De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VCLB- Tielt VCLB-PPT-voorstelling-2014-10-10 -Verantwoordelijke:VCLB-directie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VCLB- Tielt VCLB-PPT-voorstelling-2014-10-10 -Verantwoordelijke:VCLB-directie."— Transcript van de presentatie:

1 VCLB- Tielt VCLB-PPT-voorstelling-2014-10-10 -Verantwoordelijke:VCLB-directie

2 VCLB- Tielt Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Tielt Grote Hulststraat 55 bus 1 8700 Tielt Tel 051 42 66 42 – Fax 051 42 66 41 E-mail:info@clbtielt.be Web site:www.clbtielt.be

3 Samen sterk in leerlingenbegeleidingswerk De missie van ons centrum is een sociale missie waar elke leerling centraal staat met als doel door begeleiding de ontwikkeling en de kansen van elke leerling gedurende zijn schoolloopbaan te bevorderen en te versterken. Wij willen deze missie samen met de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, de schooldirecties en onze sociale partners waar maken opdat elke leerling zich sterk zou weten om het verdere leren in zijn loopbanen binnen de bredere samenleving te kunnen starten.

4 7 waarden Vertrouwen Onafhankelijk Discreet Respect voor de privacy Laagdrempelig Emancipatorisch Teamwerk

5 Voor wie? Leerlingen Ouders Leerkrachten Schooldirecties En

6 Globale doelstelling Centra voor leerlingenbegeleiding werken mee aan het versterken van de leerling binnen de onderwijsleersituatie, uitgaande van de zorgvragen, noden en behoeften van de leerling. Centra voor leerlingenbegeleiding streven naar maximale ontplooiings- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen waar en in welke omstandigheden ook geboren. Op die wijze verhogen ze het welbevinden van de leerling.

7 VCLB- werking 1.Krachtlijnen 2.Verplichte begeleiding 3.Begeleidingsdomeinen 4.Aanbod: 4.1.Leerlingengebonden aanbod 4.2.Medische opdrachten 4.3.Schoolondersteuning

8 1.Krachtlijnen Het VCLB houdt in zijn werking rekening met de werkingsbeginselen uit de decreten en regelgeving van toepassing op deze sector en op de deontologische code

9 1.Krachtlijnen Preventief waar mogelijk, remediërend waar nodig Vraaggestuurd Schoolgerelateerde vragen Subsidiair Onafhankelijk Multidisciplinair Emancipatorisch Centraal=de leerling Gratis dienstverlening Draaischijffunctie tussen onderwijs, welzijns- en gezondheidssector Helicopterperspectief Laagdrempelige werking Bijzondere aandacht

10 2.Verplichte begeleiding Medische onderzoeken Maatregelen bij besmettelijke ziektes Maatregelen in kader van leerplichtcontrole

11 3.Begeleidingsdomeinen Leren en studeren Onderwijsloopbaanbegeleiding Preventieve gezondheidszorg Psychisch en sociaal functioneren

12 4.Aanbod 4.1.Leerlingengebonden aanbod 4.2.Schoolondersteuning 4.3.Medische opdrachten

13 4.1.Leerlingengebonden aanbod Zorgbehoefte/ zorgvraag Voor leerlingen, ouders, leefomgeving Specifieke aandacht voor leerlingen die door hun persoonlijke kenmerken, sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd zijn Situerend binnen 4 begeleidingsdomeinen Kernactiviteiten

14 4.1.Leerlingengebonden aanbod KERNACTIVITEITEN Onthaal: 1 ste contact met leerling, ouder of school Vraagverheldering: inventariseren van de problemen, verkennen en toetsen van mogelijke oplossingsalternatieven Informatie en (handelingsgericht) advies: Aan klanten: over de keuzemogelijkheden en gedragsalternatieven Aan leerkrachten en school als partner: met het oog op het versterken van de draagkracht bij de opvang van leerlingen met zorgvragen

15 4.1.Leerlingengebonden aanbod KERNACTIVITEITEN Diagnose: een systematisch en procesmatig opgebouwd, geobjectiveerd beeld van de problematiek en de onderwijsnoden van de leerling -Verhelderend, onderkennend, indicerend of handelingsgericht -Op basis van wetenschappelijk verantwoorde methoden en vastgelegde standaarden “waar die ter beschikking zijn” -Steeds resulterend in een advies -Bij leerlingen met specifieke onderwijsgerelateerde behoefte wordt advies gegeven over ondersteunende maatregelen in onderwijs

16 4.1.Leerlingengebonden aanbod KERNACTIVITEITEN Kortdurende begeleiding: -Multidisciplinaire ondersteuning -Aanbod van 2 tot max 8 sessies van 2 uur -Afwijking mogelijk -Enkel voor PSF en voor problematische OLB- keuzes -Voor PGZ en L&S geen -Steeds aanvullend op beleid en inspanningen van school als het gaat over gedrag dat kan resulteren in orde en- tuchtmaatregelen

17 4.1.Leerlingengebonden aanbod KERNACTIVITEITEN Netwerkvorming: -in functie van de leerlingenbegeleiding en de ondersteuning van de ouders of de school -in functie van doorverwijzing naar sectoren uit IJH, huisartsen, reva’s….

