De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kind en Gezin Kind en Gezin

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kind en Gezin Kind en Gezin"— Transcript van de presentatie:

1 Kind en Gezin Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/
Kleine kinderen, wij maken er werk van!

2 1. Over Kind en Gezin 1.1 Missie en Waarden 1.2 Wat doen we?
1.3 Organisatie 1.4 Geschiedenis

3 1.1 Missie en waarden Kind en Gezin wil, samen met zijn partners,
voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is en opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren. Missie en Waarden

4 1.1 Missie en waarden Aandacht voor: Diversiteit Kinderrechten
Medewerkers van Kind en Gezin werken aan:

5 1.2 Wat doen we? Actief bijdragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen via 3 beleidsdomeinen: Preventieve Gezinsondersteuning Kinderopvang Adoptie Opdracht Kind en Gezin Kennismakingsfilm

6 1.2 Wat doen we? Preventieve Gezinsondersteuning
gratis begeleiding van (aanstaande) ouders van bij de zwangerschap tot het kind 3 jaar is Kinderopvang Geen organisator, maar algemeen regisseur (Vlaanderen en Brussel) Adoptie Informatie aan en begeleiding van adoptieouders en geboorteouders

7 1.3 Organisatie Kind en Gezin: Intern verzelfstandigd agentschap
met rechtspersoonlijkheid Organogram In Brussel bevinden zich de beleidsafdelingen van Kind en Gezin. Hier worden jaarlijks de beleidopties genomen, vernieuwingen uitgetekend en nieuwe projecten opgezet. De uitvoering van de planningen van dit beleid gebeurt in de provincies, nl. in de provinciale afdelingen.

8 1.3 Organisatie Centrale afdelingen
Overkoepelende diensten: beheer en ontwikkeling, interne ondersteuning Provinciale afdelingen Uitvoering dienstverlening

9 1.3 Organisatie Klachtendienst Kind en Gezin -Lijn
Klachtendienst Interne en externe Communicatie

10 1.3 Organisatie Overkoepelend voor de 3 beleidsdomeinen
Kind en Gezin - Lijn Vragen en advies (3 beleidsdomeinen) Maken/verplaatsen afspraken voor huisbezoek, consult Klachtendienst Over dienstverlening Kind en Gezin Over instellingen of personen werkzaam binnen de sector van Kind en Gezin

11 1.3 Organisatie Interne en externe communicatie
Externe communicatie ouders en partners - Persoonlijke gesprekken - Website (per thema/tijdslijn) - Nieuwsbrieven over zwangerschap, baby tot kleuter, kinderopvang, adoptie en gezinsondersteuning (per leeftijd/ad hoc) - Brochures, folders, affiches, rapporten, jaarverslagen - Filmmateriaal - Sociale media - Campagnes - Infoavonden en infobeurzen (zwangeren) , startersmarkten (kinderopvang) Brochures, folders, fimpjes Facebook https://nl-nl.facebook.com/kindengezin Twitter https://twitter.com/kindengezin

12 1.3 Organisatie - Opleidingsdagen en bijscholingen (kinderopvang)
- Online leermodules (professionals) Externe communicatie artsen - Extranet

13 1.3 Organisatie Interne communicatie - Intranet, nieuwsberichten
- De Schakel (personeelsblad) - Website - Online leermodules - Rapporten, jaarverslagen, verdiepende informatie - Opleidingsdagen en bijscholingen

14 1.3 Organisatie Raadgevend comité Raadgevend comité VCA
Raadgevend comité VCA

15 1.3 Organisatie Raadgevend comité
Verstrekt advies (Verzoek AG – eigen initiatief) Toetssteen voor het beleid Raadgevend comité VCA Verstrekt advies aan VCA

16 1.4 Geschiedenis 1904: Start georganiseerde kinderzorg
Eerste inzet van vrijwilligers 1919: Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK) Nationaal 1984: Kind en Gezin Vlaamse Gemeenschap 1987: Kind en Gezin als Vlaamse Openbare instelling (VOI) 2006: Kind en Gezin als Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid (IVArp) Geschiedenis Kind en Gezin Brochure 20 jaar Kind en Gezin

