De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 15 december 2013 morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:J.L.H. Rink Organist: Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 15 december 2013 morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:J.L.H. Rink Organist: Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 15 december 2013 morgendienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:J.L.H. Rink Organist: Wim Brunsveld

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom Aansteken derde adventskaars Mededelingen Gezang 66 Stil gebed, votum en groet Psalm 123 Gebed Schriftlezing 1: Job 18 Psalm 41: 1, 2 en 3

4 4 Orde van de dienst - 2 Schriftlezing 2: Job 19 Psalm 41: 4 en 5 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Video: Ik weet dat mijn Verlosser leeft uit The Messiah van Händel De kinderen komen terug Zingen: Hij wil onze Koning zijn : 3 Inleiding pastoraal werker tot haar dienst

5 Zingen: O Vader, bron van eeuwig licht (staande) Zingen: De wet van God Gebeden Collectes: TUA en emeritikas Gezang 297 Zegen 5

6 6 Spreuk van de wee k “Wie de juiste weg volgt, toont ontzag voor de HEER, wie verkeerde wegen gaat, minacht hem.” Spreuken 14: 2

7 Welkom 7

8 8 Aansteken van de derde adventskaars

9 9 Adventsgedicht door Sara Rink Derde kaars, nu jij ook schijnt met licht en blij geflonker. Zien wij hoe de nacht verdwijnt: drie kaarsen in het donker.

10 Mededelingen 10

11 Gezang 66: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 1. Mijn ziel verheft Gods eer; mijn geest mag blij den Heer mijn Zaligmaker noemen, die, in haar lage staat, zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. 11

12 Gezang 66: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 2. Om wat God heeft gedaan zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken: o groot geheimenis dat mij geschonken is. Zijn almacht is gebleken. 12

13 Gezang 66: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 3. Hoe heilig is zijn naam! Laat volk bij volk tesaam barmhartigheid verwachten, nu Hij de zaligheid voor wie Hem vreest, bereidt door al de nageslachten. 13

14 Gezang 66: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 4. Des Heren kracht is groot; zijn arm verstrooit, verstoot die hoog zijn in hun ogen. Hun tronen zijn niet meer, maar gunstrijk wil de Heer eenvoudigen verhogen. 14

15 Gezang 66: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 5. De Heer vervult met goed uit 's hemels overvloed der hongerigen monden. Hij ziet geen rijken aan, maar heeft met al hun waan hen ledig weggezonden. 15

16 Gezang 66: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 6. Hij trok zich Israël aan, Hij laat niet hulp'loos staan die Abrams troost verwachten. Groot en in eeuwigheid is Gods barmhartigheid voor duizenden geslachten! 16

17 Stil gebed Votum en groet 17

18 Psalm 123: 1 en 2 1. Tot U, die zetelt in de hemel hoog, hef ik vol hoop mijn oog. Zoals een knecht let op zijns heren wenken of hij zijn gunst wil schenken, zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen rust op de hand der vrouwe, zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij ons weer genadig zij. 18

19 Psalm 123: 1 en 2 2. Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot stelt ons voor elk ten spot. Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten, de trots der zelfbewusten. Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting en hebben geen verwachting, tenzij van U: o HEER, neem weg de smaad, verlos ons van dit kwaad. 19

20 Gebed 20

21 21 Schriftlezing 1 Job 18

22 22 1 Toen nam Bildad uit Suach het woord: 2 ‘Wat een woorden! Zijn jullie nooit uitgesproken? Gebruik je verstand, dan kunnen we praten. 3 Waarom worden wij beschouwd als onmondig vee, waarom doen jullie alsof wij onnozel zijn? 4 Jij verscheurt jezelf in woede – wordt om jou de wereld dan dooreengeschud, wordt om jou één rots van zijn plaats getild?

23 23 5 Nee, het licht van de goddeloze dooft, de gloed van zijn vuur vlamt niet meer op. 6 In zijn huis wordt alles donker, het licht dat hem omringde dooft. 7 Van zeker wordt zijn tred krampachtig, zijn boze opzet laat hem struikelen. 8 Zijn voeten voeren hem ten val, een net verstrikt hem op zijn weg.

