De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de dorpsbijeenkomst Egchel 9 oktober 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de dorpsbijeenkomst Egchel 9 oktober 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de dorpsbijeenkomst Egchel 9 oktober 2014
Mensen welkom heten / Elkaar voorstellen / korte schets aanleiding en doel van de avond (zie ook uitnodiging);

2 Programma: Opening Presentatie concept-structuurvisie, door Ingrid van Enckevort (Gemeente Peel en Maas.) Kick-off Dorpsenquête Egchel Visieontwikkeling - Aanleiding Terugblik proces 2004 – nu Enquête 2014 (wat en hoe?) Vervolg Vragen, opmerkingen en suggesties Sluiting

3 Structuurvisie Kernen en bedrijventerreinen
Egchel Ingrid van Enckevort

4 Inhoud en proces structuurvisie
Wat is een structuurvisie? Ruimtelijk toekomstbeeld Integrale visie: wonen, werken, infra, groen, r&t, cultuurhistorie, voorzieningen Gaat over de kernen (dorpen) en bedrijventerreinen Vormvrij beleidsdocument Doel: toetsingskader en inspiratie nieuwe initiatieven dorp Proces Gedragen visie, input van o.a. inwoners en ondernemers Bijeenkomsten bedrijventerreinen en kernen Raad stelt vast, daarvoor ter inzage Status: concept-visie gereed -> terugkoppelen aan kernen

5 Kernbijeenkomst Egchel 28-2-2013

6 Woordwolk Egchel Woordwolk Egchel (obv kernbijeenkomst 2013)

7 Belangrijkste onderwerpen Egchel (obv bijeenkomst 2013)
Wonen en leefomgeving Toekomstige woningbouwlocaties: Egchel Hook en Giel Peetershof Doelgroepen: ouderen en jongeren, zorghofjes Herinvulling kerk, behoud gebouw Infra, groen en recreatie Hart versterken (relaties tussen kerk, ‘t Erf en school) Ruimte rondom dorp versterken met ommetjes Veiligheid en doorstroming verkeer Groene buffer/scheiding Egchel/Panningen Duidelijkheid over invulling LOG -> geen verdiepingsbijeenkomst geweest

8 Concept-visiekaart Egchel

9

10 Ruimtelijk beleid (algemene punten in structuurvisie):
Wonen: Egchel woondorp: minimaal bouwen voor eigen behoefte Bouwen voor starters en ouderen Levensloopbestendig en duurzame woningen Mogelijkheden woningsplitsing, mantelzorgwoningen Werken: beroep en bedrijf aan huis onder voorwaarden mogelijk Detailhandel: meewerken aan kleinschalige initiatieven tbv leefbaarheid Bereikbaarheid: goede en veilige ontsluitingen Cultuurhistorie: aandacht voor behoud waardevolle gebouwen, o.a. kerkgebouwen Groen: behoud hoofdgroenstructuur, verbeteren beleving beken/kanaal, verbindingen kern en buitengebied

11 Vervolg structuurvisie
Kaart en tekst concept-visie op website, reageren tot 23 oktober Mei-okt 2014 terugkoppeling concept-visie kernen Nov-dec 2014: ontwerpvisie ter inzage begin 2015 besluitvorming raad

12 Vragen, reacties, aanvullingen?

13 Visieontwikkeling Egchel
Structuurvisie als ondersteunend kader voor ontwikkeling gemeenschap. Kerngesprekken  verzoek aan dorpsoverleg voor enquête  stip aan de horizon Egchel. Dorpsoverleg als aanjager en bewaker van proces Niet de eerste keer! Terugblik resultaten, voortkomend uit enquête 2004.

