De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buitenschoolse opvang

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buitenschoolse opvang"— Transcript van de presentatie:

1 Buitenschoolse opvang
Besluiten in vogelvlucht in detail alle regels overlopen zou ons te ver brengen – vrees dat het ook niet te verteren is doel van deze presentatie: wegwijs maken in de verschillende besluiten en in de structuur ervan. verwijzen naar waar dit besluit afwijkt van: vroegere situatie; opvang van baby’s en peuters. Waarom deze nieuwe regelgeving: een aantal besluiten werden opgeheven als gevolg van het decreet voor opvang van baby’s en peuters kans om te stroomlijnen Het is een moeilijke oefening geworden omdat stroomlijnen verzoend moest worden met maximaal behoudt van de huidige situatie + niet verstrengen. Parallel aan de opvang voor baby’s en peuters – 3 besluiten Nog niet alle besluiten zijn definitief goedgekeurd. Buitenschoolse opvang Toelichting bij de nieuwe regelgeving Sectoroverleg – 29 september 2014

2 Goedgekeurde regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang  Kwaliteitsbesluit van 16 mei 2014 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten Bijlagen: Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor buitenschoolse groepsopvang als vermeld in artikel 12 Competenties kinderbegeleider buitenschoolse opvang, uitgewerkt per cluster als vermeld in artikel 38, §3 Attesten Kwaliteitsbesluit is definitief goedgekeurd In het kwaliteitsbesluit wordt er voor een aantal artikels verwezen naar een ministerieel besluit In het besluit zijn, parallel aan het vergunningenbesluit voor opvang van baby’s en peuters, een aantal bijlagen opgenomen: omschrijving van de specifieke brandveiligheidsvoorschriften competenties kinderbegeleider buitenschoolse opvang  belangrijk want basis voor opmaak beroepscompetentieprofiel en beroepskwalificatiedossier attesten brandveiligheid en medische geschiktheid

3 Goedgekeurde regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang Subsidiebesluit van 16 mei 2014 Ministerieel besluit tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 Tweede goedgekeurd besluit is subsidiebesluit samen met het ministerieel besluit dat uitvoering geeft aan subsidiebesluit

4 Goedgekeurde regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidie van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, en de voorwaarden voor de toestemming en de subsidie van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie Ministerieel besluit Tweede goedgekeurd besluit is subsidiebesluit samen met het ministerieel besluit dat uitvoering geeft aan subsidiebesluit

5 De goedgekeurde besluiten staan op de website

6 Principieel goedgekeurde regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van een erkenning, een attest van toezicht en de subsidies voor buitenschoolse opvang Procedurebesluit van [] Twee nadere besluiten zijn principieel goedgekeurd, wachten op definitieve goedkeuring procedurebesluit – wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende Vlaamse Regering (najaar) besluit gemandateerde voorziening en lokale diensten (27 juni?)

7 Kwaliteitsbesluit van 16 mei 2014
Voorwaarden voor attest van toezicht en erkenning Attest van toezicht Erkenning Gezinsopvang (max. 8) Groepsopvang (min. 9) Vakantieopvang (tijdelijke uitbreiding) Kwaliteitsbesluit bundelt de voorwaarden voor attest van toezicht en erkenning Onderscheid tussen gezin- en groepsopvang – analoog aan opvang baby’s en peuters Vakantieopvang: vakantieopvang met attest van toezicht (besluit van voorjaar 2011) tijdelijke uitbreiding van de erkende capaciteit mogelijk tijdens schoolvakanties opvang vindt plaats in een aanvullende ruimte

8 Kwaliteitsbesluit van 16 mei 2014
Voorwaarden voor attest van toezicht en erkenning Toestemming: Geen onderdeel van dit besluit Attest van toezicht Erkenning Gezinsopvang (max. 8) Groepsopvang (min. 9) Vakantieopvang (tijdelijke uitbreiding) Toestemming wordt niet meegenomen in dit besluit: Reden: voorwaarden zij in essentie de voorwaarden voor erkende opvang Buitenschoolse opvang verbonden aan een erkend kinderdagverblijf: voor bestaande initiatieven wordt de toestemming omgezet naar een erkenning omzetting heeft betrekking op hetzelfde aantal opvangplaatsen

9 Kwaliteitsbesluit van 16 mei 2014
Voorwaarden voor attest van toezicht en erkenning Toestemming Geen onderdeel van dit besluit Gemelde opvang Nog wel in het oprichtingsdecreet  blijft verplicht Merk op: melding wordt niet meegenomen in dit besluit Reden: Melding heeft geen meerwaarde omdat er geen toezicht op kan gehouden worden Voorstel om meldingsplicht definitief op te heffen, vraagt een aanpassing van het oprichtingsdecreet – gelet op de nakende verkiezingen is dat er niet meer van gekomen.

