De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 1 Huisartsenzorg & Integrale zorg 2015 Regiobijeenkomst juli 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 1 Huisartsenzorg & Integrale zorg 2015 Regiobijeenkomst juli 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 1 Huisartsenzorg & Integrale zorg 2015 Regiobijeenkomst juli 2014

2 Programma 2 Verbetering contracteringsproces 2015 2 Hoofdlijnen voorgenomen beleid HIZ 2015 3 Pauze Break-out sessies: verdieping voorgenomen beleid en in gesprek 4 Welkom 1 Terugkoppeling en afsluiting 5 19.00 - 19.10 uur 19.10 – 19.15 uur 19.15 – 19.45 uur 19.45 – 20.00 uur 20.00 – 21.15 uur 21.15 – 21.30 uur

3 Doel van vandaag 3 Wat valt u op?Waar kan Achmea bij helpen?Wat ziet u als uitdaging Waar worden jullie blij van? Waar zijn er zorgen over? Waar zitten kansen? Waar liggen bedreigingen? Wat kan Achmea doen?

4 4 Terugblik regiobijeenkomsten HIZ Stand van zaken rondom de nieuwe huisartsenfinanciering Substitutie E-health en zelfmanagement Samen Sterker Wijkverpleging

5 5 5 Verbetering contracteringsproces 2015 Stand van zaken voor Huisartsen & Integrale Zorg

6 Probleem en doelstelling Wat is het probleem: Contracteringsproces is omslachtig, bijvoorbeeld: Apart inloggen voor huisartsenzorg, GEZ module en ketenzorg Gebruik exceldocumenten en portaal naast elkaar Leidt met name voor huisartsencontract tot lange verwerkingstijden en vertraging in afhandeling van vragen en wijzigingen in 2012 en 2013. Wat is de doelstelling: Beperken van administratieve lasten van contractanten door: Contracteringsproces te vergemakkelijken Handelen op basis van vertrouwen (high trust -> high penalty)

7 Uitkomst evaluatie contracteringsproces tijdens zorgaanbiedersarena Contracteringsproces: Verduidelijken en makkelijker maken vragenlijst/portaal Verduidelijken informatie site en brief Borgen verre verzekeraars Meer gezamenlijk beleid, meer inhoudelijke ruimte, meerjarencontracten…

8 Minder vragen en duidelijkere, simpelere inrichting mogelijk Belangrijkste wijzigingen: - Vragen worden in logische volgorde en niet dubbelop gesteld. - Vooraf invullen van antwoorden op basis van gegeven antwoorden vorig contractjaar. - Overbodig vragen zijn verwijderd. - Alleen indien men module wil aanvragen, vult men de bijbehorende vragen in; reduceren van vragen - Meer inzetten op naleving in plaats van vooraf controle Van:Naar:

9 9 9 Hoofdlijnen voorgenomen beleid 2015 Nieuwe huisartsenbekostiging

10 10 Eerstelijns visie Achmea

11 11

12 In 2018 belonen op resultaat 12 Triple AIMBelonen op resultaat

13 13 Vertrouwenwekkend zakelijk samenwerken

14 Financiële kaders 2015 14

15 Consulten+ Experimenteer- mogelijkheid S2B Kosten overige zorgprogramma’s Inschrijvingen S2A Kosten programma’s DM2, COPD, VRM GEZ Organisatiekosten populatie S2 S1 Resultaatbeloning en zorgvernieuwing* S3 POH-GGZ POH-GGZ POH-GGZ Model VWS per 2015 *invulling S3 per 2015: - doorverwijzen -doelmatig voorschrijven -diagnostiek -service en bereikbaarheid -e-health -meekijkconsult -vrije ruimte = per verzekerde = per patiënt = per patiëntcontact

16 16 Maatwerkafspraak – zorgvernieuwing € 1.000.000 1-2-3 10% uitkomsten van COPD ketenzorg 10 % uitkomsten DM 2 voor ketenzorg 2-3 1-3 inschrijftarieven Consulten Verrichtingen (zie lijst) 1 Service en Bereikbaarheid Doelmatig verwijzen Doelmatig voorschrijven 2 1.DM ------met integraal tarief 2. COPD---met integraal tarief Maatwerkafspraak – substitutie 3. VRM ------ja kan als substitutie 4. astma---ja kan, als substitutie ( dan samen met COPD) 5. GEZ ------papieren scheiding & afbouwen 6. Pre-GEZ POH-S Module kwetsbare ouderen POH-GGZ (25% screener) SMR gebiedsmodules Nieuwe plaat

