De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van!"— Transcript van de presentatie:

1 Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van!

2 1. Over Kind en Gezin 1.1Missie en Waarden 1.2 Wat doen we? 1.3 Organisatie 1.4 Geschiedenis

3 1.1 Missie en waarden Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is en opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.

4 1.1 Missie en waarden Aandacht voor: Diversiteit Kinderrechten Medewerkers van Kind en Gezin werken aan:

5 1.2 Wat doen we? Actief bijdragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen via 3 beleidsdomeinen: Preventieve Gezinsondersteuning Kinderopvang Adoptie

6 1.2 Wat doen we? Preventieve Gezinsondersteuning gratis begeleiding van (aanstaande) ouders van bij de zwangerschap tot het kind 3 jaar is Kinderopvang Geen organisator, maar algemeen regisseur (Vlaanderen en Brussel) Adoptie Informatie aan en begeleiding van adoptieouders en geboorteouders

7 Kind en Gezin: Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 1.3 Organisatie

8 Centrale afdelingen Overkoepelende diensten: beheer en ontwikkeling, interne ondersteuning Provinciale afdelingen Uitvoering dienstverlening

9 1.3 Organisatie Kind en Gezin - Lijn Interne en externe Communicatie Klachtendienst

10 Overkoepelend voor de 3 beleidsdomeinen Kind en Gezin - Lijn Vragen en advies (3 beleidsdomeinen) Maken/verplaatsen afspraken voor huisbezoek, consult Klachtendienst Over dienstverlening Kind en Gezin Over instellingen of personen werkzaam binnen de sector van Kind en Gezin 1.3 Organisatie

11 Interne en externe communicatie Externe communicatie ouders en partners - Persoonlijke gesprekken - Website (per thema/tijdslijn) - Nieuwsbrieven over zwangerschap, baby tot kleuter, kinderopvang, adoptie en gezinsondersteuning (per leeftijd/ad hoc) - Brochures, folders, affiches, rapporten, jaarverslagen - Filmmateriaal - Sociale media - Campagnes - Infoavonden en infobeurzen (zwangeren), startersmarkten (kinderopvang)

12 1.3 Organisatie - Opleidingsdagen en bijscholingen (kinderopvang) - Online leermodules (professionals) Externe communicatie artsen - Extranet

13 1.3 Organisatie Interne communicatie - Intranet, nieuwsberichten - De Schakel (personeelsblad) - Website - Online leermodules - Rapporten, jaarverslagen, verdiepende informatie - Opleidingsdagen en bijscholingen

14 1.3 Organisatie Raadgevend comité Raadgevend comité VCA

15 Raadgevend comité Verstrekt advies (Verzoek AG – eigen initiatief) Toetssteen voor het beleid Raadgevend comité VCA Verstrekt advies aan VCA 1.3 Organisatie

16 1904: Start georganiseerde kinderzorg Eerste inzet van vrijwilligers 1919: Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK) Nationaal 1984: Kind en Gezin Vlaamse Gemeenschap 1987: Kind en Gezin als Vlaamse Openbare instelling (VOI) 2006: Kind en Gezin als Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid (IVArp) 1.4 Geschiedenis

17 2. Preventieve Gezinsondersteuning 2.1Wat doen we? 2.2 Doelgroep 2.3 Prenataal aanbod 2.4 Postnataal aanbod 2.5 Partners 2.6 Vernieuwing: Huizen van het Kind

18 2.1 Wat doen we? Kind en Gezin begeleidt (aanstaande) ouders van bij de zwangerschap tot het kind 3 jaar is Pijlers van de dienstverlening Preventief Vrijwillig Gratis Vraaggerichte zorg op maat Positieve ingesteldheid ondersteunen Mogelijkheden van ouders erkennen Maatschappelijk kwetsbare groepen bereiken

19 2.1 Wat doen we? Kernthema’s Gezond eten en bewegen Verzorging en hygiëne Gezondheid en volledig vaccineren Veilige leef- en slaapomgeving Optimale ontwikkeling Positief ouderschap

