De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerfabriek Decentralisatie Jeugdzorg CJG’s. Opzet: Leerfabriek 1.0 en puddingprincipes Lessons learned Leerfabriek 2.0 Leerfabriek en CJG Stad Uitstap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerfabriek Decentralisatie Jeugdzorg CJG’s. Opzet: Leerfabriek 1.0 en puddingprincipes Lessons learned Leerfabriek 2.0 Leerfabriek en CJG Stad Uitstap."— Transcript van de presentatie:

1 Leerfabriek Decentralisatie Jeugdzorg CJG’s

2 Opzet: Leerfabriek 1.0 en puddingprincipes Lessons learned Leerfabriek 2.0 Leerfabriek en CJG Stad Uitstap transformatie

3

4 Puddingprincipes Melden/signaleren Wij nemen elke melding, elk signaal en elke signaalgever even serieus Wij zorgen ervoor dat iedere cliënt op de juiste plaats terechtkomt, ongeacht de deur waardoor hij of zij binnenkomt Wij verwijzen niet, maar dragen over en laten pas los als een ander vast heeft Wij streven ernaar dat ieder kind en gezin altijd weet waar het aan toe is Afstemmen Wij streven Wij Afstemmen Wij streven ernaar dat ieder kind en ieder gezin binnen 5 dagen op de juiste plek is Wij vinden dat iedere betrokkene verantwoordelijk is voor de afstemming die leidt tot één plan, één gezin en zonodig één regievoerder Wij betrekken cliënt en systeem bij het vaststellen van het probleem en het formuleren van de hulpverlening Verlenen van hulp Wij gaan zoveel mogelijk uit van de kracht van kind en gezin Wij maken gebruik van de diversiteit in ons gezamenlijke hulpverleningsaanbod, waarbij het aantal betrokken hulpverleners zo beperkt mogelijk is Wij ondersteunen waar mogelijk, maar nemen over wanneer dat nodig is Wij achten elk professioneel oordeel even waardevol Afsluiten Wij laten een kind of gezin pas los als de risico’s in het opgroeien en opvoeden beheersbaar zijn geworden

5

6 U proces

7 Lessons Learned

8 Puddingprincipes geeft gezamenlijke inspiratie Kracht van leerfabriekbijeenkomsten je ervaart wat er gebeurt en gaat snel naar essentie Communicatie tussen melder en opvolgende partijen moet beter Gebrek aan regie en afstemming bij complexe casussen en afremmen inzet hulpverlening Verlangen hulpverleners om het juiste te doen Op schakelpunten tussen organisaties te weinig afspraken Behoefte aan scharrelruimte Onvoldoende werken uit dezelfde modus/taal (hulpverleners onvoldoende op de hoogte over elkaar verwachtingen, inhoud en werkwijze) Uitkomsten Leerfabriek bijeenkomsten

9 Inhoud Procedure Proces

10 Overzicht scores 12 Puddingprincipes Verlenen van hulp belangrijk ! gaat goed/ kan beter + / - 8.Wij gaan zoveel mogelijk uit van de kracht van kind en gezin562427 9. Wij maken gebruik van de diversiteit in ons gezamenlijke hulpverleningsaanbod, waarbij het aantal betrokken hulpverleners zo beperkt mogelijk is 461536 10.Wij ondersteunen waar mogelijk, maar nemen over wanneer dat nodig is4025 11.Wij achten elk professioneel oordeel even waardevol372724

11 Overzicht scores 12 Puddingprincipes Afsluiten belangrijk ! gaat goed/ kan beter + / - 12.Wij laten een kind of gezin pas los als de risico’s in het opgroeien en opvoeden beheersbaar zijn geworden 511938

12 Conclusies van Leerfabriek 1 Er is onvoldoende sprake van een rem op het volume van zorg voor kind en gezin. Er zijn onvoldoende krachten die de samenwerking stimuleren. Puddingprincipes geven wel gemeenschappelijke richting en kader. Raakt direct aan de bestuurders in zorg en welzijn.