17 17 Wat is het voorgenomen beleid 2015 voor S1? Wat verandert er? Een aantal M&I verrichtingen verdwijnen in de reguliere prestatie: inschrijftarief en consulten Voor een aantal verrichtingen wordt 6,9% van de kosten beschikbaar gesteld voor segment 3 (belonen op resultaten) Voor een 5 tal verrichtingen blijft de verrichting bestaan en bepaalt de NZA het maximale tarief Achmea verlaagt van een tarief aantal M&I verrichtingen het tarief naar marktconform tarief (spirometrie, ECG, 24uurs bloeddrukmeting) Inschrijftarieven Consulten POH GGZ Polyfarmacie verrichting Stoppen met roken 26 M&I verrichtingen waaronder de diagnostische verrichtingen blijven POH-S blijft in S2 en S3 Wat blijft er?

18 18 Wat is het voorgenomen beleid 2015 voor S2? Wat verandert er? DM en COPD Koptarief schaffen we af Invoering van resultaat beloning Sturen op hogere deelname van huisartsen aan de DM en COPD keten zorg VRM Mogelijk indien gepaard met substitutie afspraken 2 e lijn en voldaan wordt aan instapvoorwaarden Astma/ COPD Mogelijk indien gepaard met substitutie afspraken 2 e lijn en voldaan wordt aan instapvoorwaarden GEZ Er komt een administratieve scheiding tussen chronische zorg en GEZ Voor de Chronische zorg blijft het GEZ deel van het tarief in 2015 gelijk aan 2014 Integrale tarieven inclusief POH-S VRM pilot  mag omgezet worden naar substitutie afspraak GEZ voor multidisciplinaire zorg, doelmatigheid, service en bereikbaarheid Wat blijft er?

19 19 Wat is het voorgenomen beleid 2015 voor S1 S3? Wat verandert er? Er komt een verplichte koppeling tussen contract S1 en de indicatoren in S3 POH-S komt in S3 terug, er komt een koppeling tussen praktijkmanagement en Pre-GEZ Van modules naar prestatie bekostiging: Doelmatig voorschrijven; beoordeling per FTO groep Doelmatig doorverwijzen gerelateerd aan chirurgie, cyriax en plaatsen IUD Service en bereikbaarheid Praktijkaccreditatie onderdeel van service en bereikbaarheid Module Hoed Goed verdwijnt Uitloop van lopende modules Module kwetsbare ouderen – looptijd 1 jaar POH-S Regionale maatwerkmodules voor specifieke situaties Wat blijft er?

20 20 Wat is het voorgenomen beleid 2015 voor S2 S3? Wat verandert er? Er komt een verplichte koppeling tussen contract S2 en de indicatoren in S3 Resultaatbeloning ketenzorg: de basis is 90% als je voldoet aan de instapvoorwaarden en gemiddeld 10% is variabel op basis van landelijk gestelde indicatoren

21 21 Wat is het voorgenomen beleid 2015 voor S3? Wat verandert er? Stoppen met K&I  Nieuwe beleidsregel zorgvernieuwing: Honoreren van betekenisvolle initiatieven op het gebied van e-health, meekijkconsult of overig: Toekenning op basis van 2 beoordelingsrondes (nov/mei) Regionale insteek Voorwaarden, bijvoorbeeld minimale omvang, kwaliteitsimpuls, besparingspotentie Budget is beperkt, verwachting is ca. 1 miljoen in 2015, meer groei mogelijk bij substitutieplannen Uitloop lopende K&I modules POH-S voor samenwerkingsverbanden niet chronische zorg en overige contractanten Wat blijft er?

22 22 Verdieping voorgenomen beleid Break-out sessies: toelichting en in gesprek

23 23 Breakout: verdieping S1 en S3 Groep 1: individuele huisartsen

24 Welke vragen leven er in deze groep? 24

25 25 Verdieping Segment 1 en Segment 3 2015 Doelmatig voorschrijven Vervanger huidige prescriptiemodule in S3 Toevoeging van nieuwe algemene indicator generiek voorschrijven Beoordeling op FTO niveau en niet meer op solistisch niveau Stimuleren van onderlinge samenwerking en werken aan verbetering Op weg naar beloning op uitkomsten op groepsniveau Nieuwe indicator generiek voorschrijven is mogelijk niet gereed voor contractering  Alle indicatoren die wij op 1 augustus niet beschikbaar hebben nemen we niet mee in ons beleid. We gaan dit nog toetsen aan NZA beleid. Bekostiging achteraf en gelijk aan 2014 A/B/C tarief Een mandje waarin per praktijk het aantal patiënten (of kosten) met M&I- verrichtingen wordt afgezet tegen het aantal patiënten (of kosten) met een substitueerbare DBC voor diezelfde verrichtingen. Betreft de M&I verrichtingen Therapeutische injectie (Cyriax), Kleine chirurgie, Anticonceptie (Implanon en IUD) Wijze van beoordelen is nog niet bekend, dit wordt nog uitgewerkt. Doelmatig doorverwijzen

