De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buitenschoolse opvang Toelichting bij de nieuwe regelgeving Sectoroverleg – 29 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buitenschoolse opvang Toelichting bij de nieuwe regelgeving Sectoroverleg – 29 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Buitenschoolse opvang Toelichting bij de nieuwe regelgeving Sectoroverleg – 29 september 2014

2 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang Kwaliteitsbesluit van 16 mei 2014 éMinisterieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten éBijlagen:  Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor buitenschoolse groepsopvang als vermeld in artikel 12  Competenties kinderbegeleider buitenschoolse opvang, uitgewerkt per cluster als vermeld in artikel 38, §3  Attesten Goedgekeurde regelgeving

3 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang nSubsidiebesluit van 16 mei 2014 éMinisterieel besluit tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 Goedgekeurde regelgeving

4 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidie van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, en de voorwaarden voor de toestemming en de subsidie van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie éMinisterieel besluit Goedgekeurde regelgeving

5

6 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van een erkenning, een attest van toezicht en de subsidies voor buitenschoolse opvang nProcedurebesluit van [] Principieel goedgekeurde regelgeving

7 Voorwaarden voor attest van toezicht en erkenning Kwaliteitsbesluit van 16 mei 2014 Attest van toezicht Erkenning Gezinsopvang (max. 8)  Groepsopvang (min. 9)  Vakantieopvang  (tijdelijke uitbreiding)

8 Voorwaarden voor attest van toezicht en erkenning Toestemming: – Geen onderdeel van dit besluit Kwaliteitsbesluit van 16 mei 2014 Attest van toezicht Erkenning Gezinsopvang (max. 8)  Groepsopvang (min. 9)  Vakantieopvang  (tijdelijke uitbreiding)

9 Voorwaarden voor attest van toezicht en erkenning Toestemming – Geen onderdeel van dit besluit Gemelde opvang – Nog wel in het oprichtingsdecreet  blijft verplicht Kwaliteitsbesluit van 16 mei 2014

10 Voorwaarden voor attest van toezicht en erkenning Toekenning – Geen onderdeel van dit besluit Gemelde opvang – Nog wel in het oprichtingsdecreet  blijft verplicht Attest van toezicht en erkenning gelden voor onbepaalde duur Kwaliteitsbesluit van 16 mei 2014

11 Voorwaarden voor attest van toezicht en erkenning – Infrastructuur, uitrusting en inrichting – Veiligheid en gezondheid – Omgang met de kinderen en de gezinnen – Personen werkzaam in de opvang – Organisatorisch management – Samenwerking Kwaliteitsbesluit van 16 mei 2014

12 Sterk vereenvoudigd  responsabiliseren Kwaliteitscharter blijft wel de leidraad Buitenspeelruimte die grenst aan opvanglocatie en waar kinderen veilig kunnen spelen (art. 9) – Voortaan ook verplicht voor vakantieopvang en opvang met attest van toezicht Nettovloeroppervlakte: 4m²/ kind richtinggevend (art. 10) – Alleen voor groepsopvang met erkenning Afwijking van de voorwaarden mogelijk voor artikel 9 en 10 Infrastructuur, uitrusting en inrichting

13 Brandveiligheid – Brandveiligheidsattest A, B of C – Brandveiligheidsvoorschriften groepsopvang: bijlage 1 Opvang van kinderen in een kelderverdieping Branddetectie-installatie met centrale alleen voor wie niet onder toepassingsgebied valt van de federale basisnorm – Uitzondering: vakantieopvang met attest van toezicht (evacuatieplan) – Afwijking mogelijk: na advies TCB – Overgangsperiode: 10 jaar Veiligheid en gezondheid

14 Brandveiligheid Risicobeheersing – Nieuw voor alle opvangvormen – Risicoanalyse + plan van aanpak met tijdspad om risico’s te beheersen Minstens m.b.t. veiligheid en gezondheid Risicoanalyse m.b.t. brandveiligheid (vakantieopvang met attest van toezicht) Binnen een cyclus van maximaal 2 jaar – Responsabiliseren Veiligheid en gezondheid

15 Pedagogisch beleid realiseren – Ontwikkeling stimuleren en welbevinden en betrokkenheid stimuleren – Regelgevend verplicht voor alle gezins- en groepsopvang Opvang met attest van toezicht en groepsopvang met minder dan 18 plaatsen moet kunnen aangeven hoe ze dat pedagogische beleid realiseren Opvang met erkenning: verplicht onderdeel van het kwaliteitshandboek Omgaan met kinderen en gezinnen

