De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep activering 27 juni 2014. Agenda -Beste praktijk : KB 500€ door OCMW Jette (uitstel van vergadering van 21 maart) -Uitvoering van de omzendbrief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep activering 27 juni 2014. Agenda -Beste praktijk : KB 500€ door OCMW Jette (uitstel van vergadering van 21 maart) -Uitvoering van de omzendbrief."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep activering 27 juni 2014

2 Agenda -Beste praktijk : KB 500€ door OCMW Jette (uitstel van vergadering van 21 maart) -Uitvoering van de omzendbrief van 7 februari 2014 omtrent de verplichte inschrijving van werkzoekenden bij de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling -RSZ PPO en art.60§7: wijzigingen op 1 januari 2014 -Opvolging organisatie colloquium sociale activering op 3 oktober 2014 -Voorstelling focus activering april 2014 -Stand van zaken regionalisering -Toekomstige oriëntering van de werkzaamheden van de werkgroep activering -Varia

3 7 februari 2014 Treedt in werking vanaf 15 februari 2014 Alle gerechtigden (leefloon en equivalente maatschappelijke hulp) moeten zich inschrijven als werkzoekende bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst, met uitzondering van de gerechtigden die niet arbeidsgeschikt zijn wegens gezondheids- of billijkheidsredenen Opmerkingen m.b.t het uitvoering ? Omzendbrief verplichting voor de OCMW's om hun gerechtigden in te schrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst

4 RSZ-PPO en artikel 60§7: de wijzigingen op 1 januari 2014. Preregionalisering op 1 januari 2014. Doelstelling: invoering van een eenduidig en uniform systeem van de vermindering van de werkgeversbijdragen van de sociale zekerheid Beter beheer en transparanter voor de Gewesten doelgroepverminderingen Vrijstelling van de werkgeversbijdragen in verband met de werknemers artikel 60 zullen op 1 januari 2014 worden omgezet in doelgroepverminderingen

5 RSZ-PPO en artikel 60§7 de wijzigingen op 1 januari 2014 Gevolgen: De OCMW's worden onderworpen aan de volledige sociale zekerheidsbijdragen en vervolgens wordt een doelgroepvermindering toegekend op de volledige werkgeversbijdragen Tot april 2013 berekende RSZPPO de vermindering automatisch voor de werkgever. Vanaf januari 2014 moet de werkgever zelf de doelgroepvermindering vragen via een verminderingscode. Tewerkstelling artikel 60 = verminderingscode 4500 = G7 (volledige vrijstelling van de werkgeversbijdrage) Budgettaire impact = 0,06 % per werknemer artikel 60 (Werkgeversbijdragen Asbestfonds en Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten - FCUD)

6 Opvolging organisatie colloquium sociale activering op 3 oktober 2014 1.Context 2.Defintie 3.Theoretisch kader 4.Wettelijk kader 5.Financiering 6.Werkpunten colloquium 7.Praktische organisatie

7 Context Verschuiving focus activeringsbeleid POD –van professionele naar sociale activering en sociale innovatie Colloquium sociale activering en sociale innovatie 3/10/14 –Denkdag –Theorie en praktijk –Doelpubliek: OCMW-voorzitters, gemeentelijke administraties, leden raad voor maatschappelijk welzijn Doel –Wettelijk kader creëren –Concrete actievoorstellen uitwerken –Nieuwe regeringen sensibiliseren/inspireren

8 Definities Definities Sociale activering "sociale activering is het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor socioprofessionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een (latere) betaalde tewerkstelling.“ (def. HIVA-St-Louis) => voor zij die, o.w.v. gezondheids- en/of billijkheidsredenen, ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt => integratie arbeidsmarkt is niet enige finaliteit, voor sommigen is dit eindpunt => voordelen: –Sociaal isolement doorbreken –Zelfvertrouwen –Zich nuttig voelen –Actieve participatie => via verschillende activiteiten vb. sport, vrijwilligerswerk, kookworkshops, naaiateliers..

9 Theoretisch kader Pascal Tuteleers, “Sociale activering. Exploratieve studie naar de achtergronden van het concept”, 2007 Vergelijkende onderzoeksopdracht inzake toelage aan de OCMW’s om de sociale, culturele en sportieve participatie en ontplooiing van hun cliënten te bevorderen. Evaluatiestudie door Kunst en Democratie i.o.v. POD MI, 2008 “Sociale activering, tussen actief burgerschap en betaalde arbeid. Een verkennend onderzoek nar de praktijk van de sociale activering in de Belgische OCMW’s”, Hiva KU Leuven en Université Saint-Louis, 2012

10 Wettelijk kader Organieke wet betreffende de OCMW’s (8/7/’76) –Art. 1: elk persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening = opdracht OCMW –Art. 57: missie OCMW, niet alleen palliatieve of curatieve, ook preventieve hulp (materieel/maatschappelijk/medisch/medisch-sociaal of psychologisch. Specifieke missie OCMW = aanmoedigen sociale participatie OCMW gebruikers

11 Wettelijk kader RMI-wet (26/5/2002 ) –Art. 2: “elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie. Dit recht kan onder de voorwaarden bepaald in deze wet bestaan uit een tewerkstelling en/of leefloon, die al dan niet gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. De OCMW’s hebben tot opdracht dit recht te verzekeren.” GPMI –Art. 11: Afhankelijk van de behoeften van de persoon, GPMI gericht op inschakeling in het beroepsleven ofwel op integratie in de maatschappij (verplicht voor <25 jr en studenten) –Mogelijkheid tot sanctie (cfr. Art. 30§2) KB van 11/7/2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie GPMI dat binnen een bep. periode leidt tot een arbeidsovereenkomst GPMI gericht op vorming GPMI inzake studie met voltijds leerplan

12 Financiering Fonds voor participatie en sociale activering EaSI: EU programma for employment and social innovation –budget van 815 miljoen Euro voor de periode 2014-2020. –Thema’s: employment, in particular to fight youth unemployment; social protection, social inclusion and the reduction and prevention of poverty; working conditions. Objectives : Develop and disseminate high-quality comparative analytical knowledge. Facilitate effective and inclusive information-sharing, mutual learning and dialogue. Provide financial support to test social and labour market policy innovations. Provide organisations with financial support to increase their capacity to develop, promote and support the implementation of EU instruments and policies.