10 Kwaliteitsbesluit van 16 mei 2014
Voorwaarden voor attest van toezicht en erkenning Toekenning Geen onderdeel van dit besluit Gemelde opvang Nog wel in het oprichtingsdecreet  blijft verplicht Attest van toezicht en erkenning gelden voor onbepaalde duur

11 Kwaliteitsbesluit van 16 mei 2014
Voorwaarden voor attest van toezicht en erkenning Infrastructuur, uitrusting en inrichting Veiligheid en gezondheid Omgang met de kinderen en de gezinnen Personen werkzaam in de opvang Organisatorisch management Samenwerking

12 Infrastructuur, uitrusting en inrichting
Sterk vereenvoudigd  responsabiliseren Kwaliteitscharter blijft wel de leidraad Buitenspeelruimte die grenst aan opvanglocatie en waar kinderen veilig kunnen spelen (art. 9) Voortaan ook verplicht voor vakantieopvang en opvang met attest van toezicht Nettovloeroppervlakte: 4m²/ kind richtinggevend (art. 10) Alleen voor groepsopvang met erkenning Afwijking van de voorwaarden mogelijk voor artikel 9 en 10

13 Veiligheid en gezondheid
Brandveiligheid Brandveiligheidsattest A, B of C Brandveiligheidsvoorschriften groepsopvang: bijlage 1 Opvang van kinderen in een kelderverdieping Branddetectie-installatie met centrale alleen voor wie niet onder toepassingsgebied valt van de federale basisnorm Uitzondering: vakantieopvang met attest van toezicht (evacuatieplan) Afwijking mogelijk: na advies TCB Overgangsperiode: 10 jaar Brandveiligheid stroomlijnen met opvang voor baby’s en peuters  brandveiligheidsattest A, B of C attesten gaan als bijlage bij het besluit Brandveiligheidsvoorschriften groepsopvang – in bijlage 1 afwijking t.o.v. baby’s en peuters op twee punten Onder het laagst gelegen evacuatieniveau mogen geen kinderen verblijven' (of m.a.w. geen kinderen in de kelder) branddetectie-installatie, alleen voor wie niet onder toepassing valt van federale basisnom Overgangsperiode van 10 jaar voor wie een geldig brandveiligheidsattest heeft M.a.w. brandveiligheidsattest te vervangen door attest A of B zodra het bestaande brandveiligheidsattest niet meer geldig is.

14 Veiligheid en gezondheid
Brandveiligheid Risicobeheersing Nieuw voor alle opvangvormen Risicoanalyse + plan van aanpak met tijdspad om risico’s te beheersen Minstens m.b.t. veiligheid en gezondheid Risicoanalyse m.b.t. brandveiligheid (vakantieopvang met attest van toezicht) Binnen een cyclus van maximaal 2 jaar Responsabiliseren Risicoanalyse heeft minsten betrekking op: Veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen Gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreininging Doel is responsabiliseren: een aantal artikels uit het huidige IBO-besluit werden niet overgenomen. Het is aan de organisator om te bepalen welke risico’s er zijn en hoe hij die wil voorkomen. IBO-besluit - art. 8, 5° b) - vereiste permanente ononderbroken begeleiding - art. 8, 5° c) - veilige verplaatsingen - art ° b) - medicijnen, EHBO-materiaal, gevaarlijke producten en toestellen op een veilige plaats worden bewaard, en zich buiten het bereik van de kinderen bevinden. - art °e) - er maatregelen zijn om te voorkomen dat iemand de opvanglokalen en de buitenruimte ongemerkt binnenkomt of verlaat. Þ Verantwoordelijkheid van de organisator.