13 Leerfabriek 2.0

14 Zorgbestuurders bij elkaar Wat doen we hiermee? Lost scharrelruimte dit probleem op? Is structuurverandering oplossing? Hoe verhoudt zich dit tot evidence based interventies, huidige financiering, continuïteit organisaties Cultuurverandering; hoe spring je over je eigen schaduw

15 Inzichten Verschillende stelsels leiden tot verschillende prikkels Steeds nieuwe hulpverleners leidt niet tot leerproces Principes alleen te realiseren als je elkaar kent, samen kijkt naar de wijk. “The speed of trust” Oorzaak en gevolg moeilijk vast te stellen in complexe wereld. Professional voelt intuïtief aan wat nodig is. Transitie biedt kansen door andere organisatie CJG als “oefengebied” ideaal: wijkgericht waar mogelijk Bestuurder moet voorwaarde scheppen waarin hulpverlener verlangen kan waarmaken –Afreken systematiek –Onderzoek –Sturing en verantwoording

16 Leerfabriek en CJG Stad

17 Hoe verder Professionele leergemeenschappen van verschillende organisaties, 1 sturingsprincipe Gebiedsgericht Collectief leren Met principes Leerfabriek Voeding vanuit onderzoek over sectoren heen Messages from research

18 Wat/Waar Concreet vervolg in 3 wijken in Groningen Met kernteam CJG, welzijn, 1 e lijnspsycholoog, jeugd & opvoedhulp Vast team die elkaar gestructureerd leert kennen door vaste methodiek Leerfabriek en puddingprincipes Gericht op cliënt: doen we de dingen goed Gericht op wijk: bereiken we iedereen Gericht op school: daar zit het kind Gericht op ander dingen doen: versterken eigen kracht en omgeving gericht op vroeg-signalering: verbinden naar school/kinderopvang

19 Doorbraakambitie Doel: Ouders (en hun kinderen) kunnen, ongeacht waar en bij wie ze hun vraag stellen, rekenen op uniforme dienstverlening zoals vastgelegd in de puddingprincipes. Realisatie: Lopend leerproces op basis van puddingprincipes Nieuwe sturingsprincipes; meer ruimte, minder bureaucratie Nieuwe wijze van meten effecten Meer efficiency, innovatie en hartstocht hulpverleners

20 20 Jeugd zorg GGz SBAO ROC Politie VO PO Werkplein SW bedr Kind/gezin Woningbouw Werkcoach GGZ (jeugd) zorg Welzijnswerk ZAT Veiligheids- huis Leerplicht – RMC Maatschap. werk Kind/gezin regisseur VKB AOC Welzijn AMW RMC leerplicht Woning- bouw RIBW Jongerenwerk Verslavingszorg Wijkverpleegk © Breuer Institute Transformeren van..... naar..?

21 Afrekensystematiek Jeugdzorg  Aantallen  Wachtlijsten GGZ  DBC’s  Geld Standaard verrichtingen BJZ  Meldingen AMK  OTS  Indicaties Welzijn  Fte’s per wijk GGD’s  ?

22 Afrekensystematiek op verrichtingen Effect (Nyver) –Versnippering –Toenemen transitiekosten –Toenemen registratiekosten –Afname productiviteit –Blokkeert innovatie (subsitutie, taakherschikking en integraliteit) Wat wel: –beroep op professionele autonomie –Geef team opdracht –Populatie gebonden financiering met waarborg kwaliteit en schaalgrootte –Vraag verantwoording op ander niveau

23 “Inkopen” bij wijkgericht werken Niet: opknippen, inkopen, monitoren op bit-niveau Wel: Intersectoraal team voor complete range van signaleren, via preventie naar lichte zorg, zware zorg en weer terug Inspanningen richten op motiveren team en het verankeren van een gezamenlijke visie in de organisatie Ontwikkel simpele uniforme bekostigingsbouwstenen over de sectoren heen Specialistische zorg inkopen op ander schaalniveau, verbinden aan wijk Waarborgen kwaliteit professional (onder de motorkap) “Shared saving” terug naar opdrachtgever en preventie Gebruik Leerfabriek zo als proeftuin en tap beleid hieruit af Ruimte en vertrouwen geven ook vanuit de gemeente Gebruik de kracht van de wil tot samenwerking organisaties

24 Onderzoek Nu: Korte termijn onderzoek effect individuele interventies Prestatie-indicatoren: –Doelrealisatie 89% –Cliënttevredenheid rapportcijferJongeren 7,6 Ouders 8,2 –Voortijdige beëindiging zorg (door cliënt of hulpverlener): 16% Toekomst: Onderzoek langere termijneffecten naar bijdrage aan gezond opgroeien, gezondheidsbevordering en kwaliteit van leven Meten op andere effecten: Outcome op trajecten Cliënttevredenheid op trajecten Zelfredzaamheid vergroot, verbondenheid netwerk/familie Langere termijn gezondheidseffecten Substitutie zorg zwaar/licht Synergie onderwijs en sociale domein Overlast/schooluitval/startkwalificatie/uitkering


Download ppt "Leerfabriek Decentralisatie Jeugdzorg CJG’s. Opzet: Leerfabriek 1.0 en puddingprincipes Lessons learned Leerfabriek 2.0 Leerfabriek en CJG Stad Uitstap."

Verwante presentaties


Ads door Google