De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Saturday, 22 November 2014 zaterdag 22 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Saturday, 22 November 2014 zaterdag 22 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 Saturday, 22 November 2014 zaterdag 22 november 2014

3 Camp Commandant Amon Goeth, infamous from the movie "Schindler's List," on the balcony of his house overlooking Plaszow labor camp, Poland. 1943-44. Kamp Commandant Amon Goeth, berucht van de film "Schindler's List," op het balkon van zijn huis overschouwende Plaszow werkkamp, Polen. 1943-44. HISTORY - GESCHIEDENIS September 1933 - Adolf Hitler breaks ground on his ambitious plans to link all major German cities with highways. This ceremony kicked off construction of the Frankfurt-am-Maine- Darmstadt/Mannheim highway. September 1933 - Adolf Hitler delft grond voor zijn ambitieus plan om alle grote Duitse steden via snelwegen te verbinden. De ceremonie startte de constructie van de snelweg Frankfurt-am-Maine- Darmstadt/Mannheim. Click for next picture Klik voor volgend beeld Stephen Hawking marries Jane Wilde in 1965 Stephen Hawking huwt met Jane Wilde in 1965. The Kennedy family leave the funeral of John F. Kennedy in 1963. De Kennedy-familie verlaat de begrafenisdienst van John F. Kennedy in 1963. Soviet soldiers stand dumbfounded at a large pile of human ashes found at the Majdanek concentration camp in 1944. Sovjetsoldaten staan verslagen bij een grote hoop menselijke as die werd gevonden in het concentratiekamp van Majdanek in 1944. The RMS Olympic, the Titanic's sister ship, in wartime camouflage in 1915 De RMS Olympic, zusterschip van de Titanic, gedurende de oorlog en gecamoufleerd in 1915. An iceberg photographed in 1912 bearing an unmistakable mark of black and red paint. It is believed this is the iceberg that sank the Titanic. Een in 1912 gefotografeerde ijsberg met onmiskenbare vlekken van zwarte en rode verf. Aangenomen wordt dat deze ijsberg de Titanic deed zinken. Survivors of the Titanic are taken on board the Carpathia in 1912. Overlevenden van de Titanic worden aan boord genomen van de Carpathia in 1912. Harry Houdini exposes "spirit trickery" in 1925. Harry Houdini toont “geestestruukje” in 1925. 1945 - German POWs weep and sit in disgust as they watch footage shot at a German concentration camp. 1945-Duitse krijgsgevangenen wenen en zitten verontwaardigd te kijken naar het in de voeten schieten in een Duits concentratiekamp.. Two childhood friends unexpectedly reunite on opposite sides of a demonstration in 1972. Twee vrienden uit hun kindertijd komen onverwacht samen aan tegengestelde kanten gedurende een demonstratie in 1972. Union prisoners receive rations at Fort Sumter in 1864 Staatsgevangenen ontvangen rantsoenen in Fort Sumter in 1864 Anastasia shares a smoke with her father, Tsar Nicholas II two years before their assassination in 1916. Anastasia deelt een rookje met haar vader, Tsaar Nicholas II, twee jaren vòòr dat zij werden vermoord in 1916. OJ Simpson carries the Olympic Torch in 1984. Nichole Brown can be seen on the left.. OJ Simpson draagt de Olympische Vlam in 1984. Men ziet Nichole Brown aan de linker zijde. Medical students pose with a cadaver around 1890.. Studenten geneeskunde poseren met een lijk omstreeks 1890. Children rush into a candy store following the end of "sweets rationing" in 1953 Kinderen stormen een snoepgoedwinkel binnen na het einde van de “snoepgoedrantionering” in 1953. Soldiers comfort each other during the Korean war in the early 1950's Soldaten troosten mekaar gedurende de Koreaanse oorlog in de jaren 1950. The Japanese "War Tuba" used to locate enemy aircraft before the invention of radar. Circa 1930. De Japanse “Bazuinregister”, gebruikt voor het localiseren van vijandige vliegtuigen, vòòr de uitvinding van de radar. Omstreeks 1930. Frank Sinatra asks Lou Gehrig for an autograph in 1939. Frank Sinatra vraagt Lou Gehrig om een handtekening in 1939. Ham the chimp returns to Earth following his historic 16-minute space flight in 1961. Chimpansee Ham keert terug op aarde na zijn historische 16 minuten durende ruimtevlucht in 1961. Future presidents Bill Clinton and George Bush with Governor George Wallace at a BBQ in 1983. Toekomstige presidenten Bill Clinton en George Bush met goeverneur George Wallace op een BBQ in 1983. George W. Bush plays a little dirty rugby for Yale in 1966. George W.Bush speelt een vuil spelletje rugby voor Yale in 1966. A rescue boat comes alongside the crippled USS West Virginia shortly after the Japanese attack on Pearl Harbor in 1941 Een hulpschip komt langszij de verlamde US West Virginia kort nadat de Japanners Pearl Harbor aanvielen in 1941. A burial at sea on board the USS Lexington in 1944 Een zeebegrafenis aan boord van de USS Lexington in 1944. The fuel tanks of the B-24H Liberator "Little Warrior" explode over Germany after being hit by anti-aircraft guns in 1944 De brandstoftanks van de B-24H Liberator “Little Warrior” ontploffen boven Duitsland nadat ze werden getroffen door luchtafweer in 1944. The Golden Gate Bridge around 1935. De Golden Gate-brug omstreeks 1935. New Hampshire volunteers depart for the Mexican War in 1846. Vrijwilligers uit New Hampshire vertrekken voor de Mexicaanse oorlog in 1846..Dr. Werhner von Braun and Walt Disney in 1954. Dr. Werhner von Braun en Walt Disney in 1954. Vladimir Putin and his childhood friends in 1969. None of them have been seen since! Vladimir Poetin en zijn jeugdvrienden in 1969. Van geen enkele van die vrienden werd sindsdien nog iets gezien !. Native American couple, Situwuka and Katkwachsnea in 1912. Oorspronkelijk Amerikaans koppel Situwuka en Katkwachsnea in 1912. Samuel Clemens [Mark Twain] Samuel Clemens [Mark Twain] The Statue of Liberty photographed during a power failure in 1942 Het Vrijheidsbeeld gefotografeerd gedurende een stroomonderbreking in 1942 Albert Einstein brings sexy back in 1932. Albert Einstein brengt het sexy terug in 1932. DON’T FORGET THE PAST VERGEET HET VERLEDEN NIET THE END - EINDE

4 STOP


Download ppt "Saturday, 22 November 2014 zaterdag 22 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google