De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De probatiestage in perspectief 14 en 16 Okt 2014 Gespecialiseerd HINP Claude Vannieuwenhuyse Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Sprendonkstraat 5 · 9042.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De probatiestage in perspectief 14 en 16 Okt 2014 Gespecialiseerd HINP Claude Vannieuwenhuyse Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Sprendonkstraat 5 · 9042."— Transcript van de presentatie:

1 De probatiestage in perspectief 14 en 16 Okt 2014 Gespecialiseerd HINP Claude Vannieuwenhuyse Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Sprendonkstraat 5 · 9042 Gent Tel. 09 345 69 64 · Fax 09 342 82 09· e-mail: info@opac.be · www.opac.be

2 Door de link te leggen tussen de wereld van de opleiding en de beroepsomgeving biedt de probatiestage elk personeelslid van het basiskader : in de eerste plaats de mogelijkheid om bij het begin van zijn loopbaan op een optimale manier te worden omkaderd op basis van een welbepaald proces en zijn verworvenheden voorts te ontwikkelen op grond van de specifieke kenmerken die eigen zijn aan zijn plaats van tewerkstelling. Ten tweede biedt de stage de korpschef, de commissaris-generaal of betrokken directeur-generaal de mogelijkheid het traject van de nieuwe inspecteur zo te organiseren en te steunen, dat zijn beroepsgeschiktheid in fine kan worden geëvalueerd op basis van vooraf gedefinieerde doelstellingen en criteria. Doelstellingen

3 KB 30/03/2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol – Mammoet) MB 28/12/2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van KB 30/03/2001 (UBPol – Dino) KB 24/04/2014 tot invoeging van een stage voor de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten MB 25/04/2014 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten Ministeriële omzendbrief GPI 73 d.d. 14/05/2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten Wettelijke basis

4 De stage is verplicht voor : alle personeelsleden van het basiskader die hun opleiding op óf na 1 september 2013 hebben aangevat en uiterlijk op 1 januari 2017 zullen aanvatten. Om tot de stage toegelaten te worden, moet de betrokkene de basisopleiding voor inspecteur hebben beëindigd en ervoor geslaagd zijn. De stage duurt zes maanden, met inbegrip van de opleidingsactiviteiten. Ze vangt aan de dag van de benoeming van het personeelslid van het basiskader. Op die datum verkrijgt dit personeelslid van rechtswege de hoedanigheid van stagiair. Wettelijke basis

5 De stage duurt : zes maanden, met inbegrip van de opleidingsactiviteiten. 109° Promotie : 01 Nov 2014 -> 30 Apr 2015 De stage vangt aan : de dag van de benoeming van het personeelslid van het basiskader. 109° Promotie : benoeming op 01 Nov 2014 Op die datum verkrijgt dit personeelslid van rechtswege de hoedanigheid van stagiair. 109° Promotie : Inspecteur - Stagiair Wettelijke basis

6 De stage duurt : zes maanden, met inbegrip van de opleidingsactiviteiten. Die stage van zes maanden kan ten hoogste met de helft van de duur worden verlengd als: de korpschef, de commissaris-generaal of de betrokken directeur- generaal, na zich bij de betrokken dienstchefs te hebben geïnformeerd, beslist ze te verlengen op basis van de verslagen over de wijze van functioneren, het samenvattend stageverslag en de eventuele opmerkingen van de stagiair die hierop betrekking hebben; de burgemeester of het politiecollege voor de stagiairs van de lokale politie of de benoemende overheid (DSP) voor de stagiairs van de federale politie beslist ze te verlengen op basis van het advies van de paritaire commissie Wettelijke basis

7 De stage duurt : zes maanden, met inbegrip van de opleidingsactiviteiten. De afwezigheden die zich voordoen nadat de stagiair gedurende vijftien werkdagen (ononderbroken of onderbroken) afwezig is geweest, hebben de schorsing van de stage tot gevolg, zelfs indien hij gedurende deze afwezigheden in dienstactiviteit was. De stage wordt van rechtswege verlengd met de tijdspanne gedurende dewelke de stage werd geschorst. Wettelijke basis