20 2.1 Wat doen we? Georganiseerd in regioteams Regioteamverantwoordelijken Regioverpleegkundigen Gezinsondersteuners Ondersteuning door provinciaal consulenten, lactatiekundigen en provinciaal adviserend artsen Ook in het consultatiebureau: artsen en vrijwilligers

21 Regio’s Antwerpen

22 Regio’s Limburg

23 Regio’s Oost-Vlaanderen

24 Regio’s West-Vlaanderen

25 Regio’s Vlaams-Brabant en Brussel

26 2.2 Doelgroep Aanstaande ouders (prenataal aanbod) Gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar (postnataal aanbod)

27 2.3 Prenataal aanbod Infoavonden en kraambeurzen in samenwerking met kraamklinieken Informatie Zwangerschapsboekje Brochures Kind in Beeld: informatie in beeld gebracht Website Kind en Gezin - Lijn Nieuwsbrieven over zwangerschap Sociale media

28 2.3 Prenataal aanbod Begeleiding van (maatschappelijk) kwetsbare zwangere vrouwen Vb. tienerzwangerschappen, verslaving, financiële moeilijkheden, mensen zonder papieren, mensen met beperking, … Prenatale steunpunten in enkele grootsteden Prenatale consulten en huisbezoeken Doorverwijzing naar regulier aanbod Kleinere steden en gemeenten: huisbezoeken door regioverpleegkundige

29 2.4 Postnataal aanbod Kennismakingsbezoek (kraamkliniek of thuis) Huisbezoeken Gehoortest Aanbod rond opvoeding (ook Spreekuur Opvoedingsondersteuning

30 2.4 Postnataal aanbod Consulten op het consultatiebureau Wegen en meten (vrijwilligers) Medisch preventief onderzoek door arts Vaccinaties Oogtest op 12 en 24 maanden Bespreking vragen

31 2.4 Postnataal aanbod Informatie Kindboekje Brochures Kind in Beeld: informatie in beeld gebracht Website Kind en Gezin - Lijn Nieuwsbrieven ‘Van baby tot kleuter’ Sociale media

32 2.5 Partners Partners erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin Organiserende besturen van CB’s en prenatale steunpunten Inloopteams Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Opvoedingswinkels Expertisecentra Kraamzorg Vertrouwenscentra Kindermishandeling

33 2.5 Partners EXPOO Opvoedingslijn Spel- en ontmoetingsinitiatieven Lokaal aanbod van projecten -Vb. Domo’s (door ondersteuning mee opvoeden) -Vb. Versterken van onderwijskansen

34 2.5 Partners Anders partners Kraamklinieken Gynaecologen Zelfstandige vroedvrouwen Diensten voor kraamzorg en gezinszorg Kinder- en huisartsen Centra Algemeen Welzijnswerk Vluchthuizen Centrale Integrale Gezinszorg

35 Partnerschap Kind en Gezin Lokale organisaties die zich inzetten voor (aanstaande) gezinnen en jongeren 2.6 Vernieuwing: Huizen van het Kind

36 Voor alle (aanstaande) ouders Alles rond opvoeden en opgroeien Minimaal preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en bevordering van ontmoeting en sociale cohesie Lokaal aanbod afgestemd op de lokale noden en behoeften, inspelend op de lokale kansen

37 3. Kinderopvang 3.1 Wat doen we? 3.2 Soorten opvang 3.3 Functies van formele kinderopvang 3.4 Centraal en lokaal beleid 3.5 Controle en inspectie 3.6 Subsidies kinderopvang 3.7 Nieuw decreet kinderopvang 1 april 2014

38 3.1 Wat doen we? Actief bijdragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen via kwaliteitsvolle kinderopvang Beleid voorbereiden Regelgeving uitvoeren Ouders en opvang ondersteunen In Vlaanderen en Brussel

39 3.2 Soorten opvang Kind en Gezin is bevoegd voor: Formele opvang van baby’s en peuters Informele opvang – formele opvang -Informeel: vrijwillige opvang door grootouders, familieleden, buren,… -Formeel: geregelde, georganiseerde opvang Gezinsopvang - groepsopvang -Gezinsopvang: max. 8 kinderen -Groepsopvang: vanaf 9 kinderen