15 Omgaan met kinderen en gezinnen
Pedagogisch beleid realiseren Ontwikkeling stimuleren en welbevinden en betrokkenheid stimuleren Regelgevend verplicht voor alle gezins- en groepsopvang Opvang met attest van toezicht en groepsopvang met minder dan 18 plaatsen moet kunnen aangeven hoe ze dat pedagogische beleid realiseren Opvang met erkenning: verplicht onderdeel van het kwaliteitshandboek Pedagogisch beleid: Minimaal een gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten; een methode om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen na te gaan; het bevorderen van een onderling respectvolle houding; permanent toezicht en de continuïteit in de begeleiding van de kinderen, zodat een relatie opgebouwd kan worden tussen de kinderen en de kinderbegeleiders

16 Omgaan met kinderen en gezinnen
Pedagogisch beleid realiseren Huishoudelijk reglement voor ontvangst en kennisneming Ook voor gezins- en groepsopvang met attest van toezicht

17 Omgaan met kinderen en gezinnen
Pedagogisch beleid realiseren Huishoudelijk reglement voor ontvangst en kennisneming Schriftelijke overeenkomst Nieuw voor de gezin- en groepsopvang met erkenning Allen voor kinderen die in de opvang starten vanaf 1 april 2014 Geen opvangplan!

18 Omgaan met kinderen en gezinnen
Pedagogisch beleid realiseren Huishoudelijk reglement voor ontvangst en kennisneming Schriftelijke overeenkomst Aanwezigheidsregister Aankomst- en vertrektijd Te bevestigen door de ouders

19 Personen werkzaam in de opvang
Ministerieel besluit Verantwoordelijke Identiteitsbewijs: min. 21 jaar Attest actieve kennis Nederlands (ERK-niveau) Uittreksel uit strafregister: max. 3 maanden oud Attest van medische geschiktheid A en B of een attest van de arbeidsgeneesheer: max. 3 maanden oud Attest kennis levensreddend handelen: uiterlijk 6 maanden na de start Om de 3 jaar te vernieuwen! Overgangsmaatregel voor wie al een attest heeft Identiteitsbewijs: idem huidige situatie + idem baby’s en peuters Attest actieve kennis Nederlands – gelijkstroming met opvang baby’s en peuters luisteren en gesprekken voeren: ERK-niveau B2 lezen en schrijven: ERK-niveau B1 Attesten die in aanmerking komen worden opgesomd in het Ministerieel besluit. Attest levensreddend handelen:

20 Personen werkzaam in de opvang
Ministerieel besluit Verantwoordelijke Identiteitsbewijs Attest actieve kennis Nederlands Uittreksel uit strafregister Attest van medische geschiktheid A en B of een attest van de arbeidsgeneesheer Attest kennis levensreddend handelen Bewijs van kwalificatie Gezins- of groepsopvang met een erkenning Vakantieopvang met attest van toezicht Identiteitsbewijs: idem huidige situatie + idem baby’s en peuters Attest actieve kennis Nederlands – gelijkstroming met opvang baby’s en peuters luisteren en gesprekken voeren: ERK-niveau B2 lezen en schrijven: ERK-niveau B1 Attesten die in aanmerking komen worden opgesomd in het Ministerieel besluit. Attest levensreddend handelen:

21 Personen werkzaam in de opvang
Ministerieel besluit Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke = aanspreekpersoon voor toezichthouders Vervangend verantwoordelijke: Het is de bedoeling is dat er op de opvanglocatie iemand aanwezig is die kan aangesproken worden door ouders, Kind en Gezin en Toezichthouders. Het is m.a.w. niet de bedoeling dat de vervangend verantwoordelijke alle taken van de verantwoordelijke overneemt. De vervangend verantwoordelijke moet ook niet gemeld worden aan Kind en Gezin. Het gaat er in de eerste plaats om dat men intern afspraken maakt wie als aanspreekpersoon een antwoord kan geven op vragen van ouders, Kind en Gezin en Toezichthouders. Verder bepaalt de organisator zelf hoever de verantwoordelijkheid van de vervangend verantwoordelijke reikt en wat deze nodig heeft om zijn taken als vervangend verantwoordelijke te kunnen opnemen.