18 4.1.Leerlingengebonden aanbod Doorlooptijden -10 werkdagen: vraagverheldering/ informatie/ advies -40 werkdagen: diagnose -50 werkdagen: diagnose met formeel advies AFWIJKING mogelijk -noodsituaties -leerbedreigde leerlingen door persoonlijke kenmerken/ sociale leefsituatie

19 4.1.Leerlingengebonden aanbod KERNACTIVITEITEN Bijzondere aandacht -Kleuterow en aanvang lager ow voor leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden -1 ste B, BVL, BSO en deeltijdse leersystemen voor PSF -keuzeprocessen in OLB via individuele begeleiding bij overstap 1 ste naar 2 de gr, overstap SO-HO, BuO-GO en GO- BuO -anderstalige nieuwkomers: actief aanbod van onthaal, vraagverheldering en informatie/ advies

20 4.1.Leerlingengebonden aanbod KERNACTIVITEITEN Afwezigheidsproblemen: Na melding door en overleg met school: -Voor elke lln die door de frequentie en aard van zijn afw zijn schoolloopbaan in gedrang brengt -Vanaf 10 halve lesdagen problematische of ongewettigd geregistreerde afw in voltijds ow -Elke lln die afw is door schorsing, tijdelijke uitsluiting en def uitsluiting als tuchtmaatregel DOEL: voorkomen dat afw resulteren in schoolse achterstand, voorkomen dat lln niet meer voldoet aan reglementering, bijstaan van ouders bij noodgedwongen zoektocht naar nieuwe school Indien ll en ouders herhaaldelijk niet ingaan op het hulpaanbod van de school en het VCLB, meldt het VCLB dit aan de bevoegde ambtenaar van het Agentschap voor Onderwijsdiensten

21 4.2.Schoolondersteuning KERNACTIVITEITEN Informatieverstrekking -voor lln 6 de lj, 2 de SO en 6 de SO -in samenwerking met school -op volledige en neutrale wijze Draaischijffunctie tss school en netwerk -VCLB coördineert, met oog op proactieve en preventieve acties of doorverwijzingen, de samenwerking tussen het VCLB, de school en andere voorzieningen binnen IJH en andere schoolexterne diensten met relevant aanbod inzake llnbegeleiding en afw problemen -VCLB ondersteunt de school bij de implementatie van het schoolexterne aanbod -VCLB werkt samen bij de uitvoering van zijn opdrachten in het kader van PGZ met de betrokken externe partners voor de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen

22 4.2.Schoolondersteuning KERNACTIVITEITEN Participatie in overleg mbt llnbegeleiding of zorgbeleid georganiseerd door school Participatie aan projecten op school gericht op beleid rond prioritaire doelgroepen ism met ouders, lln en hun omgeving Advisering op vlak van gezondheid, veiligheid en hygiëne Ondersteuning van de samenwerking tss GO en BuO Ondersteuning in haar acties die definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel moet voorkomen

23 4.3.Medische opdrachten KERNACTIVITEITEN Programmatische preventie dmv consulten gericht op de normale ontw van kinderen Hypothese van diagnose Alg cons (VCLB): 2 de kl, 5 de lj, 1 SO, 3 SO, 1 DBSO Ger cons (bij voorkeur op school): 1 ste kl, 1 ste lj, 3 de lj Bijz cons: voor of na instap BuO, daarna om de 2j Selectieve ond: als vorm van nazorg, op verzoek van lln, school of ouders, op eigen initiatief

24 4.3.Medische opdrachten KERNACTIVITEITEN Vaccinaties: -Toezicht houden op de vaccinatiestatus van alle begeleide lln -Vaccineren mits schriftelijke toelating -Ook aan lln van wie de vaccinatiestatus niet beantwoordt aan het vastgelegde schema -Minimaal vaccinatiegraad 95%

25 4.3.Medische opdrachten KERNACTIVITEITEN Profylaxe: -Het VCLB neemt profylactische maatregelen bij lln en schoolpersoneel -Het VCLB informeert schooldir van die maatregelen -Informatie aan gezondheidsinspecteur

26 En verder Registratie: -Registratieverplichting vanuit de overheid med standaarden, nt medische -Om de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van de lln te bevorderen, te bewaken en te behouden, kan de verantwoordelijke arts na een consult een gezondheidsbilan opmaken

27 Infotheek Op afspraak

28 Bereikbaarheid Open elke werkdag van 8.30u – 12u en van 13u – 17u Vrijdag tot 16u Op afspraak Permanenties op school Open tijdens herfst- en krokusvakantie Open tijdens kerstvakantie : eerste en laatste dag van de vakantie Gesloten tijdens zomervakantie van 15 juli tot 15 augustus Telefonisch/ fax/ e-mail/ web site/ chat op woensdagnamiddag


Download ppt "VCLB- Tielt VCLB-PPT-voorstelling-2014-10-10 -Verantwoordelijke:VCLB-directie."

Verwante presentaties


Ads door Google