De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontmoetingsdag coördinerend directeurs SO (donderdag 19 juni 2014)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontmoetingsdag coördinerend directeurs SO (donderdag 19 juni 2014)"— Transcript van de presentatie:

1 Ontmoetingsdag coördinerend directeurs SO (donderdag 19 juni 2014)
Toelichting: Wijziging regelgeving op 1 september 2014

2 Nieuwe regelgeving Onderwijsorganisatie Secundair Onderwijs
Schooljaar Brecht Vanwynsberghe

3 Leerling die verblijft in open asielcentrum
Wijziging Artikel 3 – Codex SO punt 2°/1 SO en DBSO: aanpassing definitie OKAN – leerling Leerling die officieel verblijft in open asielcentrum (art.2,10° - wet van 12/1/2007) en op 31/12 volgend op aanvang schooljaar: SO: minimum 12 jaar – maximum 18 jaar DBSO: maximum 18 jaar

4 Ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats
SO en DBSO Aanvraag voor 31 maart van voorafgaand schooljaar Vestigingsplaatsen schooljaar zonder officiële goedkeuring zijn van rechtswege goedgekeurd, enkel voor Om ze ook volgend schooljaar open te kunnen houden  nieuwe aanvraag. Aanvraag tot erkenning of financiering van een nieuwe school voltijds gewoon of buitengewoon onderwijs (geen herstructurering): vestigingsplaatsen maken deel uit van de aanvraag tot oprichting. Inspectie: veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en geeft advies aan de Vlaamse Regering die beslist, uiterlijk 30 juni. Indien 30 juni wordt overschreden  automatische goedkeuring.

5 Toekenning uren- leraar
Regels overdracht lesuren (onderwijzend personeel) afgestemd BUO en SO. Herverdeling tussen scholen: Max. 2% SO – Max. 3% BUO: berekend op basis van het totaal aantal uren-leraar dat gedurende het vorig schooljaar werd toegekend. Kan alleen als: In overeenstemming afspraken scholengemeenschap Onderhandeling in lokaal comité Geen bijkomende TBSOB onderwijzend personeel

6 Toekenning uren- leraar
Overdracht uren-leraar Overeenstemming afspraken scholengemeenschap Onderhandeling in tussencomité Geen bijkomende TBSOB – onderwijzend personeel (op erewoord) BUSO school met aanvraag AGODI extra lesuren  kan geen lesuren overdragen. Maximum 2% binnen eigen instelling. Onbeperkt naar andere scholen.

7 Vorming nieuwe scholengemeenschappen
Nieuwe periode van scholengemeenschap vanaf 1/9/2014 Uitgangspunt: duur voor 6 jaar School kan op 1/9/2017; 1/9/2018; 1/9/2019 uit een scholengemeenschap stappen op voorwaarde “schoolbestuur met bepaalde kenmerken” School kan eveneens uit scholengemeenschap stappen: Minder dan 900 regelmatige leerlingen School wordt overgenomen door schoolbestuur van ander onderwijsnet Schoolbestuur met bepaalde kenmerken: is een schoolbestuur dat voldoet aan bepaalde criteria in verband met schaalgrootte en organisatie – school krijgt hiervoor incentives (lineaire basis) – VlaReg legt de criteria vast.

8 Bevoegdheid SGM – leerlingenoriëntering en begeleiding (CLB)
De beperking om per scholengemeenschap slechts met één CLB samen te werken wordt opgeheven. Als een DBSO is opgenomen in de SGM: SGM heeft overlegplicht (leerlingenoriëntering en begeleiding) ten aanzien van elk regionaal overlegplatform (decreet 10 juli 2008 – stelsel leren en werken), waarvan het werkingsgebied geheel of gedeeltelijk samenvalt met dat van de scholengemeenschap.

9 OKAN - toelatingsvoorwaarden
Bij overstap van een onthaaljaar OKAN naar vervolgonderwijs: Klassenraad geeft advies. Toelatingsklassenraad moet rekening houden met advies, of haar afwijkende beslissing voldoende motiveren. In het voltijds SO maakt het personeelslid dat belast is met de ondersteuning, opvolging en begeleiding van gewezen anderstalige nieuwkomers in de SGM – lid met raadgevende stem van de toelatingsklassenraad.

