De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drie Decentralisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drie Decentralisaties"— Transcript van de presentatie:

1 Drie Decentralisaties
Zomercursus raadsleden Astrid Jansen Projectleider Jeugdhulp 22 juli 2014

2 Inhoud Basisprincipes 3D’s Korte toelichting per decentralisatie
Middelen Wetgevingstraject Samenhang Regionale samenwerking Rol van de raad

3 Basisprincipes 3D’s Kanteling
Eigen verantwoordelijkheid van mensen centraal Van ‘ik heb er recht op’ naar ‘wat kan ik zelf?’ Van aanbodgericht naar vraaggericht Meer ruimte voor/vertrouwen in professionals

4 Basisprincipes 3D’s

5 Basisprincipes 3D’s Succesfactor: ontschotting
Uitvoering enerzijds dichtbij, anderzijds in regionaal verband (vanwege schaal en expertise) Vanaf 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk Budget van 15,5 miljard naar +/- 11 miljard

6 Inhoudelijke info 3D’s: specifiek

7 Jeugdzorg Overzicht huidige producten en financieringsstromen

8 Infographic meicirculaire
Leuke toevoeging (als die er nog niet in stond)

9 Jeugdzorg Proces: wet en regio Wet aangenomen
31 oktober 2013 regionale transitiearrangementen ingediend: 11 regio’s goed, 28 voldoende, 2 onvoldoende Vóór 28 februari per regio afspraken met Bureau Jeugdzorg over continuïteit functies en taken (zo niet 80% budgetgarantie voor BJZ) Vóór 1 juli per regio contracten met Bureau Jeugdzorg Transitie Autoriteit Jeugd houdt vinger aan de pols bij jeugdzorginstellingen die in problemen dreigen te komen

10 “Rol van de raad moet scherper worden ingevuld”
Jeugdzorg Proces: lokaal Eind 2013/begin 2014 vaststellen beleidsplan per gemeente Voorjaar 2014: modelverordening VNG Definitieve budgetten in Meicirculaire 2014 (min. 95% van budget Decembercirculaire 2013) NB: budgetkorting van 450 miljoen in 2017, 60 miljoen in 2015 November 2014 afronden inkoop Transitiecommissie Jeugd houdt vinger aan de pols bij gemeenten, 3e rapportage 3/3: “Rol van de raad moet scherper worden ingevuld”

11 Jeugdzorg Transitiecommissie Jeugd (Leonard Geluk)
Spoorboekje: focuspunten 2014 (www.voordejeugd.nl) Basisscenario: Garanderen van adequaat functionerend toegangssysteem Garanderen van zorgcontinuïteit en passend en dekkend aanbod van jeugdhulp Garanderen van aansluiting bij jeugdbeschermingskader Garanderen van de AMHK-functie Interne organisatie en besluitvorming op orde

12 Wmo Wat wordt nieuw? Begeleiding en ondersteuning
Persoonlijke verzorging: 5 % gemeenten 95% blijft bij zorgverzekeraars Beschermd wonen (centrum gemeenten)

13 Wmo: Wat verandert er? Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht
Geen compensatiedomeinen meer Versterking positie cliënt in de toegangsprocedure Onderscheid tussen melding en aanvraag Verplicht informatie verstrekken over de mogelijkheid om cliëntondersteuning in te zetten en zelf met ondersteuningsplan te komen Eigen bijdrage maatwerkvoorziening volgens de regels van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015; Duur eigen bijdrage tot maximaal de kostprijs is betaald (woningaanpassingen en hulpmiddelen Bijdragen algemene voorziening: kostprijs en voor minima compensatie via de BB

14 Wmo Proces: wet en regio Behandeling door Eerste Kamer
Concept VNG Modelverordening 1 april 2014 Aandachtspunten Relatie met Wet langdurige zorg (Wlz) (= nieuwe kern Awbz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) Overgangsrecht 2015 voor zorgontvangers

15 Wmo Proces: lokaal Voorjaar 2014: beleidsplannen per gemeente
Voorjaar 2014: modelverordening VNG Definitieve budgetten in Meicirculaire 2014 November 2014 afronden inkoop Onderwerpen beleidsplannen: Bevorderen sociale samenhang Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers Preventie Algemene en maatwerkvoorzieningen Continuïteit ondersteuning jeugd na 18 of 23 jaar. Dagbesteding in relatie tot langer thuis blijven wonen Etc.

