De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming 10 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming 10 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming 10 juni 2014

2 Voorafgaand 1. Beleidsnota Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel  De bestaande regeling m.b.t. uitreiken van attesten wordt geëvalueerd en herzien. 2. SWOT-analyse van de bestaande regeling door Steunpunt Jeugd, VVJ en de Afdeling Jeugd 3. Werkgroep Attesten 10 juni 2014 2

3 Decreet  Toevoeging van een artikel (art. 17/1) in het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.  Decreetswijziging bekrachtigd op 21 maart 2014.  Uitvoeringsbesluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 mei 2014.  Inwerkingtreding decreet: 1 oktober 2015. 10 juni 2014 3

4 Decreet 1. Algemeen  Een vereniging die op basis van dit decreet een werkingssubsidie ontvangt, kan kadervormingstrajecten organiseren die leiden tot het uitreiken van attesten aan jeugdwerkers. Deze kadervormingstrajecten hebben specifiek tot doel de deelnemers te begeleiden in het verwerven van de competenties van de competentieprofielen van respectievelijk animator, hoofdanimator en instructeur.  Het attest representeert, onafhankelijk van de vereniging die het uitreikt, dezelfde cluster van leerresultaten (beschreven in de competentieprofielen). Het is dus per definitie een generiek attest.  Elk kadervormingstraject bestaat uit: een theoretisch luik; een begeleide stage; een evaluatie. 10 juni 2014 4

5 Decreet 2. Definities  animator: jeugdwerker die kinderen en jongeren bij hun activiteiten binnen het jeugdwerk begeleidt;  attest: een door de Vlaamse Gemeenschap erkend bewijs dat een individu een kadervormingstraject heeft doorlopen;  competentieprofiel: een afgerond geheel van competenties die een persoon in een bepaalde maatschappelijke context hanteert om (de) te verwachten resultaten in die maatschappelijke rol te realiseren;  hoofdanimator: jeugdwerker die verantwoordelijkheid opneemt binnen een groep van jeugdwerkers;  instructeur: jeugdwerker die verantwoordelijkheid opneemt in het vormingsproces van jeugdwerkers;  kadervormingstraject: een specifiek vormingstraject dat wordt opgezet met het oog op de vorming van animatoren, hoofdanimatoren en instructeurs. 10 juni 2014 5

6 Decreet 3. Aanvraag trajecten  Met het oog op de erkenning van een kadervormingstraject dient de vereniging bij de administratie een aanvraagdossier in dat ten minste volgende onderdelen beschrijft: de manier waarop de vereniging het kadervormingstraject organiseert en begeleidt; de manier waarop de vereniging ondersteunt, stimuleert en garandeert dat deelnemers kansen krijgen om de competenties te verwerven; de manier waarop de vereniging alle begeleiders van het traject vormt en opvolgt.  Nadat een aanvraag door de administratie is goedgekeurd, heeft de vereniging een meldingsplicht voor de afzonderlijke kadervormingstrajecten. 10 juni 2014 6

7 Decreet 4. Uitreiken attesten  Aan de deelnemer die met positief gevolg een kadervormingstraject heeft doorlopen, wordt een attest uitgereikt.  Met het oog op de beleidsuitvoering, -handhaving en –evaluatie wordt door de administratie een databestand beheerd dat volgende gegevens bevat: voornaam, naam, geboortedatum en rijksregisternummer van de houder van het attest. Dit databestand kan enkel geraadpleegd worden door de administratie. 10 juni 2014 7

8 Uitvoeringsbesluit 1. Competentieprofielen 10 juni 2014 8 COMPETENTIES CLUSTERANIMATORHOOFDANIMATORINSTRUCTEUR 1. BEGELEIDEN1.1. Kinderen en jongeren begeleiden1.1. Animatoren begeleiden1.1. Deelnemers begeleiden 2. ORGANISEREN2.1. Activiteiten organiseren 2.1. Een geheel aan activiteiten organiseren 2.1. Vorming voorbereiden 2.2. Vorming begeleiden 2.3. Vorming evalueren 3. EVALUEREN3.1. Over zichzelf reflecteren als animator 3.1. Over zichzelf reflecteren als hoofdanimator 3.1. Over zichzelf reflecteren als instructeur 3.2. Animatoren evalueren3.2. Deelnemers evalueren 4. PROFIELGEBONDEN COMPETENTIES 4.1. De veiligheid van kinderen en jongeren waarborgen 4.1. De eindverantwoordelijkheid nemen 4.2. Respectvol handelen4.2. Administratieve gegevens beheren 4.3. Samenwerken 4.3. Communiceren met verschillende partners 4.4. Enthousiasmeren4.4. Een team leiden

9 Uitvoeringsbesluit 2. Een traject (1)  Elk traject bestaat uit:  een theoretisch gedeelte van 50 uren  een begeleide stage van 50 uren  een evaluatie van 4 aaneengesloten uren na afloop van de stage.  Het theoretisch gedeelte en de evaluatie worden minimaal door 4 deelnemers bijgewoond.  Het traject bestaat uit een vaste volgorde.  Na afloop van de stage kan een deelnemer ook individueel worden geëvalueerd; in dat geval volstaan twee aaneengesloten uren.  De vereniging die het kadervormingstraject opstart, draagt de verantwoordelijkheid over het volledige traject. Dit omvat zowel het inrichten van het theoretisch luik alsook het faciliteren van een stageplaats, de opvolging tijdens de stage en het organiseren van de evaluatie na de stage.  Een deelnemer dient een kadervormingstraject te doorlopen binnen een periode van maximaal drie jaar.  De afdeling Jeugd stelt een trajectboekje ter beschikking waarmee het kadervormingstraject moet worden opgevolgd. 10 juni 2014 9