22 Personen werkzaam in de opvang
Ministerieel besluit Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke Kinderbegeleider Groepsopvang: 1 op 14 Groepsopvang met erkenning: overbezetting tijdens piekperiode mogelijk tot 130% Groepsopvang met maximum 21 plaatsen kan permanent in overbezetting gaan (tot 130%) Piekperiode: maximum 1 uur per opvangmoment maximum 21 plaatsen: 130% gedurende de hele tijd

23 Personen werkzaam in de opvang
Ministerieel besluit Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke Kinderbegeleider Groepsopvang: 1 op 14 Groepsopvang met erkenning: overbezetting tijdens piekperiode mogelijk tot 130% Groepsopvang met maximum 21 plaatsen kan permanent in overbezetting gaan (tot 130%) Documenten over de kinderbegeleider: Identiteitsbewijs, uittreksel strafregister, attest medische geschiktheid, attest levensreddend handelen Documenten vergelijkbaar verantwoordelijke en kinderbegeleider opvang baby’s en peuters

24 Personen werkzaam in de opvang
Ministerieel besluit Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke Kinderbegeleider – kwalificaties Alleen groepsopvang met een erkenning

25 Personen werkzaam in de opvang
Ministerieel besluit Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke Kinderbegeleider – kwalificaties Alleen groepsopvang met een erkenning Minstens de helft van de kinderbegeleiders (koppen) heeft een volwaardige kwalificatie Minstens de helft van het aantal kinderbegeleiders heeft een volwaardige kwalificatie: BKO-opleiding en CVO-startopleiding zijn geen volwaardige

26 Personen werkzaam in de opvang
Ministerieel besluit Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke Kinderbegeleider – kwalificaties Alleen groepsopvang met een erkenning Minstens de helft van de kinderbegeleiders (koppen) heeft een volwaardige kwalificatie Bewijs van kwalificerend traject – voorwaarden: 1 op 4 VTE kinderbegeleider in kwalificerend traject (BKO-opleiding en CVO-startopleiding = gekwalificeerd) Kinderbegeleider in kwalificerend traject staat nooit alleen Kwalificatie te behalen max. 6 jaar na start tewerkstelling bij organisator 1 op 4 VTE kinderbegeleider in kwalificerend traject Voorwaarde situeert zich op niveau van de organisator - we vertrekken van de verhouding 1/4 niet gekwalificeerd gaan voor beiden uit van VTE en niet van personen/koppen Dit betekent dus: 1 voltijds of 2 deeltijdse niet gekwalificeerde kinderbegeleider (samen max 1VTE) per 3 VTE gekwalificeerde medewerkers. de 3VTE mogen ook gespreid zijn over meer dan 3 personen (samen minstens 3VTE) Voor buitenschoolse is het dan zo dat ook wie de startopleiding gevolgd heeft voor deze toepassing telt als een volwaardig gekwalificeerde medewerker (gevolg van MB). In de praktijk betekent dit dat 1/4de niet gekwalificeerd, 1/2 volwaardig gekwalificeerd en 1/4 onvolwaardig gekwalifiteerd

27 Personen werkzaam in de opvang
Ministerieel besluit Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke Kinderbegeleider – kwalificaties Alleen groepsopvang met een erkenning Bewijs van kwalificerend traject Inschrijvingsbewijs voor een opleiding Plan van aanpak in aanloop naar het halen van een ervaringsbewijs

28 Personen werkzaam in de opvang
Ministerieel besluit Verantwoordelijke Vervangend verantwoordelijke Kinderbegeleider – kwalificaties Kinderbegeleider – vakantieopvang met attest van toezicht 1 op 4 aanwezige kinderbegeleiders tussen 16 en 18 jaar 1 kinderbegeleider met attest levensreddend handelen aanwezig van zodra er 1 kind in de opvang is

29 Organisatorisch management
Ministeriel besluit Verantwoordelijkheidstoedeling, aanwezigheid en inwerking nieuwe personen Opvolgen van de financiële werking Gezins- en groepsopvang met erkenning en meer dan 18 Om de vijf jaar zelfevaluatie van de werking en een evaluatie van de klachtenbehandeling Kwaliteitsbeleid en kwaliteitshandboek