26 26 Verdieping Segment 1 en Segment 3 2015 Service en bereikbaarheid Geen instapeisen meer Vervanger van Plus Module 2014; deze wordt automatisch omgezet naar S&B 2015. Voor huisartsen die lopende 2012 of in 2013 de Plus Module hebben afgesloten betalen wij de afgesproken 3 jaar uit tot 2015 of 2016. U kunt er ook voor kiezen de module te stoppen en over te gaan naar de prestatie S&B 2015. LET OP: het is niet mogelijk om in het jaar dat de oude module afloopt de nieuwe prestatie te starten. Van 8-17 zonder onderbreken geopend en telefonisch bereikbaar Online/per e-mail herhaalmedicatie aanvragen Emailconsult en praktijkwebsite beschikbaar Deelname aan een landelijk goedgekeurd klanttevredenheidsonderzoek en zichtbaar voor patiënten op de website (kan ook NHG onderzoek zijn) Mogelijkheid tot het maken van digitale afspraken met huisarts Bekostiging direct per 1 januari. Aan alle voorwaarden voldoen levert € XX per verzekerde op Aanvullende spreekuren (ochtend-, avond- en/of weekendspreekuur) levert + € XX per verzekerde op Accreditatie: huisartsen die geaccrediteerd zijn levert + € XX per verzekerde op Wat zijn de voorwaarden? Hoe werkt de bekostiging?

27 27 Verdieping voorgenomen beleid 2015 voor S3? Wat verandert er? Stoppen met K&I  Nieuwe beleidsregel zorgvernieuwing: Honoreren van betekenisvolle initiatieven op het gebied van e-health, meekijkconsult of overig: Toekenning op basis van 2 beoordelingsrondes (nov/mei) Regionale insteek Voorwaarden, bijvoorbeeld minimale omvang, kwaliteitsimpuls, besparingspotentie Budget is beperkt, verwachting is ca. 1 miljoen in 2015, meer groei mogelijk bij substitutieplannen Uitloop lopende K&I modules POH-S voor samenwerkingsverbanden niet chronische zorg en overige contractanten Wat blijft er?

28 In gesprek met elkaar 28

29 In gesprek over Segment 1: M&I verrichtingen Wij vinden zorg in de buurt voor onze verzekerden belangrijk, het is laagdrempelig en goedkoper dan in het ziekenhuis. De kwaliteit is heel belangrijk en wij denken dat voor bepaalde verrichtingen het beter is als huisartsen dat goed in de vingers hebben door het geregeld te doen. Hoe zien jullie dat? Zouden jullie daar in de buurt goede afspraken over kunnen maken zodat er onderling kan worden doorverwezen? We willen samenwerking bij chronische zorg stimuleren door de modules diabetes begeleiding, instellen op insuline en COPD gestructureerde zorg niet langer in te kopen bij individuele huisartsen, omdat we alle verzekerden programmatische integraal verleende chronische zorg gunnen. Kunt u zich hierin vinden? 29

30 In gesprek over Segment 1: Modules Wij zijn voornemens de module Hoed Goed te laten vervallen. Beschikbare middelen worden ingezet ten behoeve van prestaties in S3. Wat vindt u hiervan? Wij zijn voornemens de module Accreditatie te laten vervallen. Als praktijken geaccrediteerd zijn krijgen ze voor dit resultaat XX cent per verzekerde tot 2018 via de module service en bereikbaarheid in S3. Wat vindt u hiervan? De module POH GGZ blijft bestaan. Met ingang van 1 januari is het zoals u weet nodig een screener te gebruiken. Hiervoor zijn 3 opties in de markt beschikbaar waaruit u kunt kiezen. De verwachting is dat u voor 25% van uw klanten de screener gebruikt in 2015. Wat vindt u hiervan? Praktijkmanagement kan nu ook door solistische huisartsen afgesproken worden. Dit willen we wijzigen met als reden dat we samenwerking en schaalvergroting realiseren. Daarom willen we deze module per 1 jan 2015 alleen beschikbaar stellen aan samenwerkende huisartsen (minimaal 3 met ca 7500 ptn). Wat vindt u hiervan? 30

