De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg van de toekomst =netwerkzorg Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Studiedag Arteveldehogeschool, 4 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg van de toekomst =netwerkzorg Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Studiedag Arteveldehogeschool, 4 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg van de toekomst =netwerkzorg Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Studiedag Arteveldehogeschool, 4 september 2014

2 2 1. Een nieuw zorgmodel: netwerken 2. Netwerken in de praktijk: een samenspel van ijkpunten 3. Nieuwe ziekenhuisfinanciering: denkoefening Zorgnet Vlaanderen Overzicht

3 Behoefteverschuiving Chronische ziekten Artrose, ademhalingsstoornissen, cardiovasculaire ziekten, diabetes, kanker, reuma, zwaarlijvigheid, depressie… WHO: 47% van ziektelast (2002) → 60% in 2020 (1) 2/3 middelen → chronisch zieken (2) Multimorbiditeit 50% van de 65-plussers heeft minstens 3 chronische aandoeningen, 20% heeft er minstens 5 50% van ziekenhuispatiënten heeft multimorbiditeit 3 (1) WHO. The world health report 2003: shaping the future. Geneva WHO (2) Snyderman R. The AAP and the transformation of medicine. J Clin Invest 2004 114:1169-1173

4 Multimorbiditeit per leeftijdsgroep 4

5 Holistisch vs. analytisch Eenvoudige => geavanceerde behandeling Enkelvoudige => multipathologie 5

6 Budgettaire druk Stijging gezondheidsuitgaven: 10% van BNP naar 16% voor Europa in 2020 (1) Doorsneegezin betaalt in 2040: 1/2 bruto-inkomen aan zorg (2) Is opportuniteit voor economische groei (3) Besparingen zullen overheersen in de volgende jaren (1) Price Waterhouse Coopers Healthcast 2020: Bouwen aan een duurzaam zorgstelsel (2) De zorg: hoeveel is het ons waard? Ministerie van V.W.S. Den Haag juni 2012 (3) Daue. De toekomst van de gezondheidszorg; diagnoses en remedies. Itinera 2008 6

7 Kwaliteit: perceptie vs. realiteit 7 Bron: OECD

8 Kwaliteit onder druk Countrymean25th75th Belgium10,79,112,2 England8,67,29,6 Finland8,36,89,5 Germany13,011,514,3 Greece10,27,611,8 Ireland6,96,27,7 Netherlands7,06,47,7 Norway5,44,86,0 Poland10,59,111,5 Bron: RN4cast studie EU FP27 project: www.rn4cast.euwww.rn4cast.eu 8 Nurse to patient ratio: Aantal patiënten per verpleegkundige Gemiddelde over een shift van 24u)

9 Het radar-syndroom 1.Patiënt verschijnt 2.Patiënt wordt behandeld 3.Patiënt wordt ontslagen … en verdwijnt (opnieuw) van de radar 9 Bron: JoAnne Epping-Jordan, Congres Together we care, mei 2013

10 Paradigmashift Gezondheidssystemen over de hele wereld hebben volgende problemen (1) : 1.Georganiseerd om zorg te bieden voor acute ziekten 2. Sturende rol patiënt in eigen behandelingsproces is onvoldoende 3.Opvolging gebeurt sporadisch, niet gestructureerd 4.Welzijnsdiensten van de gemeenschappen worden vaak over het hoofd gezien 5.Preventie wordt onderbenut ( 1) www.who.int/chronic_conditions/en/www.who.int/chronic_conditions/en/ 10

11 Internationale aanbevelingen The current systems cannot do the job. Trying harder will not work. Changing systems of care will.” (1) (1) Institute of medicine. Crossing the quality chasm. 2001 11

12 Initiatieven 12 …

13 Worldwide, effective prevention and management of chronic conditions requires an evolution of health care … From “radar care” to “innovative care” 13

14 Naar een nieuw zorgmodel 14 VanNaar AanbodgerichtCliënt-/patiëntgericht MonodisciplinairMulti-/transdisciplinair StandaardzorgZorg op maat Re-actieve zorgPro-actieve zorg Autonoom Netwerken