40 3.2 Soorten opvang Prijs: met inkomenstarief – vrij te bepalen -Met inkomenstarief: prijs volgens inkomen -Vrij te bepalen: vaste prijs bepaald door de opvang Buitenschoolse opvang IBO Zelfstandige buitenschoolse opvang

41 3.2 Soorten opvang Mogelijk verruimd opvangaanbod Inclusieve opvang (kinderen met specifieke zorgbehoeften) Flexibele opvang (vroege of late opvang, in het weekend, …)

42 3.3 Functies van formele kinderopvang Economische functie Ouders kunnen gaan werken en voor een inkomen zorgen Kinderopvang=werkgever voor vele mensen Sociale functie Uitsluiting van kansengroepen tegengaan (zowel kinderen als ouders) Bevordering van integratie

43 3.3 Functies van formele kinderopvang Pedagogische functie Biedt verzorging en geborgenheid Stimuleert in fysieke en psychische ontwikkeling Ontmoeten van anderen Respectvol leren omgaan met anderen

44 3.4 Centraal en lokaal beleid Kind en Gezin = Centraal regisseur Lokaal bestuur (gemeente en OCMW): staat in voor lokaal beleid 3 instrumenten Lokaal Beleidsplan Kinderopvang Lokaal Overleg Kinderopvang - Gemeente kan ook zelf opvang organiseren Lokaal Loket Kinderopvang - Ondersteunt ouders in het zoekproces

45 3.5 Controle en inspectie GEEN inspectie door Kind en Gezin Zorginspectie inspecteert en maakt inspectieverslag met advies op Kind en Gezin beslist op basis van het inspectieverslag en het advies van Zorginspectie

46 3.6 Subsidies kinderopvang Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Basissubsidie Trap 2 Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie – Kwetsbare gezinnen – Voorrangsregels – Prijs op basis van inkomen – Voorrangsregels – Nederlands in de werking – 220 openingsdagen Individuele specifieke zorg Individuele en of structurele specifieke zorg

47 4. Het Vlaams Centrum voor Adoptie 4.1 Wat doen we? 4.2 Wetgeving 4.3 Binnenlandse adoptie 4.4 Interlandelijke adoptie

48 4.1 Wat doen we? Stuurt elke adoptie van minderjarigen, zowel binnenlandse als interlandelijke adoptie

49 Verdrag van Den Haag (1993) en Belgische wetgeving 2 belangrijkste principes: Adopteerbaarheid (vrije en volledig geïnformeerde toestemming) Subsidiariteit (Interlandelijke adoptie is laatste optie: eerst eigen familie, binnenlandse adoptie en dan pas interlandelijk) 4.2 Wetgeving

50 Kind verblijvend in België, geadopteerd door ouders verblijvend in België Niet-gekend kind (via adoptiedienst) Procedure: Infosessie en voorbereiding als er nood is aan ouders Maatschappelijk onderzoek bij kandidaat- adoptieouders, begeleiding geboorteouders, plaatsing kind en nazorg via adoptiedienst Adoptie-uitspraak bij rechtbank 4.3 Binnenlandse adoptie

51 Gekend kind (stiefouder, meemoeder, pleegkind) Procedure: Aanmeldingen via VCA Voorbereiding bij EVA-vorming Adoptieprocedure voor de jeugdrechtbank Adoptie-uitspraak eventueel na een maatschappelijk onderzoek 4.3 Binnenlandse adoptie

52 Kind verblijvend in het buitenland, geadopteerd door ouders verblijvend in België Procedure: Infosessie (Steunpunt Adoptie) of individueel gesprek bij VCA (intrafamiliale adoptie) Voorbereiding na instroombeheer (Steunpunt Adoptie) Maatschappelijk onderzoek (3 erkende diensten) Geschiktheidsvonnis door Jeugdrechtbank 4.4 Interlandelijke adoptie

53 Bemiddeling adoptiedienst (3 erkende diensten) of zelfstandige adoptie (via VCA) Erkenning door Federale Centrale Autoriteit Nazorg (adoptiediensten, Steunpunt Adoptie, Trefgroepen) 4.4 Interlandelijke adoptie


Download ppt "Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van!"

Verwante presentaties


Ads door Google