13 Werkpunten colloquium Doelgroep? Recht op sociale activering of verplichting? Vrijwilligerswerk? Netwerk voor de uitwisseling van goede praktijken? Concrete thema’s?

14 Praktische organisatie Theorie –Pascal Tuteleers –Hiva –Sarah Carpentier –Grondwetspecialist? –Ronde tafel politici? Praktijk –Missing Link –Integra Plus –OCMW Gent :geschorste werklozen

15

16 Voorstelling focus activering april 2014

17 Stand van zakenregionalisering Stand van zaken regionalisering 1ste vergadering van het Comité van toezicht op 16 juni. Identificatie van de contactpersonen (14/07) Werkgroep voor beheersprotocol van de toepassing Novaprima (uniek loket) moet uiterlijk tegen 30 september 2014 worden gesloten Specifieke echo "regionalisering" + FAQ verspreid op 27 juni

18 Stand van zakenregionalisering: de FAQ Stand van zaken regionalisering: de FAQ Wat noemt men de overgangsperiode, in het kader van de regionalisering van de activeringsmaatregelen en van de sociale economie? De overgangsperiode start op 1 juli 2014 en eindigt ofwel op 31 december 2014, ofwel op de dag waarop de gefedereerde entiteit zich in een operationele staat bevindt om de betrokken bevoegdheid uit te oefenen, zonder dat de datum van 31 december 2015 overschreden wordt.

19 Stand van zakenregionalisering: de FAQ Stand van zaken regionalisering: de FAQ Welke materies worden op 1 juli 2014 overgeheveld van de POD Maatschappelijke Integratie naar de Gewesten? Naar aanleiding van de zesde Staatshervorming, zullen, vanaf 1 juli 2014, de professionele activering van de OCMW-gerechtigden en bepaalde maatregelen inzake sociale economie worden geregionaliseerd. Zo zullen de volgende tewerkstellingsmaatregelen van de OCMW-gerechtigden vanaf 1 juli 2014 onder de bevoegdheid van de Gewesten vallen: artikel 60, §7, van de organieke wet van 8 juli 1987 betreffende de OCMW's, de omkaderings- en opleidingspremie, zogenaamde artikel 61, Activa, DP, SINE, invoeginterim, partnerschapsovereenkomst, de zogenaamde maatregel 500 € en de startbaanovereenkomsten in het kader van de algemene projecten. Voor de sociale economie zijn de vanaf 1 juli geregionaliseerde materies het samenwerkingsakkoord, de erkenningen van de federale inschakelingsbedrijven en de pilootprojecten.

20 Stand van zakenregionalisering: de FAQ Stand van zaken regionalisering: de FAQ Welke reglementering zal vanaf 1 juli van toepassing zijn voor de tewerkstellingen van de OCMW-gerechtigden? De bestaande federale reglementering blijft van toepassing tot een gewest of gemeenschap beslist tot wijzigingen of nieuwe regels ter zake. Zo zijn momenteel alle koninklijke besluiten en omzendbrieven van toepassing. In dit stadium is er dus geen enkele wijziging in de subsidiëringsvoorwaarden, in de subsidiëringsbedragen, enz. Vanaf 1 juli kan de federale overheid echter geen enkele wijziging meer doorvoeren in de bestaande reglementering, omdat zij niet meer bevoegd is. Al jullie vragen mogen dus naar de POD Maatschappelijke Integratie gestuurd worden, via de front desk.

21 Stand van zakenregionalisering: de FAQ Stand van zaken regionalisering: de FAQ Hoe zullen de inspecties verlopen van de tewerkstellingsdossiers van de OCMW-gerechtigden vanaf 1 juli 2014? Tijdens de overgangsperiode zal de dienst inspectie van de POD Maatschappelijke Integratie de controles blijven uitvoeren voor de overgedragen materies. Er is dus momenteel geen enkel wijziging op dit niveau.

22 Stand van zakenregionalisering: de FAQ Stand van zaken regionalisering: de FAQ Hoe zullen de terugbetalingen van de POD Maatschappelijke Integratie verlopen voor de overgehevelde materies vanaf 1 juli 2014? Wat de betalingen aan de OCMW's betreft, voor de overgehevelde materies, in het kader van het recht op maatschappelijke integratie en van het recht op maatschappelijke dienstverlening zal de POD Maatschappelijke Integratie de door de OCMW's ingediende betalingen en die werden geboekt in de federale begroting van het boekjaar 2014 blijven terugbetalen. Zo zal de federale overheid, wat het recht op maatschappelijke integratie betreft, de maandstaten ten laste nemen tot en met oktober 2014. Wat de equivalente maatschappelijke dienstverlening (wet 1965) betreft, zal de federale overheid de maandstaten ten laste nemen tot en met november 2014. De terugbetalingsformulieren en de gidsen ter zake wijzigen niet en blijven van toepassing.

23 Toekomstige oriëntering van de werkzaamheden van de werkgroep activering

24 Varia


Download ppt "Werkgroep activering 27 juni 2014. Agenda -Beste praktijk : KB 500€ door OCMW Jette (uitstel van vergadering van 21 maart) -Uitvoering van de omzendbrief."

Verwante presentaties


Ads door Google