De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W ELKOM BIJ DE DORPSBIJEENKOMST E GCHEL 9 OKTOBER 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "W ELKOM BIJ DE DORPSBIJEENKOMST E GCHEL 9 OKTOBER 2014."— Transcript van de presentatie:

1 W ELKOM BIJ DE DORPSBIJEENKOMST E GCHEL 9 OKTOBER 2014

2 P ROGRAMMA : 1. Opening 2. Presentatie concept-structuurvisie, door Ingrid van Enckevort (Gemeente Peel en Maas.) 3. Kick-off Dorpsenquête Egchel Visieontwikkeling - Aanleiding Terugblik proces 2004 – nu Enquête 2014 (wat en hoe?) Vervolg 4. Vragen, opmerkingen en suggesties 5. Sluiting

3 Structuurvisie Kernen en bedrijventerreinen Egchel 9-10-2014 Ingrid van Enckevort

4 Inhoud en proces structuurvisie Wat is een structuurvisie? –Ruimtelijk toekomstbeeld –Integrale visie: wonen, werken, infra, groen, r&t, cultuurhistorie, voorzieningen –Gaat over de kernen (dorpen) en bedrijventerreinen –Vormvrij beleidsdocument –Doel: toetsingskader en inspiratie nieuwe initiatieven dorp Proces –Gedragen visie, input van o.a. inwoners en ondernemers –Bijeenkomsten bedrijventerreinen en kernen –Raad stelt vast, daarvoor ter inzage –Status: concept-visie gereed -> terugkoppelen aan kernen

5 Kernbijeenkomst 30-1-2013 Kernbijeenkomst Egchel 28-2-2013

6 Woordwolk Egchel (obv kernbijeenkomst 2013)

7 Belangrijkste onderwerpen Egchel (obv bijeenkomst 2013) Wonen en leefomgeving –Toekomstige woningbouwlocaties: Egchel Hook en Giel Peetershof –Doelgroepen: ouderen en jongeren, zorghofjes –Herinvulling kerk, behoud gebouw Infra, groen en recreatie –Hart versterken (relaties tussen kerk, ‘t Erf en school) –Ruimte rondom dorp versterken met ommetjes –Veiligheid en doorstroming verkeer –Groene buffer/scheiding Egchel/Panningen –Duidelijkheid over invulling LOG -> geen verdiepingsbijeenkomst geweest

8 Concept-visiekaart Egchel

9

10 Ruimtelijk beleid (algemene punten in structuurvisie): Wonen: –Egchel woondorp: minimaal bouwen voor eigen behoefte –Bouwen voor starters en ouderen –Levensloopbestendig en duurzame woningen –Mogelijkheden woningsplitsing, mantelzorgwoningen Werken: –beroep en bedrijf aan huis onder voorwaarden mogelijk Detailhandel: –meewerken aan kleinschalige initiatieven tbv leefbaarheid Bereikbaarheid: –goede en veilige ontsluitingen Cultuurhistorie: –aandacht voor behoud waardevolle gebouwen, o.a. kerkgebouwen Groen: –behoud hoofdgroenstructuur, verbeteren beleving beken/kanaal, verbindingen kern en buitengebied

11 Vervolg structuurvisie Kaart en tekst concept-visie op website, reageren tot 23 oktober Mei-okt 2014 terugkoppeling concept-visie kernen Nov-dec 2014: ontwerpvisie ter inzage begin 2015 besluitvorming raad

12 Vragen, reacties, aanvullingen?

13 V ISIEONTWIKKELING E GCHEL Structuurvisie als ondersteunend kader voor ontwikkeling gemeenschap. Kerngesprekken  verzoek aan dorpsoverleg voor enquête  stip aan de horizon Egchel. Dorpsoverleg als aanjager en bewaker van proces Niet de eerste keer! Terugblik resultaten, voortkomend uit enquête 2004.

