De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen Kunstenaarsstatuut Van Royen Tobias 3 februari 2014 ACOD-Cultuur Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen Kunstenaarsstatuut Van Royen Tobias 3 februari 2014 ACOD-Cultuur Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen Kunstenaarsstatuut Van Royen Tobias 3 februari 2014 ACOD-Cultuur Antwerpen

2 Het sociaal Statuut van de Kunstenaar Minister van Sociale Zaken L. Onkelinx Minister van Werk M. De Coninck

3 Het sociaal statuut van de kunstenaar Stand van Zaken o Wetgevende Initiatieven  Adviezen nrs. 1744 en 1810 NAR  Infobrieven RVA  Uitspraken Arbeidsrechtbank Programmawet 26 december 2013 MAAR! Nog wachten op uitvoeringsbesluiten en besluiten m.b.t. de werkloosheid

4 Maar!! Nog wachten op het “koninklijk besluit tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart” Het sociaal statuut van de kunstenaar Structuur uiteenzetting o Uiteenzetting omtrent mogelijke wijzigingen  Programmawet I van 26 december 2013 (het luik sociale zekerheid)  1bis, KVR en Commissie Kunstenaars  De Programmawet: gepubliceerd in Belgisch Staatsblad 31/12/2013  Inwerkingtreding per 1 januari 2014 

5 Het sociaal statuut van de kunstenaar Structuur uiteenzetting o Uiteenzetting omtrent mogelijke wijzigingen  Ontwerp KB en MB (het luik werkloosheid)  Cachetregel, neutralisering van de vergoedingsperiodes, …  De ontwerpen van KB en MB zijn nog niet gepubliceerd, en het betreft in deze PPT dan ook een weergave van de mogelijke wijzigingen zoals ze nu voorliggen en in de media verschenen zijn  Doel: inwerkingtreding per 1 april 2014

6 Het luik Sociale Zekerheid

7 Werken als kunstenaar 7 Artistieke Prestatie Zelfstandige Werknemer Kosten- vergoeding SBKKVRVrijwilligerReëel Arbeids- overeenkomst 1bis Commissie Kunstenaars X X X Ambtenaar

8 Artikel 1bis RSZ-wet Vermoeden van werknemerschap o Oud artikel 1bis RSZ-wet “Deze wet vindt eveneens toepassing op de personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen betaling van een loon artistieke prestaties leveren en/of artistieke werken produceren in opdracht van een natuurlijk of rechtspersoon. De natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie de persoon die de prestatie levert of het artistieke werk produceert, het loon ontvangt, wordt beschouwd als de werkgever.” 8

9 - Gezag - Loon - Arbeid - Overeenkomst Artikel 1bis RSZ-wet Vermoeden van werknemerschap? o Nieuw artikel 1bis RSZ-wet “Deze wet vindt eveneens toepassing op de personen die, omdat ze niet door een arbeidsovereenkomst kunnen zijn verbonden daar een of meerdere essentiële elementen voor het bestaan van de arbeidsovereenkomst ontbreken, tegen betaling van een loon artistieke prestaties leveren en/of artistieke werken produceren in opdracht van een natuurlijk of rechtspersoon. In dat geval wordt de opdrachtgever als werkgever beschouwd, en dient ook diens verplichtingen te voldoen.” 9

10 Artikel 1bis RSZ-wet 10 OudNieuw Voorwaarden- Opdracht - Loon - Artistieke Prestatie - Zonder ArbeidsOEK - Opdracht - Loon - Artistieke Prestatie - Niet door een ArbeidsOEK verbonden kunnen zijn, bij gebrek 1 v/d essentiële elementen Verplichtingen Werkgever – wie? Diegene die loon betaalt Opdrachtgever

11 Artikel 1bis RSZ-wet Visum o Voor wie wil werken overeenkomstig art. 1bis o Praktisch:  Bewijs artistieke prestaties  Waar? Commissie Kunstenaars  Duur? 5 jaar en hernieuwbaar  Verlies, misbruik of niet-naleving? Visum kan ingetrokken worden o Minister bepaalt model, regels voor aflevering, procedure i.g.v. verlies of misbruik, … 11