16 Pedagogisch beleid realiseren Huishoudelijk reglement voor ontvangst en kennisneming – Ook voor gezins- en groepsopvang met attest van toezicht Omgaan met kinderen en gezinnen

17 Pedagogisch beleid realiseren Huishoudelijk reglement voor ontvangst en kennisneming Schriftelijke overeenkomst – Nieuw voor de gezin- en groepsopvang met erkenning – Allen voor kinderen die in de opvang starten vanaf 1 april 2014 – Geen opvangplan! Omgaan met kinderen en gezinnen

18 Pedagogisch beleid realiseren Huishoudelijk reglement voor ontvangst en kennisneming Schriftelijke overeenkomst Aanwezigheidsregister – Aankomst- en vertrektijd – Te bevestigen door de ouders Omgaan met kinderen en gezinnen

19 Verantwoordelijke – Identiteitsbewijs: min. 21 jaar – Attest actieve kennis Nederlands (ERK-niveau) – Uittreksel uit strafregister: max. 3 maanden oud – Attest van medische geschiktheid A en B of een attest van de arbeidsgeneesheer: max. 3 maanden oud – Attest kennis levensreddend handelen: uiterlijk 6 maanden na de start Om de 3 jaar te vernieuwen! Overgangsmaatregel voor wie al een attest heeft Personen werkzaam in de opvang Ministerieel besluit

20 Verantwoordelijke – Identiteitsbewijs – Attest actieve kennis Nederlands – Uittreksel uit strafregister – Attest van medische geschiktheid A en B of een attest van de arbeidsgeneesheer – Attest kennis levensreddend handelen – Bewijs van kwalificatie Gezins- of groepsopvang met een erkenning Vakantieopvang met attest van toezicht Personen werkzaam in de opvang Ministerieel besluit

21 Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke = aanspreekpersoon voor toezichthouders Personen werkzaam in de opvang Ministerieel besluit

22 Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke Kinderbegeleider – Groepsopvang: 1 op 14 – Groepsopvang met erkenning: overbezetting tijdens piekperiode mogelijk tot 130% Groepsopvang met maximum 21 plaatsen kan permanent in overbezetting gaan (tot 130%) Personen werkzaam in de opvang Ministerieel besluit

23 Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke Kinderbegeleider – Groepsopvang: 1 op 14 – Groepsopvang met erkenning: overbezetting tijdens piekperiode mogelijk tot 130% Groepsopvang met maximum 21 plaatsen kan permanent in overbezetting gaan (tot 130%) – Documenten over de kinderbegeleider: Identiteitsbewijs, uittreksel strafregister, attest medische geschiktheid, attest levensreddend handelen Personen werkzaam in de opvang Ministerieel besluit

24 Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke Kinderbegeleider – kwalificaties – Alleen groepsopvang met een erkenning Personen werkzaam in de opvang Ministerieel besluit

25 Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke Kinderbegeleider – kwalificaties – Alleen groepsopvang met een erkenning – Minstens de helft van de kinderbegeleiders (koppen) heeft een volwaardige kwalificatie Personen werkzaam in de opvang Ministerieel besluit

26 Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke Kinderbegeleider – kwalificaties – Alleen groepsopvang met een erkenning – Minstens de helft van de kinderbegeleiders (koppen) heeft een volwaardige kwalificatie – Bewijs van kwalificerend traject – voorwaarden: 1 op 4 VTE kinderbegeleider in kwalificerend traject (BKO-opleiding en CVO-startopleiding = gekwalificeerd) Kinderbegeleider in kwalificerend traject staat nooit alleen Kwalificatie te behalen max. 6 jaar na start tewerkstelling bij organisator Personen werkzaam in de opvang Ministerieel besluit

27 Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke Kinderbegeleider – kwalificaties – Alleen groepsopvang met een erkenning – Bewijs van kwalificerend traject Inschrijvingsbewijs voor een opleiding Plan van aanpak in aanloop naar het halen van een ervaringsbewijs Personen werkzaam in de opvang Ministerieel besluit

28 Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke Kinderbegeleider – kwalificaties Kinderbegeleider – vakantieopvang met attest van toezicht – 1 op 4 aanwezige kinderbegeleiders tussen 16 en 18 jaar – 1 kinderbegeleider met attest levensreddend handelen aanwezig van zodra er 1 kind in de opvang is Personen werkzaam in de opvang Ministerieel besluit

29 Verantwoordelijkheidstoedeling, aanwezigheid en inwerking nieuwe personen Opvolgen van de financiële werking Gezins- en groepsopvang met erkenning en meer dan 18 – Om de vijf jaar zelfevaluatie van de werking en een evaluatie van de klachtenbehandeling – Kwaliteitsbeleid en kwaliteitshandboek Organisatorisch management Ministeriel besluit

