De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten 2014 enquête onder partners

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten 2014 enquête onder partners"— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten 2014 enquête onder partners
Inzicht in de kennis en ervaring van partners in het netwerk uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

2 Ingevuld door 53% van de partners, N = 88
uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

3 Voorbereidingen voor inclusief ondernemen
De meeste leden van DNZ bereiden zich voor (89%) Toelichting in aantallen: onze core business, zit in DNA (24) beleid geformuleerd (14) communicatie/netwerken (11) uitvoering (25) werving (8) plaatsing (8) ondersteuning/begeleiding (5) social return (4) MKB (<250 werknemers) bereidt zich minder voor (83%) dan grote bedrijven (97%). uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

4 Toelichting op weergave en analyse
Totaalbeeld Uitsplitsing naar omvang personeelsbestand (grens 250 werknemers); meegenomen als > 10% afwijkend van gemiddelde Afrondingen percentages naar boven Uitsplitsing naar correlaties tussen vragen als verschil > 10% is van het gemiddelde en de cellen voldoende antwoorden bevatten 10-19 % 20-29 % > 30 % uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

5 uitkomsten ledenenquête DNZ 2014
Ervaringen N = 88 positieve ervaring knelpunt info- behoefte Actieve werving 51,7% 26,4% 4,6% Handvatten voor selectie 51,8% 10,8% 12,0% Introductie 67,9% 4,8% Interne begeleiding 68,2% 16,5% 4,7% Inhuur externe begeleiding 24,1% 20,5% 8,4% Diversiteit bespreekbaar maken 62,2% 6,1% 4,9% Functie aanpassing 57,8% 6,0% Afzien van off-shoring 26,5% Functiecreatie (jobcarving) 36,5% 12,9% 15,3% Terughalen werk uit buitenland 3,6% Aantrekken kapitaal voor extra banen 9,6% 16,9% Werkplekanalyse/-aanpassing 39,8% 14,5% Arbeidsvoorwaardelijke specificaties 35,0% 12,5% 18,8% Specifieke subsidies/regelingen 29,8% 21,4% 32,1% Inclusieve netwerkactiviteiten 53,8% 10,0% Aanvragen PSO certificering 18,1% 37,3% Toeleveranciers aanspreken op inclusiviteit 32,5% 13,3% Het partnernetwerk heeft op alle thema’s positieve ervaring, knelpunten en infobehoefte. De positieve ervaringen scoren hoger dan knelpunten Top drie scores van positieve ervaring, knelpunten en informatiebehoefte 1 2 3 uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

6 Top drie praktische ervaringen
Positieve ervaringen Interne begeleiding Introductie Diversiteit bespreekbaar maken Knelpunten Actieve werving Specifieke subsidies/regelingen Inhuur externe begeleiding Informatiebehoefte Aanvragen PSO-certificering Arbeidsvoorwaardelijke specificaties uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

7 Praktijkervaring naar bedrijfsomvang
Bedrijfsomvang naar personeelsbestand mensen ≥ 250 mensen Opgedane ervaringen positieve ervaring knelpunt info-behoefte n.v.t. Handvatten voor selectie 61% 8% 6% 26% 38% 16% 22% 25% Introductie 77% - 2% 21% 53% 13% 9% Interne begeleiding 14% 55% 15% Functie aanpassing 64% 4% 23% 47% 17% 10% 27% Behoud banen via afzien van off-shoring 35% 52% 58% Functiecreatie (jobcarving) 48% 12% 18% 24% 36% Arbeidsvoorwaardelijke specificaties 43% 33% Specifieke subsidies/regelingen 28% 19% Toeleveranciers aanspreken op inclusiviteit 44% 49% MKB heeft meer positieve ervaringen en minder knelpunten dan grotere bedrijven, m.u.v. ‘aanspreken toeleveranciers op inclusiviteit’ Grotere bedrijven meer infobehoefte arbeidsvoorwaarden en selectie Grotere bedrijven meer moeite met functiecreatie en -aanpassing 10-19 % 20-29 % > 30 % uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