17 2. Preventieve Gezinsondersteuning
2.1 Wat doen we? 2.2 Doelgroep 2.3 Prenataal aanbod 2.4 Postnataal aanbod 2.5 Partners 2.6 Vernieuwing: Huizen van het Kind

18 2.1 Wat doen we? Kind en Gezin begeleidt (aanstaande) ouders van bij de zwangerschap tot het kind 3 jaar is Pijlers van de dienstverlening Preventief Vrijwillig Gratis Vraaggerichte zorg op maat Positieve ingesteldheid ondersteunen Mogelijkheden van ouders erkennen Maatschappelijk kwetsbare groepen bereiken Preventieve dienstverlening Binnen onze dienstverlening ligt de nadruk op preventie en het snel detecteren van eventuele problemen. Als de problematiek of vraag de ondersteuningsmogelijkheden van het regioteam overstijgt, bv. bij ziekte, handicap, ontwikkelingsstoornis, slechte score op de gehoortest, inkomensproblemen, opvoedingsproblemen en -crisis, wordt er doorverwezen naar gespecialiseerde diensten. De nadruk op preventie geldt ook voor de artsen op de consultatiebureaus. Zij onderzoeken de kinderen en staan in voor de vaccinaties. Indien ze een medische probleem bij een kind vaststellen, gaan zij het niet zelf behandelen, maar verwijzen zij door naar de behandelend arts. Op het consultatiebureau worden dus ook geen geneesmiddelen voorgeschreven. Medische, psychosociale en pedagogische preventie Preventieve opvoedingshulp Preventie kindermishandeling Pijlers dienstverlening Werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

19 2.1 Wat doen we? Kernthema’s Gezond eten en bewegen
Verzorging en hygiëne Gezondheid en volledig vaccineren Veilige leef- en slaapomgeving Optimale ontwikkeling Positief ouderschap Thema’s Filmpjes over ontwikkeling, opvoeding, veiligheid en gezondheid

20 2.1 Wat doen we? Georganiseerd in regioteams
Regioteamverantwoordelijken Regioverpleegkundigen Gezinsondersteuners Ondersteuning door provinciaal consulenten, lactatiekundigen en provinciaal adviserend artsen Ook in het consultatiebureau: artsen en vrijwilligers Adressen Provinciale afdelingen

21 Regio’s Antwerpen

22 Regio’s Limburg

23 Regio’s Oost-Vlaanderen

24 Regio’s West-Vlaanderen

25 Regio’s Vlaams-Brabant en Brussel

26 2.2 Doelgroep Aanstaande ouders (prenataal aanbod)
Gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar (postnataal aanbod) Opvolging na 3 jaar Als een kleuter naar school gaat, neemt het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) de taak van Kind en Gezin over. We dragen alle nuttige gegevens van het kind over aan het CLB om een vlotte opvolging mogelijk te maken. In de uitzonderlijke gevallen dat kinderen niet naar de kleuterschool gaan, kan onze begeleiding verder gezet worden tot de leeftijd van 6 jaar.

27 2.3 Prenataal aanbod Infoavonden en kraambeurzen in samenwerking met kraamklinieken Informatie Zwangerschapsboekje Brochures Kind in Beeld: informatie in beeld gebracht Website Kind en Gezin - Lijn Nieuwsbrieven over zwangerschap Sociale media Prenatale informatie Infoavonden en kraambeurzen Inschrijven Nieuwsbrieven over zwangerschap Zwangerschapsboekje en andere brochures Kind in Beeld Zwangerschap en Kind in Beeld Contraceptie (en bijhorende handleidingen voor partners)

28 2.3 Prenataal aanbod Begeleiding van (maatschappelijk) kwetsbare zwangere vrouwen Vb. tienerzwangerschappen, verslaving, financiële moeilijkheden, mensen zonder papieren, mensen met beperking, … Prenatale steunpunten in enkele grootsteden Prenatale consulten en huisbezoeken Doorverwijzing naar regulier aanbod Kleinere steden en gemeenten: huisbezoeken door regioverpleegkundige Prenatale steunpunten

29 2.4 Postnataal aanbod Kennismakingsbezoek (kraamkliniek of thuis)
Huisbezoeken Gehoortest Aanbod rond opvoeding (ook Spreekuur Opvoedingsondersteuning Aanbod na de geboorte Spreekuur opvoedingsondersteuning

