De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROTOCOL Waterlandse Overstap

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROTOCOL Waterlandse Overstap"— Transcript van de presentatie:

1 PROTOCOL Waterlandse Overstap
Procedure advies en aanmelding september 2014 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

2 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek

3 Voorbereiding PO september-oktober
Voorlichting aan ouders groep 8 Voorlopig advies a.d.h. van schoolgegevens en algemeen beeld van functioneren Digitale onderwijskundige rapport ‘ klaarzetten’

4 Actie SOS en PO: oktober t/m december
Afname capaciteiten onderzoek en vragenlijst sociaal emotionele ontwikkeling: NIO: Nederlandse Intelligentie test voor Onderwijsniveau PMT-K2: Prestatie Motivatie Test voor Kinderen

5 Actie PO Januari Onderzoek didactische vaardigheiden d.m.v. adaptief toetsen (Cito) (voor 1 februari!) Resultaat invoeren in digitaal onderwijskundig rapport

6 Actie PO februari Inventariseren en aanmelden geselecteerde leerlingen voor drempelonderzoek (n.a.v. NIO geeft SOS ook een selectie aan) Opstellen definitief advies Aanvullen info digitaal onderwijskundig rapport (nagaan of het compleet is, deadline 15 maart) Uitdraaien aanmeldformulier met unieke code en aan ouders overhandigen Let op: Zo vroeg mogelijk in februari: Aanmelden leerlingen met speciale onderwijs-ondersteuningsbehoefte

7 Aanmelden bij VO school uiterlijk 15 maart
Actie ouders Aanmelden bij VO school uiterlijk 15 maart d.m.v. Inleveren adviesformulier met unieke code

8 Inschrijfformulier VO
Bij ontvangst aanmeldcode door VO krijgen ouders een inschrijfformulier van de school uitgereikt of opgestuurd. Dit is nog geen plaatsingsbewijs! Mogelijkheid om een voorkeur aan te geven voor school (PSG), wel of juist niet bij bepaalde kinderen in de klas et cetera. Veiligheidsvragen, bijvoorbeeld over allergieën.

9 Wie wel en wie niet? Alleen leerlingen uit groep 8 komen in aanmerking voor aanmelding Uitzondering worden uitsluitend gemaakt voor een leerling uit groep 7 waarvoor door het zorgplatform PO een expliciet advies na uitvoerig onderzoek voor een vervroegde overstap is gegeven in verband met: aantoonbaar excellentie (op basisschool intellectueel uitgeleerd) of; praktijkonderwijs is maximaal haalbare niveau gezien capaciteit leerling en continuering in groep 8 leidt tot te grote frustratie van de leerling op intellectueel gebied. Alle andere dossiers van leerlingen uit groep 7 worden niet in behandeling genomen.

10 Procedure VO na aanmelding v.a.15 maart
Na ontvangst dossier: Check of beschikbare informatie voldoende is om besluit tot plaatsing te nemen. Indien nodig: opvragen / uitwisseling aanvullende informatie / contact PO VO intake gesprek adviesvraag aan zorgplatform en of voloket waterland als ouders/verzorgers niet akkoord gaan met plaatsingsadvies VO school

11 Procedure VO vanaf mei uiterlijk 6 weken (wetgeving Passend Onderwijs) na aanmelding en toegang tot compleet digitaal onderwijskundig rapport: Ouders ontvangen brief met bevestiging van plaatsing van de VO school of: met kort redenen toegelicht uitstel in verband met nog te beantwoorden onderzoeksvragen (max uitstel van 4 weken) Eind mei-begin juni: Nog niet geplaatste leerlingen worden besproken in centrale commissie VO (zogenaamde “veegactie”: doel, alle leerlingen hebben een plek) Aanvang warme overdracht POVO (mag eerder)

12 Procedure VO juni Begin-medio juni: Alle leerlingen hebben een plaats: Ouders ontvangen een brief met bevestiging Vanaf medio juni: Kennismakingsactiviteiten VO

13 Digitaal onderwijskundig rapport
Advies van de basisschool Testgegevens Gegevens leerontwikkeling Gegevens sociaal emotionele ontwikkeling Andere relevante informatie dyslexie- dyscalculie verklaring specifieke talenten of vaardigheden ontwikkelingsperspectief/handelings plan psychologische verslagen conclusies en adviezen hulpverlening et cetera… Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