31 In gesprek over Segment 1 en Segment 3 2015 Beoordeling doelmatig voorschrijven op FTO niveau en niet meer op solistisch niveau. Wat vindt u van dat we alleen nog op FTO niveau beoordelen? Nieuwe indicator generiek voorschrijven en doorverwijzen is mogelijk niet gereed voor contractering. Stel de indicatoren en het beoordelingskader van deze indicatoren zijn pas in november beschikbaar, gaat u ondanks deze late timing toch contracteren? Of vindt u dat we deze indicatoren niet mee moeten nemen in ons beleid? We stellen geen instapeisen meer bij service en bereikbaarheid. Wat vindt u hiervan? Wat vindt u van de mogelijkheid tot het maken van digitale afspraken met de huisarts als vaste voorwaarden in service en bereikbaarheid? 31

32 In gesprek over Segment 2 en Segment 3 2015 Doelstelling is om te komen tot een infrastructuur die bijdraagt aan een sterke eerstelijns om klanten kwalitatieve goede zorg te leveren. Op welke wijze is dit het beste te bereiken? Er zijn mogelijkheden om met zorgvernieuwing aan de slag te gaan. Wat zou Achmea kunnen doen om jullie te helpen bij het goed inzichtelijk krijgen van de meest kansrijke initiatieven? 32

33 33 Breakout: verdieping S2 en S3 Groep 2: GEZ-zen en Zorggroepen

34 34 Verdieping voorgenomen beleid 2015 voor S2? Wat verandert er? DM en COPD Koptarief schaffen we af Invoering van resultaat beloning Sturen op hogere deelname van huisartsen aan de DM en COPD keten zorg VRM Mogelijk indien gepaard met substitutie afspraken 2 e lijn en voldaan wordt aan instapvoorwaarden Astma/ COPD Mogelijk indien gepaard met substitutie afspraken 2 e lijn en voldaan wordt aan instapvoorwaarden GEZ Chronische zorg DM/COPD/VRM niet via de GEZ module, eenduidig en transparant via S2a – gesprek met InEen loopt! Integrale tarieven inclusief POH-S VRM pilot  mag omgezet worden naar substitutie afspraak GEZ voor multidisciplinaire zorg, doelmatigheid, service en bereikbaarheid Wat blijft er?

35 Welke vragen leven er in deze groep? 35

36 36 Verdieping segment 2a: Inkoop DM en COPD Wat zijn generieke voorwaarden? Integraal tarief (standaard) Financiering is afhankelijk van omvang chronische patiënten geïncludeerd in de keten Samenwerkingsverband neemt inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid; Achmea biedt tijdig benchmarkinformatie en onderzoekt mogelijkheden contractanten te ondersteunen in handhaving Ongeveer 90% tarief vast, 10% variabele beloning op resultaten in S3 We willen graag integraal samenwerken bevorderen met een transparant financieringssysteem waarbij op uitkomsten beloond wordt. En we met elkaar ook weer door de bomen het bos gaan zien. Contractering Op basis van vastgestelde voorwaarden, inclusief door Achmea vastgestelde tarieven. Tarieven worden op dit moment berekend voor integrale situatie. Wat zijn uitgangspunten voor DM? Wat zijn uitgangspunten voor COPD?

37 37 Landelijke indicatoren voor variabele beloning DM en COPD Wat zijn generieke voorwaarden? Volledige/tijdige en betrouwbare aanlevering van de data (getoetst via Quickscan en donkerblauw gescoord) Voor alle ICPC gecodeerde patiënten met diabetes of COPD aangeeft waar het hoofdbehandelaarschap ligt (onderscheid tussen medisch specialist, huisarts en niet- geregelde zorg) Patiëntervaringsonderzoek deelname volgens landelijke methodiek MDRD bepaald in de afgelopen 12 maanden: tenminste 90%; funduscontrole in de afgelopen 24 maanden: tenminste 80%; DM: voetonderzoek verricht in de afgelopen 12 maanden: tenminste 80% ; Rookgedrag vastgelegd: tenminste 80%; COPD: functioneren of gezondheidsstatus vastgelegd via MRC of CCQ: tenminste 70 %. Maximale score van 100% als aan alle onderdelen voldaan wordt, nog vast te stellen is welke deelprestaties er kunnen zijn tegen welke beloning Wat zijn uitgangspunten voor DM? Wat zijn uitgangspunten voor COPD? Welke uitgangspunten hanteren we voor bepalen van de score?

