De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Beroepsaansprakelijkheids-verzekering van artsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Beroepsaansprakelijkheids-verzekering van artsen"— Transcript van de presentatie:

1 De Beroepsaansprakelijkheids-verzekering van artsen
E. Mullens

2 Doel van Aansprakelijkheidsverzekering
Bescherming van verzekerde tegen aansprakelijkheidsvorderingen. Geen bescherming betekent gevaar voor persoonlijk patrimonium en zijn erfgenamen. Niet alleen waarborg voor de verzekerde maar ook voor schadelijder. Deze laatste kan bij schadegebeurtenis erop rekenen dat tegenpartij voldoende solvabel is om schade te vergoeden

3 Aard van aansprakelijkheid
Civielrechtelijke aansprakelijkheid Contractuele aansprakelijkheid (Medisch) contract tussen arts en patiënt Buitencontractuele aansprakelijkheid geen overeenkomst met patiënt Strafrechtelijke aansprakelijkheid Niet verzekerbaar Tuchtordelijke aansprakelijkheid Op grond van deontologische normen

4 Civielrechtelijke Aansprakelijkheid
Geregeld op grond van Burgerlijk Wetboek 3 Elementen: Fout Schade Oorzakelijk verband t.o.v. fout en schade

5 Foutloze medische aansprakelijkheid
Goedkeuring wetsontwerp op 18/04/2007 Aangepast wetsontwerp midden 2008 Oprichten van fonds voor de vergoeding van ongevallen bij gezondheidszorg Enkel bestaan van schade die verbonden is aan gebrek v/d zorgverlening is voldoende Vragen die oprijzen voor praktische invoering

6 Dekking in Tijd De arts is verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen. Wet voorziet verantwoordelijkheid van 20 jaar voor elke medische behandeling: Wanneer arts zijn/haar activiteit stopzet. Arts verandert van verzorginstelling, werkgever (dus dikwijls ook van verzekeraar als ziekenhuis of werkgever een groepspolis heeft afgesloten. Wanneer de arts in pensioen gaat. Wanneer de arts overlijdt (aansprakelijkheid gaat over op erfgenamen).

7 Verschillende fasen van een medisch ongeval
Schade verwekkend feit Schade vordering/klacht Schade voorval

8 Verschillende verzekeringssystemen op de markt
Elk volgens een specifieke fase van het medisch ongeval: Volgens schadeverwekkend feit of fact occurrence Volgens schadevoorval of loss occurrence Volgens schadevordering/klacht of Claimes made

9 Systeem volgens schadeverwekkend feit
Alle HANDELINGEN tijdens de duurtijd van het verzekeringscontract: Op welk moment de schade zich ook voordoet, zelfs na einde contract. Op welk moment de klacht wordt ingediend, zelfs na einde contract. Waarborg blijft verworven bij beëindiging contract voor verzekerde, erfgenamen en rechthebbende. Voor de schadeverwekkende feiten die dateren tijdens periode dat contract onderschreven is Begin 2009 2012 Schadeverwekkend feit Looptijd contract Posterioriteit Steeds verzekerd einde Anterioriteit Anterioriteit verzekeren slechts mogelijk indien er vroeger ook een contract bestond

10 Systeem volgens schadevoorval :
Schade die zich tijdens de looptijd van het contract voordoet. Ook al volgt de schadeclaim na afloop van het contract. Schadevoorval na einde contract NIET verzekerd. 2012 Voordoen van de schade Looptijd contract Posterioriteit Niet of slechts beperkt verzekerd 2009

11 Systeem volgens schadevordering:
Schade die zich tijdens de looptijd van het contract voordoet waarvoor ook klacht wordt ingediend tijdens de looptijd van het contract. Probleem : Schadevoorval en klacht tijdens looptijd contract Indien niet geen dekking 2012 Eis + voorval Looptijd contract Posterioriteit Gedekt voor 36 maanden voor vorderingen na 2012 maar voorval binnen de duur van de polis en feiten die aanleiding kunnen geven tot schade die aan de verzekeraar zijn aangegeven 2009 Begin einde