10 Omzetting bestaande structuuronderdelen
VlaReg kan zich het recht toe-eigenen om een bestaand structuuronderdeel om te zetten. Enerzijds door structuuronderdeel op te heffen. Anderzijds door één van de onderstaande aspecten van structuuronderdelen te wijzigen: Benaming Graad, onderwijsvorm, studiegebied, leerjaarniveau. Duurtijd, doch uitsluitend wat SE-N-SE betreft. Goedkeuring van de leerplannen

11 Natuurwetenschappen in de 3de graad
Natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie, al dan niet ‘toegepast’, al of niet in een geïntegreerde vorm”, wordt nu ook ingeschreven als vak van de basisvorming in de derde graad TSO en KSO vanaf 1 september 2017 in het eerste leerjaar; vanaf 1 september 2018 in het tweede leerjaar.

12 Programmatie Zie dienstbrieven GO! – mei 2014

13 Rationalisatienorm Nieuwe rationalisatienormen voor scholen die, behoudens een eerste graad, enkel het studiegebied ballet organiseren.

14 Examencommissie Technische wijzigingen (data)
De examencommissie kan voortaan bepalen waarin vakken van een examenprogramma of onderdelen van eenzelfde vak van een examenprogramma moeten worden afgelegd.

15 Integratietoelagen De integratietoelagen worden voortaan uitbetaald in (minstens) twee schijven. Vóór de eerste februari moet de helft van (het bedrag van) de integratietoelagen voor het betrokken schooljaar zijn uitbetaald; het saldo moet gestort zijn vóór de eerste juli.

16 VERPLICHTE STAGES Verplichting tot minimum 18 halve dagen stage per schooljaar Afwijking: enkel bij overmacht Invulling stage = lokale bevoegdheid Gefaseerde invoering vanaf 1 september 2014 Finaal: alle opleidingen 5 + 6 TSO BSO Meer info: SO/2002/09: cument.asp?docid=13301

17 STUDIEVERANDERINGEN TIJDENS SCHOOLJAAR
Opzet: versoepeling individuele leertrajecten valorisatie rol toelatingsklassenraden zie: SO 64:

18 STUDIEVERANDERINGEN TIJDENS SCHOOLJAAR
1ste graad: tot 15 november : overstap van BVL naar 1A 3 voorwaarden, o.a.: 1A of 1B reeds eerder gevolgd toelatingsklassenraad kan afwijken van datum (15 november) NIEUW: toelatingsklassenraad kan afwijken van voorwaarde “1A of 1B reeds eerder gevolgd” tot 15 januari : overstap van 1A of 1B naar BVL 1 voorwaarde: 1A of 1B reeds eerder gevolgd toelatingsklassenraad kan afwijken van datum (15 januari)

19 STUDIEVERANDERINGEN TIJDENS SCHOOLJAAR
3de graad: 7 Se-n-Se TSO/KSO: NIEUW: veranderen van structuuronderdeel tot 30 september NIEUW: toelatingsklassenraad kan afwijken van datum (30 september) na advies begeleidende klassenraad + omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden 7 BSO: veranderen van structuuronderdeel tot 30 september

20 Tijdelijk onderwijs aan huis
Nieuwe regeling vanaf 1/9/2015, Naast het recht op tijdelijk onderwijs aan huis voor leerlingen die wegens ziekte of ongeval niet naar school kunnen, wordt vanaf volgend schooljaar ook voorzien in het recht (onder de voorwaarden die de Vlaamse regering bepaalt) op synchroon internetonderwijs – eventueel in combinatie mét onderwijs aan huis. Kinderen staan dan via internet, in ‘real time’ in verbinding met de klas. Afdwingbaar recht

21 Samenvatting maatregelen

22 Nieuwe regelgeving personeel
Schooljaar Hilde Eloot

23 Inhoud nieuwe regelgeving vanaf 1/9/2014
Omvat bepalingen en maatregelen ingevolge : Uitvoering CAO X OD XXIV Nieuwe en/of gewijzigde besluiten van de Vlaamse regering (BVR)

24 Maatregel CAO X: ‘werkdrukvermindering’
Meer toezicht en controle vanuit de overheid op de maximum 3% bijzondere pedagogische taken (‘BPT’) die mogen worden ingericht. Overschrijding van de 3%: is enkel mogelijk mits akkoord lokaal comité. ‘Maatregelen’ zullen voorzien worden voor wie zich niet aan de regels houdt (m.n.: ingeval van overschrijding zonder akkoord) Ingangsdatum: 1/9/2014 Concrete uitvoering: overleg met partners en vakbonden afgesloten; de overheid zal zelf de knopen doorhakken