30 Samenwerking Met Kind en Gezin Met lokaal bestuur Ministeriel besluit
Zich informeren over het lokaal beleid kinderopvang Gezins- en groepsopvang met een erkenning Erkenning strookt met de beleidsdoelstelling voor buitenschoolse opvang in de strategische meerjarenplanning Merk op dat er geen voorwaarden zijn m.b.t. het lokaal loket kinderopvang – lokaal loket kinderopvang is dan ook iets wat zijn oorsprong vindt in decreet opvang baby’s en peuters

31 Subsidiebesluit van 16 mei 2014
Subsidie worden toegekend: voor de realisatie van specifieke dienstverlening; binnen de perken van het budget; voor een periode van 10 jaar. Algemenen principes parallel aan de opvang voor baby’s en peuters

32 Subsidiebesluit van 16 mei 2014
Subsidie worden toegekend: voor de realisatie van specifieke dienstverlening; binnen de perken van het budget; voor een periode van 10 jaar. Begroting en boekhouding Algemenen principes parallel aan de opvang voor baby’s en peuters

33 Subsidiebesluit van 16 mei 2014
Subsidie worden toegekend: voor de realisatie van specifieke dienstverlening; binnen de perken van het budget; voor een periode van 10 jaar. Begroting en boekhouding Reserves opbouwen Algemenen principes parallel aan de opvang voor baby’s en peuters

34 Subsidiebesluit van 16 mei 2014
Subsidie worden toegekend: voor de realisatie van specifieke dienstverlening; binnen de perken van het budget; voor een periode van 10 jaar. Begroting en boekhouding Reserves opbouwen Voorbehoud Algemenen principes parallel aan de opvang voor baby’s en peuters

35 Subsidiebesluit van 16 mei 2014
Subsidie worden toegekend: voor de realisatie van specifieke dienstverlening; binnen de perken van het budget; voor een periode van 10 jaar. Begroting en boekhouding Reserves opbouwen Voorbehoud Index Spilindex Algemenen principes parallel aan de opvang voor baby’s en peuters

36 Subsidiebesluit van 16 mei 2014
Subsidie worden toegekend: voor de realisatie van specifieke dienstverlening; binnen de perken van het budget; voor een periode van 10 jaar. Begroting en boekhouding Reserves opbouwen Voorbehoud Index Loskoppeling erkenning en subsidiëring Buitenschoolse opvang verbonden aan een erkend kinderdagverblijf Loskoppeling erkenning en subsidiëring was reeds een gegevens voor bij de initiatieven voor buitenschoolse opvang Wordt nu doorgetrokken naar wat we thans kennen als buitenschoolse opvang verbonden aan een erkend kinderdagverblijf erkenning: uitbreiding van erkenning is mogelijk subsidiëring binnen de perken van het budget uitbreiden van erkenning zal dus niet automatisch leiden tot een uitbreiding van het aantal subsidieerbare plaatsen op niveau van subsidiëring blijft de 2/3de regel van toepassing Deze redenering kunnen we ook doortrekken naar de occasionele opvangplaatsen: uitbreiden van erkenning zal dus niet automatisch leiden tot een uitbreiding van het aantal subsidieerbare opvangplaatsen op niveau van subsidiëring blijft de 1/3de regel van toepassing

37 Welke subsidies kunnen worden toegekend?
Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10

38 Opbouw per hoofdstuk Afdeling 1: aan wie kan de subsidie toegekend worden? Afdeling 2: bedrag van de subsidie Subsidiebedragen zijn behouden! Structurele inclusieve buitenschoolse opvang Afdeling 3 voorwaarden voor specifieke dienstverlening  Geen nieuwe voorwaarden! Geen nieuwe voorwaarden: Gevolg: geen universele definitie voor basisaanbod

39 Wie kan welke subsidie toegekend krijgen?

40 Wie kan welke subsidie toegekend krijgen?

41 Overgangsbepaling Subsidies worden automatisch omgezet in een subsidie die overeenstemt met wat voorafgaat Omzetting heeft betrekking op hetzelfde aantal plaatsen Uitbreiden van het aantal subsidieerbare plaatsen alleen mogelijk binnen de perken van het budget