16 Participatiewet Wat wordt nieuw?
Samenvoeging Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk- en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) Aantal beschutte banen SW van naar Sociaal akkoord banen voor mensen met een arbeidsbeperking (quotumregeling als back-up) = bedrijfsleven overheid 35 Arbeidsmarktregio’s Nationaal overleg in Werkkamer Budgetkorting van minimaal 790 miljoen

17 Participatiewet: Wat verandert er?
Geen nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening, afbouw door (natuurlijke) uitstroom Beschut werk ( plekken) banen mensen arbeidsbeperking (en quotumregeling als back-up) Ontschot budget voor re-integratie

18 Participatiewet: Welke keuzes kun je maken?
Inkomensdeel Participatiebudget Loonkostensubsidie Wwb uitkeringen Begeleiding en ondersteuning, o.a. Jobcoach Werkplek aanpassing No risk polis training/scholing WSW

19 Participatiewet Proces: wet en regio Wet aangenomen Aandachtspunten
Taakstellende bezuiniging Consequenties Sociaal Akkoord en rol sociale partners

20 Participatiewet Proces: lokaal
Voorjaar 2014: beleidsplannen per gemeente Voorjaar 2014: modelverordening VNG Definitieve budgetten in Meicirculaire 2014 November 2014 afronden contractering

21 Passend onderwijs Geen decentralisatie maar stelselwijziging
“Rugzakje” verdwijnt: Geld voor zorgleerlingen via 76 regionale samenwerkingsverbanden van scholen. Scholen hebben zorgplicht. De besturen van de samenwerkingsverbanden moeten ondersteuningsplannen opstellen waarin ze het geld verdelen over de scholen. Over deze ondersteuningsplannen moeten ze met het college een op overeenstemming gericht overleg voeren (OOGO). Daarom is passend onderwijs van belang voor het sociaal domein. Zorgleeringen: leerlingen met handicap, stoornis of andere beperking; dus extra ondersteuning nodig in onderwijs. Ondersteuning binnen onderwijs (scholen) en daarbuiten (gemeenten) op elkaar afstemmen. Passend Onderwijs: Het gaat om ongeveer 2,2 miljard dat omgaat in de ondersteuning en zorg in het onderwijs. Daarbij is ook het geld gerekend dat rechtstreeks naar het speciaal onderwijs gaat. Geen korting.

22 Middelen Voor taken Werk, Zorg en Jeugd, komt ontschot budget via ‘sociaal deelfonds’ Bedragen zijn nog dagkoersen…! Sociaal domein wordt substantieel onderdeel gemeentebegroting Budget is vrij te besteden in sociaal domein (maar nog onderwerp van landelijk politiek debat!) College legt verantwoording over besteding af aan gemeenteraad, niet langer aan Rijk. Wel zal Rijk vragen om informatie over resultaten (Rijksmonitoring) Begroting is niet hetzelfde als GF: deelfonds wordt helft van GF uitkering

23 Financiële vormgeving Sociaal Deelfonds vanaf 2015
Niet naar cijfers kijken want die zijn alweer verandert…..!!!

24 Middelen Tegelijk met decentralisaties bezuinigingen:
WMO: Budget +/- € 7,2 miljard Korting: BG -25%, HH -40% (€ 1,2 miljard) Werk: budget nu € 3 miljard. Korting: oplopend tot ca € 1,8 miljard in 2050 Jeugdzorg: budget € 3,3 miljard. korting: € 450 mln in 2017 Dagkoersen!! Zorg: budget: € 6.2 (is nog inclusief PV) in 2015 oplopend tot 9 miljard in Korting: € 1,7 miljard in 2017 (AWBZ) en € 465 mln in 2015 (40% van HH budget in 2015) 2015 historische verdeling Wmo en Jeugd 2016 start met objectief verdeelmodel Wmo en Jeugd.