25 OD XXIV : Preventieve schorsing bij ontslag om dringende redenen
nu nog een ‘mogelijkheid’; vanaf 1/9/2014 ‘verplicht’ ontslag zelf zal ingaan na het verstrijken van de beroepstermijn of, ingeval van beroep, nadat de Kamer van beroep uitspraak heeft gedaan preventieve schorsing zal dus periode dekken tussen uitspraak ontslag en de definitieve afhandeling van het ontslag

26 OD XXIV: nieuwe regeling voor personeelsleden die definitief arbeids-ongeschikt worden verklaard voor hun ambt van benoeming (beslissing Medex) (1) bedoeling om meer personeelsleden te re-integreren (huidige mogelijkheid van TBSOB-stelling met organieke WTW/REA wordt zelden toegepast) nieuw: personeelslid vraagt, zodra ziektedagen uitgeput zijn, overleg met IM en preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PA-AG); hieruit volgt een advies van de PA-AG ; advies wordt bezorgd aan Medex als Medex beslist dat betrokkene definitief ongeschikt is voor zijn gewone werkzaamheden maar wel geschikt voor specifieke functies, moet de IM opnieuw een overleg met het personeelslid organiseren (eventueel ook met de PA-AG ) om de beslissing van Medex te concretiseren

27 OD XXIV: Nieuwe regeling voor personeelsleden die definitief arbeids-ongeschikt worden verklaard voor hun ambt van benoeming (beslissing Medex) (2) overleg leidt tot een van volgende conclusies: tewerkstelling in ambt VB na aanpassing FB 2. tewerkstelling in ambt VB na aanpassing draagwijdte VB (leraars!) 3. tewerkstelling in ander ambt dan ambt VB (proefperiode in een niet-organieke betrekking van het nieuwe ambt ; proefperiode geslaagd: personeelslid wordt benoemd in nieuw ambt; regelgeving nieuw ambt wordt integraal van toepassing 4. geen tewerkstelling mogelijk conclusie wordt schriftelijk vastgelegd als geen tewerkstelling mogelijk is of men komt niet tot een overeenkomst : de uitoefening van het ambt wordt ontzegd beslissingsmacht ligt in handen van de IM

28 OD XXIV: Soortgelijke regeling voor personeelsleden die beroep doen op de procedure tot re-integratie verplicht overleg tussen IM, PA-AG en personeelslid, als het personeelslid er om vraagt PA-AG geeft advies; IM en personeelslid bespreken; conclusie kan zijn: tewerkstelling in ambt VB na aanpassing FB tewerkstelling in ambt VB na aanpassing draagwijdte VB (enkel voor leraars!) tewerkstelling in ander ambt dan ambt VB (proefperiode in een niet-organieke betrekking van het nieuwe ambt ; proefperiode geslaagd: personeelslid wordt benoemd in nieuw ambt; regelgeving nieuw ambt wordt integraal van toepassing geen tewerkstelling mogelijk

29 OD XXIV : oude dossiers ‘Medex en re-integratie’
overgangsmaatregelen: wie ooit ‘bovenop’ werd toegevoegd aan een instelling als administratieve ondersteuning (niet organiek): blijft in dit systeem wie tussen 1/8/2012 en 1/9/2014 TBSOB werd gesteld: verplichtingen betreffende REA/WTW zoals van kracht tijdens het schooljaar blijven ongewijzigd van kracht

30 OD XXIV: ‘Tucht’ voor een gereaffecteerd of wedertewerkgesteld personeelslid
RVB waar personeelslid presteert, oefent tuchtmacht uit In regel: tuchtmaatregel enkel gevolgen op opdracht van REA of WTW Ingeval van zwaarste tuchtstraffen (ontslag/afzetting): doorwerking van de straf op de vaste benoeming is mogelijk (voor zover de IM dit wil)