8 De stage duurt : zes maanden, met inbegrip van de opleidingsactiviteiten. De afwezigheden die zich voordoen nadat de stagiair gedurende vijftien werkdagen (ononderbroken of onderbroken) afwezig is geweest, hebben de schorsing van de stage tot gevolg, zelfs indien hij gedurende deze afwezigheden in dienstactiviteit was. (Onder werkdag verstaat men de dag waarop het personeelslid verplicht is te werken krachtens de arbeidsregeling die hem is opgelegd (met uitzondering van zaterdagen en zondagen, behalve deze binnen continudiensten van de lokale politie van categorie 4 en 5)) (Noch de jaarlijkse vakantieverloven, noch de omstandigheidsverloven en uitzonderlijke verloven wegens overmacht komen in aanmerking voor de berekening van die afwezigheidsdagen.) Wettelijke basis

9 De stage is verplicht voor : alle personeelsleden van het basiskader die hun opleiding op óf na 1 september 2013 hebben aangevat en uiterlijk op 1 januari 2017 zullen aanvatten. Om tot de stage toegelaten te worden, moet de betrokkene de basisopleiding voor inspecteur hebben beëindigd en ervoor geslaagd zijn. De stage duurt zes maanden, met inbegrip van de opleidingsactiviteiten. Ze vangt aan de dag van de benoeming van het personeelslid van het basiskader. Op die datum verkrijgt dit personeelslid van rechtswege de hoedanigheid van stagiair. Wettelijke basis : Samengevat

10 Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Basisopleiding - Stage Opleidingsstage in operationele situaties (aspirant-agent) - (80 uur – 2 weken ) Opleidingsstage in operationele situaties (aspirant-inspecteur) (240 uur – 6 weken ) Gewenningsstage ( 24 uur – 3 dagen ) Start opleidingStart opleiding INPStart examens APStart examens INP Terugkomdag Mentoren Kennismakingsdag Mentor Promotie AP/INP Continue samenwerking stagecoördinator - mentor

11 Basisopleiding - Stage Basisopleiding AINP Examens AINP Benoeming tot INP ProbatiestageEvaluatieLoopbaan 5 + 7 maanden 6 maanden Aspirant- inspecteur Asiprant- inspecteur INP/stagiairInspecteur 01 Okt 2013 – 30 Sep 2014 Sep 201401 Nov 2014Mei 2015

12 Organisatie PROBATIESTAGE Opleidingsactiviteiten max. ¼ stageduur Evaluatie beroepsgeschiktheid Verplichte Opleidingsactiviteiten Vrije Opleidingsactiviteiten Professionele bekwaamheden Attitude

13 Inventaris van : het samenvattend evaluatieverslag doorgestuurd door de directeur van de politieschool de verslagen over de wijze van functioneren het samenvattend stageverslag in voorkomend geval, de opmerkingen van de stagiair bij de voornoemde verslagen de beslissing van de korpschef, de commissaris-generaal of de betrokken directeur-generaal en, in voorkomend geval, het advies van de paritaire commissie en de beslissing van de burgemeester of het politiecollege voor de stagiairs van de lokale politie of de benoemende overheid (DSP) voor de stagiairs van de federale politie alsmede alle stavingsstukken. Dit stagedossier zal worden geklasseerd in het persoonlijk dossier van de betrokkene overeenkomstig bijlage 1 van de UBPol – ST7 (map 2). Beschrijvend stagedossier

14 De probatiestage in perspectief Gespecialiseerd HINP Claude Vannieuwenhuyse Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Sprendonkstraat 5 · 9042 Gent Tel. 09 345 69 64 · Fax 09 342 82 09· e-mail: info@opac.be · www.opac.be

15 Actoren in de probatiestage

16 Wanneer tijdens de stage de dienst / zone waar de inspecteur werkt, wijzigt, wordt zijn dossier met de voorziene formulieren overgemaakt aan de nieuwe dienst / zone opdat de voorziene procedure voor deze stage kan verder gezet worden door de nieuwe eenheid. Indien de stagiair zijn stage doorloopt binnen de algemene reserve, worden de stageleider en de mentor(en) aangeduid binnen de federale politie; deze zijn verantwoordelijk voor het begeleiden en evalueren van de stagiair. Indien de stagiair wordt gedetacheerd, wordt hij ondersteund door een mentor aangewezen op de werkplaats. Deze laatste verzekert de begeleiding van de stagiair en overlegt regelmatig met de mentor(en) officieel aangewezen op het federaal niveau. Het/de stagerapport(en) en het samenvattend stageverslag worden opgesteld door de officiële mentor(en). Stagedossier

