De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar een goede vraaganalyse in het Voortgezet onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar een goede vraaganalyse in het Voortgezet onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar een goede vraaganalyse in het Voortgezet onderwijs

2  Doel: suggesties, tips en dilemma’s om tot een goede vraagstelling te komen van scholen aan de zorg rond de school In dialoog met u:  Doelstelling gemeente  Thema’s in het OOGO  Ervaringen proeftuinen  De schoolkaart als instrument

3  Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht ◦ ruimte voor kinderen, ouders en sociale netwerken ◦ uitgangspunt voor professioneel handelen en sturing  Kleine problemen blijven klein ◦ normaliseren van alledaagse opvoedvragen ◦ sterke pedagogische infrastructuur (buurt, OKC, kinderopvang, school) ◦ ouder- en kindadviseur: generalist, vertrouwenspersoon en kostenbewust  Snel effectieve hulp dichtbij ◦ specialist schuift aan of krijgt effectief doorverwezen ◦ passende onderwijs- zorgarrangementen ◦ een gezin, een plan een hulpverlener  … en goedkoper! ◦ minder schakels en coördinatie ◦ niet langer op voorhand inkopen van zorgaanbod ◦ Voorkomen dat problemen erger worden

4  Van wie is de ouder-kindadviseur? - regie en rol van de school - profielen en werkprocessen - kaders en professionele ruimte  Uren, matching, invoering, aansluiten op (bovenwijks) organisatieniveau VO  Aanspreekmodel  Communicatie  Een Joint Venture (gemeente en instellingen) als uitvoerder van Ouder- en Kindteams

5  preventief, EK, snel en dichtbij, efficiënter  DIN: Maatschappelijke opgaven-> Maatschappelijke doelen - > prestaties: - afname # VSV-ers - % ouders door Ouder- en kindteams bereikt met effectieve steun - op 150 scholen sportstimulering - % jeugdigen bereikt met preventieprogramma’s - % jeugdigen bereikt met jgz - % riskant gebruikende jongeren met effectieve interventie verdubbelt

6  Cijfers gemeente: - gebruik jeugdzorg - VSV, verzuim - onderzoeken GGD  Onderzoek: overlap jeugdzorg, (V)SO, JGGZ  Onderzoeken gemeente i.s.m. onderwijs - zorg in en om (V)SO - onderzoek NJI: zorggebruik in Praktijkonderwijs, sbo en cluster 3.

7  Opzet Proeftuin : 17 scholen  Hoe zijn we als ouder- en kindteam gestart  Matchen en vraagverheldering  Wie zijn er bij de ondersteuning betrokken  Wat valt op: ◦ Interne gerichtheid ◦ Solitaire zorgco’s ◦ Multidisciplinair ◦ Vraaganalyse  Vraag van de doelgroep of een vraag van de school / relatie met het pedagogisch klimaat / inrichting van de ondersteuningsstructuur 7

8  Gegevens in het LVS / Zorgadviesteam / Vragenlijsten  Gebruikcijfers Jeugdzorg / SMW  Zelf Redzaamheid Matrix uitgevoerd voor VSO  Inventarisatie NJI > Pro, SBAO  Schoolprofiel gebaseerd op de EMOVO > GGD

9

10 Tabel 1: problematiek van de leerlingen (“Kohnstamm”) Klas 2A (N=14) Klas 4A (N=14) Totaal (N=28) n % n % n % 1 Externaliserend probleemgedrag 7 50% 7 50% 14 50% 2 Internaliserend probleemgedrag 3 21% 3 21% 6 21% 3 Problematische werkhouding 5 36% 8 57% 13 46% 4 Communicatieproblemen 2 14% 3 21% 5 18% 5 Verstandelijke beperking en of vertraagde ontwikkeling 5 36% 14 100% 19 68% 6 Leerachterstand 12 86% 13 93% 25 89% 7 Lichamelijke beperking 1 7% 2 14% 3 11% 8 Dyslexie 2 14% 2 14% 4 14% 9 Autisme of een verwante stoornis - - - - - - 10 Hoogbegaafdheid - - - - - - 11 Dyscalculie (spec. stoornis bij rekenen) - - - - - - 12 Andere leerstoornis (bv. NL, PMD, DCD, dyspraxie) 1 7% - - 1 4% 13 (Andere) psychiatrische stoornis 1 7% - - 1 4%

