De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Waterschapsverkiezingen 2008 Informatiebijeenkomst 2 juli 2008 Martin Verberkmoes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Waterschapsverkiezingen 2008 Informatiebijeenkomst 2 juli 2008 Martin Verberkmoes."— Transcript van de presentatie:

1 1 Waterschapsverkiezingen 2008 Informatiebijeenkomst 2 juli 2008 Martin Verberkmoes

2 2 Inhoud Waterschapsverkiezingen Categorieën en zetels Belangrijke data Registratie belangengroeperingen Kandidaatstelling Vaststelling uitslag en zetelverdeling Vragen

3 3 Waterschapsverkiezingen Alle waterschappen tegelijk Lijstenstelsel Eén stemperiode Stemmen per brief

4 4 Categorieën en zetels CategorieGekozen doorAantal zetels IngezetenenInwoners boven 18 jr.21 OngebouwdLTO4 BedrijvenKvK4 NatuurterreinenBosschap1

5 5 Belangrijke data Registratie belangengroeperingen –Tot en met 4 augustus Besluit op registratie belangengroepen –Zitting op 6 augustus Kandidaatstelling –Vanaf 5 tot en met 16 september Besluit geldigheid kandidaatstelling –18 september toets geldigheid –24 september definitief

6 6 Belangrijke data Stemperiode –13 november stembiljet in de bus –25 november sluit stemperiode Vóór 25 november dus stembiljet op de post doen Verkiezingsuitslag –27 november ‘verkiezingsavond’ Toelating tot bestuur –18 december door het algemeen bestuur (VV)

7 7 Registratie belangengroeperingen Wanneer een belangengroepering? –Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (of een stichting) –Belang bij de taakuitoefening van het waterschap

8 8 Registratie belangengroeperingen Eerst betalen –Waarborgsom van € 225,- –Na inlevering geldige kandidatenlijst wordt de waarborgsom teruggegeven. Vervolgens indienen –Registratieformulier –Afschrift notariële akte waarin statuten zijn opgenomen –Bewijs van inschrijving in het handelsregister (niet ouder dan 6 mnd). –Verklaring van aanwijzing van gemachtigde en plv. gemachtigde –Bewijs van betaling waarborgsom

9 9 Kandidaatstelling Maximaal 20 kandidaten per lijst Per lijst 20 verklaringen van ondersteuning Verklaring van instemming Verklaring vestiging binnen gebied Kopie legitimatiebewijs Waarborgsom (€ 225,-) per lijst –Na de vaststelling van de uitslag van de verkiezing door het stembureau wordt de waarborgsom teruggegeven, tenzij het stemcijfer van de lijst lager is dan 75 procent van de kiesdeler De benodigde formulieren zijn vanaf volgende week te downloaden van de internetsite www.wshd.nl

10 10 Kandidaatstelling Eisen aan kandidaten –De naam van een kandidaat mag niet voorkomen op een lijst, indien de kandidaat tijdens de zittingsperiode van het algemeen bestuur, niet de voor het zitting nemen in dat bestuur vereiste leeftijd zal bereiken. –De naam van een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de lijsten welke bij een stembureau zijn ingeleverd. –Indien op een lijst de naam voorkomt van een kandidaat die geen ingezetene is van het waterschap, dient bij de lijst te worden overgelegd een door die kandidaat ondertekende verklaring, waaruit blijkt, dat hij/zij voornemens is zich bij benoeming te vestigen in het gebied van het waterschap.

11 11 Kandidaatstelling Eisen aan ondersteuners –Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die kiesgerechtigd zijn. –De kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, ondertekent deze verklaring en voegt daarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs waaruit zijn identiteit blijkt. –Een kiezer ondertekent niet meer dan één verklaring van ondersteuning. –Een verklaring van ondersteuning kan niet worden ingetrokken.

12 12 Vaststellen uitslag en zetelverdeling Stap 1: De aantallen stemmen alsmede het aantal kiesgerechtigden worden bekendgemaakt en over de geldigheid van de stemmen wordt beslist (26 sept) Stap 2: Vaststellen van de voorlopige uitslag (27 sept). Hierbij wordt bepaald: –Van iedere lijst de op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en de som van deze aantallen. –Het aantal blanco stemmen –Het aantal ongeldige stemmen.

13 13 Vaststellen uitslag en zetelverdeling Stap 3: Vaststellen stemcijfer en kiesdeler: –Som van het aantal geldige stemmen / aantal zetels = kiesdeler –Aantal geldige stemmen per lijst / kiesdeler = aantal zetels –Overige zetels zijn restzetels Voorbeeld: Aantal kiesgerechtigden= 650.000 Opkomst is 25% = 162.500 Aantal zetels is 21 (vast gegeven) Kiesdeler 162.500/21= 7738 60.000 stemmen: dan 60.000/7738 = 7,75 = 7 zetels

14 14 Vaststellen uitslag en zetelverdeling Stap 4: Verdeling restzetels: –Toegewezen aan de lijsten waarvan de stemcijfers bij deling door de kiesdeler de grootste overschotten hebben. –Indien overschotten gelijk zijn beslist het lot. –Bij deze verdeling komen niet in aanmerking lijsten die minder dan 75% van de kiesdeler hebben gehaald. Om voor een zetel in aanmerking te komen moet een lijst dus minstens 75% van de kiesdeler halen. In de kieswet wordt dit wel de kiesdrempel genoemd. In het waterschapsbesluit komt deze term niet voor.

15 15 Vaststellen uitslag en zetelverdeling Stap 5: Toewijzing zetels aan kandidaten. –In de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen aan de kandidaten die tenminste een aantal stemmen groter dan 25% van de kiesdeler hebben gehaald. –De zetels die dan nog resteren worden toegedeeld aan de kandidaten op volgorde van hun plaatsing op de lijst. –Een kandidaat die hoog op de lijst staat, maar minder dan 25% van de kiesdeler heeft gehaald moet dus maar afwachten hoe het afloopt. Kandidaten laag op de lijst kunnen met "voorkeursstemmen" verkozen worden.

16 16 Vragen? Nu Waterschapsverkiezingen@wshd.nl Afdeling Communicatie, mevrouw Heiltje Duijster 088-9743325


Download ppt "1 Waterschapsverkiezingen 2008 Informatiebijeenkomst 2 juli 2008 Martin Verberkmoes."

Verwante presentaties


Ads door Google