De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8

2 Wat wordt er vanavond besproken?
Voorstellen Vakken en toetsing in groep 8 Bijzondere activiteiten Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van persoonlijke vragen/problemen m.b.t. uw kind. Het spreekt uiteraard voor zich dat u na schooltijd altijd een afspraak met mij kunt maken. groep 8

3 Rekenen Hoofdrekenen, metriek stelsel, breuken, procenten, kommagetallen, zakrekenmachine Projecttaak Alle blokken in een thema  realistisch rekenonderwijs We werken met drie niveaus, 2e helft groep 8 voor ieder kind een werkboek op eigen niveau in thema’s. N.a.v. de toets een analyse. Daarna herhaling en/of verrijking. groep 8

4 Taal In thema’s. Elk blok: Spreken & luisteren, taalbeschouwing, schrijven, woordenschat. Aan het einde van een blok volgt een toets, vervolgens een week van herhaling en/of verrijking. Dit wordt weer bepaald na de geanalyseerde toets door de leerkracht. groep 8

5 Spelling Dezelfde methode als taal.
Het kunnen categoriseren van de woorden, om ze vervolgens op de juiste manier te kunnen spellen, staat centraal. Na elk blok volgt een dictee waar de kinderen thuis voor kunnen leren. Deze woorden hebben ze gekopieerd mee naar huis gekregen (voor het hele schooljaar). Ook kunnen ze de woorden oefenen op BLOON. groep 8

6 Begrijpend lezen We werken met Nieuwsbegrip.
N.a.v. actuele teksten studievaardigheden en vaardigheden begrijpend lezen oefenen. Woordenschat erg belangrijk!  staat op de weektaak, hier mag ook thuis aan gewerkt worden groep 8

7 Studievaardigheden BLITS=
Begrijpend Lezen van Informatieve Teksten en andere Studievaardigheden Informatiebronnen, zoals: Woordenboek Kaarten Schema’s, tabellen Hoofdzaken, bijzaken Kritisch lezen, wat is een feit/mening? groep 8

8 Technisch lezen 3x per week drie kwartier technisch lezen op schoolniveau. Alle leerlingen lezen op AVI plus niveau. Deze methode kent 3 aanpakken: Aanpak 1: wordt geleid door de leerkracht Aanpak 2: wordt begeleid door de leerkracht Aanpak 3: zelfstandig aan de slag groep 8

9 Schrijven We werken met de schrijfmethode: ‘Zwart op wit’
Begeleiding naar een vlot, correct en duidelijk geschreven handschrift. Het schrijftempo gaat een steeds grotere rol spelen. groep 8

10 Geschiedenis 20e en 21e eeuw Onder meer: Industrialisatie urbanisatie
Tweede Wereldoorlog Watersnoodramp Immigranten Koude Oorlog politiek stelsel groep 8

11 Aardrijkskunde We werken met de methode: “De blauwe planeet”
In groep 8 wordt de wereld behandeld. Topo is geïntegreerd in de lessen, maar wordt wel apart getoetst. groep 8

12 Natuur/Techniek Methode Argus Clou
In 5 thema’s die ieder jaar terugkeren: De wereld in hokjes Ruimteschip aarde Ik hou van jou Zon in je tank On(beperkt) houdbaar groep 8

13 Verkeer We werken met de methode ‘Klaar over!’ Elk jaar verkeersweek
groep 8

14 Engels Methode met digibordsoftware.
De kinderen werken in thema’s als: holiday, food, travelling, my house, round the clock, love Aan het einde van twee hoofdstukken krijgen de kinderen een toets. De toets bestaat uit 2 delen: NE-EN en luistervaardigheid. Het durven spreken in het Engels staat centraal in deze lessen. groep 8

15 Gym We gymmen 2x per week, op maandag in het Voortouw en op donderdag in het Turfschip Meenemen: gymkleren en gymschoenen Afspraak vergeten gymspullen: leerling blijft op school met een werkje of zit aan de kant tijdens de gymles Enkel rollerdeodorant We werken met een jaarplan, zodat de verschillende leerlijnen en bewegingsthema’s aan bod komen groep 8

