De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 147:4, 7 Voor God is alle kracht van paarden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 147:4, 7 Voor God is alle kracht van paarden"— Transcript van de presentatie:

1 Psalm 147:4, 7 Voor God is alle kracht van paarden
en macht van mensen zonder waarde. Het snoeven van wie wapens dragen is niet naar 's HEEREN welbehagen. Zijn welbehagen zal slechts wezen met allen die Hem needrig vrezen, die met hun harten voor Hem open op zijn genade en liefde hopen.

2 Psalm 147:4, 7 De HEER heeft Jakob uitverkoren
om naar zijn heilig woord te horen. Aan Israël heeft Hij ten leven zijn rechten en zijn wet gegeven. Zo deed Hij aan geen andre volken. Laat ons des HEEREN lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

3 Startopdracht God kiest mensen. Maar Hij kiest vaak zo vreemd.
Bedenk voorbeelden in de Bijbel.

4 God kiest mensen om ...

5 God kiest mensen om ... zijn volk te zijn

6 ... om zijn volk te zijn Dit zegt de HEER, de God van Israël: Jullie voorouders woonden lang geleden ten oosten van de Eufraat. Het waren Terach en zijn zonen Abraham en Nachor. Ze dienden andere goden. (Jozua 24:2) U bent de HEER, de God die Abram heeft uitgekozen, die hem uit Ur, de stad van de Chaldeeën, heeft geleid, die zijn naam veranderd heeft in Abraham. (Nehemia 9:7)

7 ... om zijn volk te zijn De HEER dacht: Waarom zou ik voor Abraham geheimhouden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen ... (Genesis 18:17-19)

8 ... om zijn volk te zijn Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos – u was het kleinste van allemaal! Maar omdat hij u liefhad en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd (Deuteronomium 7:6-8) De HEER, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft, heeft toch alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten, uitgekozen! (Deut. 10:14)

9 ... om zijn volk te zijn Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! (Lukas 3:8)

10 God kiest mensen om ... zijn volk te leiden

11 ... om zijn volk te leiden Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind.” ... ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. ...De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen.’ (Exodus 33:12,15,17)

12 ... om zijn volk te leiden Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd: u heeft hij uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. (Deuteronomium 14,2)

13 ... om zijn volk te leiden Want uit uw midden heeft de HEER, uw God, de Levieten gekozen om hem voor altijd als priester te dienen (Deuteronomium 18:5) ... de Levitische priesters, die door de HEER, uw God, zijn uitgekozen om hem te dienen en in zijn naam de zegen uit te spreken (Deuteronomium 21:5)

14 ... om zijn volk te leiden De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.’ ... En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ (1 Samuel 16:1,12)

15 ... om zijn volk te leiden Maar jou, Israël, mijn dienaar, Jakob, die ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, mijn vriend, jou die ik heb weggehaald van de einden der aarde, die ik van haar verste uithoeken terugriep – jou zeg ik: Jij bent mijn dienaar, jou heb ik gekozen, ik heb je niet afgewezen. Jesaja 41:8,9. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Jesaja 42:1

16 ... om zijn volk te leiden Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. ... Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ (Lukas 9:32,35)

17 Hem te eren God kiest mensen om...

18 ... om Hem te eren Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. ... opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’ (1 Korintiërs 1,26-29,31)

19 ... om Hem te eren Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? (Jakobus 2:5).

20 ... om Hem te eren De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’ (Lukas 23:34-35)

21 ... om Hem te eren Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. ... Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. (1 Petrus 2: 4-5,9 )

22 God kiest mensen uit om... te geloven

23 ... om te geloven Al voor de grondvesting van de wereld is hij (Christus) door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. (1 Petrus 1:20) In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. (Efeziërs. 1:4-6)

24 ... om te geloven Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. (Romeinen 8:29-30)

25 ... om te geloven God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen: onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. (1 Tess. 1:4) Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. (Kolossenzen 3:12)

26 God kiest mensen om ... vrucht te dragen

27 ... om vrucht te dragen Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Johannes 15:16

28 ... om vrucht te dragen Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. Johannes (10:16)

29 ... om vrucht te dragen Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.’ Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. (Handelingen 9:13-15) Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen. (Romeinen 1:1)

30 ... om vrucht te dragen ’s Nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: ‘Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet! Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want veel mensen in deze stad behoren mij toe.’ Paulus bleef anderhalf jaar in Korinte en onderrichtte de inwoners over Gods boodschap. (Handelingen 18:9-11) Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren aanvaardden het geloof. (Handelingen 13:48)

31 God kiest mensen ... om zijn volk te zijn om zijn volk te leiden
om Hem te eren om te geloven om vrucht te dragen

32 Lied 481:1,2,3,4 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd ons aan Uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons Uw woord bewaren, Uw waarheid openbaren.

33 Lied 481:1,2,3,4 Maak ons volbrengers van dat Woord,
Getuigen van Uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, Wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

34 Lied 481:1,2,3,4 Leer ons het Goddelijk beleid der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd Uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen Uw verbond. Spreek Zelf door onze daden van vrede en genade.

35 Lied 481:1,2,3,4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen. Wij hebben in Zijn stervensnood Uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht, waar liefde wordt gegeven, wij uit Uw liefde leven.


Download ppt "Psalm 147:4, 7 Voor God is alle kracht van paarden"

Verwante presentaties


Ads door Google