De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadsvisie Workum Plek voor uw ideeën.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadsvisie Workum Plek voor uw ideeën."— Transcript van de presentatie:

1 Stadsvisie Workum Plek voor uw ideeën

2 Agenda 1 Doel van de stadsvisie en proces 2 Workum 3 Beleidskaders
4 Ontwikkelingen en trends 5 Stellingen

3 1.1 Doel van de stadsvisie In samenwerking met de inwoners van Workum een leidraad voor de ontwikkeling van de stad voor de komende 10 tot 15 jaar Input voor de gemeente Nijefurd en de toekomstige fusiegemeente

4 1.2 Proces Analysefase Planvormingsfase Startgesprek met stuurgroep
Quick-scan en stellingen Stuurgroep Klankbordgroep en inwoners Planvormingsfase Concept stadsvisie Stuurgroep Klankbordgroep en bewoners Stadsvisie

5 2 Workum

6 historische binnenstad
2.1 Kwaliteiten van Workum in beeld historische binnenstad historische werf landschap Jopie Huismanmuseum recreatie bloeiend verenigingsleven IJsselmeer goede ouderenvoorzieningen goede sportvoorzieningen zeedijk goede leefbaarheid

7 toegang en parkeren binnenstad rommelig gebied rond de havenkom
2.2 Knelpunten in Workum in beeld toegang en parkeren binnenstad rommelig gebied rond de havenkom toegang en parkeren centrum ‘slecht-weervoorzieningen’ sluis en watersportvoorzieningen bedrijventerrein ‘It Soal’ bereikbaarheid over water kort toeristisch seizoen

8 2.3 Wonen in Workum Inwoners en woningen in Workum (Nijefurd) op
1 januari 2008: 4.316 (10.949) inwoners 1.927 (4.869) woningen 75 (353) recreatiewoningen Woningbouwplannen per 1 januari 2008: Thomashof; 102 woningen kleine ontwikkelingen in bestaand stedelijk gebied; 92 woningen

9 2.4 Werken in Workum Bedrijventerreinen in Workum
Uitgeefbare gronden per 1 januari 2009: Burevaart (5,5 ha); ongeveer 2,3 ha ‘nat’ en ongeveer 3,2 ha ‘droog’ Hearekeunst (1,5 ha); geen Horsa (31 ha); geen It Soal (9,4 ha); geen Spoardyk (2,3); geen It Soal Hearekeunst Burevaart Horsa Spoardyk

10 2.5 Voorzieningen in Workum
Bundelingsgebieden

11 2.6 Verkeer in Workum Wegen Spoorweg Sneek – Stavoren ( ) Waterwegen
Bestemmingsverkeer: Noard en Súd, Trekwei en Spoardyk-Hearewei-Lynbaen ( ) Doorgaand verkeer: N359 (Súdergoawei) ( ) Spoorweg Sneek – Stavoren ( ) Waterwegen It Soal, Djippe Dolte, Burrefeart, De Horsa ( ) IJsselmeer sluis Merk treinstation Heeger-meer Bolsward Koudum Stavoren Sneek

12 2.7 Recreatie en toerisme in Workum
Bezienswaardigheden Aardewerkateliers Jopie Huismanmuseum Historisch centrum Historische Scheepstimmerwerf en Blazerhaven Grote of Sint-Gertrudiskerk en Sint-Werenfriduskerk

13 2.8 Recreatie en toerisme in Workum
Kwaliteiten Toegang tot de Friese meren Centrum internationale zeilevenementen

14 2.8 Recreatie en toerisme in Workum
Voorzieningen Camping, jachthaven en waterpark “it Soal” Eet- en overnachtingsgelegenheden Jachthavens, passantenaanlegplaatsen en dergelijke Fietsroutes Aldfaers Erf route (museumroute) Lange-afstands-wandelpaden (Friese Kustpad en Zuiderzeepad) Strand

15 3 Beleid (kaders)

16 3.1 Rijksbeleid Nationaal landschap Zuidwest-Friesland
bijzondere landschaps- en natuurwaarden interessant voor recreatie en toerisme Beleid is gericht op: versterken, ontwikkelen en benutten ruimte voor ontwikkelingen binnen deze karakteristieken Zuidwest Fryslân kent verschillende contrasterende landschappen: het vlakke kleigebied met terpen in het noorden, het zeer open veenweidegebied rond de Friese meren, de deels beboste stuwwal van Gaasterland en de IJsselmeerkust. De indicatoren voor kernkwaliteiten die medesturend zijn voor de gebiedsontwikkeling in Zuidwest Fryslân zijn: Historische landschapselementen: reliëf in de vorm van stuwwallen, klifkusten, hemdijken en terpen en de middeleeuwse verkavelingspatronen, waterlopen en meren. Schaalcontrast van zeer open naar besloten.