42 Welke subsidies kunnen worden toegekend?
Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10

43 Subsidie voor basisaanbod
Voor wie? Groepsopvang met attest van toezicht Bedrag van de subsidie: 578,99 euro per plaats Max. 28 plaatsen per opvanglocatie Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: Basisaanbod Aanbod voor alle kinderen Verantwoordelijke heeft kwalificatiebewijs (kinderbegeleider) Jaarlijkse evaluatie van de werking Voorheen: financiële basisondersteuning

44 Welke subsidies kunnen worden toegekend?
Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10

45 Subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang
Voor wie? Groepsopvang met erkenning Bedrag van de subsidie: per plaats, afhankelijk van het aantal opvangplaatsen Equivalentvolle plaats (art. 1,5°) Verankering van concept equivalentvolle plaats

46 Subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang
Voor wie? Groepsopvang met erkenning Bedrag van de subsidie: afhankelijk van het aantal opvangplaatsen Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: Basisaanbod Schoolvakanties: voorrang voor kinderen tot 6 jaar Bezetting 80% Halftijdse verantwoordelijke (minimaal) Ouderbijdrage binnen bepaalde grenzen en mogelijkheid tot sociaal tarief of gratis opvang Bijkomende prijs voor warme maaltijden Vraag Landelijke Kinderopvang: In het Subsidiebesluit BKO zie ik voor IBO's enkel staan: - als ze prijs vragen is volgens een bepaald systeem - voor warme maaltijd mogen ze iets extra vragen maar nergens echt verduidelijkt of ze niets extra mogen vragen. Juridisch zou je volgens mij beide scenraio's kunnen verdedigen op basis van de tekst: - ofwel: doordat wel expliciet vermeld wordt dat men voor warme maaltijd iets extra mag vragen, kan je afleiden dat dus voor alle andere zaken niks mag bijgevraagd worden aangezien anders de maaltijd niet expliciet vermeld zou staan - ofwel: doordat nergens expliciet gezegd wordt dat bovenop de prijs geen andere kosten mogen aangerekend worden, is het ook niet verboden om dat te doen. De maaltijd wordt wel geëxpliciteerd aangezien dit een kost betreft die direct verbonden is aan de opvangactiviteit, maar dit zegt niks over een eventuele mogelijkheid om administratiekosten, inningskosten, enz aan te rekenen. Best gewoon dat dit nu uitgeklaard wordt en dit ook duidelijk in de toelichting hierover wordt opgenomen zodat dit niet meer elke keer in vraag gesteld wordt.

47 Welke subsidies kunnen worden toegekend?
Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10

48 Subsidie voor kinderen uit achtergestelde gebieden
Voor wie? Groepsopvang met erkenning die voldoet aan de voorwaarden voor een subsidie initiatief voor buitenschoolse opvang

49 Subsidie voor kinderen uit achtergestelde gebieden
Voor wie? Groepsopvang met erkenning die voldoet aan de voorwaarden voor een subsidie initiatief voor buitenschoolse opvang Bedrag van de subsidie: 99,33 euro per plaats Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: 33% van de ingeschreven kinderen heeft een hoofdverblijfplaats in achtergesteld gebied Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel van prof. Kesteloot

50 Welke subsidies kunnen worden toegekend?
Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10

51 Subsidie voor inkomenstarief buitenschoolse opvang
Voor wie? Gezins- of groepsopvang met een vergunning met een subsidie voor inkomenstarief Kinderdagverblijf en samenwerkende onthaalouders aangesloten bij een dienst:  Alleen opvanglocaties met een bestaande vergunning Onthaalouders aangesloten bij een dienst:  Voor opvanglocaties met een bestaande en/of nieuwe vergunning Zelfstandige onthaalouder of zelfstandig kinderdagverblijf  Voor kinderen tot 3,5 jaar die deeltijds naar school gaan Wie nu mogelijkheid heeft om voor schoolgaande kinderen een inkomenstarief aan te bieden behoudt die mogelijheid

52 Subsidie voor inkomenstarief buitenschoolse opvang
Voor wie? Gezins- of groepsopvang met een vergunning met een subsidie voor inkomenstarief Bedrag van de subsidie: Verwijzing naar subsidiebesluit van 22 november 2013 Schoolgaand kind = baby’s en peuters Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: Buitenschoolse opvang met inkomenstarief Voldoen aan de vergunningsvoorwaarden gezinsopvang met exclusief buitenschoolse opvang