10 Uitvoeringsbesluit 2. Een traject (2)  Elk traject dat een vereniging opzet, moet gemeld worden aan de administratie.  Per traject worden de volgende gegevens aan de afdeling Jeugd bezorgd op het ogenblik dat de vereniging extern communiceert over het traject en uiterlijk 2 weken voor de start van het traject: 1° de naam van de vereniging; 2° de naam van het type traject; 3° de plaats en de datum van het theoretisch gedeelte; 4° de doelgroep van het traject; 5° het maximale aantal deelnemers; 6° de naam van de trajectverantwoordelijke van de vereniging; 7° de naam van de verantwoordelijke ter plaatse tijdens het theoretische gedeelte; 8° de prijs die de deelnemer moet betalen voor het traject.  De gegevens worden online geplaatst met uitzondering van punt 7. 10 juni 2014 10

11 Uitvoeringsbesluit 3. Toegangsvoorwaarden deelnemers (1)  De deelnemer aan een animatortraject is minimum 15 jaar bij aanvang van het traject.  De deelnemer aan een hoofdanimatortraject voldoet aan volgende voorwaarden: is minimum zestien jaar bij aanvang van het traject; bezit de competenties van een animator wat blijkt uit één van volgende bewijsstukken: o heeft het attest van animator; o legt bij inschrijving voor het traject een portfolio voor waarin minimum honderd uur ervaring als jeugdwerkbegeleider wordt aangetoond vanaf de leeftijd van zestien jaar. 10 juni 2014 1

12 Uitvoeringsbesluit 3. Toegangsvoorwaarden deelnemers (2)  De deelnemer aan een instructeurstraject voldoet aan volgende voorwaarden: is minimum zeventien jaar; bezit de competenties van een animator wat blijkt uit een van volgende bewijsstukken: o heeft het attest van animator; o legt bij inschrijving voor het traject een portfolio voor waarin minimum honderd uur ervaring als jeugdwerkbegeleider wordt aangetoond vanaf de leeftijd van zestien jaar.  De afdeling Jeugd stelt een verplicht te gebruiken sjabloon ter beschikking voor het portfolio. 10 juni 2014 12

13 Uitvoeringsbesluit 4. Uitreiken attesten  Een attest kan maar worden uitgereikt op het ogenblik dat de deelnemer voldoet aan volgende leeftijdsvereisten: voor een animatorattest: 16 jaar zijn; voor een hoofdanimatorattest: 17 jaar zijn; voor een instructeurattest: 18 jaar zijn.  Ten vroegste vanaf de leeftijdsbepalingen en ten laatste drie maanden na het afronden van het kadervormingstraject bezorgt de vereniging het attest aan de deelnemer.  Dezelfde persoon kan maar één keer het attest van respectievelijk animator, hoofdanimator en instructeur ontvangen. 10 juni 2014 13

14 Uitvoeringsbesluit 5. Begeleiding tijdens het theoretische gedeelte en de evaluatie animatortraject  Hoofdverantwoordelijke ter plaatse voldoet aan één van de vereisten: heeft een attest van instructeur en heeft al minimaal twee animatorcursussen begeleid; heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uur pedagogische vorming omvatten en heeft al minimaal twee animatorcursussen begeleid.  Eén begeleider per 15 deelnemers. Begeleider voldoet aan één van de vereisten: o heeft een attest van instructeur; o heeft een attest van hoofdanimator; o heeft drie animatorcursussen begeleid. 10 juni 2014 14

15 Uitvoeringsbesluit 5. Begeleiding tijdens stage animatortraject  De begeleider voldoet aan één van volgende vereisten: heeft een attest van instructeur; heeft een attest van hoofdanimator; heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uren pedagogische vorming omvatten; is een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk; heeft aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk. 10 juni 2014 15

16 Uitvoeringsbesluit 5. Begeleiding tijdens het theoretische gedeelte en de evaluatie hoofdanimatortraject  Hoofdverantwoordelijke ter plaatse voldoet aan één van de vereisten: heeft een attest van instructeur en heeft al minimaal twee hoofdanimatorcursussen begeleid; heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uur pedagogische vorming omvatten en heeft al minimaal twee hoofdanimatorcursussen begeleid.  Eén begeleider per 15 deelnemers. Begeleider voldoet aan één van de vereisten: o heeft een attest van instructeur; o heeft een attest van hoofdanimator; o heeft drie hoofdanimatorcursussen begeleid. 10 juni 2014 16

17 Uitvoeringsbesluit 5. Begeleiding tijdens stage - hoofdanimatortraject  De begeleider voldoet een van volgende vereisten: heeft een attest van instructeur; heeft een attest van hoofdanimator; heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uren pedagogische vorming omvatten ; is een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk; heeft aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk. 10 juni 2014 17

18 Uitvoeringsbesluit 5. Begeleiding tijdens het theoretische gedeelte en de evaluatie instructeurstraject  Hoofdverantwoordelijke ter plaatse voldoet aan één van de vereisten: heeft een attest van instructeur en heeft al minimaal één instructeurscursus begeleid; heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uur pedagogische vorming omvatten en heeft al minimaal één instructeurscursus begeleid.  Eén begeleider per 15 deelnemers. Begeleider voldoet aan één van de vereisten: o heeft een attest van instructeur; o heeft één instructeurscursus begeleid. 10 juni 2014 18

19 Uitvoeringsbesluit 5. Begeleiding tijdens stage - instructeurstraject  De begeleider voldoet aan één van volgende vereisten: heeft een attest van instructeur; heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uren pedagogische vorming omvatten ; is een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk; heeft aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk. 10 juni 2014 19

20 www.sociaalcultureel.be 10 juni 2014 20


Download ppt "Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming 10 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google