31 BVR bekwaamheidsbewijzen
Jaarlijkse update van de besluiten met een aantal nieuwe diploma’s die worden toegevoegd Nieuwe vakken (bvb AV vierde vreemde taal) met bijhorende bekwaamheidsbewijzen worden toegevoegd De Banaba-diploma’s (‘bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs’ en ‘bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren’ (en al hun voorgangers) blijven nu toch een BPB voor zover ze worden behaald uiterlijk in het academiejaar (aangesteld zijn is geen voorwaarde meer)

32 BVR m.b.t. de invoering van het ambt van ‘leraar NCZ’ (gewoon SO)
Nieuw ambt van leraar NCZ wordt ingevoerd in het (gewoon) SO Gewoon SO : was het laatste onderwijsniveau waar het nog geen afzonderlijk ambt was Bekwaamheidsbewijzen van het vak NCZ worden overgedragen naar het nieuwe ambt Ambtshalve concordantie en overgangsmaatregelen (inzake bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen) worden voorzien

33 BVR TBSOB ( ) Onderhandelingen m.b.t. wijzigingen aan het besluit : nog niet afgerond Voor SO: geen grote wijzigingen in het verschiet (behalve de wijzigingen m.b.t. de Medex en re-integratiedossiers die zullen gelden voor alle niveaus) Wel mogelijk nieuwe bepaling: instelling die uitstapt uit een SGM en niet in een nieuwe SGM stapt, zal zijn boventalligen nog één jaar moeten melden aan de oude SGM.

34 (Nieuw) BVR geldelijke anc. zij-instromers: ???
Ministeriële aankondiging (april 2014) : nieuwe zij-instromers en personeelsleden die minstens vijf jaar niet in het onderwijs zijn aangesteld geweest, zouden vanaf 1 september 2014 bij indiensttreding tot 20 jaar geldelijke anciënniteit kunnen meenemen Veel ongenoegen bij verschillende partners op de onderhandelingen Laatste stand van zaken (17/6): vakbonden verlaten boos de onderhandelingen; onduidelijk wat er gaat gebeuren.

35 BVR mbt ziekteverlof, VVP ziekte, TBS ziekte: wordt nog aangevuld met een nieuw verlof
Introductie van nieuw verlof : ‘Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen’ (aangekondigd in cao X) Bedoeld voor VB personeelsleden (minstens 50% benoemd) voor wie geen volledige werkhervatting meer in het vooruitzicht kan worden gesteld Controle-orgaan beslist (motivering door geneesheer-specialist) Nog te presteren: tussen 50 en 75% Afwezigheid: wordt niet aangerekend als ziekteverlof Duur van de eerste periode: tot 31/8 van het volgende schooljaar; nadien verlengbaar per 12 maanden Niet verrichte prestaties: betaald aan 60% Ingangsdatum: 1 januari 2015

36 Communicatie nieuwigheden
AgODi : via Ronde Van Vlaanderen en via Omzendbrieven in Edulex GO! : - via Op Stapel via ‘Overzicht nieuwe regelgeving’: tweede helft augustus Meer info en toelichting : afdeling OOP, sector Personeel (Lise Vandecan – An Meeussen – Hilde Eloot) Contactgegevens:

37 Schooljaar 2014-2015 Sophie Van Cauwenberghe Annemie Van Gastel
Nieuwe regelgeving decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het secundair onderwijs en betreffende participatie op school Schooljaar Sophie Van Cauwenberghe Annemie Van Gastel

38 Leerlingengegevens Recht op inzage Recht op toelichting Recht op kopie
(ouders en leerling) Recht op toelichting Recht op kopie (eigen gegevens leerling)

39 Automatische gegevensdoorstroming
bij verandering van school gegevens m.b.t. onderwijsloopbaan leerling in het belang van de leerling gegevens m.b.t. schending leefregels nooit overdraagbaar verzet aantekenen is mogelijk door ouders tegen overdracht van gegevens na inzage, geen principieel verzet geen verzet mogelijk indien regelgeving de overdracht verplicht stelt Automatisch: Niet telkens toestemming nodig van ouders; in functie van optimalisering onderwijsloopbaan leerling; verplichte overdracht gegevens ivm problematische afwezigheid (B-codes) en attestering; ouders op de hoogte van mogelijkheid van verzet en van automatisme van overdracht via schoolreglement; principes: transparantie, finaliteit en proportionaliteit

40 Moederschapsverlof tienermoeder
recht, geen plicht maximaal één week voor vermoedelijke bevallingsdatum maximaal 9 weken na effectieve bevalling regelmatige leerling (code J) recht op tijdelijk onderwijs aan huis