12 Waar moet u op letten bij het afsluiten van B.A. Beroep voor artsen
1.a) Contract moet dekking voorzien voor contractuele als voor buitencontractuele aansprakelijkheid. 1.b) Aansprakelijkheid als uitbater van beroepslokaal moet verzekerd worden. 1.c) Aansprakelijkheid voor “onrechtstreekse schade”. 2) Contract voorziet zowel resultaats- als inspanningsverbintenis. 3) Uitsluitingen moeten beperkt zijn en uitdrukkelijk vermeld worden. 4) Verzekerd bedrag nazien : min € lichamelijke schade € stoffelijke schade meestal per schadegeval en per jaar. Indien vergoeding het verzekerd bedrag overschrijdt, dienen intresten + kosten verzekerd te worden boven dat bedrag.

13 Waar moet u op letten bij het afsluiten van B. A
Waar moet u op letten bij het afsluiten van B.A. Beroep voor artsen (bis) Best een verzekering kiezen met formule schadeverwekkend feit gezien tijdens de volledige duur van de verjaringstermijn (20 jaar) gratis dekking is. Als GSO of HAIO nazien dat : Arts of ziekenhuis de verzekeraar verwittigd heeft dat er op stagiairs en geneesheren in specialisatie beroep wordt gedaan Hun persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is door arts of ziekenhuis als ze werken voor rekening, onder leiding en/of toezicht van de verzekerde. Is hun persoonlijke aansprakelijkheid gedekt “extra-muros” ? De gevraagde premie per categorie. Uitgebreide polis rechtsbijstand voorzien! Polis afsluiten bij makelaar die op de hoogte is van deze verzekeringen!

14 Rechtsbijstand medische en paramedische beroepen
E. Mullens

15 Waarom rechtsbijstand?
Enige verzekering die voor u opkomt om UW rechten te behartigen en te verdedigen. BA-polissen keren vergoedingen uit aan DERDEN voor schade door u berokkent.

16 Waarom Onafhankelijke Rechtsbijstand
Vermijden van belangenconflicten Bij onenigheid tussen BA-verzekeraar en uzelf is het best dat de rechtsbijstandverzekeraar en de BA-verzekeraar verschillend zijn? Gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar voor medische beroepen heeft: Meer ervaring in deze specifieke materie Polisvoorwaarden zijn ruimer en van betere kwaliteit.

17 Voornaamste verzekerde risico’s
Burgerlijk Verhaal Strafrechtelijke verdediging Burgerlijke verdediging Algemene contracten Arbeidscontracten sociaal recht Fiscaal recht Disciplinaire verdediging Administratief recht Voor GSO en HAIO zijn vooral de 4 eerste waarborgen van belang indien de rechtsbijstandverzekeraar van stagemeester of ziekenhuis niet of slechts gedeeltelijk tussenkomt.

18 Contact gegevens E. Mullens NV Assura Louisa-Marialei 8b2
B-2018 Antwerpen Tel: 03/

19 Uw bezittingen Goed Verzekerd?
Vanhove Detlef Assura nv

20 Inleiding De verzekering van Uw Wagen De verzekering van Uw woning & Inboedel De verzekering van Uw Medisch Materiaal en Toestellen Overige Verzekeringscontracten

21 1. Inleiding Wie mag verzekeringen aanbieden en welke distributiekanalen worden gebruikt. Aan welke wetten is een verzekeringscontract gebonden. Wettelijk Verplichte Verzekeringen Contracten die ik dien af te sluiten

22 2. Verzekering van Uw wagen
Welke waarborgen kan ik verzekeren Burgerlijke Aansprakelijkheid (Verplicht) Omnium (Volledige – Beperkte) Bestuurdersverzekering Bijstand na pech Rechtsbijstand

