De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Koersdocument naar Beroepen van Morgen. I Initiële vraag Platform Subsidies hoe komen we als deelnemers van het platform (als MBO sector) meer aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Koersdocument naar Beroepen van Morgen. I Initiële vraag Platform Subsidies hoe komen we als deelnemers van het platform (als MBO sector) meer aan."— Transcript van de presentatie:

1 Van Koersdocument naar Beroepen van Morgen

2 I Initiële vraag Platform Subsidies hoe komen we als deelnemers van het platform (als MBO sector) meer aan de voorkant terecht van het subsidie landschap en hoe creeëren we nieuwe subsidiemogelijkheden

3 I Initiële vraag Platform Subsidies Deze vraag vanuit het platform leidde tot enkele bijeenkomsten waarin o.m. wat meer strategisch werd gekeken. Om meer vooraan in het subsidie traject te zitten en invloed uit te oefenen op voorwaarden / inhoud e.d. moet de strategie op orde zijn, het doel helder en de route (deels / cq Beroepen van Morgen) al uitgewerkt zijn.

4 I Initiële vraag Platform Subsidies individuele projecten zonder samenhang zijn op den duur onhoudbaar: - hoge administratieve beheerslast per project, - continuïteit / borging is niet gegarandeerd: project klaar, subsidie geïnd, resultaat verdampt….. waardoor is besloten een gezamenlijke aanpak en uitvoering te organiseren.

5 I Initiële vraag Platform Subsidies Zorg voor draagvlak binnen de MBO Raad / Sector. Want uiteindelijk is het een koers die de gehele sector aangaat. Dat is moeizaam verlopen, maar we kunnen wel constateren dat er een draagvlak is. Discussies hebben ook geleid tot een aanscherping.

6 II Koersdocument: Strategievorming Stuurgroep Subsidies/lobby Door krachten te bundelen proactief en effectiever overheidsbijdragen verwerven

7 Beleidscontext Nederland Focus op vakmanschap Topsectoren Beleidscontext Europa Smart specialisation New skills for new jobs Structuurperiode 2014 – 2020

8 Verbindingen beleid en instrumenten Creëren werkgelegenheidSmart Specialisation Europa Instrument: EFRO Sociale agenda, LLLNew Skills for New Jobs Instrument: ESF Nederland Focus op vakmanschap Topsectoren Overeenkomsten: bundeling, kiezen voor sectoren, bedrijfsleven leidend, regiovorming, innovatie door verbindingen te zoeken Verschillen: Topsectoren richt zich voornamelijk op technische beroepen, op theoretische scholing (HBO/WO), op de top, op beperkt aantal sectoren Instrumenten: HCA, CIV Ambachtseconomie Participatie onderkant arbeidsmarkt Kenniseconomie Innovatie/technologie Niveau 5 en hoger 8

9 Positie MBO: strategische thema’s Strategische thema’s (bronnen: Position Paper MBO Raad en “Mbo en economie” (Berenschot 2010)): doelmatigheid groen, duurzaamheid Leven lang leren ondernemerschap kwaliteit: operational excellence/sociale innovatie (w.o. professionalisering) verbindingen en partnerships met bedrijfsleven (investeringsagenda) samenwerking met vmbo en hbo innovatie van vakgebieden en vakmanschap vraaggerichte specialisatie in de regio sectorale en regionale innovatiethema’s

10 Kansen en mogelijkheden voor het MBO Omgeving: kom nu eens een keer met een gezamenlijke vraag! Europees: Invloed uitoefenen op inhoud ESF en EFRO: Den Haag en EP Nationaal: vertaling doelstellingen topsectoren in innovatiecontracten en human capital agenda’s (HCA) afspraken over publiek-private sectorplannen en tussen werkgevers en onderwijsinstellingen (w.o. CIV’s ) samenwerkingsverbanden visie op het ‘beroep van morgen’ in de context van innovatie afspraken over bijdragen van onderwijs en bedrijfsleven vanuit de eigen expertise en faciliteiten en over de gewenste publieke en private investeringen HCA dient zich ook te richten op de voorbereiding van personeel voor de beroepen van morgen. nationale en Europese middelen t.b.v. realisatie doelen topsectoren Regionaal: bevorderen regionale strategische allianties/ smart specialisation

11 Doelstelling en actiepunten Stuurgroep Individuele innovatiedoelstellingen, position paper MBO Raad, actieplan MBO en topsectorenbeleid vragen extra financiële inspanning Uitgangspunten: gezamenlijke actie moet toegevoegde waarde voor individuele instellingen hebben voor eind van 2011 de koers bepaald en afspraken over acties 2012 Actiepunten: vertalen van de strategische thema’s via een investeringsagenda naar behoefte aan aanvullende publieke bijdrage invloed uitoefenen op agendavorming instrumenten EFRO, ESF en HCA’s (afstemmen met bestuurders/BTG-en Topsectoren)

12 Ambitie bedrijven en ROC’s ontwikkelen samen opleidingsarrangementen voor de beroepen van morgen (passend in Focus op vakmanschap) hiervoor is additionele financiering vereist om capaciteit vrij te maken. ambitie: de MBO sector wil dat voor de periode 2014-2020 €200 miljoen wordt vrijgemaakt uit de Europese fondsen ter versterking van de ambachtseconomie/de ontwikkeling van beroepen van morgen in de context van het topsectorenbeleid. een overkoepelende organisatie (MBO Diensten b.v.) fungeert als penvoerder (vglk de lerende Euregio van ROC Nijmegen).

13 Route Individuele ideeën kanaliseren Stuurgroep regie MBO Raad belangenbehartiging 1.eventueel tweede bijeenkomst voor uitwerking/verfijning 2.commitment ALV MBO Raad 3.centrale thema’s vaststellen 4.kanaliseren individuele ideeën en kwantitatief onderbouwen claim 5.lobby richting Den Haag, Brussel en regio’s

14

15 Uitwerking Route Afstemming MBO raad (o.a. ook Platform Internationalisering) Actualiteit: - Sectorplannen -Regionaal investeringsfonds * Lobby in den Haag: EZ / OC&W / SZW

16 Maar ook: Versnelde uitwerking Beroepen van Morgen als kapstok van strategische ambities

17 MBO Uitvoeringsagenda Brabant 2013-2015


Download ppt "Van Koersdocument naar Beroepen van Morgen. I Initiële vraag Platform Subsidies hoe komen we als deelnemers van het platform (als MBO sector) meer aan."

Verwante presentaties


Ads door Google