De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit"— Transcript van de presentatie:

1 Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit
Vergunningverlening & Handhaving (Fathia Timmermans & Cécile Bouwman)

2 Indeling presentatie:
Beheersgebied van WSRL Meldingsprocedure Bbk Beleidsregels & Stappenplan (verondiepingen & slootdempingen) Voorbeeldprojecten (foto’s) Vragen? 27 maart 2014

3 Beheersgebied van WSRL
27 maart 2014

4 Bbk meldingen Type aanvragen Toetsing Toepassing in water:
Verondiepen van waterplassen Slootdempingen Baggerdepots Overig (bijv. oeverherstel) Toetsing Toepassing in water: Toepassing < 5000 m3  Generieke kader Toepassing > 5000 m3  GBT, Gebiedspecifiek beleid of Gen. kader (verondieping  beleidsregel & Handreiking) 27 maart 2014

5 Meldingsprocedure 1. Initiatiefnemer
Registratienr. 2. Registratie melding via Meldpunt bodemkwaliteit Melding naar mailbox Gem, RWS,.. 3.Melding naar Mailbox WSRL Simpele toetsing: Administratieve medewerker (handleiding) Complexe toetsing: Vergunningverlener 4. Melding beoordelen (< 5 werkdagen) Niet akkoord 7. Reden niet akkoord per mail doorsturen Ter info Ter info Akkoord 6. Handhaving 5. Archief 27 maart 2014

6 Welke beleidsregels bij WSRL?
Beleidsregel verondiepen van waterplassen Beleidsregel slootdempingen 27 maart 2014

7 1. Beleidsregel verondiepen plassen
Waarom beleidsregel voor verondiepen? Uitsluiten v/e aantal watertypen voor verondiepen Wielen, aangewezen zwemwateren, plassen met specifieke functies/waarden (HEN wateren,..) en plassen binnen straal van 100 m van een Grondwaterbeschermingsgebieden Aanvullende eisen: Afbakening criteria huidige ecologie en chemische waterkwaliteit, doorzicht, diepte en volume v/d plas Fasering vulfase en termijn van realisatie Afwerking, oplevering en beheer Nulmeting en monitoring waterkwaliteit 27 maart 2014

8 Monitoring waterkwaliteit
De initiatiefnemer voert de volgende metingen uit: 1 x per maand: Ecologische ondersteunende parameters 1 x per kwartaal: Zware metalen Na oplevering van een deelfase: PAK’s PCB’s Minerale olie 27 maart 2014

9 Aanvraag voor verondiepen (stappenplan)
Fase 1: Vooroverleg(gen) met: Initiatiefnemer Waterschap Provincie (optioneel) Gemeente (optioneel) Fase 2: Concept aanvraag toetsen op Beleidsregel en Handreiking Advies van provincie op de grondwaterkwaliteitsaspecten Fase 3: Indien akkoord  definitieve aanvraag indienen Indien niet akkoord initiatief weigeren 27 maart 2014

10 2. Beleidsregel slootdempingen
Waarom beleidsregel voor slootdempingen? In eindsituatie is er geen sprake meer van water maar van bodem Kosten- en tijdbesparend voor initiatiefnemer 27 maart 2014

11 Inhoud beleidsregel slootdempingen
Hoe om te gaan met slootdempingen: in den droge in den natte Bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel Stap 1: Bestuurlijk vast laten stellen Stap 2: Bbk melding via ‘Agentschapnl’ 27 maart 2014

12 Aanvraag voor slootdempingen (4-stappenplan)
Vooroverleg met: Initiatiefnemer Waterschap Gemeente Stap 2: Conceptaanvraag toetsen aan beleidsregel en Bodemkwaliteitskaart (Bkk) Stap 3: Bkk bestuurlijk vast laten stellen (incl. publicatie) Stap 4: Initiatiefnemer dient Bbk melding in (=definitieve aanvraag) 27 maart 2014

13 Deel 2 Voorbeeldprojecten Cecile Bouwman (Handhaving)
27 maart 2014

14 Plas in Tiel - verondieping
27 maart 2014

15 Plas in Tiel - praktijk 27 maart 2014

16 Plas in Tiel - praktijk Handhaving: Constatering vegetatie en puin
Controle vracht Controle locatie van herkomst (droogstaande spoorsloot) Geaccepteerd als bagger, voldoet niet aan definitie Partij in mondeling overleg apart houden Toch toegepast, schadelijk aquatisch ecosysteem Overtreding Waterwet Spoedbestuursdwang (niet toepassen) Bezwaar, beroep 27 maart 2014

17 Plas in Tiel - praktijk 27 maart 2014

18 Handhaving 27 maart 2014

19 Praktijkvoorbeeld slootdemping
27 maart 2014

20 Project Ontpoldering Noordwaard
4500 ha 4 miljoen m3 grond verzet (kreken, dijken, 29 terpen, saneringen, aanleg wegen) Niet gesloten grondballans ivm planning 27 maart 2014

21 Project Ontpoldering Noordwaard
Toepassingen binnen project worden gedaan in kader Bbk & Bkk Grondstromenplan als melding (toepassingen AW2000 en Wonen conform Bkk) Toepassingen in oppervlaktewaterlichamen ook onder Bkk Toepassingen klasse industrie in polder apart melden Aanvoer materialen apart melden 27 maart 2014

22 27 maart 2014

23 Toepassing ontgraving
27 maart 2014

24 27 maart 2014

25 Verlenging N322 27 maart 2014

26 27 maart 2014

27 Einde Bbk presentatie Vragen?
27 maart 2014

28 Einde Bbk presentatie Vragen?
Vergunningverlening Heeft uw organisatie eigen beleid opgesteld? Toetst u Bbk meldingen? Heeft u ervaring met gebiedspecifiek beleid? xxxx Handhaving Komt melding overeen met praktijksituatie Afgekeurde meldingen versus signaaltoezicht Hulpmiddelen bij het toezicht(XRF, camera toezicht,…) xxxx Stelling “Bbk meldingen moeten pragmatisch worden afgehandeld (dus niet toetsen aan de geldende wetgeving)” – Klopt dit? 27 maart 2014


Download ppt "Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit"

Verwante presentaties


Ads door Google