30 Met Kind en Gezin Met lokaal bestuur – Zich informeren over het lokaal beleid kinderopvang – Gezins- en groepsopvang met een erkenning Erkenning strookt met de beleidsdoelstelling voor buitenschoolse opvang in de strategische meerjarenplanning Samenwerking Ministeriel besluit

31 Subsidie worden toegekend: – voor de realisatie van specifieke dienstverlening; – binnen de perken van het budget; – voor een periode van 10 jaar. Subsidiebesluit van 16 mei 2014

32 Subsidie worden toegekend: – voor de realisatie van specifieke dienstverlening; – binnen de perken van het budget; – voor een periode van 10 jaar. Begroting en boekhouding Subsidiebesluit van 16 mei 2014

33 Subsidie worden toegekend: – voor de realisatie van specifieke dienstverlening; – binnen de perken van het budget; – voor een periode van 10 jaar. Begroting en boekhouding Reserves opbouwen Subsidiebesluit van 16 mei 2014

34 Subsidie worden toegekend: – voor de realisatie van specifieke dienstverlening; – binnen de perken van het budget; – voor een periode van 10 jaar. Begroting en boekhouding Reserves opbouwen Voorbehoud Subsidiebesluit van 16 mei 2014

35 Subsidie worden toegekend: – voor de realisatie van specifieke dienstverlening; – binnen de perken van het budget; – voor een periode van 10 jaar. Begroting en boekhouding Reserves opbouwen Voorbehoud Index – Spilindex Subsidiebesluit van 16 mei 2014

36 Subsidie worden toegekend: – voor de realisatie van specifieke dienstverlening; – binnen de perken van het budget; – voor een periode van 10 jaar. Begroting en boekhouding Reserves opbouwen Voorbehoud Index Loskoppeling erkenning en subsidiëring – Buitenschoolse opvang verbonden aan een erkend kinderdagverblijf Subsidiebesluit van 16 mei 2014

37 Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10 Welke subsidies kunnen worden toegekend?

38 Afdeling 1: aan wie kan de subsidie toegekend worden? Afdeling 2: bedrag van de subsidie  Subsidiebedragen zijn behouden! Structurele inclusieve buitenschoolse opvang Afdeling 3 voorwaarden voor specifieke dienstverlening Geen nieuwe voorwaarden!  Geen nieuwe voorwaarden! Opbouw per hoofdstuk

39 Wie kan welke subsidie toegekend krijgen?

40

41 Subsidies worden automatisch omgezet in een subsidie die overeenstemt met wat voorafgaat Omzetting heeft betrekking op hetzelfde aantal plaatsen Uitbreiden van het aantal subsidieerbare plaatsen alleen mogelijk binnen de perken van het budget Overgangsbepaling

42 Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10 Welke subsidies kunnen worden toegekend?

43 Voor wie? Groepsopvang met attest van toezicht Bedrag van de subsidie: 578,99 euro per plaats Max. 28 plaatsen per opvanglocatie Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: – Basisaanbod – Aanbod voor alle kinderen – Verantwoordelijke heeft kwalificatiebewijs (kinderbegeleider) – Jaarlijkse evaluatie van de werking Subsidie voor basisaanbod

44 Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10 Welke subsidies kunnen worden toegekend?

45 Voor wie? Groepsopvang met erkenning Bedrag van de subsidie: per plaats, afhankelijk van het aantal opvangplaatsen – Equivalentvolle plaats (art. 1,5°) Subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang

46 Voor wie? Groepsopvang met erkenning Bedrag van de subsidie: afhankelijk van het aantal opvangplaatsen Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: – Basisaanbod – Schoolvakanties: voorrang voor kinderen tot 6 jaar – Bezetting 80% – Halftijdse verantwoordelijke (minimaal) – Ouderbijdrage binnen bepaalde grenzen en mogelijkheid tot sociaal tarief of gratis opvang – Bijkomende prijs voor warme maaltijden Subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang

47 Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10 Welke subsidies kunnen worden toegekend?

48 Voor wie? Groepsopvang met erkenning die voldoet aan de voorwaarden voor een subsidie initiatief voor buitenschoolse opvang Subsidie voor kinderen uit achtergestelde gebieden

49 Voor wie? Groepsopvang met erkenning die voldoet aan de voorwaarden voor een subsidie initiatief voor buitenschoolse opvang Bedrag van de subsidie: 99,33 euro per plaats Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: – 33% van de ingeschreven kinderen heeft een hoofdverblijfplaats in achtergesteld gebied Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel van prof. Kesteloot Subsidie voor kinderen uit achtergestelde gebieden

50 Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10 Welke subsidies kunnen worden toegekend?