12 Artikel 1bis RSZ-wet Visum o Aanvraag  Verklaring op erewoord: vermoeden 3m  Verlenging vermoeden met 3m na ontvangst bewijs ontvankelijkheid aanvraag  Weigering: vermoeden vervalt vanaf datum weigering  Artistieke aard?  Activiteitensector  Methodologie huishoudelijk reglement o Wachten op Koninklijk Besluit! 12

13 Kleine vergoedingsregeling Toepassingsvoorwaarden o Artistieke prestaties o Beperkingen:  Maximum 122,21 euro/dag en 2.444,21 /jaar  Max 7 opeenvolgende (kalender)dagen bij zelfde opdrachtgever en max 30 d/jaar  Niet met alle activiteiten te cumuleren  Kunstenaarskaart In afwachting: verklaring op eer 13

14 Kleine vergoedingsregeling Kunstenaarskaart o Enkel voor wie gebruik wil maken van KVR o Praktisch:  Waar? Commissie Kunstenaars  Duur? 5 jaar en hernieuwbaar  Verlies, misbruik of niet-naleving? Sancties voor opdrachtgever en kunstenaar o Minister bepaalt nadere voorwaarden (cfr. Visum) 14

15 Commissie Kunstenaars Bevoegdheden o Informeren over statuut o Adviseren over socio-economische omstandigheden o Zelfstandigheidsverklaring afleveren o Afleveren visum o Afleveren kunstenaarskaart o Verstrekken van adviezen die worden voorgelegd over ontwerp Wet, Besluit en norm Nieuw 15

16 Commissie Kunstenaars Organigram o Huidige samenstelling Comm. K Voorzitter 4 leden en 2 secretarissen 16

17 Commissie Kunstenaars Organigram o Huidige samenstelling  2 leden RSVZ (1 NL + 1 FR)  2 leden RSZ (1 NL + 1 FR)  2 secretarissen (1 RSVZ + 1 RSZ) 17

18 Commissie Kunstenaars Organigram o Nieuwe samenstelling (vermoedelijk) Comm. K Franstalige Kamer Nederlands- talige Kamer Voorzitter 13 leden 18

19 Commissie Kunstenaars Organigram o Nieuwe samenstelling (vermoedelijk)  13 leden per kamer  1 vertegenwoordiger RSZ  1 vertegenwoordiger RSVZ  1 vertegenwoordiger RVA  3 vertegenwoordigers vakbond  3 vertegenwoordigers werkgevers  1 vertegenwoordiger aangeduid door taalgemeenschap  3 vertegenwoordigers artistieke sector 19

20 Commissie Kunstenaars Beroepsmogelijkheden o Voortaan beroep mogelijk tegen beslissing Commissie Kunstenaars  Waar? Bevoegde arbeidsrechtbank  Wanneer? Binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing o Wachten op Koninklijk Besluit! 20

21 Stand van Zaken 21 Wat?Stand In werking 1bis RSZ-wet Goedgekeurd en gepubliceerd bij wijze Programmawet I van 26 december 2013 1 januari 2014 Visum Wachten op Koninklijk Besluit ? Kunstenaars- kaart Wachten op Koninklijk Besluit ? Commissie Kunstenaar Wachten op Koninklijk Besluit ?

22 Het luik werkloosheid

23 Huidige reglementering o 1 juli 2003 o Verschillende uitvoeringsbesluiten  Commissie Kunstenaars  Bijdragevermindering  …. o Maar! Werkloosheidsreglementering niet in overeenstemming gebracht o 10 jaar later: Ontwerp KB en MB tot wijziging werkloosheidsreglementering 23 Nog niet gepubliceerd en niet in werking!!