14 T ERUGBLIK 2004 Enquête en vervolgproces hebben o.a. geresulteerd in: Toename aantal woningen Nieuw woongebied Giel Peetershof Verbouwing gemeenschapshuis ‘t Erf

15 T ERUGBLIK 2004 II Versterking verenigingsleven Toename aantal vrijwilligers Nieuwe activiteiten voor jong en oud, voor en door de gemeenschap

16 D E BLIK WEER OP DE TOEKOMST … o Er is veel gerealiseerd in 10 jaar tijd! o Nu goed moment om de toekomst van Egchel opnieuw te ontdekken. Met elkaar! o Start proces  Dorpsenquête (ondersteuning Neimed – Werkplaats Gemeenschapsontwikkeling)

17 D ORPSENQUÊTE 2014 3 onderdelen Wat is de feitelijke situatie? Voorzieningen Hoe ervaren burgers hun omgeving? Leefbaarheid Wat willen burgers bijdragen? Actief burgerschap

18 Opzet onderzoek=3 delen Voorzieningen Wat is er? Observatielij st Desk study (CBS, Gemeentelijk e archief) Leefbaarheid Percepties Vragenlijst Burgerschap Preferenties Vragenlijst CESRT/ NEIMED 12 indicatoren N variabelen 6 kwaliteiten

19 CESRT/ NEIMED Overhei d Politieke kwaliteit Lokale democrati e Verkiezingen, Burgerparticipatie Bestuur skracht Handhaving van openbare orde (+sociale veiligheid), Samenwerking, Overheidsinkomen en uitgaven Fysieke kwaliteit Openbar e ruimte Mobiliteit, Stedelijkheid Wonen Woon infrastructuur, Verhuismobiliteit Burgerm aatschap pij Sociale kwaliteit Zorg, welzijn Zorg, Welzijn (informele hulp & vrijwilligerswerk) Onderwi js Voorzieningen (aantal, denominatie), Activiteiten van school Culturel e kwaliteit Identitei t Sociale netwerken, Identiteit (van de plaats,etnisch identiteit) Cultuur participat ie Active (verenigingen), passieve (aanwezigheid van voorzieningen) Markt Economis che kwaliteit Bedrijvi gheid Aanwezigheid van bedrijven en winkels, Inkomen en bestedingen Arbeids markt Arbeidsparticipatie, Arbeid en sociale zekerheid Ecologis che kwaliteit MilieuSchoon, Duurzaam, GroenLifestyle Gezondheidsgedrag, Verantwoordelijkheid voor omgeving

20 P ROCES D ORPSENQUÊTE Anonieme verwerking van gegevens Elke inwoner van Egchel 16 jaar en ouder Verspreiding: huis aan huis (dank zij vrijwilligers) Invullen kan digitaal óf op papieren versie. Hulp bij invullen is mogelijk. Elke enquête is gekoppeld aan een unieke code, waarmee je in kunt loggen. Digitaal ingevulde enquêtes worden direct verwerkt. Op papier ingevulde enquêtes kunnen worden ingeleverd bij ‘t Erf. Enquêtes worden in loop volgende week verspreid. Invullen kan tot en met 1 december.

21 V OORSTEL V ERVOLGSTAPPEN Enquête (oktober – december 2014) Tussentijdse rapportage via www.egchel.netwww.egchel.net Gegevens worden verwerkt tot basisrapportage in vorm van tabellen, cijfers en grafieken. (december 2014) Diepgang en duiding vindt plaats in gespreksgroepen rond thema / leeftijdsgroep. (begin 2015) Bevindingen gespreksgroepen verwerken in tussenrapportage visie. (voorjaar 2015) Terugkoppeling aan Egchel (voorjaar 2015) Op- en aanmerkingen verwerken in eindrapportage Droom / ambitie / visie van Egchel aanbieden aan gemeenschap en gemeente. Van visie naar plannen. Wat kunnen we als gemeenschap zelf oppakken, waar hebben we andere partijen voor nodig?

22 V RAGEN, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

23 A FSLUITING


Download ppt "W ELKOM BIJ DE DORPSBIJEENKOMST E GCHEL 9 OKTOBER 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google