23 Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto
Wettelijk Verplichte Verzekering Kosteloze Uitbreidingen Bijstand Na Ongeval in België en Buitenland Waarschuwen van de hulpdiensten indien nodig Slepen van het voertuig naar een garage van Uw keuze Terugkeer naar huis of voortzetting van de rit Mobiliteitsgarantie met huurwagen gedurende 24u volgende op het schadegeval Onbezoldigd vervoer van patiënten en de schade die zij veroorzaken aan Uw wagen

24 Beperkte & Volledige Omnium
Beperkte Omnium Brand Glasbraak Natuurkrachten en botsing met dieren Diefstal Inclusief Uw (para)medisch materiaal dat in de wagen ook beschadiging bij een ongeval van het materiaal is verzekerd Volledige Omnium Uitbreiding met schade veroorzaakt door onbekenden Schade veroorzaakt door Uw eigen fout

25 Aanvullende Waarborgen
Bestuurdersverzekering Vergoedt Uw lichamelijk letsel bij een ongeval in fout Bijstand na pech Rechtsbijstand via een Onafhankelijke Rechtsbijstandverzekeraar neemt de eventuele kosten van de verdediging van Uw belangen in strafzaken ten laste Bij betwistingen bij een ongeval zullen zij het nodige doen om de zaak in Uw voordeel te beslechten

26 3. De verzekering van Uw woning & Inboedel
Polis Brand Gebouw en Inhoud Basiswaarborgen Brand, Ontploffing,Blikseminslag, Aanrijding door voertuigen, Schade aan onroerend Goed door Vandalisme, Inwerking van elektriciteit, Waterschade, Stormschade, Glasbraak en Natuurrampen (wet. Verplicht) Uitbreidingen aan Uw polis Diefstal (zelfs op diefstal Uw persoon bij agressie) Wedersamenstelling van beschadigde of verloren medische Gegevens (Boeken, Archief of Digitaal) Geneesmiddelen in een koelinstallatie Uw PC in gebruik voor Uw beroepsactiviteit Waardepapieren in Uw praktijk

27 4. De verzekering van Uw Medisch Materiaal & Toestellen
Polis Machinebreuk (E.E.I.) Polis die alle onvoorziene en plotselinge materiële schade aan het toestel verzekerd Uitsluiting van Diefstal voor verplaatsbare toestellen Polis in voege houden zelfs na de totale afschrijving van het toestel. Bij schade wordt nog steeds vergoed in vervangingswaarde Foutief gebruik van Medisch Materiaal van U als stagiair geeft geen verhaalsrecht aan de verzekeraar Enkel indien expliciet vermeld in stagecontract

28 5. Overige Verzekeringscontracten
Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing Verplichte bij ziekenhuizen Arbeidsongevallen De poetsvrouw Uw medische secretaresse Hospitalisatie Bij een eventuele opname in het buitenland vergoeden zij bij tussenkomst Riziv tot 100% en ander toch nog tot 50% Voor Zware Ziekten (27) worden zelfs de ambulante kosten vergoedt.

29 Contactgegevens Detlef Vanhove NV Assura Louiza-Marialei 8b2
B-2018 Antwerpen Tel: 03/

30 Nabeschouwing Verzekeringscontract: Een overeenkomst waarbij een partij, de verzekeraar, zicht er tegen betaling van een vaste of veranderlijke premie tegenover een andere partijd, de verzekeringnemer, toe verbindt een in de overeenkomst bepaalde prestatie te leveren in het geval zich een onzekere gebeurtenis voordoet waarbij, naargelang van het geval, de verzekerde of begunstigde belang heeft dat die zich niet voordoet. Kenmerken: Wederkerig contract Consensueel contract Kanscontract Toetredingscontract

31 Wie mag verzekeringen aanbieden en welke distributiekanalen zijn er.
Wet betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen van 9 juli 1975 Verplichte Erkenning en Controle door het CBFA (Commissie van het bank-, financie- en assurantiewezen) Verzekeraar dient solvabel te zijn en dient voldoende reserves aan te houden om de schadevergoedingen uit te betalen. Verzekeringscontracten dienen duidelijk en voor iedereen begrijpbaar te zijn. In België zijn er 156 toegelaten verzekeraars waarvan 106 naar Belgisch Recht en 50 naar Buitenlands Recht