8 Tevredenheid over intermediair
Top 3 scores naar de tevredenheid met bemiddelaars top 3 naar tevredenheid 1 2 3 N = 84 tevreden neutraal ontevreden n.v.t. Sociale Dienst 19% 195% 26% 37% UWV 27% 29% 28% 16% Locus 8% 3% 82% Re-integratiebureau 24% 13% 35% Detacheerder 17% 10% 56% Uitzendbureau 12% 54% Netwerk 51%  - 32% Ambassadeurs Vacaturesite 15% 7% 65% Advertentie 5% 11% 71% Grootste tevredenheid over warme wervingscontacten: netwerken (51%) en ambassadeurs (28%). Het minst is men tevreden over de overheidsinstanties (SD en UWV) Over het UWV bestaat een divers beeld (27% tevreden, 28% ontevreden, in toelichting genoemd: het ontbreken van één contactpersoon en twijfel over voldoende kennis van hun kandidaten Het minst benut relevant voor respondenten: Locus en reguliere wervingskanalen advertentie/vacaturesites uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

9 Tevredenheid over intermediair naar omvang
Bedrijfsomvang N=84 0-249 mensen ≥ 250 mensen Hoe tevreden bent u met het werven van mensen uit de doelgroep via: tevreden neutraal ontevreden n.v.t. Sociale Dienst 22% 16% 20% 42% 13% 23% 36% 29% Locus 6% 2% 86% 11% 4% 75% Re-integratiebureau 33% 25% 10% 30% 40% Uitzendbureau 12% 67% Netwerk 48% 17% 35% 57% 27% MKB gebruikt de genoemde bemiddelaars minder dan grotere bedrijven: Sociale dienst (58%); grotere bedrijven (71%) Locus (14%); grotere bedrijven (25%) netwerken (65%); grotere bedrijven (73%) uitzendbureaus (23%); grotere bedrijven (67%) De tevredenheid over re-integratiebureaus is groter in het MKB (33%) dan bij grotere bedrijven (10%) Grotere bedrijven zijn meer tevreden over uitzendbureaus (30%) dan het MKB (10%). 10-19 % 20-29 % > 30 % uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

10 Ervaringen met aard beperking
Top-3 meeste kennis of ervaring Autisme (75%) Psychische beperkingen (74%) Fysieke beperkingen (54%) Top-3 minste kennis of ervaring Meervoudige beperking (26%) Verslaving (30%) Spraakbeperking (30%) Helft grotere bedrijven heeft ervaring met auditieve beperking, MKB minder (30%). Bij psychische beperkingen ligt dit andersom (groot 62%, MKB 81%). Drie respondenten geven aan: fysieke beperkingen meer herkenbaar, anderen niet altijd gediagnosticeerd uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

11 Ervaringen met arbeidsvoorwaarden
Ervaringen met negen arbeidsvoorwaardelijke aspecten Top 3 per soort ervaring 1 2 3 Meest positief tijdelijke arbeidsovereenkomst stagecontract leer/werkplekovereenkomst Grootste knelpunten Loonwaardebepaling Loonkostensubsidie Vaste arbeidsovereenkomst Grootste infobehoefte Werken met behoud van uitkering Meer positieve dan negatieve ervaringen   N = 84 positieve ervaring knelpunt info-behoefte n.v.t. Loonwaardebepaling 38% 28% 18% Loonkostensubsidie 49% 25% 10% 15% Werken met behoud van uitkering 58% 13% 14% Detachering 50% 12% 4% 35% Uitzendovereenkomst 33% 11% 5% 51% Tijdelijke arbeidsovereenkomst 73% 7% 16% Vaste arbeidsovereenkomst  12% Stagecontract 68% 3% 6% 24% Leer/werkplekovereenkomst 60% 9% 27% Anders 89% uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

12 Ervaring met arbeidsvoorwaarden naar omvang
mensen 250 mensen en meer N = 84 positieve ervaring knelpunt info-behoefte n.v.t. Loonwaardebepaling 49% 20% 16% 17% 41% 21% Loonkostensubsidie 58% 8% 14,% 35% 14% Werken met behoud van uitkering 66% 6% 12% 45% 24% Detachering 46% 2% 44% 57% 7% Uitzendovereenkomst 9% 4% 63% 47% 13% 33% Tijdelijke arbeidsovereenkomst 76% 68% - 19% Vaste arbeidsovereenkomst 61% 25% 52% 23% 26% Stagecontract 18% 53% 3% 10% Leer/werkplekovereenkomst 69% 38% Anders 5% 95% 79% MKB minder knelpunten en meer positieve ervaring met arbeidsvoor-waarden dan grotere bedrijven, behalve bij: detachering uitzendovereenkomst MKB maakt meer gebruik van detachering, stagecontracten en leer/werkovereenkomsten dan grotere bedrijven. Die schakelen vaker uitzendkrachten in. 10-19 % 20-29 % > 30 % uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