14 Instrumenten Waterlandse Overstap
leervorderingen  CITO en of Drempel Wat heeft een leerling bereikt? capaciteiten onderzoek NIO Intelligentietoets/ IQ= Wat heeft een leerling in zijn/haar mars? sociaal emotionele vragenlijst PMT-K2 Meet o.a. faalangst/ motivatie ; Welke ondersteuning heeft een leerling eventueel nodig? Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

15 Leervorderingen: Cito M8
School voegt de Cito M8 (of B8, let op, adaptief toetsen) toe aan het digitale onderwijskundige rapport Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

16 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Adaptief toetsen = M8 of B8 vaardigheden toets afnemen of de toets die bij de leerling wel aansluit indien deze te moeilijk of makkelijk zijn: Technisch lezen Begrijpend lezen Spellen Rekenen Door PO, SBO en SO Zie ook instructie Protocol Waterlandse Overstap Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

17 Leervorderingen 2: drempelonderzoek door SOS
Alle leerlingen met een IQ < 90 én; leerlingen met een IQ = of > 90 maar er lijkt sprake van ondersteuningsbehoefte op onderwijs en/of sociaal emotioneel gebied, bijvoorbeeld: Leerlingen met een disharmonisch intelligentie profiel Leerlingen bij wie de leervorderingen niet lijken te passen bij het vastgesteld IQ of vice versa Faalangstige leerlingen Leerlingen met (vermoeden van) sociaal emotionele problematiek ………………. Twijfels? SOS bellen!

18 NIO (klassikaal door SOS)
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs (NIO) Subtesten: - Synoniemen Getallen - Analogieën Rekenen - Categorieën Uitslagen Uitkomst: - Verbaal IQ - Symbolisch IQ - Totaal IQ Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

19 Sociaal emotionele vragenlijst PMT-K2
Resultaten worden gebruikt bij keuze van het onderwijsniveau Resultaten worden gebruikt om indien nodig in het VO snel begeleiding of zorg in te kunnen zetten Wettelijk verplichting bij LWOO of PRO Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

20 PMTK Prestatie Motivatie Test voor Kinderen
negatieve faalangst positieve faalangst sociale wenselijkheid Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

21 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Leerling uit andere regio, ondersteunings traject of speciaal onderwijs kan al getoetst zijn….. Verschillende soorten intelligentietesten NIO (groepsafname Waterlandse Overstap WISC-III (individueel) Wechsler Non Verbal-NL (WNV-NL) SON 6-40 ……… Resultatenesultatenitkomst Verbaal IQ Symbolisch IQ Totaal IQ Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

22 Sociaal emotionele vragenlijsten
Ter informatie…… PMT-K2 (Prestatie motivatie test voor kinderen) Waterlandse Overstap LMT (Leer Motivatie Test) NPV-J (Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst – Junior) TRF (Gedragsvragenlijst voor leerkracht) Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

23 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Planning toetsen Toets moment/ dagdeel 1 Alle Leerlingen groep 8 doen mee aan de NIO en PMTK Toets moment/dagdeel 2 (min. 2 weken later) Drempelonderzoek voor leerlingen met een NIO score gelijk of lager dan 90 (RVC richtlijn) én; door de scholen zelf geselecteerde leerlingen a.d.h.v. eigen volgsysteem en/of op basis van gesignaleerde sociaal emotionele problematiek (dit kunnen leerlingen zijn met een NIO score hoger dan 90, maar die mogelijk toch gebaat zijn bij extra ondersteuning in het VO). Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

24 RVC criteria: Leer Weg Ondersteunend Onderwijs
IQ 75 t/m 90 Leerachterstanden van anderhalf tot drie leerjaren (dat is dus 25 t/m 49%) op tenminste twee van de vier leerdomeinen Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Inzichtelijk rekenen. Ten minste één van deze domeinen moet Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zijn. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

25 RVC criteria :Praktijk Onderwijs
IQ 55 t/m 80 Leerachterstanden van drie jaar of meer (dat is dus gelijk aan of groter dan 50%) op tenminste twee van de vier leerdomeinen Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Inzichtelijk rekenen. Ten minste één van deze domeinen moet Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zijn. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

26 PRO-LWOO bespreekgebied
IQ van 75 t/m 80 afhankelijk van de door het bevoegd gezag gegeven motivering kan een PRO- of LWOO beschikking afgegeven worden. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling


Download ppt "PROTOCOL Waterlandse Overstap"

Verwante presentaties


Ads door Google