De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

informatiebijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "informatiebijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 informatiebijeenkomst
14 mei 2014

2 Agenda 19.30 Welkom, wie zijn wij?
19.35 Wat betekent Passend Onderwijs? 19.50 Passend Onderwijs binnen ons samenwerkingsverband 20.30 Koffie/noteren van vragen 20.50 Discussiepanel Afsluiting Nico Kaptein zal zich voorstellen

3 kenmerken

4 geografisch 5 gemeenten: Woerden Montfoort Oudewater Stichtse Vecht
Ronde Venen

5 kengetallen Passenderwijs Landelijk gem.
Deelnemende schoolbesturen Deelnemende reguliere basisscholen Speciaal basisonderwijs (SBO) Speciaal onderwijs (SO) Aantal leerlingen Verwijspercentage SBO 1,15% (2013) - Deelnamepercentage SBO 1,54% (2013) 2,50% Verwijspercentage SO cat. 1 (cl. 4, zmlk, lz) 0,79% (2013) 1,34% Verwijspercentage SO cat. 2 (lg) 0,08% (2013) 0,09% Verwijspercentage SO cat. 3 (mg) 0,11% (2013) 0,21% Rugzakken categorie (2013) 165 Rugzakken categorie (2013) Rugzakken categorie (2013)

6 Wat betekent passend onderwijs?

7 Hoe is het nu? regulier onderwijs (bao) speciaal basisonderwijs (sbo)
speciaal onderwijs (so) cluster 1: blind en slechtziend cluster 2: doof en ernstig spraak/taal moeilijkheden cluster 3: fysieke of geestelijke beperking cluster 4: gedragsmatig of psychiatrisch SBO wordt volgens norm (> 2%) deels bekostigd door SWV, plaatsing op basis van beschikking PCL SO plaatsing of rugzak op basis van open einde financiering ministerie (toekenning door CvI)

8 Landelijke cijfers

9 Hoe gaat het worden? https://www.youtube.com/watch?v=wE818OWtLPU
De missie, oftewel, waartoe zijn wij op aarde? Bij het samenwerkingsverband wordt dit bepaald door de wet, waarin de opdracht staat verwoord. Wij hebben dit vertaald naar een passende slogan. Passenderwijs ziet het als haar verantwoordelijkheid om vanuit haar kernwaarden de basisscholen in de regio te ondersteunen en faciliteren bij het bieden van passende, kwalitatief goede pedagogische en didactische (onderwijs)ondersteuning. Leidend is de onderwijsbehoefte van het kind en de ondersteuning dient zo thuisnabij mogelijk plaats te vinden.

10 Passenderwijs, waar staan we voor?
Voor elk kind een passend aanbod! Kwalitatief goed onderwijs Dekkend aanbod Zo thuis nabij mogelijk Integrale aanpak Om de missie te kunnen realiseren is het noodzakelijk een dekkend aanbod van voorzieningen te ontwikkelen. Dit zo thuisnabij mogelijk en op basis van integraal georganiseerde ondersteuning (1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 aanpak). Kwalitatief goed onderwijs is hiervoor een basale voorwaarde.

11 Concreet regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) werken samen binnen Passenderwijs schoolbesturen zorgplicht, Passenderwijs ondersteunt budgetfinanciering i.p.v. open einde basis- en extra ondersteuning vormen het dekkend aanbod middelen en expertise voor ‘lopende’ rugzakken blijven in gehandhaafd basisscholen ontvangen trapsgewijs meer middelen t.b.v. de basisondersteuning toewerken naar verbrede toelating binnen de regio afspraken over voorkomen van thuiszitters

12

13 De ondersteuningsroute

14 Ondersteuningsroute Niveau 1 Hulpvraag van de leerkracht en ouders
Voorschoolse aanmeldingen Niveau 2 Bespreking binnen intern zorgteam (leerkracht, ouders, IB, evt. directie) Extra ondersteuning Basisondersteuning Niveau 3 Training, leeskliniek en Consultatieve ondersteuning Aanmelding Loket Wat is de ondersteuningsbehoefte? Welk ondersteuningsniveau is passend? Trajectbegeleider In geval van SO / SBO: tweede deskundigenadvies In geval van zeer complexe problematiek: ZAT Niveau 4 Toekenning arrangement door CTC Uitvoering arrangement