30 2.4 Postnataal aanbod Consulten op het consultatiebureau
Wegen en meten (vrijwilligers) Medisch preventief onderzoek door arts Vaccinaties Oogtest op 12 en 24 maanden Bespreking vragen Consulten Consultatiebureaus De consultatiebureaus worden door privé- of publieke instanties (gemeente, OCMW, ziekenfonds, …) worden georganiseerd. De eigen zorgverlening van Kind en Gezin wordt ingeschakeld in de werking van de consultatiebureaus en worden erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. De subsidiëring omvat werking, infrastructuur, verloning van de arts, vorming, ... De medewerking van vrijwilligers in de consultatiebureaus is een essentiële erkenningsvoorwaarde. De vrijwilligers vallen onder de bevoegdheid van deze organiserende besturen. Adressen consultatiebureaus

31 2.4 Postnataal aanbod Informatie Kindboekje Brochures
Kind in Beeld: informatie in beeld gebracht Website Kind en Gezin - Lijn Nieuwsbrieven ‘Van baby tot kleuter’ Sociale media Kennismakingsbrochure ‘Wat doet Kind en Gezin voor jou en je gezin’ Kindboekje en andere brochures Kind in Beeld: informatie over verschillende thema’s

32 2.5 Partners Partners erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin
Organiserende besturen van CB’s en prenatale steunpunten Inloopteams Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Opvoedingswinkels Expertisecentra Kraamzorg Vertrouwenscentra Kindermishandeling Partners en doorverwijzing

33 2.5 Partners EXPOO Opvoedingslijn Spel- en ontmoetingsinitiatieven
Lokaal aanbod van projecten Vb. Domo’s (door ondersteuning mee opvoeden) Vb. Versterken van onderwijskansen

34 2.5 Partners Anders partners Kraamklinieken Gynaecologen
Zelfstandige vroedvrouwen Diensten voor kraamzorg en gezinszorg Kinder- en huisartsen Centra Algemeen Welzijnswerk Vluchthuizen Centrale Integrale Gezinszorg

35 2.6 Vernieuwing: Huizen van het Kind
Partnerschap Kind en Gezin Lokale organisaties die zich inzetten voor (aanstaande) gezinnen en jongeren Huizen van het Kind

36 2.6 Vernieuwing: Huizen van het Kind
Voor alle (aanstaande) ouders Alles rond opvoeden en opgroeien Minimaal preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en bevordering van ontmoeting en sociale cohesie Lokaal aanbod afgestemd op de lokale noden en behoeften, inspelend op de lokale kansen

37 3. Kinderopvang 3.1 Wat doen we? 3.2 Soorten opvang
3.3 Functies van formele kinderopvang 3.4 Centraal en lokaal beleid 3.5 Controle en inspectie 3.6 Subsidies kinderopvang 3.7 Nieuw decreet kinderopvang 1 april 2014

38 3.1 Wat doen we? Actief bijdragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen via kwaliteitsvolle kinderopvang Beleid voorbereiden Regelgeving uitvoeren Ouders en opvang ondersteunen In Vlaanderen en Brussel Opdracht Kinderopvang

39 3.2 Soorten opvang Kind en Gezin is bevoegd voor:
Formele opvang van baby’s en peuters Informele opvang – formele opvang Informeel: vrijwillige opvang door grootouders, familieleden, buren,… Formeel: geregelde, georganiseerde opvang Gezinsopvang - groepsopvang Gezinsopvang: max. 8 kinderen Groepsopvang: vanaf 9 kinderen Bevoegdheid Kind en Gezin Soorten opvang Opvang zoeken Aantal plaatsen in de opvang Starten met opvang Inkomenstarief

40 3.2 Soorten opvang Prijs: met inkomenstarief – vrij te bepalen
Met inkomenstarief: prijs volgens inkomen Vrij te bepalen: vaste prijs bepaald door de opvang Buitenschoolse opvang IBO Zelfstandige buitenschoolse opvang Prijs opvang Buitenschoolse opvang