38 38 Verdieping segment 2a: VRM en COPD/ASTMA Wat zijn onze uitgangspunten? Maatwerkafspraken mogelijk op basis van initiatiefrijke substitutie plannen Wanneer: als u voldoet aan de instapcriteria, zo niet dan geen mogelijkheid Inhoudelijke werkafspraken maken over verwijzing en terugverwijzen Overeenstemming over welke patiënten verplaatst kunnen worden tussen medische specialisten en huisartsen Meerjarenafspraak (3 jaar) over verplaatsing van de zorg, dit betekent inzicht in de verwachte substitutie resultaten en de benodigde investering (organisatie en zorg) Onderhandelingstraject: evt. inclusief shared saving en risico Af te sluiten op meerdere momenten in het jaar Astma altijd direct in combinatie met COPD; dit betekent substitutieafspraken over totale populatie ASTMA/COPD VRM huidige afspraken van de pilot blijven bestaan; indien gewenst kunnen ze omgezet worden Hoe kunt u hier invulling aan geven?

39 39 Aanvullende instapvoorwaarden VRM & ASTMA/COPD Wat zijn onze uitgangspunten? De populatie moet geïdentificeerd zijn conform de relevante zorgstandaard middels nulmeting indicatorenset Van dat deel van de populatie moet inzichtelijk zijn wie hoofdbehandelaar is (specialist of huisarts). Er is een overeenkomst met de relevante medisch specialisten met daarin bovenop de werkafspraken ook afspraken over het verplaatsen van zorg van de tweede naar de eerste lijn (welke patiënten kunnen wisselen van hoofdbehandelaar) en hoe en wanneer gaat men dat realiseren (concrete substitutie-afspraken).

40 40 Verdieping voorgenomen beleid 2015 voor S2 S3? Wat verandert er? Er komt een verplichte koppeling tussen contract S2 en de indicatoren in S3 Resultaatbeloning ketenzorg: de basis is 90% als je voldoet aan de instap-voorwaarden en gemiddeld 10% is variabel op basis van landelijk gestelde indicatoren

41 41 Wat is het voorgenomen beleid 2015 voor S3? Wat verandert er? Stoppen met K&I  Nieuwe beleidsregel zorgvernieuwing: Honoreren van betekenisvolle initiatieven op het gebied van e-health, meekijkconsult of overig: Toekenning op basis van 2 beoordelingsrondes (nov/mei) Regionale insteek Voorwaarden, bijvoorbeeld minimale omvang, kwaliteitsimpuls, besparingspotentie Budget is beperkt, verwachting is ca. 1 miljoen in 2015, meer groei mogelijk bij substitutieplannen Uitloop lopende K&I modules Wat blijft er?

42 In gesprek met elkaar 42

43 In gesprek over Segment 2 en Segment 3 Welke kansen en mogelijkheden ziet u voor ASTMA/COPD en VRM via substitutie afspraken? Er zijn mogelijkheden om met zorgvernieuwing aan de slag te gaan. Wat zou Achmea kunnen doen om jullie te helpen bij het goed inzichtelijk krijgen van de meest kansrijke initiatieven? 43

44 In gesprek over Segment 2 en Segment 3 We willen graag integraal samenwerken bevorderen met een eenduidige inkoop en starten met eerste beloning voor resultaten. We willen aanzetten tot verder verhogen deelnamegraad huisartsen. Wat vindt u daarvan? En hoe kunnen we dit het beste realiseren? Achmea heeft als doelstelling te komen tot een infrastructuur die bijdraagt aan een sterke eerstelijns om klanten kwalitatieve goede zorg te leveren. Is Pre-GEZ het juiste middel om dit te stimuleren? Welke kansen en mogelijkheden zien jullie? 44

45 45 Terugkoppeling en afsluiting Stappenplan

46 46 VoorbereidingToetsenBesluitvormingInregelen Stappenplan contractering 2015 12 weken 1 april20 juni11 juli15 augustus 3 weken5 weken4 weken 14 juli12 september

47 Evaluatie 47


Download ppt "1 1 Huisartsenzorg & Integrale zorg 2015 Regiobijeenkomst juli 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google