De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen in Brandveilige parkeergarages B.Y.O. for Creative Interaction

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen in Brandveilige parkeergarages B.Y.O. for Creative Interaction"— Transcript van de presentatie:

1 Samen in Brandveilige parkeergarages B.Y.O. for Creative Interaction
Elisio Baptista & Bram van Eijsden, 9 oktober2014

2 Samenwerking Projectgroep Brandveiligheid Parkeergarages Vexpan
ElaadNL

3 Landelijke Projectgroep Brandveiligheid Parkeergarages Vexpan

4 Vraag 1 In welke mate vindt u parkeergarages brandgevaarlijk ? A. Niet
B. Enigszins C. Redelijk D. Heel

5 Vraag 2 Waar ging u bij uw eerste antwoord vanuit ?
A. Aanwezige Personen B. Aanwezige Voertuigen C. Omgeving Parkeergarage D. Alle genoemde onderdelen

6 Vraag 3 Welk document bepaalt volgens u de minimum eisen voor een brandveilige parkeergarage ? A. Bouwvergunning B. Gebruiksvergunning/melding C. Bouwbesluit D. NEN 2443

7 Aanleiding Initiatief: Doel:
Vexpan TNO Doel: Zelfregulering in de sector Steun van RVO (voorheen Agentschap NL), Brandweer, NOVB, TNO, Exploitanten, NIFV, Gemeenten, DEKRA, Verbond van Verzekeraars

8 Vragen In hoeverre er sprake is van onveiligheid parkeergarages ?
Kwalitatief en Kwantitatief onderzoek Waar kunnen we verbeteren ? Wat lossen we op en hoe ?

9 Vexpan is geen branchevereniging
Brancheverenigingen: Kunnen centraal afspraken maken, Leden gehouden aan centrale afspraken Vexpan exploitanten hebben eigen autoriteit Leden informeren

10 Onderdelen Vexpan Gezamenlijke markt
Kluwen aan inconsistente regelgeving Wie doen er mee ? Wat willen we bereiken ? Welke vragen moeten we beantwoorden ?

11 ElaadNL Voorheen: Stichting e-laad Opgericht vanuit netbeheerders
Recent opgesplitst:

12 ElaadNL - cijfers 1.770 publieke laadpalen (3.000 laadpunten)
Totaal in NL: bijna laadpalen Auto’s: (Bron: RVO)

13 Veiligheidsvraagstukken EV
EV’s en laadpunten maken steeds meer deel uit van het straatbeeld Vandaag: Veiligheid oplaadpunten in parkeergarages

14 Vraag 4 Denkt u dat een parkeergarage met oplaadpunten minder veilig is dan een parkeergarage zonder? A. Ja B. Nee

15 Vraag 5 Wat doet u (als gebruiker van de garage) in het geval van een gevaarlijke situatie bij een oplaadpunt in een P-garage? A. Hulpdiensten waarschuwen (telefonisch) B. Brandalarm/Noodknop bedienen C. Eigenaar garage/laadpunt waarschuwen D. Niets

16 Vraag 6 Wat is voor u de belangrijkste belemmering om laadpunten in parkeergarages te (laten) installeren? A. Vraagstukken omtrent veiligheid/gebruiksrisico’s B. Onduidelijkheid over kosten/beheer C. Onduidelijkheid over technische oplossingen/mogelijkheden D. Ik zie geen belemmeringen

17 Welk laadpunt past waar?
Locatie Type oplaadpunt Parkeergarage: AC laadpunt / wandmodel

18 Veiligheid laadpunten: risico’s
Aanrijding Vandalisme (Brand) (Water)

19 Veiligheid laadpunten: (internationale) normen
Aanraakveiligheid Behuizing Kwaliteit stekkers/contactdozen Aarding ‘Communicatie’ met auto Componenten t.b.v. veiligheid

20 Veiligheid laadpunten: handelen bij gevaarlijke situaties
Storingsnummer beheersorganisatie/garage Bij direct gevaar: hulpdiensten + bovenstaand Hulpdiensten: handelen zoals bij HAK

21 Veiligheid laadpunten: advies
Voorkom risico’s Aanrijdbeveiliging (beugel) Vakkundige installatie Beheer/onderhoudsplan Bied duidelijkheid Aanduiding locatie Storingsnummer Eigenaar

22 Veiligheid laadpunten: conclusie
(on)veiligheid hoeft geen reden zijn om laadpunten achterwege te laten: Beperkte risico’s; goed te borgen Wet- en regelgeving vanuit veiligheidsperspectief