17 Polder het Workumer Nieuwland
3.2 Rijksbeleid Ecologische hoofdstructuur bijzondere natuurlijke waarden Beleid is gericht op: behouden en ontwikkelen Workumermeer Polder de Beveiliging Workumer buitenwaard Polder Geele Strand Jouke Sjoerdpolder Stoenckherne Polder het Workumer Nieuwland

18 3.3 Rijksbeleid Beschermd stadsgezicht Workum Beleid is gericht op:
bijzondere stedenbouwkundige waarden Beleid is gericht op: behouden van structurele elementen van het stadsgezicht ruimte voor ontwikkelingen binnen deze karakteristieken

19 3.4 Provinciaal beleid – Streekplan Fryslân
Workum is een regionaal centrum: bundelingsgebied voor wonen, werken en voorzieningen ruimte voor (zeer) kleine tot middelgrote bedrijven en bijbehorende bedrijventerrein op voorraad ruimte voor perifere detailhandel ruimte voor voorzieningen met een regionaal karakter passend bij de aard en schaal van Workum

20 3.5 Provinciaal beleid - Wenjen
Woningbouwcontingent tot : 194 woningen (Woonplan Nijefurd – Actualisering 2005) Woningbouwcontingent is planologisch al uitgegeven, plannen per 1 januari 2008: Thomashof, nog 102 woningen te bouwen Bestaand stedelijk gebied, nog 92 woningen te bouwen

21 3.5 Ontwikkelingen Provinciale visie N359
N359 autoweg met ongelijkvloerse kruisingen per dorp of stad ten hoogste één aansluiting Friese Merenproject tweede fase ‘grenzeloos varen’: verbeteren van De Punt en de sluis in Workum en versterken van de structuur voor recreatie en toerisme (toegangspoort) ‘stimuleren van bestedingen aan de wal ‘innovatieve toepassingen in de watersport’

22 4.0 Ontwikkelingen en trends
de aanwijzing van het Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland Friese Merenproject Aanpassing provinciale weg N359 Trends Krimp (beroepsbevolking, bevolking, woningvoorraad) Vergrijzing Klimaatverandering, eindigheid fossiele brandstoffen Technologie Terugtredende overheid Minder vrijwilligers verenigingsleven Minder betrokkenheid bij samenleving

23 4.1 Trends: krimp

24 4.2 Trends: vergrijzing/technologie

25 4.3 Terugtredende overheid
Geen woningbouwcontingent Geen mogelijkheden om commerciële voorzieningen financieel te steunen Steeds minder geld om niet-commerciële voorzieningen overeind te houden Geen invloed op belangrijke trends zoals krimp en vergrijzing

26 5.0 Stellingen Samenleving Wonen Voorzieningen Werken
Recreatie en toerisme Verkeer en veiligheid

27 5.1 Samenleving Leefbaarheid is het belangrijkste en samenbindende thema Samenleving maken wij zelf, hiervoor hebben wij de overheid niet nodig De overheid kan wel degelijk helpen een gezonde samenleving overeind te houden, namelijk …

28 5.2 Wonen Nu er alleen uitbreiding plaats mag vinden in de Thomashof is het praten over wonen niet zo zinnig Het beleid over wonen moet gaan over het type woning dat gebouwd gaat worden, namelijk … over invulplekken, namelijk … Het beleid over wonen moet gaan over de kwaliteit van bestaande woningen

29 5.3 Voorzieningen Onder commerciële voorzieningen zal een verdunning plaatsvinden Daarom moet: het bundelingsgebied geleidelijk worden verkleind onder voorwaarden, overal in Workum de vestiging van commerciële voorzieningen mogelijk zijn extra worden ingezet op recreatie en toerisme de parkeersituatie worden verbeterd

30 5.4 Voorzieningen Als zwembad en sporthal moeten worden gerenoveerd en de sportvelden in de weg liggen voor de nieuwe ontsluiting van Workum moet: gekeken worden of men met minder ruimte toe kan (bijvoorbeeld door kunstgras) gekeken worden naar alternatieve locaties, namelijk …

31 5.5 Voorzieningen Niet-commerciële voorzieningen zullen meer en meer onder druk komen te staan Behoud van deze voorzieningen is nodig en mogelijk door … (koppeling van voorzieningen)

32 5.6 Werken De gemeente moet vooral inzetten op het uitbouwen van bedrijventerreinen t.b.v … Voor de werkgelegenheid is het bieden van een goede bereikbaarheid en goede mogelijkheden voor werk-aan-huis belangrijker dan bedrijfsterrein

33 5.7 Recreatie en toerisme In een tijd van vergrijzing en krimp is recreatie en toerisme een kans Er moeten meer voorzieningen komen voor watersporters nl … (opwaarderen van de sluis en De Punt, passantenplaatsen (boerderij Kuipers), verhuur kano’s, skeelers, fietsen, openbaar sanitair, promotie) Meer water in de binnenstad, bijvoorbeeld Dwarsnoard

34 5.7 Recreatie en toerisme Er is vooral behoefte aan …
(denk aan theater of bioscoop of mogelijkheden voor thema’s als 11-steden, IJsselmeerplaatsen, aardewerkplaats, visserijverleden, ecopark)

35 5.8 Verkeer en veiligheid Als er vanaf de N359 ten hoogste één aansluiting komt dan zijn de volgende aanpassingen nodig in verband met de bereikbaarheid: … In verband met de veiligheid moet er aandacht zijn voor de volgende plaatsen: …


Download ppt "Stadsvisie Workum Plek voor uw ideeën."

Verwante presentaties


Ads door Google