17 Actoren in de probatiestage

18 De directeur van de politieschool zendt aan de stageleider een samenvattend evaluatieverslag aangaande de gehele opleiding van de stagiair dat, in voorkomend geval, verschillende punten bevat waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed gedurende de stage. de cijfers van het dagelijkse werk van de stagiair (basisopleiding agent van politie en inspecteur) het eindresultaat (basisopleiding agent van politie en inspecteur) het evaluatieverslag van het professionele functioneren (De school wordt verzocht de verschillende verbeterpunten waaraan tijdens de stage bijzondere aandacht moet worden besteed in dit evaluatieverslag over de wijze van functioneren op te nemen in de rubriek ‘potentieel’). indien nodig worden deze aangevuld met bijkomende nuttige informatie. OPAC

19 Actoren in de probatiestage

20 De korpschef, de commissaris-generaal of de betrokken directeur-generaal is verantwoordelijk voor de organisatie van de stage. Bij aanvang van de stage : duidt hij de stageleider en de mentor(en) aan onder de personeelsleden die aan de geschiktheidscriteria voldoen en bepaalt hij op basis van de algemene basisprincipes en, eventueel in samenwerking met de stageleider, de opleidingsactiviteiten die de stagiair moet volgen. Korpschef – CG/DG

21 De korpschef, de commissaris-generaal of de betrokken directeur-generaal is verantwoordelijk voor de organisatie van de stage. Na de stage : beslist hij op basis van de verschillende verslagen en na de nodige informatie te hebben ingewonnen bij de betrokken dienstchefs of de stagiair met goed gevolg de stage heeft volbracht, of de stage wordt verlengd of stelt hij voor de stagiair te ontslaan of in sommige gevallen wegens beroepsongeschiktheid te herplaatsen in zijn oorspronkelijke kader hoort hij, op diens verzoek, de stagiair, alvorens de beslissing te nemen de stage te verlengen brengt hij ofwel de burgemeester of het politiecollege ofwel de benoemende overheid (DSP) van deze beslissing op de hoogte informeert hij de paritaire commissie. Korpschef – CG/DG

22 -Aanduiden stageleider -Aanduiden mentoren -Bepalen opleidingsactiviteiten (eventueel i.s.m. stageleider) -Beslissing inzake stage : -Goed gevolg -Verlenging (hoorrecht betrokken stagiair) -Ontslag/herplaatsing in oorspronkelijk kader -Kennisgeving aan burgemeester/politiecollege/DSP -Informeren van paritaire commissie Samengevat : Korpschef – CG/DG

23 Actoren in de probatiestage

24 De stage verloopt onder de leiding van de officier of de hoofdinspecteur of het lid van het administratief en logistiek kader van niveau A, aangewezen door de korpschef, de commissaris-generaal of de betrokken directeur-generaal, hierna ‘stageleider’ genoemd. Stageleider

25 De stage verloopt onder de leiding van de ‘stageleider’ als laatste functioneringsevaluatie geen evaluatie met eindvermelding ‘onvoldoende’ hebben opgelopen zich in een administratieve stand bevinden waarin hij zijn aanspraken op bevordering of baremische loopbaan kan doen gelden een anciënniteit bezitten in het officierskader, het middenkader of het niveau A van ten minste vijf jaar een ervaring van ten minste één jaar hebben binnen het betrokken lokale politiekorps of de betrokken algemene directie van de federale politie (die wordt berekend overeenkomstig de artikelen 5 tot 7 van het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten) Stageleider

26 De stage verloopt onder de leiding van de ‘stageleider’ De stageleider of mentor die : op ononderbroken wijze gedurende meer dan één maand afwezig is of die een verlof bekomt bedoeld in verschillende artikelen van de RPPol voor zover het bedoelde verlof 50% of meer bedraagt van een voltijdse prestatie wordt vervangen. Stageleider

27 De stage verloopt onder de leiding van de ‘stageleider’ Contacfuntie contacten met de politieschool ontvangen van het samenvattend evaluatieverslag van de school Coördinatiefunctie toezicht deelname aan de vastgelegde opleidingsactiviteiten kennisname van de verslagen over de wijze van functioneren Informatie- en evaluatiefunctie opstellen van het samenvattend stageverslag (i.s.m mentor) overmaken van de verslagen over de wijze van functioneren, het samenvattend stageverslag en de eventuele opmerkingen van de stagiair aan de korpschef, de commissaris-generaal of de betrokken directeur-generaal Stageleider