41 Preventieve schorsing
directeur of afgevaardigde neemt beslissing decretale basis bewarende maatregel ontneemt recht om geheel van de vorming werkelijk en regelmatig te volgen maximaal 10 opeenvolgende lesdagen (+ 1 verlenging)/max. 14 opeenvolgende kalenderdagen in DBSO (+ 1 verlenging) school bepaalt of aanwezigheid is vereist; weigering opvang motiveren geen beroep mogelijk

42 Schending van leefregels
Maatregelencontinuüm: minder ingrijpende maatregel gaat voor op een meer ingrijpende maatregel

43 Tijdelijke uitsluiting
SO minimaal 1 lesdag maximaal 15 opeenvolgende lesdagen DBSO minimaal 1 kalenderdag (DBSO) maximaal 21 opeenvolgende kalenderdagen (DBSO)

44 Definitieve uitsluiting
Voorafgaand advies klassenraad nodig Nieuw: lid CLB zetelt in klassenraad met adviesbevoegdheid Advies klassenraad in tuchtdossier opgenomen. Uitschrijving bij inschrijving in andere school tenzij manifeste onwil bij zoektocht nieuwe school (onmiddellijk) of tenzij leerling meerderjarig is; na 10 lesdagen i.p.v. 30 lesdagen Zoekinspanning: school zoekt samen met CLB andere school (criteria: afstand, onderwijsnet, opleiding) Manifeste onwil: onmiddellijk uitschrijven

45 Beroep tegen beslissing definitieve uitsluiting (DU)
beroep instellen bij schoolbestuur (=RvB)= AD bij delegatie beroepscommissie behandelt beroep; dit leidt tot: gemotiveerde afwijzing op grond van onontvankelijkheid (termijn overschreden; vormvereisten) bevestiging DU vernietiging DU Schoolbestuur aanvaardt verantwoordelijkheid voor deze beslissing resultaat beroep wordt meegedeeld aan betrokken personen binnen vervaltermijn vermeld in schoolreglement (RvB bepaalt zelf termijn bv. 21 kalenderdagen) zo niet DU nietig Beslissing blijft geldig: beroep geen opschortende werking

46 Beroep tegen beslissing definitieve uitsluiting (DU) Samenstelling beroepscommissie
samenstelling door algemeen directeur interne leden: leden schoolbestuur/school/centrum DBSO waar DU is genomen; niet directeur of afgevaardigde die DU heeft genomen externe leden (waaronder voorzitter): extern aan schoolbestuur/school/centrum DBSO waar DU is genomen. kan verschillen per te behandelen dossier kan niet wijzigen binnen te behandelen dossier persoon die zowel intern als extern is, wordt beschouwd als intern lid (bv. lid ouderraad die ook leerkracht is) lid ouderraad, lid leerlingenraad (enkel secundair), lid schoolraad (uitz. geleding personeel) = externe leden.

47 Beroep tegen evaluatiebeslissing
beroep instellen bij schoolbestuur (=RvB)= AD bij delegatie beroep leidt tot: gemotiveerde afwijzing op grond van onontvankelijkheid (termijn overschreden; vormvereisten) bevestiging oorspronkelijk evaluatieresultaat (al dan niet na bijkomende proeven of opdrachten) vervanging door een ander evaluatieresultaat resultaat beroep wordt schriftelijk meegedeeld aan betrokken personen uiterlijk op 15 september/15 maart recht om verder onderwijs te volgen zolang beroepsprocedure loopt

48 Beroep tegen evaluatiebeslissing samenstelling beroepscommissie
Samenstelling door AD interne leden: leden klassenraad (waaronder alleszins voorzitter); ev. lid schoolbestuur (SB) externe leden (waaronder voorzitter beroepscommissie): personen extern aan SB/school/centrum DBSO waar betwiste evaluatiebeslissing is genomen. Kan verschillen per te behandelen dossier kan niet wijzigen binnen te behandelen dossier persoon die zowel intern als extern is, wordt beschouwd als intern lid (bv. lid ouderraad die ook leerkracht is) lid ouderraad, lid leerlingenraad, lid schoolraad (uitz. geleding personeel) = externe leden.

