb’s doel: dat is logisch als we de ontwikkelingen in ogenschouw nemen. Het past ook niet meer om het oefenen van vaardigheden zo in de praktijk te benadrukken. (… ook gezien de abstraherende, coordinerende en onderzoekende rol). Organisatorisch hebben we gemerkt dat de hoge instroom studenten bijna niet te plaatsen zijn. De belasting voor u als werkbegeleider, voor ons als HR in relatie tot de onwikkelingen in het veld en het curriculum waarbij het een idee is om meer te willen starten met theorie om vervolgens de praktijkonderwijs een groot aandeel te laten hebben.

10 Wat zijn de innovaties? Onderscheidt zich

11 Wat zijn de effecten? Student Praktijk School Zorgstage 1 vervalt
Meer vtv en praktijkgericht onderwijs in jr 1 Minder druk op begeleiding continuïteit stage jaar 2 per (4 dgn p/wk) Aanpassen onderwijs / curriculum Kpb’s vervallen Meer samenhang in het leerproces Geen “gedoe” meer met aftekenen Meer aandacht voor competentie Gericht leren. Startdocument aangepast Integraal document Casuïstiek ingevoerd Meer zelfstandigheid Patiëntgericht werken vanuit uw specifieke praktijksituatie Integratie theorie praktijk Beoordeling o.b.v. casuïstiek keuze praktijkcasus Begeleiding bij keuze op niveau van student Integrale toetsing komt beter tot zijn recht. Wat zijn de effecten? Wel houden we rekening met de wet Big -> 2300 uur praktijk gericht onderwijs (zie ook de discussie over opbouw van het curriculum). Anticiperen op de aanpassingen die komen gaan

12 Workshop 1 15:15 – 16:15 uur Carola Breedveld 02.110 Groep 1
Jos Kox Groep 2 Nelleke Rietveld Groep 3 Waar moet een goede starrt/casuïstiek aan voldoen? Hoe beoordeel ik?

13 Workshop 2 Afke Tangenbergh 02.110 Groep 1
Hans Kurpershoek Groep 2 Carola Breedveld Groep 3 Verwachtingen t.a.v. de begeleiding van student, werkbegeleider en instellingsdocent (proces en inhoud). De workshop begeleiders komen naar u toe!!. Aanvangsdocument hoe gaat dit er nu uitzien? Hoe stel ik nu de leerdoelen op? Verandert er iets aan de begeleiding n.a.v. beschrijven kr.sit. Hoe begeleidt ik hen daar naar toe? Wat is nodig? Hoe werkt de stud aan de rollen in de praktijk? Hoe vul ik 1e beoordelingsgesprek in? E.v.t. casus bespreking/filmpje van een goede beoordeling? Wat mag je v.d. werkbegeleider verwachten.

14 Questions answers, answers questions


Download ppt "Werkveldconferentie 23 april 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google