11 Tabel 4. Zelfredzaamheid van de ouders Klas 2A (N=14) Klas 4A (N=14) Totaal (N=28) n % n % n % 1 Financiën 1 7% 1 7% 2 7% 2 Dagbesteding - - - - - - 3 Huisvesting - - 1 7% 1 4% 4 Huiselijke relaties 4 29% 8 57% 12 43% 5 Geestelijke gezondheid 1 7% 7 50% 8 29% 6 Lichamelijke gezondheid - - 1 7% 1 4% 7 Verslaving - - - - - - 8 Activiteiten dagelijks leven - - 1 7% 1 4% 9 Sociaal netwerk 2 14% 5 36% 7 25% 10 Maatschappelijke participatie - - 1 7% 1 4% 11 Justitie 2 14% 1 7% 3 11% 12 Lichamelijke verzorging - - 2 14% 2 7% 13 Sociaal-emotionele onderst. 6 43% 7 50% 13 46%

12  Kenmerken van de leerlingen  Schoolbeleving, pesten op school, schoolbeleving  Ervaren gezondheid, sociaal-emotionele gezondheid en zelfdoding  Voeding en bewegen  Roken, drinken, blowen  Veilig vrijen, ongewenste seksuele ervaring en houding ten opzichte van homoseksualiteit

13 Schoolkaart Schoolkaart Schoolontwikkeling Aantal llSchool Schooluitval / VSVSchool LP VerzuimSchool LP Verzuim door ziekteSchool LP ThuiszittersSchool LP AfstroomSchool GeslaagdSchool Onderwijsachterstand / LWOO Zorggebruik Aantal zorg leerlingenSchool Aantal LL in ZAT besproken School Aantal LL met ondersteuningsarrang ement School Verwijzingen STOPOSL Verwijzingen Rebound / Transferium OSL Verwijzingen VSO /S2C OSL Aantal LL met OKAOKT Aantal LL verwezen SD / BJAA / GGZ OKT Inzet trainingen LLOKT Inzet trainingen / voorl. ouders OKT Gezondheid/ soc emo ontw. Alcohol /DrugsGGD VoedingGGD GewichtGGD LVBSchool Veiligheid IncidentenSchool Tevredenheid leerlingen School SchoolbelevingGGD PestenGGD Registratie politiePolitie

14  Kijken naar de populatie  Wat is er al? Info van School, leerplicht, SMW, GGZ, Wijkagent, GGD (emovo), Ambulante Begeleiding, BSV, Ouders  Wat doen we ermee? Doelen, Inzet, Monitor  Wat is de positie van de school?  Wat moeten we ervoor doen? 14

15  Versterken mentoren  Schoolveiligheid / pbs  Vroegsignalering  Ouderbetrokkenheid  Rugzak – ggz  Obesitas  Preventieve gesprekken bij verzuim  Verbinding met regiobeleid + pedagogisch beleid 12+ > PBS / Vreedzame school + aansluiten op wijkaanpak + gesprekken met leerlingen > wat vinden zij belangrijk + huiswerk / coach en

16  Opvatting over de verantwoordelijkheid van het onderwijs in samenwerking met de gemeente op het zorgdomein  Wat vind u van het idee van de schoolkaart, en de positie van de school/swv daarin?  Wat is uw ervaring met het bepalen van omvang en aard van de externe expertise ; wat vraagt dat van de eigen expertise  welke instrumenten werkwijzen hebben we voor een goede analyse  wie is aan zet (gemeente, swv, schoolbestuur, zorgaanbieder)  heeft de werkwijze met schoolkaart een meerwaarde voor de schoolresultaten  hoe meten van resultaat

17 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Op weg naar een goede vraaganalyse in het Voortgezet onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google