49 Werking beroepscommissies
elk lid stemgerechtigd pariteit bij stemming stem voorzitter doorslaggevend bij staking van stemmen discretieplicht ouders + leerling (SO) worden gehoord leden klassenraad die advies hebben gegeven over DU/ leden klassenraad die advies hebben gegeven over genomen evaluatiebeslissing kunnen gehoord worden

50 Participatiedecreet medezeggenschapscollege: niet meer verplicht, tenzij ten minste één schoolraad erom vraagt en motiveert pedagogische raad, leerlingenraad, ouderraad bepaalt wijze waarop die raad voor volgende mandaatperiode zal samengesteld worden; indien geen zetelende raad of indien geen gebruik van mandaatbevoegdheid, worden verkiezingen gehouden schriftelijke advies pedagogische raad, ouderraad, leerlingenraad: op eigen initiatief of op vraag van de schoolraad; school geeft gemotiveerd antwoord binnen 30 kalenderdagen na ontvangst advies algemeen informatierecht en informatieplicht minimale bepalingen huishoudelijk reglement nodige logistieke ondersteuning leerlingenraad: nodige begeleiding

51 BDGO en schoolraad: gewijzigd
vanaf 1 september 2015: 2 leerlingen in de schoolraad enkel in SO aangewezen door de leerlingenraad indien geen leerlingenraad of leerlingenraad maakt geen gebruik van die mogelijkheid, dan rechtstreeks verkozen door en uit de leerlingen In BuSO – enkel verplicht in opleidingsvorm 4 – directeur oordeelt in overleg met de pedagogische raad over de opportuniteit van één of meer leerlingen in de schoolraad

52 Link decreet en contactpersoon
Link decreet rechtspositie Dit decreet wordt verwerkt in de Codex SO en in het participatiedecreet,

53 Nieuwe regelgeving Inschrijvingsrecht
Schooljaar Annemie Van Gastel

54 In werkingtreding van de nieuwe regelgeving
De nieuwe regelgeving geldt voor het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs. Ze treedt in werking op 1 september Ze geldt voor elke inschrijving voor het schooljaar Ze geldt ook voor elke inschrijving die in de loop van gerealiseerd wordt. Ze geldt tenslotte voor de in te dienen aanmeldingsdossiers voor + engagement blijft: lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen voor blijft geldig tot 7 oktober 2014!

55 Capaciteit bepalen/ volzet verklaren
Vooraf capaciteit bepalen 1A – 1B Hogere leerjaren Brussel (SO + DBSO) Buitengewoon secundair onderwijs Volzet verklaren Hogere leerjaren Vlaanderen

56 Capaciteit meedelen vóór de start van de inschrijvingen
aan alle belanghebbenden: leerlingen, ouders, CLB, andere scholen, intermediairs, LOP/ lokale besturen,… via eigen communicatiekanalen / netwerken en communicatiekanalen andere lokale partners (ev. website LOP)

57 Nieuw begrip: ‘vrije plaatsen’
Op welk niveau bepalen? Op elk niveau waarop capaciteit bepaald is Wanneer meedelen? Minstens op volgende momenten Vóór start inschrijvingen van voorrangsgroepen, per contingent indien van toepassing Brussel: vóór de start van de voorrang voor kinderen waarvan minstens één ouder het Nederlands machtig is, per contingent Scholen in een LOP/ scholen met aanmelding: vóór de start van de voorrang IND/ nIND, per contingent Vóór de start van de vrije inschrijvingen Communicatie? Aan alle belanghebbenden (leerlingen, ouders, CLB, andere scholen, intermediairs, eventueel lokaal bestuur, LOP…) Via eigen communicatiekanalen/communicatiekanalen van lokale partners = cap – verwachte aantal zittende lln – aantal lln ingeschreven in voorgaande voorrangsperiodes

58 Volzet verklaring = het aantal leerlingen vastleggen voor een bepaald niveau Een leerling kan pas geweigerd worden nadat de volzet verklaring gecommuniceerd is! Volzet verklaring melden aan LOP / schoolbesturen van scholen binnen dezelfde gemeente Niveau dat volzet verklaard is Datum en uur van volzet verklaring Aantal ingeschreven leerlingen op moment van volzet verklaring Volzet verklaring opheffen Melden aan LOP/schoolbesturen met scholen gelegen in de gemeente Chronologie weigeringslijst respecteren t/m 5de schooldag oktober