13 Positieve bedrijfsresultaten inclusief ondernemen
Top-3 meest positief Voldoening Positief imago Een netwerk Top-3 minst positief Ruimte extra activiteiten Beter product/dienst Invulling openstaande vacatures  MKB haalt meer positieve resultaten uit inclusief ondernemen: betere product-/ dienstkwaliteit (+32% t.o.v. groter), meer opdrachten/verkoop (+21%) en ruimte voor extra activiteiten (+14%). uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

14 Samenhang ervaren effecten en aard beperking
visueel auditief fysiek spraak psychisch ADHD autisme verstan-delijk meer-voudig verslaving ex-delin-quent Resultaten en effecten positief imago bij klanten/ opdrachtgevers meer opdrachten/verkoop betere product/dienst-kwaliteit invullen van openstaande vacatures ruimte voor extra activiteiten hogere medewerkers-tevredenheid meer draagvlak onder medewerkers voldoening een netwerk uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

15 Samenhang tussen scores
Motivatie inclusief ondernemen, Quotumwet niet bepalend vinden en betere product-/dienstkwaliteit hogere medewerkerstevredenheid voldoening Positieve ervaring arbeidsvoorwaardelijke aspecten en functiecreatie en betere product-/dienstverlening werkplekanalyse/aanpassing en betere product-/dienstverlening arbeidsvoorwaardelijke specificaties en meer draagvlak onder medewerkers uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

16 Knelpunten bij inclusief ondernemen
Top-3 knelpunten inclusief ondernemen Geringe plaatsingsmogelijkheden Gedrag mw’ers arbeidsbeperking zelf Geringe productiviteit MKB-knelpunten vooral gebrek aan investeringskapitaal (+23% t.o.v. grotere bedrijven) en geringe productiviteit medewerker (+15%). Grotere bedrijven kampen meer met gering collegiaal draagvlak (-18% t.o.v. MKB) en minder plaatsingsmogelijkheden (-10%)  Geringe productiviteit hangt samen met beperkingen verslaving en ex-delinquent; knelpunt gedrag van medewerkers met arbeidsbeperking hangt samen met de meervoudige beperking. uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

17 uitkomsten ledenenquête DNZ 2014
Samenwerken om (meer) inclusief te ondernemen. Wat partners van DNZ verwachten Top-3 verwachtingen Knelpunten van werkgevers onder de aandacht brengen van politiek (88%) Informatie actuele wet- en regelgeving (81%), subsidies en regelingen(77%) Inspirerende best practises (58%) Grote bedrijven hebben hogere verwachtingen van DNZ dan MKB Best practices (+25%) Netwerkbijeenkomsten (+17%) Informatie over wet- en regel- geving en specifieke beperkingen (beide +11%)  uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

18 Eigen bijdrage om samen (meer) inclusief te ondernemen
Top-3 bijdragen Optreden als informant/adviseur voor andere werkgevers (73%) Ruimte voor bijeenkomsten (57%) Bedrijf als best practice (51%) Scores MKB versus >250 MKB scoort hoger op eigen bijdragen dan grotere bedrijven, met uitzondering van ruimte beschikbaar stellen (groter +21%) Rondleiding (MKB +43%) Best practice (MKB +23%) Informant/adviseur (MKB +21%)  uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

19 Motivatie om inclusief te ondernemen
Top-3 1 2 3 Intrinsieke motivatie beduidend hoger dan extrinsieke druk/dwang Top-3 hoogste motivatie: Persoonlijke overtuiging (90%) MVO (70%) Duurzaamheidprincipe (69%) Top-3 laagste motivatie: Dreiging Quotumwet (63%) Aangesproken op social return (55%) Sociaal Akkoord (45%) N = 86 zeer bepalend enigszins bepalend niet bepalend Persoonlijke overtuiging 90% 8% 2% Duurzaamheidsprincipe 69% 28% MVO principe 70% 26% 4% Sociaal Akkoord 21% 34% 45% Dreiging Quotumwet 9% 63% Zelf aangesproken op social return 20% 25% 55% Anders 75% uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

