De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit Vergunningverlening & Handhaving (Fathia Timmermans & Cécile Bouwman)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit Vergunningverlening & Handhaving (Fathia Timmermans & Cécile Bouwman)"— Transcript van de presentatie:

1 Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit Vergunningverlening & Handhaving (Fathia Timmermans & Cécile Bouwman)

2 Indeling presentatie: l Beheersgebied van WSRL l Meldingsprocedure Bbk l Beleidsregels & Stappenplan (verondiepingen & slootdempingen) l Voorbeeldprojecten (foto’s) l Vragen? 227 maart 2014

3 Beheersgebied van WSRL 327 maart 2014

4 Bbk meldingen Type aanvragen  Verondiepen van waterplassen  Slootdempingen  Baggerdepots  Overig (bijv. oeverherstel) Toetsing Toepassing in water :  Toepassing < 5000 m3  Generieke kader  Toepassing > 5000 m3  GBT, Gebiedspecifiek beleid of Gen. kader (verondieping  beleidsregel & Handreiking) 427 maart 2014

5 Meldingsprocedure 1. Initiatiefnemer 2. Registratie melding via Meldpunt bodemkwaliteit 3.Melding naar Mailbox WSRL 3.Melding naar Mailbox WSRL 4. Melding beoordelen (< 5 werkdagen) Melding naar mailbox Gem, RWS,.. Melding naar mailbox Gem, RWS,.. 7. Reden niet akkoord per mail doorsturen Niet akkoord Akkoord Registratienr. 6. Handhaving Ter info 5. Archief Simpele toetsing: Administratieve medewerker (handleiding) Complexe toetsing: Vergunningverlener Simpele toetsing: Administratieve medewerker (handleiding) Complexe toetsing: Vergunningverlener 527 maart 2014

6 Welke beleidsregels bij WSRL? 1.Beleidsregel verondiepen van waterplassen 2.Beleidsregel slootdempingen 627 maart 2014

7 1. Beleidsregel verondiepen plassen  Waarom beleidsregel voor verondiepen?  Uitsluiten v/e aantal watertypen voor verondiepen  Wielen, aangewezen zwemwateren, plassen met specifieke functies/waarden (HEN wateren,..) en plassen binnen straal van 100 m van een Grondwaterbeschermingsgebieden  Aanvullende eisen:  Afbakening criteria huidige ecologie en chemische waterkwaliteit, doorzicht, diepte en volume v/d plas  Fasering vulfase en termijn van realisatie  Afwerking, oplevering en beheer  Nulmeting en monitoring waterkwaliteit 727 maart 2014

8 De initiatiefnemer voert de volgende metingen uit:  1 x per maand:  Ecologische ondersteunende parameters  1 x per kwartaal:  Zware metalen  Na oplevering van een deelfase:  Ecologische ondersteunende parameters  PAK’s  PCB’s  Minerale olie Monitoring waterkwaliteit 827 maart 2014

9 Aanvraag voor verondiepen (stappenplan) Fase 1: Vooroverleg(gen) met:  Initiatiefnemer  Waterschap  Provincie (optioneel)  Gemeente (optioneel) Fase 2:  Concept aanvraag toetsen op Beleidsregel en Handreiking  Advies van provincie op de grondwaterkwaliteitsaspecten Fase 3:  Indien akkoord  definitieve aanvraag indienen  Indien niet akkoord  initiatief weigeren 927 maart 2014

10 2. Beleidsregel slootdempingen Waarom beleidsregel voor slootdempingen?  In eindsituatie is er geen sprake meer van water maar van bodem  Kosten- en tijdbesparend voor initiatiefnemer 1027 maart 2014

11 Inhoud beleidsregel slootdempingen  Hoe om te gaan met slootdempingen:  in den droge  in den natte  Bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel  Stap 1: Bestuurlijk vast laten stellen  Stap 2: Bbk melding via ‘Agentschapnl’ 1127 maart 2014

12 Aanvraag voor slootdempingen (4-stappenplan) Stap 1: Vooroverleg met:  Initiatiefnemer  Waterschap  Gemeente Stap 2:  Conceptaanvraag toetsen aan beleidsregel en Bodemkwaliteitskaart (Bkk) Stap 3:  Bkk bestuurlijk vast laten stellen (incl. publicatie) Stap 4:  Initiatiefnemer dient Bbk melding in (=definitieve aanvraag) 1227 maart 2014

13 Deel 2 Voorbeeldprojecten Cecile Bouwman (Handhaving) 27 maart

14 Plas in Tiel - verondieping 1427 maart 2014

15 Plas in Tiel - praktijk 27 maart

16 Plas in Tiel - praktijk Handhaving:  Constatering vegetatie en puin  Controle vracht  Controle locatie van herkomst (droogstaande spoorsloot)  Geaccepteerd als bagger, voldoet niet aan definitie  Partij in mondeling overleg apart houden  Toch toegepast, schadelijk aquatisch ecosysteem  Overtreding Waterwet  Spoedbestuursdwang (niet toepassen)  Bezwaar, beroep 27 maart

17 Plas in Tiel - praktijk 27 maart

18 Handhaving 1827 maart 2014

19 19 Praktijkvoorbeeld slootdemping

20 Project Ontpoldering Noordwaard  4500 ha  4 miljoen m3 grond verzet ( kreken, dijken, 29 terpen, saneringen, aanleg wegen)  Niet gesloten grondballans ivm planning 27 maart

21 Project Ontpoldering Noordwaard 27 maart  Toepassingen binnen project worden gedaan in kader Bbk & Bkk  Grondstromenplan als melding (toepassingen AW2000 en Wonen conform Bkk)  Toepassingen in oppervlaktewaterlichamen ook onder Bkk  Toepassingen klasse industrie in polder apart melden  Aanvoer materialen apart melden

22 27 maart

23 Toepassing ontgraving 27 maart

24 27 maart

25 Verlenging N maart

26 27 maart

27 Einde Bbk presentatie Vragen? 2727 maart 2014

28 Einde Bbk presentatie 2827 maart Vergunningverlening  Heeft uw organisatie eigen beleid opgesteld?  Toetst u Bbk meldingen?  Heeft u ervaring met gebiedspecifiek beleid?  xxxx Handhaving  Komt melding overeen met praktijksituatie  Afgekeurde meldingen versus signaaltoezicht  Hulpmiddelen bij het toezicht(XRF, camera toezicht,…)  xxxx Vragen? Stelling “Bbk meldingen moeten pragmatisch worden afgehandeld (dus niet toetsen aan de geldende wetgeving)” – Klopt dit?


Download ppt "Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit Vergunningverlening & Handhaving (Fathia Timmermans & Cécile Bouwman)"

Verwante presentaties


Ads door Google