24 24 9 Een klem grijpt om zijn hiel, een strop houdt hem gevangen. 10 In de grond is voor hem een touw verborgen, over zijn pad een strik gespannen. 11 De verschrikking staart hem allerwegen aan en jaagt hem voort bij elke stap. 12 De honger put zijn krachten uit, de rampen wijken niet meer van zijn zijde.

25 25 13 Huid en leden worden aangevreten door de dood, door zijn eerstgeborene verteerd. 14 Aan de veiligheid van zijn huis ontrukt, wordt hij gevoerd naar de vorst van de verschrikking. 15 Verwoesting treft zijn bezit, zijn woning wordt bedolven onder zwavel. 16 Zijn wortels verdrogen in de grond, zijn takken verdorren in de lucht.

26 26 17 Zijn nagedachtenis op aarde zal vergaan, niemand zal nog weten wie hij was. 18 Uit het licht wordt hij het duister in geworpen, hij wordt uit de wereld weggestoten. 19 Hij heeft geen kinderen, niemand draagt zijn naam; waar hij woonde zijn geen overlevenden. 20 Jonge mensen zijn ontzet over zijn lot, zijn ondergang doet oude mensen huiveren.

27 27 21 Zo vergaat het het huis van de boosdoener, zo vergaat het de woning van hem die God niet kent.’

28 Psalm 41

29

30

31

32

33

34 34 Schriftlezing 2 Job 19

35 35 1 Hierop antwoordde Job: 2 ‘Hoe lang blijven jullie mij nog pijnigen, hoe lang nog martelen met woorden? 3 Keer op keer beschimpen jullie mij, is het geen schande mij zo te vernederen? 4 Als ik werkelijk gedwaald heb, dan is het toch míjn dwaling?

36 36 5 Als jullie werkelijk jezelf zoveel beter wanen en mijn vernedering terecht vinden, 6 weet dan dat God zich tegen mij gekeerd heeft, dat hij zijn netten om mij samentrekt. 7 Ik schreeuw: “Onrecht!” – maar krijg geen antwoord. Ik roep om hulp – maar vind geen recht. 8 Mijn weg verspert hij met een muur, de paden die ik ga hult hij in duisternis.

37 37 9 Hij heeft me van mijn eer beroofd, de kroon is van mijn hoofd genomen. 10 Hij heeft mij omvergehaald, ik lig terneer; mijn hoop heeft hij ontworteld als een boom. 11 Hij is in woede tegen mij ontstoken en heeft mij tot zijn aartsvijand gemaakt. 12 Zijn troepen hebben zich verzameld en banen zich een weg naar mij, ze slaan hun kampen op rondom mijn tent.

38 38 13 Mijn verwanten heeft hij van mij verwijderd, ik word verloochend door mijn vrienden. 14 Mijn familie ziet mij onverschillig aan, mijn vertrouwelingen kennen mij niet meer. 15 Ik ben een gast voor mijn bedienden en slavinnen, een vreemdeling ben ik voor hen geworden. 16 Ik roep mijn slaaf, hij antwoordt niet, ik moet hem smeken.

39 39 17 Mijn vrouw walgt van mijn adem, mijn eigen broers deinzen terug omdat ik stink. 18 Zelfs jongeren verachten mij, ze spreken smalend als ik opsta. 19 Ik word verafschuwd door mijn naaste vrienden, ieder die ik liefheb keert zich tegen me. 20 Mijn botten steken door mijn magere vel, alleen het vege lijf heb ik behouden.

40 40 21 Heb medelijden, vrienden, heb medelijden met mij, want de hand van God heeft mij getroffen. 22 Waarom vervolgen jullie mij, zoals God? Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren? 23 O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, 24 met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen!

41 41 25 Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. 26 Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. 27 Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen. 28 Als jullie zeggen: “Hoe zullen we hem vervolgen?” omdat ik de wortel van het kwaad zou zijn –

42 42 29 vrees dan zelf het zwaard, want jullie woede is een wandaad die het zwaard verdient. Weet dat er recht gesproken wordt.’