24 Huidige reglementering Doel? o Werkloosheidsreglementering in overeenstemming brengen met RSZ-wet o Rechtszekerheid vergroten o Misbruik inperken 24

25 Huidige reglementering Structuur o KB 25 november 1991  Art. 27, 10° KB: definitie artistieke activiteit  Art. 74 bis j. 130 KB: cumulatie WL en artistieke activiteit  Art. 116 §5 KB: neutralisering vergoedingsperiodes o MB 26 november 1991  Art. 10 MB: cachetregel  Art. 31 MB: passende dienstbetrekking Kunstenaarsstatuut in praktijk: - Uitkering + - Voordeelregels in werkloosheid 25

26 Huidige reglementering o Artistieke activiteit  “De creatie en vertolking van artistieke werken, inzonderheid op het vlak van de audiovisuele en beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakelbedrijf, het decorontwerp en de choreografie”  Niet in overeenstemming met oud artikel 1bis RSZ-wet Creatie en/of vertolking of interpretatie van artistieke oeuvres Het spektakel, het theater 26

27 Huidige reglementering Recht op toegang o Principe 27 LeeftijdAantal dagenReferentieperiode Jonger dan 36 jaar31221 maanden Van 36 t.e.m. 49 jaar 46833 maanden 50 jaar en ouder62442 maanden

28 Huidige reglementering Recht op toegang o Cachetregel  Muzikant en artiest van het spektakelbedrijf  Bij wijze van taakloon?/per prestatie vergoed  Omzetting taakloon in gelijkgestelde dagen Scheppend en uitvoerend 28

29 Huidige reglementering Recht op toegang o Hoe gaat de cachetregel in zijn werk?  Waarbij:  Referteloon = 39,21 (2013)  Brutoloon = bruto na aftrek SZ werkgever  Voorbeeld:  400 euro/39,21 = 10,20 dagen SBK? Wat zegt MB? 29

30 Huidige reglementering Recht op toegang o Hoe gaat de cachetregel in zijn werk? LeeftijdAantal dagen Referentie- periode Cachet Jonger dan 36 jaar 31221 maanden 12.233,52 euro Van 36 t.e.m. 49 jaar 46833 maanden 18.350,28 euro 50 jaar en ouder 62442 maanden 24.467,04 euro 30

31 Huidige reglementering Bedrag van de uitkering o Gewone regels  Periodes in de uitkering (degressieve uitkering)  Terugkeer naar 1 e periode: strenge voorwaarden 2 e fase 1 e fase 3 e fase 31

32 Huidige reglementering Bedrag van de uitkering o Neutralisering van de vergoedingsperiodes  Behoud uitkeringspercentage 1 e periode  Uitsluitend tewerkgesteld met overeenkomsten van zeer korte duur o RVA  Artiest of technicus van het spektakelbedrijf  In hoofdberoep  3 overeenkomsten korte duur (< 3m) elke 12 maanden  Feitelijk bewijs, C4’s, … 32

33 Huidige reglementering Zoekgedrag o Weigeren niet-passende dienstbetrekking indien:  Bewijs 156 gewerkte dagen over periode 18 m  Kunstenaar o Toepassing cachetregel?  Enkel muzikant en artiest van het spektakelbedrijf  Bruto = 6.116,76 euro 33

34 Ontwerp KB en MB En wat zou de toekomst kunnen geven? 34

35 Ontwerp KB en MB Krachtlijnen o NAR-adviezen nrs. 1744 en 1810:  Convergentie 1bis RSZ-wet  Verduidelijking  Misbruik inperken o Algemeen  Definitie artistieke activiteit (cfr. Oud 1bis RSZ-wet)  Uitbreiding toepassingsgebied: “werknemer die artistieke activiteiten verricht”  Specifieke regels m.b.t. technici 35

36 Ontwerp KB en MB Krachtlijnen o Artistieke activiteit:  “De creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie”  Problematiek invulling blijft! MAAR  Commissie kunstenaars  Activiteiten als technicus of in een ondersteunende functie (art. 116 §8 KB) 1bis RSZ 36

37 Ontwerp KB en MB Recht op toegang o Cachetregel  Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke activiteiten verricht”  Bij wijze van taakloon vergoed: “het loon dat door een werkgever wordt betaald aan de werknemer die een artistieke activiteit heeft verricht wanneer er geen rechtstreeks verband is tussen dit loon en het aantal arbeidsuren waaruit deze activiteit bestaat”  Omzetting taakloon in gelijkgestelde dagen 37