51 Voor wie? Gezins- of groepsopvang met een vergunning met een subsidie voor inkomenstarief – Kinderdagverblijf en samenwerkende onthaalouders aangesloten bij een dienst:  Alleen opvanglocaties met een bestaande vergunning – Onthaalouders aangesloten bij een dienst:  Voor opvanglocaties met een bestaande en/of nieuwe vergunning – Zelfstandige onthaalouder of zelfstandig kinderdagverblijf  Voor kinderen tot 3,5 jaar die deeltijds naar school gaan Subsidie voor inkomenstarief buitenschoolse opvang

52 Voor wie? Gezins- of groepsopvang met een vergunning met een subsidie voor inkomenstarief Bedrag van de subsidie: – Verwijzing naar subsidiebesluit van 22 november 2013 – Schoolgaand kind = baby’s en peuters Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: – Buitenschoolse opvang met inkomenstarief – Voldoen aan de vergunningsvoorwaarden gezinsopvang met exclusief gezinsopvang met exclusief buitenschoolse opvang Subsidie voor inkomenstarief buitenschoolse opvang

53 Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10 Welke subsidies kunnen worden toegekend?

54 Voor wie? Groepsopvang met vergunning met subsidie voor inkomenstarief Bedrag van de subsidie: 2.010,62 euro per plaats Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: – Basisaanbod – Opvanglocatie = erkend voor groepsopvang – Minimaal: 9 plaatsen – Maximum: 2/3 de van de vergunde capaciteit – Bezetting 80% Subsidie voor buitenschoolse opvang in afzonderlijke binnenruimte

55 Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10 Welke subsidies kunnen worden toegekend?

56 Voor wie? – Flexibele buitenschoolse gezinsopvang  Gezinsopvang met vergunning en subsidie inkomenstarief – Flexibele buitenschoolse groepsopvang  Groepsopvang met subsidie basisaanbod buitenschoolse opvang – Flexibele uurpakken  Groepsopvang met erkenning en subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang Subsidie voor buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden

57 Voor wie? Bedrag van de subsidie: Subsidie voor buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden FlexibeleBedrag buitenschoolse gezinsopvangPrestatievergoeding Vergoeding per plaats buitenschoolse groepsopvangVergoeding per plaats uurpakket buitenschoolse groepsopvang Vergoeding per plaats

58 Voor wie? Bedrag van de subsidie: Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: Subsidie voor buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden FlexibelVoorwaarden buitenschoolse gezinsopvangOpvangaanbod Ouderbijdrage Beleid voeren buitenschoolse groepsopvangOpvangaanbod: minstens 440 uur uurpakket buitenschoolse groepsopvang 150 kindaanwezigheden per uurpakket 0,05 VTE kindbegeleider bijkomend

59 Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10 Welke subsidies kunnen worden toegekend?

60 Voor wie? Groepsopvang met erkenning die voldoet aan de voorwaarden voor subsidie initiatief voor buitenschoolse opvang Subsidie voor occasionele buitenschoolse opvang

61 Voor wie? Groepsopvang met erkenning die voldoet aan de voorwaarden voor subsidie initiatief voor buitenschoolse opvang Bedrag van de subsidie: bedrag per equivalentvolle plaats – Minimum 3 occasionele opvangplaatsen – Maximum 1/3 de van het aantal subsidieerbare opvangplaatsen Subsidie voor occasionele buitenschoolse opvang

62 Voor wie? Groepsopvang met erkenning die voldoet aan de voorwaarden voor subsidie initiatief voor buitenschoolse opvang Bedrag van de subsidie: bedrag per equivalentvolle plaats – Minimum 3 occasionele opvangplaatsen – Maximum 1/3 de van het aantal subsidieerbare opvangplaatsen Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: – Minstens 4 kinderen opvangen op opvangplaats – Minstens 70 opvangprestaties realiseren per opvangplaats Subsidie voor occasionele buitenschoolse opvang

63 Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10 Welke subsidies kunnen worden toegekend?