25 Wetgevingstraject Wet Mijlpalen Participatie Wet nu in Eerste Kamer
Invoering wet 2015 Jeugd Wet aangenomen VNG Modelverordening 15 april 2014 Wmo Passend Onderwijs Wet 23 en 24 april in Tweede Kamer Concept VNG Modelverordening 15 april 2014 Invoering wet 1 augustus 2014 Ondersteuningsplan naar Inspectie van het Onderwijs: 1 mei 2014

26 Mogelijkheden voor realiseren taakstelling:
Schaalvoordelen van samenwerking gemeenten benutten. Eigen inbreng / inzet (netwerk, financieel) Efficiënter inkoop / sturing / bekostiging Toegang beperken Ind. voorzieningen beperken: meer algemeen en collectief. Voorzieningen anders uitvoeren (vb. strijkhulp, boodschappendienst, eigen kracht conferentie). Op maat (niet meer en niet minder)

27 Samenhang tussen 3 D’s Verhouding burger en overheid verandert: eerst eigen kracht en netwerk, dan pas maatwerk van de overheid. Vormgeven integrale toegang/intake tot zorg, werk en jeugd. Integrale sturing en bekostiging: instellingen voeren geen specifieke regelingen uit, maar dragen bij aan realiseren van doelen. Inzet / activering van omgeving / netwerk / familie. wederkerigheid Integrale toegang / intake = bijvoorbeeld de sociale wijkteams (generalisten) Participeren: ouderen, jeugd, werklozen. Ondersteuning? Integrale sturing en bekostiging: Niet inhuren voor één regeling, maar bijvoorbeeld de doelstelling formuleren dat er minder problemen met jongeren komen in een bepaalde wijk.

28 Samenhang 3D: thema’s Wet Passend Onderwijs in relatie tot jeugd
Enkele voorbeelden: Wet Passend Onderwijs in relatie tot jeugd Samenhang arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk Wsw Doelgroepen vervoer Cumulatie van maatregelen bij multiprobleem huishoudens Organisatie bedrijfsvoering en opdrachtgeverschap Regionalisering: samenwerken in een regio Wet Passend onderwijs: overleg tussen scholen en gemeenten (zorg op school en daar buiten) Dagbesteding en beschut werk: Beschut werk uitvoeren in een dagbesteding voor ouderen (serveren) Doelgroepen vervoer (samen in het busje… jeugd, ouderen dagbesteding, beschut werk) Cumulatie van problemen: multiproblem gezin (niet alleen een zorg vraag, maar wellicht ook schulden, geen werk, spijbelen) Organisatie bedrijfsvoering en opdrachtgeverschap: bijvoorbeeld sociale wijkteams / generalisten Regionalisering: congruente samenwerkingsverbanden.

29 Wel praktisch blijven Veel burgers hebben enkelvoudige hulpvraag die zij zelf niet kunnen oplossen: en willen snel en effectief geholpen worden. Samenhang moet niet het zicht op complexiteit afzonderlijke decentralisaties wegnemen (in jeugdzorg alleen al vier financieringsstromen die worden geïntegreerd).

30 Regionale samenwerking
Aandachtspunten Wat is de juridische status van de samenwerking (GR?) De wethouder handelt binnen kaders. Afspraken maken over procedure (vooraf en achteraf) Opereer ook als gemeenteraden regionaal: regel een formeel of informeel afstemmingsoverleg met uw collega’s en raden Samenwerking vraagt een gemeenschappelijk doel en wederkerigheid Denk nu na hoe om te gaan met problemen. Solidariteit kan onder druk komen te staan.

31 De rol van de raad Kaderstellend Controlerend volksvertegenwoordigend

32 Beleidscyclus

33 Kaderstelling Kadernota Sociaal Domein
Welke kaders stelt de gemeenteraad? Waar gaat de raad over? Regionale samenwerking: met wie werken we samen? Vaststellen hoogte budget: het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Wordt de P&C cyclus zo ingericht dat de (nieuwe) inkomsten en uitgaven voor het sociaal domein zichtbaar zijn? Keuzes met betrekking tot de doelgroepen: wie zijn kwetsbare inwoners? Hoe wordt de toegang tot zorg geregeld? Bijvoorbeeld loketgericht of sociaal wijkteam? Maar ook: hoe wordt communicatie rondom 3D’s ingericht? Werken met een raadswerkgroep? NB: wat is de planning?!

34 Voorbeeld Kaderstelling
Jeugdzorg in Waalre Gemeenteraad Waalre heeft op 20 november 2012 inhoudelijke kaders vastgesteld op gebied van: Kwaliteit: vraag centraal, vroegtijdige ondersteuning, samenwerken vanuit één aanspreekpunt en één plan Financiën: ontschotting, eigen bijdrage, PGB Organisatie: zo min mogelijk regels, professionele ruimte, inrichten regionaal participatieteam, verbinding met bestaande zorgstructuren en decentralisaties

35 Voorbeeld Kaderstelling
Jeugdzorg in Waalre Financieel kader: “De huidige middelen en de over te hevelen budgetten gaan we inzetten als één budget voor het totale systeem.” “Voordat een keuze wordt gemaakt in het al dan niet toepassen van een eigen bijdrage, zal onderzoek worden gedaan naar het effect en de inbaarheid daarvan.” “Uitgangspunt is zorg in natura geleverd door gekwalificeerde jeugdzorgaanbieders. Als wordt aangetoond dat er geen passend maatwerkgericht aanbod beschikbaar is, kan onder voorwaarden een PGB worden verstrekt voor de inkoop van jeugdzorg.”