20 Motivatie voor inclusief ondernemen vergeleken naar bedrijfsomvang
Kleinere bedrijven scoren hoger op persoonlijke overtuiging, intrinsieke motivatie (+17%) Grotere bedrijven zijn meer gemoti-veerd door bedrijfsprincipes Duurzaamheid (+12%) MVO (+19%) Grotere bedrijven zijn gevoeliger voor externe druk Sociaal Akkoord (+18%) dreiging Quotumwet (+17%)  aangesproken op social return (+12%) mensen 250 mensen en meer N = 86 zeer bepalend enigszins bepalend niet bepalend Persoonlijke overtuiging 96% 2% 79% 18% 3% Duurzaamheidsprincipe 65% 31% 4% 76% 24% - MVO principe 63% 6% 82% Sociaal Akkoord 9% 29% 62% 37% 41% 22% Dreiging Quotumwet 20% 78% 19% 40% Zelf aangesproken op social return 15% 61% 27% 46% Anders 73% 80% 10-19 % 20-29 % > 30 % uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

21 Registratie medewerkers achterstand arbeidsmarkt
Merendeel (58%) registreert medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt niet. De vraag over toe- / afname aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van vorig jaar is door minder dan de helft beantwoord (39x): toename (20x) gelijk (15x) afname (4x) Gegevens over doelgroepen zijn door de lage respons/lage registratiegraad niet betrouwbaar. uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

22 Gebruikte contractvormen voor de doelgroep
Top-3 1 2 3 Top-3 meest gebruikte contractvormen Stage/werkervaringsplek (70% vaak/ regelmatig) Tijdelijke arbeidsovereenkomst (63%) Proefplaatsing (54%) Top-3 minst gebruikte contractvormen Uitzendovereenkomst (60% nooit) Regeling begeleid werken (46% nooit) Vaste arbeidsovereenkomst (27% nooit) N = 79 vaak regelmatig soms nooit Stage/werkervaringsplek 39% 31% 25% 5% Proefplaatsing 33% 21% 12% Detacheringsovereenkomst 13% Uitzendovereenkomst 4% 11% 60% Arbeidsovereenkomst via regeling begeleid werken 6% 15% 46% Tijdelijke arbeidsovereenkomst 37% 26% 27% 10% Vaste arbeidsovereenkomst 28% Anders 8% 7% 77% uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

23 Gebruikte contractvormen naar omvang
Kleinere bedrijven gebruiken meer stage-/ werkervaringsplaats (+16% vaak/ regelmatig) Grotere bedrijven meer d tijdelijke arbeidsovereenkomst (+14%) MKB gebruikt de uitzendovereenkomst beduidend minder dan grotere bedrijven (-22% nooit), evenals andere dan e genoemde vormen (-27%). mensen 250 mensen en meer N = 79 vaak regel-matig soms nooit Soms Stage/werkervaringsplek 43% 33% 19% 5% 32% 28% 36% 4% Proefplaatsing 24% 37% 7% 16% 20% Detacheringsovereenkomst 38% 8% 30% 25% 21% 17% Uitzendovereenkomst - 13% 70% 9% 35% 48% Arbeidsovereenkomst via regeling begeleid werken 6% 45% Tijdelijke arbeidsovereenkomst 22% 41% Vaste arbeidsovereenkomst 11% 26% Anders 87% 60% 10-19 % 20-29 % > 30 % uitkomsten ledenenquête DNZ 2014

24 uitkomsten ledenenquête DNZ 2014
Kennis van andere bedrijven die goede ervaringen hebben of openstaan voor plaatsing Het merendeel (61%) kent bedrijven met goede ervaringen met het plaatsen van mensen uit de doelgroep. 36% hiervan noemt concrete namen. Bijna de helft kent bedrijven die openstaan voor plaatsing. Een derde van hen noemt concrete namen. uitkomsten ledenenquête DNZ 2014


Download ppt "Resultaten 2014 enquête onder partners"

Verwante presentaties


Ads door Google