64 Voor wie? – Individuele inclusieve buitenschoolse opvang Ruime mogelijkheden, nagenoeg iedereen kan een aanvraag doen Subsidie voor inclusieve buitenschoolse opvang

65 Voor wie? – Individuele inclusieve buitenschoolse opvang Ruime mogelijkheden, nagenoeg iedereen kan een aanvraag doen Eén aanvraagformulier voor alle opvangvormen Regelgeving – Omschrijving van de specifieke zorgen die er nodig zijn – Attest van een professioneel deskundige met een beschrijving van de problematiek van het kind Subsidie voor inclusieve buitenschoolse opvang

66 Voor wie? – Individuele inclusieve buitenschoolse opvang Ruime mogelijkheden, nagenoeg iedereen kan een aanvraag doen Eén aanvraagformulier voor alle opvangvormen Regelgeving – Omschrijving van de specifieke zorgen die er nodig zijn – Attest van een professioneel deskundige met een beschrijving van de problematiek van het kind Bijkomend budget van voorzien van euro Subsidie voor inclusieve buitenschoolse opvang

67 Evolutie aantal verblijfsdagen kinderen met een specifieke zorgbehoefte in het individueel en het structureel opvangaanbod Stand van zake ondersteuning opvang met een individueel aanbod Individueel aanbod Structureel aanbod Totaal

68 Voor wie? – Individuele inclusieve buitenschoolse opvang – Structurele inclusieve buitenschoolse opvang met een subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang met een subsidie voor buitenschoolse opvang in afzonderlijke binnenruimte Subsidie voor inclusieve buitenschoolse opvang

69 Voor wie? – Individuele inclusieve buitenschoolse opvang – Structurele inclusieve buitenschoolse opvang – Centrum voor Inclusieve Kinderopvang  met vergunde opvang en subsidie inkomenstarief  met een subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang  met een subsidie voor buitenschoolse opvang in afzonderlijke binnenruimte Subsidie voor inclusieve buitenschoolse opvang

70 Voor wie? Bedrag van de subsidie: – Individuele …: 9,45 euro/ opvangprestatie Kan gecombineerd worden met: Structurele inclusieve (buitenschoolse) opvang Centrum voor inclusieve kinderopvang – Structurele …: 2.891,49 euro/plaats – Centrum voor inclusieve kinderopvang: euro per kalenderjaar Subsidie voor inclusieve buitenschoolse opvang

71 Voor wie? – Individuele inclusieve buitenschoolse opvang – Structurele inclusieve buitenschoolse opvang – Centrum voor inclusieve kinderopvang Bedrag van de subsidie: Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: Subsidie voor inclusieve buitenschoolse opvang

72 Ind.Struct.CIK Aangepaste: infrastructuur, personeelsinzet, pedagogisch handelen  jaarlijkse vorming  SamenwerkenZorgverleners met expertise Zorgverleners Toeleiders Opvanglocaties Resultaatsverbintenis60%Min. 7 kinderen 750 prestaties 7 opvanglocaties OpdrachtenBeleid inclusieve opvang Specifieke opdrachten + Begeleidingstraject

73 Opdrachten: – het realiseren van een proactief opnamebeleid – het realiseren van inclusieve kinderopvang – het uitbouwen en verspreiden van expertise tot de realisatie van inclusieve kinderopvang binnen de volledige zorgregio – het mee uitvoeren van lokale en provinciale doelstellingen op het vlak van inclusie – het sensibiliseren van organisatoren van kinderopvang en partners binnen de zorgregio voor de realisatie van inclusieve kinderopvang – het informeren van en voorzien in inspraak voor gezinnen en belanghebbenden – een aangepaste personeelsinzet voor de realisatie van de opdrachten Centra voor inclusieve kinderopvang

74 Centra voor inclusieve kinderopvang – wie? ProvincieZorgregioOrganisator AntwerpenGeel Mechelen Mol Schilde Bengelbende Emmaüs Landelijke Kinderopvang Kinderdagverblijf De Merlijntjes LimburgGenk Hasselt Familia Landelijke Kinderopvang Oost-VlaanderenAalst Deinze Gent Kinderdagverblijf Mezennestje Kinderdagverblijf De Elfjes Stad Gent Vlaams-BrabantHalle Leuven Vilvoorde Landelijke Kinderopvang Stad Leuven Villa Clementina West-VlaanderenBrugge Kortrijk Roeselare De Blauwe Lelie Kinderdagverblijf Auricula Kinderdagverblijf ‘t Stationnetje Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Kinderdagverblijf Elmer

75 Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10 Welke subsidies kunnen worden toegekend?

76 Voor wie? – met subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang – met subsidie voor buitenschoolse opvang in afzonderlijke binnenruimte Subsidie voor Generatiepact

77 Voor wie? Bedrag van de subsidie: 5.776,37 euro per VTE laaggeschoolde Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: – Tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren – Laaggeschoolde jongere wordt ingezet voor: Extra opvangplaatsen Dienstverlening Subsidie voor generatiepact


Download ppt "Buitenschoolse opvang Toelichting bij de nieuwe regelgeving Sectoroverleg – 29 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google