59 Kinderen met minstens 1 ouder die het Nederlands in voldoende mate machtig is
Geldt enkel binnen tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad Wat is veranderd? Het bewijs dat de ouder het Nederlands beheerst op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk ERK voor Talen Zittende leerling ingeschreven o.b.v. TNN mag beschouwd worden als leerling met ouder die het Nederlands voldoende kent Zittende leerling ingeschreven o.b.v. bewijs B1 moet beschouwd worden als leerling met ouder die het Nederlands voldoende kent % Nederlandstaligen wordt berekend op totale capaciteit (niet enkel op nieuwe inschrijvingen) ook toegepast op elk niveau waarop capaciteit bepaald is en waarvoor een registerblad wordt opgemaakt in inschrijvingsregister Europees Referentiekader voor talen

60 Voorrang indicator- en niet-indicatorleerlingen (IND/nIND)
Deze voorrang is verplicht voor scholen in een LOP en voor scholen die aanmelden De verplichting geldt enkel voor de instroomjaren (1A en 1B), de andere jaren mogen deze voorrang toepassen De indicatoren ‘thuisloos’ en ‘trekkende bevolking’ worden geschrapt (ze blijven wel behouden voor de berekening van omkadering en werkingsmiddelen) => een IND leerling is een leerling die beantwoordt aan: moeder niet in het bezit van een diploma SO (verklaring op eer) Het gezin ontving in het schooljaar, voorgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van toepassing is, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage (bewijs afdeling studietoelagen/ rekeninguittreksel met bewijs van storting studietoelage)

61 Dubbele contingentering
Het schoolbestuur bepaalt 2 contingenten voor de gelijktijdige inschrijving van IND/nIND leerlingen, rekening houdend met: RA in LOP/deelgebieden/gemeente/scholen afspraken aandeel IND leerlingen die in de buurt wonen in LOP/ gemeente Leerlingenstromen tussen deelgebieden, …

62 Weigeringsgronden Toelatingsvoorwaarden: op de dag van effectieve instap Alterneren: weigering door school die vaststelt Capaciteit: consequent toepassen Niveau waar de leerling wil inschrijven werd volzet verklaard Definitieve uitsluiting (mogelijkheid) Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften* Eerst inschrijven onder ontbindende voorwaarde Draagkrachtafweging: inschrijving voor , tot december Redelijkheid van aanpassingen: inschrijving voor , vanaf januari *LOP start bij weigering automatisch een bemiddeling Redelijke aanpassingen: communicatie hierover in najaar 2014

63 De aanmeldingsprocedure (AP)
Dossier indienen tot uiterlijk 15 september 2014/ Type 9: tot 16 februari 2015 Een aantal nieuwe elementen in aanmeldingsdossier voor CLR Bvb mandatering van ordening, van het versturen van toewijzingsbericht, van de uitreiking van mededelingen van niet-gerealiseerde inschrijving aan LOP/ Schoolbestuur (aangepast sjabloon CLR) Alle aangemelde leerlingen in de voorrang ‘Kinderen met minstens één ouder…’ , gunstig of ongunstig gerangschikt, worden in het aanmeldingsregister opgenomen met vermelding van de voorrangsgroep ‘kinderen met minstens één ouder…’ Indien een leerling die zich na een centrale aanmeldingsprocedure heeft ingeschreven, alsnog wordt ingeschreven in een school van hogere keuze, mag de school van lagere keuze de inschrijving beëindigen. 4. De hogere plaats van de school in de voorkeurslijst van de ouders is een duidelijke indicatie van het feit dat de ouder de nieuwe inschrijving verkiest boven de eerder gerealiseerde inschrijving. Indien een aanmeldend schoolbestuur gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet dit worden vermeld in het toewijzingsbericht aan de ouders.

64 Meer informatie? Omzendbrief inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs: SO/2012/01 Te vinden via website klik op ‘metadata’ Codex secundair onderwijs, art 110/1 tot 110/25

65 Contactgegevens Onderwijsorganisatie:
Brecht Vanwynsberghe ) Sophie Van Cauwenberghe ) Personeel Lise Vandecan ) An Meeussen Hilde Eloot PBD Annemie Van Gastel )

66 Vragen?


Download ppt "Ontmoetingsdag coördinerend directeurs SO (donderdag 19 juni 2014)"

Verwante presentaties


Ads door Google