14 Terugblik 2004 Enquête en vervolgproces hebben o.a. geresulteerd in:
Toename aantal woningen Nieuw woongebied Giel Peetershof Verbouwing gemeenschapshuis ‘t Erf Woningen: Wethouder Tielenstraat, Pastoor Koningsstraat

15 Terugblik 2004 II Versterking verenigingsleven
Toename aantal vrijwilligers Nieuwe activiteiten voor jong en oud, voor en door de gemeenschap Verenigingsleven: Jong Nederland, Voetbalclub, KBO, Carnavalsvereniging Muziekvereniging, ZijActief, Kinder Vakantiewerk, Ook diverse kleinere verenigingen Vrijwilligers: Erf, kerk, verenigingen, dorpse activiteiten Activiteiten: Hoeskamer, Aettoafel, EgoPop, Pinkstertoernooi, Belevingstuin

16 De blik weer op de toekomst…
Er is veel gerealiseerd in 10 jaar tijd! Nu goed moment om de toekomst van Egchel opnieuw te ontdekken. Met elkaar! Start proces  Dorpsenquête (ondersteuning Neimed – Werkplaats Gemeenschapsontwikkeling)

17 Dorpsenquête 2014 3 onderdelen Wat is de feitelijke situatie? Voorzieningen Hoe ervaren burgers hun omgeving? Leefbaarheid Wat willen burgers bijdragen? Actief burgerschap

18 Opzet onderzoek=3 delen
6 kwaliteiten 12 indicatoren N variabelen Voorzieningen Wat is er? Observatielijst Desk study (CBS, Gemeentelijke archief) Leefbaarheid Percepties Vragenlijst Burgerschap Preferenties CESRT/ NEIMED

19 Welzijn (informele hulp & vrijwilligerswerk) Onderwijs
Overheid Politieke kwaliteit Lokale democratie Verkiezingen, Burgerparticipatie Bestuurskracht Handhaving van openbare orde (+sociale veiligheid), Samenwerking, Overheidsinkomen en uitgaven Fysieke kwaliteit Openbare ruimte Mobiliteit, Stedelijkheid Wonen Woon infrastructuur, Verhuismobiliteit Burgermaatschappij Sociale kwaliteit Zorg, welzijn Zorg, Welzijn (informele hulp & vrijwilligerswerk) Onderwijs Voorzieningen (aantal, denominatie), Activiteiten van school Culturele kwaliteit Identiteit Sociale netwerken, Identiteit (van de plaats,etnisch identiteit) Cultuur participatie Active (verenigingen), passieve (aanwezigheid van voorzieningen) Markt Economische kwaliteit Bedrijvigheid Aanwezigheid van bedrijven en winkels, Inkomen en bestedingen Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie, Arbeid en sociale zekerheid Ecologische kwaliteit Milieu Schoon, Duurzaam, Groen Lifestyle Gezondheidsgedrag, Verantwoordelijkheid voor omgeving CESRT/ NEIMED

20 Proces Dorpsenquête Anonieme verwerking van gegevens
Elke inwoner van Egchel 16 jaar en ouder Verspreiding: huis aan huis (dank zij vrijwilligers) Invullen kan digitaal óf op papieren versie. Hulp bij invullen is mogelijk. Elke enquête is gekoppeld aan een unieke code, waarmee je in kunt loggen. Digitaal ingevulde enquêtes worden direct verwerkt. Op papier ingevulde enquêtes kunnen worden ingeleverd bij ‘t Erf. Enquêtes worden in loop volgende week verspreid. Invullen kan tot en met 1 december.

21 Voorstel Vervolgstappen
Enquête (oktober – december 2014) Tussentijdse rapportage via Gegevens worden verwerkt tot basisrapportage in vorm van tabellen, cijfers en grafieken. (december 2014) Diepgang en duiding vindt plaats in gespreksgroepen rond thema / leeftijdsgroep. (begin 2015) Bevindingen gespreksgroepen verwerken in tussenrapportage visie. (voorjaar 2015) Terugkoppeling aan Egchel (voorjaar 2015) Op- en aanmerkingen verwerken in eindrapportage Droom / ambitie / visie van Egchel aanbieden aan gemeenschap en gemeente. Van visie naar plannen. Wat kunnen we als gemeenschap zelf oppakken, waar hebben we andere partijen voor nodig? Mogen we de -adressen van de presentielijst gebruiken om jullie te benaderen om deel te nemen in één van de gespreksgroepen begin 2015?

22 Vragen, opmerkingen en suggesties

23 Afsluiting


Download ppt "Welkom bij de dorpsbijeenkomst Egchel 9 oktober 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google