43 Psalm 41

44

45

46 46 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas. Daar wordt verteld over Micha 2: 12- 13 en 6: 6-8: God verzamelt zijn volk.

47 Preek 47

48 48 Lynne Dawson zingt I know that my redeemer liveth uit The Messiah van G.F. Händel

49 49 De kinderen komen terug

50 God geeft een nieuwe Koning Kerstproject 2013

51 Knielen voor de Koning Zondag 15 december 2013

52 Knielen voor de Koning Zondag 15 december 2013

53 Knielen voor de Koning Zondag 15 december 2013

54

55

56

57

58 Hanneke den Boer-Bolhuis wordt ingeleid in de dienst van pastoraal werker.

59 59 Staande zingen we: O Vader, bron van eeuwig licht Tekst A.F. Troost, enigszins gewijzigd Melodie gezang 239

60 O Vader, bron van eeuwig licht: 1, 2, 3 en 4 1. O Vader, bron van eeuwig licht, verhef uw stralend aangezicht; zie hier een mensenkind, als wij- hosanna, onze hulp zijt Gij! 60

61 O Vader, bron van eeuwig licht: 1, 2, 3 en 4 2. O Zoon, die zelf een dienaar was, uw schapen opzocht en genas, met olie en met wijn verbond- hoed zelf de herders die Gij zond! 61

62 O Vader, bron van eeuwig licht: 1, 2, 3 en 4 3. O Geest, die als een windvlaag kwam, adem van boven, vuur en vlam, laat door ons onvolkomen woord uw eigen stem worden gehoord! 62

63 O Vader, bron van eeuwig licht: 1, 2, 3 en 4 4. O Vader, Zoon en Heilge Geest, U looft uw kerk die is geweest en wezen zal in elke tijd van eeuwigheid tot eeuwigheid! 63

64 64 De wet van God Bron: “Wegwijzer naar Christus”. Tekst: Dr. H. van ’t Veld. Melodie Gezang179, Herv. Bundel 1938 (Rust mijn ziel, uw God is Koning…)

65 De wet van God

66 De wet van God, naar zondag 34A: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 2. In de eerste vier geboden wijst Hij naar Zichzelf steeds heen: “Buig u niet voor andre goden, want Ik ben uw God alleen”. 66

67 De wet van God, naar zondag 34A: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 3. “Maak geen beeld om dat te dienen, weet dit doet Mij groot verdriet. ’t Zichtbare en ongeziene toont mijn ware wezen niet”. 67

68 De wet van God, naar zondag 34A: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 4. “Wie mijn Naam misbruiken, vloeken en zo lastren wie Ik ben, zal Ik met mijn toorn bezoeken, daar men zo mijn trouw miskent”. 68

69 De wet van God, naar zondag 34A: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 5. “Rust op mijn dag van uw werken, dag door mij apart gezet, dan zult u de zegen merken, als u zo vervult mijn wet”. 69

70 De wet van God, naar zondag 34A: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 6. Zesmaal ook wil God ons leren: “Wees voor andren altijd goed. Zij die ouders, naasten eren, gaan mijn zegen tegemoet”. 70

71 Gebeden 71

72 72 Collectes 1.Theologische Universiteit Apeldoorn TUA 2.Emeritikas ========================================= Op de TUA worden de CG predikanten opgeleid. Uit de emeritikas worden de pensioenen van de predikanten betaald.

73 73 Gezang 297: 1 en 2 1 Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in 's Vaders licht, verheerlijkt voor zijn aangezicht.

74 Gezang 297: 1 en 2 2 O welk een vreugde zal het wezen, als Hem elk volk is toegedaan; uit aard' en hemel opgerezen vangt dan het nieuwe loflied aan. Als ieder voor de Heer zich buigt en aller stem Gods lof getuigt. 74

75 75 Zegen te beantwoorden met

76 76 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. A. Jansen van Woerden.


Download ppt "1 Zondag 15 december 2013 morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:J.L.H. Rink Organist: Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google