53 Welke subsidies kunnen worden toegekend?
Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10

54 Subsidie voor buitenschoolse opvang in afzonderlijke binnenruimte
Voor wie? Groepsopvang met vergunning met subsidie voor inkomenstarief Bedrag van de subsidie: 2.010,62 euro per plaats Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: Basisaanbod Opvanglocatie = erkend voor groepsopvang Minimaal: 9 plaatsen Maximum: 2/3de van de vergunde capaciteit Bezetting 80%

55 Welke subsidies kunnen worden toegekend?
Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10

56 Subsidie voor buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden
Voor wie? Flexibele buitenschoolse gezinsopvang  Gezinsopvang met vergunning en subsidie inkomenstarief Flexibele buitenschoolse groepsopvang  Groepsopvang met subsidie basisaanbod buitenschoolse opvang Flexibele uurpakken  Groepsopvang met erkenning en subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang

57 Subsidie voor buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden
Voor wie? Bedrag van de subsidie: Flexibele Bedrag buitenschoolse gezinsopvang Prestatievergoeding Vergoeding per plaats buitenschoolse groepsopvang uurpakket buitenschoolse groepsopvang

58 Subsidie voor buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden
Voor wie? Bedrag van de subsidie: Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: Flexibel Voorwaarden buitenschoolse gezinsopvang Opvangaanbod Ouderbijdrage Beleid voeren buitenschoolse groepsopvang Opvangaanbod: minstens 440 uur uurpakket buitenschoolse groepsopvang 150 kindaanwezigheden per uurpakket 0,05 VTE kindbegeleider bijkomend

59 Welke subsidies kunnen worden toegekend?
Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10

60 Subsidie voor occasionele buitenschoolse opvang
Voor wie? Groepsopvang met erkenning die voldoet aan de voorwaarden voor subsidie initiatief voor buitenschoolse opvang

61 Subsidie voor occasionele buitenschoolse opvang
Voor wie? Groepsopvang met erkenning die voldoet aan de voorwaarden voor subsidie initiatief voor buitenschoolse opvang Bedrag van de subsidie: bedrag per equivalentvolle plaats Minimum 3 occasionele opvangplaatsen Maximum 1/3de van het aantal subsidieerbare opvangplaatsen

62 Subsidie voor occasionele buitenschoolse opvang
Voor wie? Groepsopvang met erkenning die voldoet aan de voorwaarden voor subsidie initiatief voor buitenschoolse opvang Bedrag van de subsidie: bedrag per equivalentvolle plaats Minimum 3 occasionele opvangplaatsen Maximum 1/3de van het aantal subsidieerbare opvangplaatsen Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: Minstens 4 kinderen opvangen op opvangplaats Minstens 70 opvangprestaties realiseren per opvangplaats

63 Welke subsidies kunnen worden toegekend?
Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10

64 Subsidie voor inclusieve buitenschoolse opvang
Voor wie? Individuele inclusieve buitenschoolse opvang Ruime mogelijkheden, nagenoeg iedereen kan een aanvraag doen

65 Subsidie voor inclusieve buitenschoolse opvang
Voor wie? Individuele inclusieve buitenschoolse opvang Ruime mogelijkheden, nagenoeg iedereen kan een aanvraag doen Eén aanvraagformulier voor alle opvangvormen Regelgeving Omschrijving van de specifieke zorgen die er nodig zijn Attest van een professioneel deskundige met een beschrijving van de problematiek van het kind

66 Subsidie voor inclusieve buitenschoolse opvang
Voor wie? Individuele inclusieve buitenschoolse opvang Ruime mogelijkheden, nagenoeg iedereen kan een aanvraag doen Eén aanvraagformulier voor alle opvangvormen Regelgeving Omschrijving van de specifieke zorgen die er nodig zijn Attest van een professioneel deskundige met een beschrijving van de problematiek van het kind Bijkomend budget van voorzien van euro

67 Stand van zake ondersteuning opvang met een individueel aanbod
Evolutie aantal verblijfsdagen kinderen met een specifieke zorgbehoefte in het individueel en het structureel opvangaanbod 2011 2012 2013 Individueel aanbod 76.638 74.214 76.888 Structureel aanbod 67.139 64.520 63.731 Totaal