32 20 Grootste Verzekeraars in België op basis van de incassopremie en hun marktaandeel voor 2006 en 2007 1 79 Fortis Insurance Belgium 21,39% 22,58% 2 39 AXA Belgium 12,94% 13,18% 3 14 KBC Verzekeringen 11,62% 9,27% 4 37 DEXIA Insurance Belgium 7,13% 8,76% 5 662 ETHIAS Leven 8,43% 7,76% 6 97 Allianz Belgium 3,06% 3,14% 7 2550 ING Life Belgium 3,07% 8 472 Chubb Insurance Company of Europe NV 3,20% 2,93% 9 51 VIVIUM ( ex ING Insurance ) 5,44% 2,52% 10 165 ETHIAS Gemeen recht 2,36% 2,43% 11 67 Winterthur-Europe Verzekeringen 2,62% 2,16% 12 145 Generali Belgium 1,66% 1,81% 13 96 Mercator Verzekeringen 1,38% 1,34% 33 FIDEA 1,30% 1,31% 15 487 Inter Partner Assistance 1,26% 16 167 Swiss Life Belgium (ex ZELIA) 1,51% 1,21% 17 19 Delta Lloyd Life 0,98% 1,13% 18 58 P&V Verzekeringen 1,10% 1,09% 196 Nateus 0,81% 0,99% 20 739 DKV Belgium 0,92% 0,95% 20 grootste verzekeraars 89,11% 88,96% Volledige Markt 100,00%

33 Verplichte erkenning en controle door het CBFA
Wet betreffende de verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen van 27 maart 1995 Wet Cauwenberghs + Uitbreidingen Verplichte erkenning en controle door het CBFA Beroeps en Verzekeringstechnische kennis vereist Informatieplicht naar het publiek (Info-fiches) Verschillende distributiekanalen Exclusieve netwerken of Agenten vb. KBC Verzekeringen Direct Verzekeraars vb. Ethias, Actel Direct Bankverzekeraars vb. FB Verzekeringen Niet Exclusieve Netwerken vb. Onafhankelijke Verzekeringsmakelaars Bijkomende Gedragscode & Risicobeheer Kwaliteitslabel voor professionele makelaars vb. Brocom Doet meer voor zijn klant dan de wetgever verplicht.

34 Overzicht van de premies geïnd via de verschillende distributiekanalen

35 Waarop dient men te letten bij het afsluiten van een contract
Wet op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991 Onrechtmatige bedingen vb. recht om af te zien van het afsluiten van een contract tot 30 dagen na de ondertekening van het contract Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 De verkregen gegevens mogen slechts onder bepaalde voorwaarden door de maatschappij voor andere zaken gebruikt worden. Wet op de Landsverzekering van 25 juni 1992 Algemene bepalingen in verband met een verzekeringsovereenkomst duur van een contract bedraagt 1 jaar, Vrije beschikking over de uitgekeerde schadevergoeding Mededelingsplicht van de verzekeringsnemer naar de verzekeraar met sancties bij eventuele verzwijging (nietigheid van het contract)

36 Welke contracten dien ik af te sluiten
Wettelijk Verplichte Verzekeringen Wet op de Aansprakelijkheid van Motorvoertuigen Polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto Wet op Arbeidsongevallen Polis Arbeidsongevallen Wet Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing Risicobeheer: Bepalen welke Risico’s voor U acceptabel zijn en welke risico’s niet. Onacceptabele risico’s kan U verzekeren indien U dit wenst. Kosten – Baten Analyse maken om de dekkingen te bepalen Een onafhankelijke verzekeringsbemiddelaar contacteren. Makelaars zal de markt consulteren om na te kijken welke dekkingen voldoen aan Uw behoeften en welke premies hiertegenover staan.


Download ppt "De Beroepsaansprakelijkheids-verzekering van artsen"

Verwante presentaties


Ads door Google