36 Voorbeeld Heerlen: iedereen doet mee!
Uitbreiding gesubsidieerde ‘collectieve’ voorzieningen Meer gebruik maken van eigen kracht en netwerk Intensiveren (inzet/ondersteuning) mantelzorg en vrijwilligerswerk Dienstverlening zo integraal en decentraal mogelijk ‘Sociale wijkteams’ per stadsdeel Aparte aanpak Multiprobleemhuishoudens samen met Veiligheidshuis Professionals krijgen meer verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden: geen bureaucratische indicatieprocedures Burgerinitiatieven stimuleren en faciliteren Samenwerking en kanteling zorgaanbieders faciliteren Communicatie: verwachtingenmanagement naar alle betrokkenen

37 Controlerend in theorie
Wat zijn de controle-instrumenten van de gemeenteraad? Informatierecht: opvragen van relevante info over de 3D’s Vragenrecht: stellen van vragen aan het college van B&W Budgetrecht: de Planning & Control cyclus Onderzoeksrecht: de rekenkamercommissie, eigen onderzoek Aandacht voor controlemogelijkheden al tijdens kaderstelling: Welke indicatoren zijn van belang? Hoe stel ik heldere doelen (SMART)? Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Het zo concreet mogelijk benoemen van zaken als afspraken, acceptatiecriteria en ...

38 Controlerend in de praktijk
Hoorn: controle door onderzoek Onderzoek Rekenkamercommissie sturingsmogelijkheden/bevoegdheden bij 3D’s in hoeverre daaraan voldaan door college en raad onderzoeksvragen Heeft de raad kaders gesteld voor de 3D’s? Hoe is het gesteld met de informatievoorziening van de raad? Kan de gemeenteraad keuzes maken (scenario’s)?

39 Vertegenwoordigen Wat is belangrijk voor burgers?
Hoe worden mensen betrokken bij beleidsplan en uitvoering? Er gaan dingen veranderen en verdwijnen: dit vraagt om een goede communicatie. Verschillen tussen (buur)gemeenten? Volksvertegenwoordigende rol: Wat is belangrijk voor de burgers: informeren, verdiepen in thema’s. Goede communicatie! Er kunnen verschillen ontstaan tussen gemeenten, hou hier rekening mee.

40 Vertegenwoordigen van inwoners
Het raadslidmaatschap is en blijft politiek, maar brengt tegelijkertijd ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid met zich mee Voorkom dat individuele gevallen de boventoon gaan voeren Benut wel uw rol als volksvertegenwoordiger om de signalen over tekortkomingen in de uitvoering op te pikken Communicatie is het toverwoord! Gun het college bewegingsruimte om individuele gevallen op te lossen Informeer u ook bij cliëntorganisaties, zorgaanbieders, andere gemeenten.

41 Meer informatie over 3D’s:
praktijkvoorbeelden.vng.nl Tot 2015 nog veel bijeenkomsten, publicaties, handleidingen enz. enz.

42 Activiteiten VNG voor (kandidaat-)raadsleden
VNG Raadsledenprogramma: voor én na gemeenteraadsverkiezingen Interessante informatie voor raadsleden op vng.nl, VNG Raadgevers, VNG publicaties en overzicht van bijeenkomsten VNG Raadgevers Beknopte factsheets over actuele beleidsonderwerpen Nieuw: Raadgevers over financiële onderwerpen en decentralisatie jeugdzorg Filmpjes ‘Aan de slag als raadslid’ In maart 2014 verschijnt een reeks korte, informatieve filmpjes voor raadsleden; o.a. basisinformatie over raadsinstrumenten en gemeentefinanciën, maar ook de decentralisaties Raad op Zaterdag en regiobijeenkomsten Voor raadsleden over actuele beleidsonderwerpen; met workshops over o.a. de decentralisaties, samenwerken en financiën


Download ppt "Drie Decentralisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google