16 Muziek Leerkracht is vrij om zelf liedjes in te brengen. Ook naar inbreng van leerlingen wordt geluisterd. groep 8

17 Drama We gebruiken hiervoor de methode ‘Drama: Moet je doen’. Musical!
groep 8

18 Sociale vaardigheden Methode voor sociaal-emotionele vorming.
Er wordt gewerkt aan de hand van stellingen en onderwerpen. Korte activiteit om de kaart te introduceren ( gesprekje, tekenen, schrijven o.i.d.) groep 8

19 Weektaak Elke week nieuwe taken. Als het reguliere werk af is, verder gaan met weektaak. De leerlingen werken zo flink aan een stuk zelfredzaamheid en planning. Dit wordt steeds belangrijker, zeker met het oog op het voortgezet onderwijs. groep 8

20 Huiswerk Rekenen (1 keer per week) Taal (1 keer per week)
Topo- en aardrijkskunde huiswerk (1 keer per 3 weken) EHV (1 keer per week gedurende een periode) Dicteewoorden schrijven (aan het eind van ieder spellingblok) Na de herfstvakantie: Geen vaste dagen meer voor het reken- en taalhuiswerk. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de agenda. De leerkrachten begeleiden het invullen van de agenda stap voor stap. groep 8

21 Methodetoetsen Leerlingen krijgen de stof altijd minimaal 1 week van tevoren op. De toetsen zijn op de dag waarop het vak normaal gesproken aan bod komt. De toetsen worden met de leerlingen besproken, zodat ze weten wat ze goed en fout hebben gedaan. groep 8

22 Spreekbeurt/boekbespreking
In groep 8 doen alle leerlingen 1 spreekbeurt (1ste rapport) en een boekbespreking ( 2de rapport). De 1ste spreekbeurt wordt gemaakt n.a.v. het 1ste werkstuk. groep 8

23 Werkstukken In groep 8 worden 2 werkstukken gemaakt. De eisen hieraan hebben de leerlingen op papier gekregen. Het 2e werkstuk is een groepswerkstuk, hieraan wordt op school gewerkt. groep 8

24 Cito CITO midden 8 (januari): Dit is om te bepalen in hoeverre de leerlingen de verschillende onderdelen reeds beheersen en waar evt. extra hulp in groep 8 nog gewenst is. Eindcito ( april 2015) groep 8

25 Drempelonderzoek In groep 8 komt het drempelonderzoek. Dit wordt afgenomen door een extern bureau en dient als een van de instrumenten om het advies naar het VO te kunnen onderbouwen. Voor afname drempelonderzoek is toestemming van ouders nodig. groep 8

26 Adviesgesprekken De adviesgesprekken: 10-11-12 februari 2015
Voor deze gesprekken worden er geen uitspraken gedaan over schoolrichtingen van individuele leerlingen. groep 8

27 Typisch groep 8 EHV (theorie en praktijk) Klassenlunch Schoolreis
Sportdag Kamp: groep 1: van 15 t/m 17 juni (18 juni ochtend vrij) groep 2: van 17 t/m 19 juni 2015 Musical  29 juni t/m 3 juli 2015 Afscheidsavond  8 juli 2015 groep 8

28 Praktische zaken Fietsen parkeren op het schoolplein
Dinsdag, woensdag en donderdag fruit- groentedag, andere dagen drinken zonder prik en koekje of fruit. Traktaties graag bescheiden houden. Liever iets gezonds! Agenda is verplicht in groep 8. Deze wordt dagelijks gebruikt. Schoolsite: Tel. nummer school: (Keen). Ziekmelden enkel telefonisch of via de schoolsite (formulier invullen). Mijn mailadres: Op tijd verlof aanvragen indien nodig (formulier is te downloaden op schoolsite). Bezoek dokter, tandarts, ortho e.d. graag zoveel mogelijk buiten schooltijd, dit i.v.m. het volle programma, een kind mist anders teveel. Graag op een ‘ouderwets’ papiertje van tevoren aangeven. Luizenouders? Na elke vakantie controle, we gebruiken luizenzakken. Wie willen klassenouder zijn dit jaar? groep 8

29 Tot slot Zijn er nog vragen? Enorm bedankt voor jullie aandacht.
Een fijn schooljaar en nog een fijne avond! Schrijf een leuk briefje naar uw zoon of dochter! groep 8


Download ppt "Informatieavond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google