De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit Vergunningverlening & Handhaving (Fathia Timmermans & Cécile Bouwman)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit Vergunningverlening & Handhaving (Fathia Timmermans & Cécile Bouwman)"— Transcript van de presentatie:

1 Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit Vergunningverlening & Handhaving (Fathia Timmermans & Cécile Bouwman)

2 Indeling presentatie: l Beheersgebied van WSRL l Meldingsprocedure Bbk l Beleidsregels & Stappenplan (verondiepingen & slootdempingen) l Voorbeeldprojecten (foto’s) l Vragen? 227 maart 2014

3 Beheersgebied van WSRL 327 maart 2014

4 Bbk meldingen Type aanvragen  Verondiepen van waterplassen  Slootdempingen  Baggerdepots  Overig (bijv. oeverherstel) Toetsing Toepassing in water :  Toepassing < 5000 m3  Generieke kader  Toepassing > 5000 m3  GBT, Gebiedspecifiek beleid of Gen. kader (verondieping  beleidsregel & Handreiking) 427 maart 2014

5 Meldingsprocedure 1. Initiatiefnemer 2. Registratie melding via Meldpunt bodemkwaliteit 3.Melding naar Mailbox WSRL 3.Melding naar Mailbox WSRL 4. Melding beoordelen (< 5 werkdagen) Melding naar mailbox Gem, RWS,.. Melding naar mailbox Gem, RWS,.. 7. Reden niet akkoord per mail doorsturen Niet akkoord Akkoord Registratienr. 6. Handhaving Ter info 5. Archief Simpele toetsing: Administratieve medewerker (handleiding) Complexe toetsing: Vergunningverlener Simpele toetsing: Administratieve medewerker (handleiding) Complexe toetsing: Vergunningverlener 527 maart 2014

6 Welke beleidsregels bij WSRL? 1.Beleidsregel verondiepen van waterplassen 2.Beleidsregel slootdempingen 627 maart 2014

7 1. Beleidsregel verondiepen plassen  Waarom beleidsregel voor verondiepen?  Uitsluiten v/e aantal watertypen voor verondiepen  Wielen, aangewezen zwemwateren, plassen met specifieke functies/waarden (HEN wateren,..) en plassen binnen straal van 100 m van een Grondwaterbeschermingsgebieden  Aanvullende eisen:  Afbakening criteria huidige ecologie en chemische waterkwaliteit, doorzicht, diepte en volume v/d plas  Fasering vulfase en termijn van realisatie  Afwerking, oplevering en beheer  Nulmeting en monitoring waterkwaliteit 727 maart 2014

8 De initiatiefnemer voert de volgende metingen uit:  1 x per maand:  Ecologische ondersteunende parameters  1 x per kwartaal:  Zware metalen  Na oplevering van een deelfase:  Ecologische ondersteunende parameters  PAK’s  PCB’s  Minerale olie Monitoring waterkwaliteit 827 maart 2014

9 Aanvraag voor verondiepen (stappenplan) Fase 1: Vooroverleg(gen) met:  Initiatiefnemer  Waterschap  Provincie (optioneel)  Gemeente (optioneel) Fase 2:  Concept aanvraag toetsen op Beleidsregel en Handreiking  Advies van provincie op de grondwaterkwaliteitsaspecten Fase 3:  Indien akkoord  definitieve aanvraag indienen  Indien niet akkoord  initiatief weigeren 927 maart 2014

10 2. Beleidsregel slootdempingen Waarom beleidsregel voor slootdempingen?  In eindsituatie is er geen sprake meer van water maar van bodem  Kosten- en tijdbesparend voor initiatiefnemer 1027 maart 2014

11 Inhoud beleidsregel slootdempingen  Hoe om te gaan met slootdempingen:  in den droge  in den natte  Bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel  Stap 1: Bestuurlijk vast laten stellen  Stap 2: Bbk melding via ‘Agentschapnl’ 1127 maart 2014

12 Aanvraag voor slootdempingen (4-stappenplan) Stap 1: Vooroverleg met:  Initiatiefnemer  Waterschap  Gemeente Stap 2:  Conceptaanvraag toetsen aan beleidsregel en Bodemkwaliteitskaart (Bkk) Stap 3:  Bkk bestuurlijk vast laten stellen (incl. publicatie) Stap 4:  Initiatiefnemer dient Bbk melding in (=definitieve aanvraag) 1227 maart 2014

13 Deel 2 Voorbeeldprojecten Cecile Bouwman (Handhaving) 27 maart 201413

14 Plas in Tiel - verondieping 1427 maart 2014

15 Plas in Tiel - praktijk 27 maart 201415

16 Plas in Tiel - praktijk Handhaving:  Constatering vegetatie en puin  Controle vracht  Controle locatie van herkomst (droogstaande spoorsloot)  Geaccepteerd als bagger, voldoet niet aan definitie  Partij in mondeling overleg apart houden  Toch toegepast, schadelijk aquatisch ecosysteem  Overtreding Waterwet  Spoedbestuursdwang (niet toepassen)  Bezwaar, beroep 27 maart 201416

17 Plas in Tiel - praktijk 27 maart 201417

18 Handhaving 1827 maart 2014

19 19 Praktijkvoorbeeld slootdemping

20 Project Ontpoldering Noordwaard  4500 ha  4 miljoen m3 grond verzet ( kreken, dijken, 29 terpen, saneringen, aanleg wegen)  Niet gesloten grondballans ivm planning 27 maart 201420

21 Project Ontpoldering Noordwaard 27 maart 201421  Toepassingen binnen project worden gedaan in kader Bbk & Bkk  Grondstromenplan als melding (toepassingen AW2000 en Wonen conform Bkk)  Toepassingen in oppervlaktewaterlichamen ook onder Bkk  Toepassingen klasse industrie in polder apart melden  Aanvoer materialen apart melden

22 27 maart 2014 22

23 Toepassing ontgraving 27 maart 201423

24 27 maart 201424

25 Verlenging N322 27 maart 201425

26 27 maart 201426

27 Einde Bbk presentatie Vragen? 2727 maart 2014 f.timmermans@wsrl.nl c.bouwman@wsrl.nl

28 Einde Bbk presentatie 2827 maart 2014 f.timmermans@wsrl.nl c.bouwman@wsrl.nl Vergunningverlening  Heeft uw organisatie eigen beleid opgesteld?  Toetst u Bbk meldingen?  Heeft u ervaring met gebiedspecifiek beleid?  xxxx Handhaving  Komt melding overeen met praktijksituatie  Afgekeurde meldingen versus signaaltoezicht  Hulpmiddelen bij het toezicht(XRF, camera toezicht,…)  xxxx Vragen? Stelling “Bbk meldingen moeten pragmatisch worden afgehandeld (dus niet toetsen aan de geldende wetgeving)” – Klopt dit?


Download ppt "Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit Vergunningverlening & Handhaving (Fathia Timmermans & Cécile Bouwman)"

Verwante presentaties


Ads door Google