41 3.2 Soorten opvang Mogelijk verruimd opvangaanbod
Inclusieve opvang (kinderen met specifieke zorgbehoeften) Flexibele opvang (vroege of late opvang, in het weekend, …) Kinderen met specifieke zorgbehoeften Inclusieve opvang Flexibele opvang

42 3.3 Functies van formele kinderopvang
Economische functie Ouders kunnen gaan werken en voor een inkomen zorgen Kinderopvang=werkgever voor vele mensen Sociale functie Uitsluiting van kansengroepen tegengaan (zowel kinderen als ouders) Bevordering van integratie Functies van kinderopvang

43 3.3 Functies van formele kinderopvang
Pedagogische functie Biedt verzorging en geborgenheid Stimuleert in fysieke en psychische ontwikkeling Ontmoeten van anderen Respectvol leren omgaan met anderen

44 3.4 Centraal en lokaal beleid
Kind en Gezin = Centraal regisseur Lokaal bestuur (gemeente en OCMW): staat in voor lokaal beleid 3 instrumenten Lokaal Beleidsplan Kinderopvang Lokaal Overleg Kinderopvang - Gemeente kan ook zelf opvang organiseren Lokaal Loket Kinderopvang - Ondersteunt ouders in het zoekproces Lokaal beleid

45 3.5 Controle en inspectie GEEN inspectie door Kind en Gezin
Zorginspectie inspecteert en maakt inspectieverslag met advies op Kind en Gezin beslist op basis van het inspectieverslag en het advies van Zorginspectie Zorginspectie

46 Subsidie voor inkomenstarief
3.6 Subsidies kinderopvang Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Trap 2 Kwetsbare gezinnen Voorrangsregels Prijs op basis van inkomen Voorrangsregels Nederlands in de werking 220 openingsdagen Subsidies Individuele specifieke zorg Individuele en of structurele specifieke zorg

47 4. Het Vlaams Centrum voor Adoptie
4.1 Wat doen we? 4.2 Wetgeving 4.3 Binnenlandse adoptie 4.4 Interlandelijke adoptie

48 4.1 Wat doen we? Stuurt elke adoptie van minderjarigen, zowel binnenlandse als interlandelijke adoptie Over Kind en Gezin en adoptie Over het VCA Adoptie

49 4.2 Wetgeving Verdrag van Den Haag (1993) en Belgische wetgeving
2 belangrijkste principes: Adopteerbaarheid (vrije en volledig geïnformeerde toestemming) Subsidiariteit (Interlandelijke adoptie is laatste optie: eerst eigen familie, binnenlandse adoptie en dan pas interlandelijk) Tekst Verdrag van Den Haag

50 4.3 Binnenlandse adoptie Kind verblijvend in België, geadopteerd door ouders verblijvend in België Niet-gekend kind (via adoptiedienst) Procedure: Infosessie en voorbereiding als er nood is aan ouders Maatschappelijk onderzoek bij kandidaat- adoptieouders, begeleiding geboorteouders, plaatsing kind en nazorg via adoptiedienst Adoptie-uitspraak bij rechtbank Binnenlandse adoptie

51 4.3 Binnenlandse adoptie Gekend kind (stiefouder, meemoeder, pleegkind) Procedure: Aanmeldingen via VCA Voorbereiding bij EVA-vorming Adoptieprocedure voor de jeugdrechtbank Adoptie-uitspraak eventueel na een maatschappelijk onderzoek Gekend kind adopteren Kind van je partner adopteren

52 4.4 Interlandelijke adoptie
Kind verblijvend in het buitenland, geadopteerd door ouders verblijvend in België Procedure: Infosessie (Steunpunt Adoptie) of individueel gesprek bij VCA (intrafamiliale adoptie) Voorbereiding na instroombeheer (Steunpunt Adoptie) Maatschappelijk onderzoek (3 erkende diensten) Geschiktheidsvonnis door Jeugdrechtbank Buitenlandse adoptie Adoptieprocedure buitenland

53 4.4 Interlandelijke adoptie
Bemiddeling adoptiedienst (3 erkende diensten) of zelfstandige adoptie (via VCA) Erkenning door Federale Centrale Autoriteit Nazorg (adoptiediensten, Steunpunt Adoptie, Trefgroepen)


Download ppt "Kind en Gezin Kind en Gezin"

Verwante presentaties


Ads door Google