15 Uitgangspunten De ondersteuningsroute start in de basisschool. School blijft verantwoordelijk voor het onderwijs. Passenderwijs ondersteunt scholen én ouders. Ondersteuning wordt zo thuis nabij mogelijk georganiseerd. De ondersteuningsroute is efficiënt, slagvaardig en waarborgt een continue, transparante lijn. We werken met het Groeidocument

16 Niveau 1 en 2 Een zorg kan over alles gaan
Bespreek de zorg over uw kind met de leerkracht van de groep Indien de leerkracht en u de zorg niet samen kunnen wegnemen  Intern Begeleider op school Is ondersteuning van Passenderwijs gewenst? Doe een aanvraag bij het Loket! Let op: het gaat bij Passenderwijs om onderwijs vragen. Wanneer u op thuis opvoedingsvragen heeft, maar er op school geen zorgen zijn, dan zijn er andere instanties (vb. Centrum voor Jeugd en Gezin, algemeen maatschappelijk werk, de huisarts etc.).

17 Aanmelding Loket In het Loket wordt de aanmelding besproken
Wat is er nodig op de school? Wat willen school en ouders? Is er sprake van basisondersteuning of extra ondersteuning? Hoe meldt u aan bij het Loket? School mailt naar het secretariaat van het Loket. Er wordt een digitaal Groeidocument aangemaakt. School (IB) ontvangt een schrijflink, ouders ontvangen een leeslink.

18 Het Groeidocument Het Groeidocument is het digitale dossier van de leerling, aangemeld bij Passenderwijs. Het Groeidocument wordt landelijk ingevoerd. Passenderwijs heeft een eigen, uniek aangepaste versie. Het Groeidocument is veilig! Het Groeidocument vervangt alle andere aanmeldingsformulieren en dossiers.

19 Begeleider Passend Onderwijs
Het Groeidocument is altijd te lezen door school én ouders. Verschillende personen kunnen hierin werken. Groeidocument Leerling Sanne Jansen IB’er Ouders Begeleider Passend Onderwijs Groeidocument

20 Niveau 3 Aanvullend op de basisondersteuning op scholen
Ondersteuning aan scholen, ouders en kinderen door het Regioteam met Begeleiders Passend Onderwijs Consultatieve begeleiding Gericht op de leerkracht Kortdurend De Leeskliniek Trainingen voor individuele leerlingen

21 Niveau 4 Extra ondersteuning in de vorm van arrangementen:
intensieve ondersteuning aan de leerkracht / groep intensieve ondersteuning voor het kind eigen Ondersteuningsbudget het jonge kind (kleuters op het SBO én gezinsondersteuning) kort tijdelijke opvang / observatie op het SBO/SO plaatsing op het SBO plaatsing op het SO (cluster 3) plaatsing op het SO (cluster 4) SBO = Speciaal Basis Onderwijs SO = Speciaal Onderwijs

22 Een arrangement wordt toegekend door de Centrale Toekenningscommissie
Om een arrangement toegekend te krijgen is er vanuit het Loket: Trajectbegeleiding door een Begeleider Passend Onderwijs Deskundigenadvies door een orthopedagoog 2de deskundigenadvies bij arrangement op het SBO / SO Trajectbegeleiding: Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in beeld Welk arrangement is passend? (evt. welke school? Is er plaats?) Evt. vervoer bij de gemeente

23 Uitvoering arrangement
Arrangementen zijn altijd tijdelijk Het doel hiervan is steeds kritisch kijken: Wat hebben deze leerling en deze school nodig? Is regulier onderwijs mogelijk? Er bestaan uitzonderingen Verslaglegging is in het Groeidocument. Evenals de aanvraag van een nieuw arrangement. Procedure is opnieuw via het Loket vanwege het deskundigenadvies.

24


Download ppt "informatiebijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google