15 lokaal/reg netwerk (care) VISIESysteembenadering. DOEL(GROEP) Holistische zorg dicht bij patiënt brengen met chronische / multipele zorgnoden. FOCUSVooral op multimorbiditeit. ZORG BENADERING Multidisciplinair en multi-professioneel. Op lokaal of regionaal niveau. SAMENWERKING tussen: HA kringen/wachtposten, WGC, CGG apotheken, thuiszorg, thuishulp, WZC, welzijnsactoren, 112 … en nabije ZH, inclusief dag- en polikliniek OUTCOMEResultaten m.b.t. alle patiënten met multi- morbiditeit, o.a. levenskwaliteit. Resultaten op populatieniveau. 15

16 16 cliënt

17 Verschuivingen in de plaats van de zorg In eigen woning In woonzorgcentrum, assistentie- woning of thuiszorgondersteunende voorziening Ziekenhuis 17

18 Ziekenhuizen als schakels in een keten van lokale/regionale zorg 18

19 ICT en medische technologie als hefboom Om praktijkvoering te faciliteren Om performant te communiceren Om performant te coördineren Om performant te plannen Om nieuwe zorgmodellen te realiseren EPD = onmisbaar (overheidsinvesteringen noodzakelijk) 19

20 Ziekenhuizen als schakels in een keten van lokale/regionale zorg Basisprogramma’s medisch/chirurgisch Spoed Polikliniek Geriatrie GGZ Dialyse Moeder en kind Diabetes Ondersteuning WZC, thuiszorg, (gespecialiseerde) huisartsen, … Dagkliniek, planbare zorg 20

21 21 Basisprogramma’s Poli/dagkliniek

22 klinisch netwerk (cure) VISIEAnalytische benadering DOEL(GROEP) Expertise en uitrusting poolen voor bijzonder complexe, intensieve of zeldzame zorgnoden tussen ziekenhuizen. (Functiedifferentiatie!) FOCUSVooral op specifieke aandoeningen. ZORG-BENADERING Interdisciplinair. (supra)regionaal, (inter)nationaal niveau SAMENWERKING tussen Care- netwerk EN revalidatie ZH, psychiatrische ZH, 2 e en 3 e lijns ZH,… OUTCOMEZorgepisodes van homogene patiëntengroepen Gehele keten voor specifieke aandoening.

23 klinisch (cure) – netwerk 23

24 Netwerk met: Strategisch netwerkcomité Verantwoordelijkheid welbepaalde doelpopulatie Doelen en strategie samen ontwikkelen (SLA met overheid) Een deel van de erkenningen/vergunningen en budget toegewezen aan netwerk Bundelen van activiteiten i.f.v. schaalvoordelen Delen van wachtinspanningen Delen van expertise Voldoende sturing en zelfbeschikking in “businessunits” (zoniet gevaar voor logge besluitvorming) 24

25 25

26 26 1. Naar een nieuw zorgmodel 2. Netwerken in de praktijk: een samenspel van ijkpunten 3. Nieuwe ziekenhuisfinanciering: denkoefening Zorgnet Vlaanderen Overzicht

27 Zorgstrategisch plan Vlaanderen Principe subsidiariteit Zorg en taakverdeling op een continuüm Evolutief 27 Decentraal Centraal

28 Samenspel ijkpunten 28 Decentraal Centraal → Trade-off

29 1. Continuïteit van zorg Permanentie en continuïteit van zorg in weekends en ‘s nachts Bereikbaarheid, toegankelijkheid 29 Decentraal Centraal

30 2. Kritische aanrijtijden Bv. bij beroerte, hartinfarct 30 Decentraal Centraal Bedieningsgebieden huidige MUG's < 15 minuten, 90% (kaart interactief raadpleegbaar op http://cartogis.ugent.be/pit )http://cartogis.ugent.be/pit

31 3. Mobiliteit Patiënt naar arts of omgekeerd? Fysieke toegankelijkheid Vergrijzende bevolking Multimorbiditeit en handicap Mantelzorg onder druk door sociologische en demografische evoluties Milieu-effecten Beschikbaarheid openbaar vervoer Verplaatsingskosten (patiëntenvervoer…) 31 Decentraal Centraal

32 4. Kritische massa: sub/superspecialisatie Orthopedie  Heup, knie, fijne hand… Cardiologie  Interventie, revalidatie, elektrofysiologie… Pediatrie  Oncologie, cardiologie… Gynaecologie  Algemeen (bevallingen), oncologie, fertiliteit, prenatale diagnostiek 32