68 Subsidie voor inclusieve buitenschoolse opvang
Voor wie? Individuele inclusieve buitenschoolse opvang Structurele inclusieve buitenschoolse opvang met een subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang met een subsidie voor buitenschoolse opvang in afzonderlijke binnenruimte

69 Subsidie voor inclusieve buitenschoolse opvang
Voor wie? Individuele inclusieve buitenschoolse opvang Structurele inclusieve buitenschoolse opvang Centrum voor Inclusieve Kinderopvang met vergunde opvang en subsidie inkomenstarief met een subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang met een subsidie voor buitenschoolse opvang in afzonderlijke binnenruimte

70 Subsidie voor inclusieve buitenschoolse opvang
Voor wie? Bedrag van de subsidie: Individuele …: 9,45 euro/ opvangprestatie Kan gecombineerd worden met: Structurele inclusieve (buitenschoolse) opvang Centrum voor inclusieve kinderopvang Structurele …: 2.891,49 euro/plaats Centrum voor inclusieve kinderopvang: euro per kalenderjaar

71 Subsidie voor inclusieve buitenschoolse opvang
Voor wie? Individuele inclusieve buitenschoolse opvang Structurele inclusieve buitenschoolse opvang Centrum voor inclusieve kinderopvang Bedrag van de subsidie: Voorwaarden voor specifieke dienstverlening:

72  Ind. Struct. CIK Aangepaste: infrastructuur, personeelsinzet,
pedagogisch handelen jaarlijkse vorming Samenwerken Zorgverleners met expertise Zorgverleners Toeleiders Opvanglocaties Resultaatsverbintenis 60% Min. 7 kinderen 750 prestaties 7 opvanglocaties Opdrachten Beleid inclusieve opvang Specifieke opdrachten + Begeleidingstraject

73 Centra voor inclusieve kinderopvang
Opdrachten: het realiseren van een proactief opnamebeleid het realiseren van inclusieve kinderopvang het uitbouwen en verspreiden van expertise tot de realisatie van inclusieve kinderopvang binnen de volledige zorgregio het mee uitvoeren van lokale en provinciale doelstellingen op het vlak van inclusie het sensibiliseren van organisatoren van kinderopvang en partners binnen de zorgregio voor de realisatie van inclusieve kinderopvang het informeren van en voorzien in inspraak voor gezinnen en belanghebbenden een aangepaste personeelsinzet voor de realisatie van de opdrachten

74 Centra voor inclusieve kinderopvang – wie?
Provincie Zorgregio Organisator Antwerpen Geel Mechelen Mol Schilde Bengelbende Emmaüs Landelijke Kinderopvang Kinderdagverblijf De Merlijntjes Limburg Genk Hasselt Familia Oost-Vlaanderen Aalst Deinze Gent Kinderdagverblijf Mezennestje Kinderdagverblijf De Elfjes Stad Gent Vlaams-Brabant Halle Leuven Vilvoorde Stad Leuven Villa Clementina West-Vlaanderen Brugge Kortrijk Roeselare De Blauwe Lelie Kinderdagverblijf Auricula Kinderdagverblijf ‘t Stationnetje Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Kinderdagverblijf Elmer

75 Welke subsidies kunnen worden toegekend?
Subsidie voor: basisaanbod buitenschoolse opvang initiatief voor buitenschoolse opvang kinderen uit achtergestelde gebieden inkomenstarief buitenschoolse opvang buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte buitenschoolse opvang met flexibele openingstijden occasionele buitenschoolse opvang inclusieve buitenschoolse opvang generatiepact Hoofdstuk 2 t.e.m. hoofdstuk 10

76 Subsidie voor Generatiepact
Voor wie? met subsidie voor initiatief voor buitenschoolse opvang met subsidie voor buitenschoolse opvang in afzonderlijke binnenruimte

77 Subsidie voor generatiepact
Voor wie? Bedrag van de subsidie: 5.776,37 euro per VTE laaggeschoolde Voorwaarden voor specifieke dienstverlening: Tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren Laaggeschoolde jongere wordt ingezet voor: Extra opvangplaatsen Dienstverlening


Download ppt "Buitenschoolse opvang"

Verwante presentaties


Ads door Google