28 De stage verloopt onder de leiding van de ‘stageleider’ Zijn wettelijk vastgelegde rol is de volgende: VÓÓR Hij ontvangt het samenvattend evaluatieverslag van de school TIJDENS Hij ziet erop toe dat de stagiair aan de vastgelegde opleidingsactiviteiten deelneemt Hij neemt kennis van de verslagen over de wijze van functioneren Hij stelt samen met de mentor(en) het samenvattend stageverslag op NA Hij bezorgt de verslagen over de wijze van functioneren, het samenvattend stageverslag en de eventuele opmerkingen van de stagiair aan de korpschef, de commissaris-generaal of de betrokken directeur-generaal. Stageleider

29 Actoren in de probatiestage

30 Iedere stagiair wordt begeleid door één of meerdere politieambtenaren van zijn korps wat de lokale politie betreft of van het commissariaat-generaal of de algemene directie waarvan hij deel uitmaakt wat de federale politie betreft, hierna ‘mentor’ genoemd. De mentor heeft ten minste dezelfde graad als de stagiair, is niet de stageleider en wordt aangewezen door de korpschef, de commissaris-generaal of de betrokken directeur-generaal onder de personeelsleden van het operationeel kader die voldoen aan de geschiktheidscriteria. Mentor

31 Iedere stagiair wordt begeleid door een ‘mentor’ als laatste functioneringsevaluatie geen evaluatie met eindvermelding ‘onvoldoende’ hebben opgelopen zich in een administratieve stand bevinden waarin hij zijn aanspraken op bevordering of baremische loopbaan kan doen gelden een graadanciënniteit bezitten van ten minste vier jaar een ervaring van ten minste twee jaar hebben binnen het betrokken lokale politiekorps of de betrokken algemene directie van de federale politie (die wordt berekend overeenkomstig de artikelen 5 tot 7 van het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten) houder zijn van het brevet van mentor Mentor

32 Iedere stagiair wordt begeleid door een ‘mentor’ De stageleider of mentor die : op ononderbroken wijze gedurende meer dan één maand afwezig is of die een verlof bekomt bedoeld in verschillende artikelen van de RPPol voor zover het bedoelde verlof 50% of meer bedraagt van een voltijdse prestatie wordt vervangen. Mentor

33 Iedere stagiair wordt begeleid door een ‘mentor’ Een mentor mag ten hoogste drie stagiairs tezelfdertijd begeleiden. Niettemin kan de korpschef of, naargelang van het geval, de commissaris-generaal of de door hem aangewezen directeur-generaal dit aantal, in overleg met de mentor, om organisatorische redenen verhogen. Mentor

34 Iedere stagiair wordt begeleid door een ‘mentor’ Deze begeleiding omvat verscheidene wettelijk vastgelegde taken: het samenvattend evaluatieverslag vanwege de politieschool bespreken en samen met de stagiair bij de aanvang van de stage doelstellingen én vereiste attitude vastleggen na de stagiair te hebben gehoord een verslag over de wijze van functioneren opstellen (tegen ten laatste het einde van de derde maand van de stage) het overmaken van elk functioneringsverslag aan de stageleider; na de stagiair te hebben gehoord samen met de stageleider het samenvattend stageverslag opstellen binnen de 30 dagen na het einde van de stage. Naast de wettelijke taken bestaat de kernopdracht van de mentor uit de begeleiding en de steun van de stagiair in zijn ontwikkeling. Mentor

35 Actoren in de probatiestage

36 Indien noodzakelijk of opportuun kan de mentor de begeleiding van de stagiaire tijdelijk overdragen aan een collega die in het betrokken domein werkzaam is. Zo zijn alle collega’s betrokken bij de stage van de inspecteur. De aangewezen mentor blijft echter de enige verantwoordelijke voor de follow-up van die begeleiding. Collega’s

37 Actoren in de probatiestage

38 De stagiair bespreekt met de mentor het samenvattend evaluatieverslag opgesteld door de politieschool neemt kennis van elk verslag over de wijze van functioneren en van het samenvattend stageverslag (waaraan hij eventueel zijn opmerkingen toevoegt) en is daarnaast verantwoordelijk voor zijn leerproces tijdens de stage, onder meer door aan de vastgelegde opleidingsactiviteiten deel te nemen. Het wordt aangeraden dat hij vanaf het begin van zijn stage stavingstukken voor zijn ontwikkeling bewaart, dit voor de verwerving van de verschillende competenties in het kader van het professioneel functioneren en van de verwezenlijking van de doelstellingen die bij het begin van de stage zijn vastgelegd. Daartoe wordt hij gestimuleerd een stageportfolio bij te houden. Stagiair

39 Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Actoren in de probatiestage

40 De probatiestage in perspectief Gespecialiseerd HINP Claude Vannieuwenhuyse Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Sprendonkstraat 5 · 9042 Gent Tel. 09 345 69 64 · Fax 09 342 82 09· e-mail: info@opac.be · www.opac.be