33 4. Kritische massa Relatie volume – expertise – kwaliteit  Niet absoluut  Geldt voor artsen en voor equipes  Niches Respect voor dwingende normen  Borstkliniek  Cardiologie  … 33 Decentraal Centraal

34 5. Prevalentie Geografische spreiding van pathologie Bv. dossier zeldzame ziektes  Kinderen vs. volwassenen  Prevalentie minder dan 5/10.000 inwoners  Cf. Europese inzichten: “affects less than 1 of 2.000” (1) 34 (1) State of art in 2006 and recommendations of the rare diseases task force. december 2006. Decentraal Centraal

35 6. Graad van planbaarheid Focus op efficiëntiewinst Kan in relatief aparte settings Cf. value added processes en solution shops (1) 35 Decentraal Centraal (1) Christensen, The Innovator's Prescription: A Disruptive Solution for Health Care (2009) SOLUTION SHOPVALUE-ADDING PROCESS FACILITATED USER NETWORKS 3 BUSINESMODELLEN

36 7. Manpower Zorgpersoneel  Algemene schaarste  Vergrijzing medewerkers  Subspecialisatie: BBT/BBK Artsen  Schaarste in bepaalde disciplines  Vergrijzing artsenkorps  Vervrouwelijking en andere work-life balance  Sub- en superspecialisatie 36 Decentraal Centraal

37 8. Technologie Concentratie deskundigheid hoogtechnologische zorg:  Radiotherapie  Robotchirurgie  Hartchirurgie  Clean rooms Communicatietechnologie en assistieve technologie bevorderen decentralisatie 37 Decentraal Centraal

38 Afwegingen 38 Techno- logie Mobiliteit Manpower Kritische massa Aanrij- tijden Continuïteit Prevalentie Plan- baarheid

39 Netwerken = dynamisch, evolutief, fluïde  Systematisch aftoetsen of zorg best centraal of decentraal georganiseerd wordt 39

40 Netwerk: nieuwe verhoudingen Visie Bestuur Taakafspraken en verantwoordelijkheid Wetgeving: arbeidsrecht, sociaal recht Financiering: verdeling middelen, samenwerking en vergoeding van artsen, belonen kwaliteit, transitie chronische zorg… 40

41 41 1. Naar een nieuw zorgmodel 2. Netwerken in de praktijk: een samenspel van ijkpunten 3. Nieuwe ziekenhuisfinanciering: denkoefening Zorgnet Vlaanderen Overzicht

42 42 Voorstel Zorgnet Vlaanderen: Te downloaden via www.zorgnetvlaanderen.be Rubriek Publicaties

43 Denkoefening in 3 pijlers Voorwaarden: – Budgetbehoud 5 jaar, groeivoet 2% (bovenop inflatie) – Duidelijk strategisch plan, uitgewerkt met alle betrokken actoren, met juridische en financiële waarborgen – Technische en wetenschappelijke onderbouwing – Geen revolutie, wel gestuurd beleid Focus : algemene ziekenhuizen 43

44 3 belangrijkste pijlers 44 1. Het reduceren van (niet evidence based) variabiliteit in de zorg en onnodige (her)opnames 2. Artsen en ziekenhuizen beter op 1 lijn krijgen: gepaste incentives om samen continuïteit te vrijwaren 3. Rekening houden met resultaten, niet enkel met uitgevoerde aktes

45 Impact HRM Klassieke hospitalisatie verder heroriënteren (cf. invoeren short stay, …) Betere omkadering per patiënt Herinschakeling saldo binnen netwerk 45

46 Vlaams Zorgstrategisch Plan Doelstellingen op populatieniveau Stimuleren samenwerking en netwerking Optimale inzet schaarse middelen ( waste en concurrentie-aanbod weggewerkt ) Erkenningsbevoegdheid i.f.v. performantie en evoluerende noden In lijn met Federale financieringsregels Transparant meerjarentraject Wetshandhaving 46

47 Conclusie 47 Samenwerking is de toekomst!

48 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Zorg van de toekomst =netwerkzorg Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Studiedag Arteveldehogeschool, 4 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google