23 Toekomst ElaadNL Openstaande vragen analyseren
(markt)partijen benaderen Kennis delen Verder innoveren

24 Aanpak Vexpan Vaststellen wat we willen bereiken
Risico’s per onderdeel benoemen Samenstellen herrangschikken gereedschapskist (wet & regelgeving) Koppelen risico’s met de specifieke onderdelen uit de gereedschapskist Samenwerking : EV-Veiligheid

25 Aanpak Vexpan Wat willen we bereiken ? 1. Eenduidig ‘levend’ document voor alle betrokkenen vanaf ontwerp tot beheer en exploitatie; 2. Samenvoeging alle beschikbare wetten, regelgeving, richtlijnen en normen; 3. De eigenaar van de parkeergarage is en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en wordt intrinsiek gestimuleerd tot optimalisatie bovenop het absolute minimum; 4. Een onafhankelijk organisatie stelt status veiligheidsniveau vast en informeert naast eigenaar, de relevante partijen zoals brandweer en verzekeraar.

26 Aanpak Vexpan ‘Gereedschapkist ‘! Bouwbesluit 2012
Maar onvoldoende voor nieuwe parkeergarages > 1000m2 en bestaande parkeergarages van bijv. 3000m2 Gelijkwaardigheidseis eruit (= pseudoregelgeving)

27 Aanpak Vexpan ‘Gereedschapkist ‘!
2. Aanvullen met omissies, dubbellingen eruit: - NEN 2535 / 2575 / / / 2443 / 6095 / 6098 Brandweer instructie Wetgeving

28 Aanpak Vexpan Type Risico’s CONSTRUCTIE BOUW
Aantasting Materiaal (bezwijken) Open vs. Gesloten (Ontsluitingsontwerp) Ondergronds of Bovengronds Toegangs/Vluchtwegen Losstaand / verbonden Omvang compartimenten Kwaliteit interne scheiding

29 Aanpak Vexpan Type Risico’s
2. INSTALLATIES in basis getest/gecertificeerd Ventilatie - Toegangsinstallatie CO-detectie - Sprinkler Electra - Blusleidingen Noodstroom - Zenders (C2000) BMI - Status vluchtroute

30 Aanpak Vexpan Type Risico’s 3. LOCATIE PARKEERGARAGE
Centrum (woon- winkel functie) Schil (woon- werkfunctie) Buitenwijk (woon functie) Industriegebied / Bedrijventerrein Extra type: Ziekenhuis !

31 Aanpak Vexpan Type Risico’s
3. LOCATIE PARKEERGARAGE verder onderscheiden naar: Bereikbaarheid omgeving Bereikbaarheid garage Omvang / aantal ppl. Afhankelijke functies Piekbezetting in/uit Maatschappelijk/culturele waarde Combinatie met functies in garage

32 Aanpak Vexpan Type Risico’s 4. EXPLOITATIE RISICO
Claims (im)materiele schade bij eigenaar PG. Gebruikers Omwonenden Bedrijven / Evenementen Beheerder (eigen personeel / inhuur) Schade aan personeel BW a.g.v. nalatigheid Faillissement / Bedrijfsrisico Bestuurlijke afbreuk / Overheidsrisico

33 Aanpak Vexpan Type Risico’s
4. EXPLOITATIERISICO verder onderscheiden naar: a. Omgeving van de PG (Direct of in Regio) Fysiek verbonden met garage Functioneel verbonden met garage b. Impact Calamiteit - Tijdens en kort na de brand c. Economisch risico Geen of minder opbrengsten Kosten herstel of claims d. Privaat / Publiek: indirecte gevolgen calamiteit e. Gevoel / Imago f. Milieu

34 Heden Vexpan Seminar met presentatie stand van zaken
Bevragen niet of minder betrokken groepen Invullen ontbrekende onderdelen Zoeken naar beschikbare middelen voor voortgang project en inrichting beheerorganisatie

35 Toekomst Vexpan Koppelen Risico’s aan ‘Gereedschapskist’
Ontwikkelen voorstel + classificatie parkeergarages Eindvoorstel inclusief plan van aanpak Inrichten en uitrollen beheerorganisatie Presenteren: levend document

36 Vraag 7 Welke stakeholder(s) en/of onderdelen mist u nog ? (Vexpan)

37 Vraag 8 Heeft u en/of uw organisatie zelf nog iets te bieden ? (Vexpan)

38 Vraag 9 Heeft u nu voldoende informatie om tot een afgewogen oordeel te komen of Laadpunten veilig zijn ? (ElaadNL) A. JA B. NEE

39 Vraag 10 Zo nee wat mist u dan ? (ElaadNL)


Download ppt "Samen in Brandveilige parkeergarages B.Y.O. for Creative Interaction"

Verwante presentaties


Ads door Google