41 Opvolging - Samengevat Overmaken samenvattend evaluatieverslag door OPAC aan stageleider Vastleggen stagedoelstellingen en toelichten vereiste attitude Eventuele repliek binnen de zeven dagen door stagiair na gesprek Mentor heeft een gesprek met stagiair over de wijze van functioneren op “Wat goed is handhaven, wat anders kan/moet laten aanpassen S TART PROBATIESTAGE X T EN LAATSTE OP EINDE VAN MAAND DRIE X + 3 MAANDEN Voorafgaande zelfevaluatie door de aspirant is wenselijk Eventuele repliek binnen de zeven dagen door stagiair na kennisgeving B INNEN DE 30 DAGEN NA EINDE STAGE X + 6 MAANDEN + 30 DAGEN E INDE PROBATIESTAGE X + 6 MAANDEN Mentor stelt samen met de stageleider na stagiair te hebben gehoord een samenvattend verslag over de wijze van functioneren op m.o.o. gemotiveerd voorstel Eventuele repliek binnen de zeven dagen door stagiair Bespreking samenvattend evaluatieverslag (school) tussen mentor en stagiair Mentor stelt binnen de tien dagen een verslag over de wijze van functioneren op (t.a.v. stageleider)

42 Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Opvolging - Samengevat Eventuele repliek binnen de zeven dagen door stagiair na gesprek Overmaken van verslagen over wijze van functioneren samenvattend stageverslag en eventuele opmerkingen door stageleider aan korpschef – CG/DG B INNEN DE 30 DAGEN NA EINDE STAGE X + 6 MAANDEN + 30 DAGEN E INDE PROBATIESTAGE X + 6 MAANDEN Mentor stelt samen met de stageleider na stagiair te hebben gehoord een samenvattend verslag over de wijze van functioneren op m.o.o. gemotiveerd voorstel Goed gevolg stage volbracht Verlenging Ontslag/herplaatsing oorspronkelijke graad Overmaken beslissing aan burgemeester/politiecollege of DSP Evaluatieprocedure

43 Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Organisatie PROBATIESTAGE Opleidingsactiviteiten max. ¼ stageduur Evaluatie beroepsgeschiktheid Verplichte Opleidingsactiviteiten Vrije Opleidingsactiviteiten Professionele bekwaamheden Attitude

44 Ter integratie in het bredere politielandschap Situeren Beschrijven Ter integratie in de eigen functie Bespreken vereisten en doelstellingen verbonden aan de functie Bespreken en opvolgen van een evolutieplan Toelichten en correct implementeren van richtlijnen en databanken Herhalen juridisch kader en rechtspositie Beschrijven taken stageleider en mentor Extra wat de lokale politie betreft Verstrekken en toelichten van alle nuttige informatie ivm gespecialiseerde diensten, lokale politieverordeningen en aanvullende verkeersreglementen Verplichte opleidingsactiviteiten

45 Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Organisatie PROBATIESTAGE Opleidingsactiviteiten max. ¼ stageduur Evaluatie beroepsgeschiktheid Verplichte Opleidingsactiviteiten Vrije Opleidingsactiviteiten Professionele bekwaamheden Attitude

46 Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Organisatie PROBATIESTAGE Opleidingsactiviteiten max. ¼ stageduur Evaluatie beroepsgeschiktheid Verplichte Opleidingsactiviteiten Vrije Opleidingsactiviteiten Professionele bekwaamheden Attitude

47 Bij de start van de probatiestage Bespreking samenvattend verslag Vastleggen doelstellingen Tussentijds functioneringsverslag Samenvattend stageverslag Opgelet : !!! Tweejaarlijkse evaluatieprocedure in kader van loopbaan start pas na afloop probatiestage !!! Evaluatie van de stage

48 Do’s en Don’ts Oost-Vlaamse Politieacademie vzw

49 Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Sprendonkstraat 5 · 9042 Gent Tel. 09 345 69 64 · Fax 09 342 82 09· e-mail: info@opac.be · www.opac.be Úw docent : Úw stagecoördinator : Gesp. HINP Claude Vannieuwenhuyse 09/ 326 75 18 claude.vannieuwenhuyse@OPAC.be


Download ppt "De probatiestage in perspectief 14 en 16 Okt 2014 Gespecialiseerd HINP Claude Vannieuwenhuyse Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Sprendonkstraat 5 · 9042."

Verwante presentaties


Ads door Google