38 Ontwerp KB en MB Recht op toegang o Hoe zal de cachetregel worden toegepast?  Waarbij:  Referteloon = 57,73 (i.p.v. 39,21)  Maar: maximaal 156 (n*26 +78) dagen bewijzen per kwartaal, waarbij  n = maanden v. kwartaal waarin gewerkt  Verhoging van 78 als gewerkt in kwartaal Bevestiging praktijk RVA 38

39 Ontwerp KB en MB Recht op toegang o Hoe zal de cachetregel worden toegepast? LeeftijdOude regelingNieuwe regeling Jonger dan 36 jaar 12.233,52 euro18.011,76 euro Van 36 t.e.m. 49 jaar 18.350,28 euro27.017,64 euro 50 jaar en ouder24.467,04 euro36.023,52 euro 39

40 Ontwerp KB en MB Recht op toegang o Voorbeeld Jan De Haan krijgt begin september de opdracht om eind die maand een schilderij af te hebben van het landgoed van een gegoede familie uit Waregem. Hiervoor krijgt hij een taakloon (bruto) van 4.000 euro.  Stap 1: berekening gelijkgestelde dagen: 4.000/57,73 = 69,28  Stap 2: berekening maximum: 1 (september)*26 + 78 = 104  Stap 3: maximum overschreden? Neen 40

41 Ontwerp KB en MB Recht op toegang o Voorbeeld Fink Ployd krijgt een opdracht binnen om op 6 februari en 14 maart een concert te verzorgen, waarvoor ze via hun boekingskantoor elk een taakloon (bruto) ontvangen van 3.000 euro/optreden. Wat betekent dit voor de bassist?  2*(3.000/57,73) = 103,93 dagen  Maximum: 2 (februari en maart)*26 + 78 = 130  Geen beperking want maximum niet overschreden 41

42 Ontwerp KB en MB Recht op toegang o Voorbeeld Bart Pitt dient van 15 tot 20 mei en van 5 tot 15 juni aanwezig te zijn op de set om als hoofdrolspeler een kortfilm in te blikken. Per periode krijgt hij een taakloon (bruto) van 5.000 euro  2* (5.000/57,73) = 173,22  Maximum: 2 (mei en juni)*26 +78 = 130  Aantal bewezen dagen worden beperkt tot 130 42

43 Ontwerp KB en MB Recht op toegang o Voorbeeld Stel: Bart Pitt dient van i.p.v in mei en juni draaidagen bij te wonen, dit te doen in de periodes van 15 tot 20 juni en van 5 tot 15 juli. Per periode krijgt hij nog steeds een taakloon (bruto) van 5.000 euro  2*(5.000/57,73) = 2*86,61 = 173,22  Maximum/kwartaal: (1*26 +78)*2 (2 e + 3 e kwartaal) = 208  Maximum niet overschreden: 173,22 dagen bewezen 43

44 Ontwerp KB en MB Bedrag van de uitkering o Neutralisering vergoedingsperiodes  Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke activiteiten verricht”  Onderscheid tussen initiële (eerste) toekenning en verlenging van het voordeel 44 01/01/201401/01/201501/01/2016 Initiële toekenningVerlenging

45 Ontwerp KB en MB Bedrag van de uitkering o Initiële toekenning voordeel  156 dagen bewijzen ingevolge artistieke activiteiten  Wanneer? Einde 3 e fase van eerste vergoedingsperiode  Enkel artistiek? Ook 52 niet-artistieke dagen mogen in aanmerking genomen worden  Referteperiode: 18 maanden Cachet! 45 01/01/201401/01/201501/01/2016 Initiële toekenningVerlenging 01/07/2013 Referteperiode: 18 m

46 Ontwerp KB en MB Bedrag van de uitkering o Initiële toekenning voordeel  Wat betekent dit?:  Maandelijks gemiddeld cachet: 57,73 *156/18 = 500,33 euro  Of indien 52 niet-artistieke dagen: (57,73*104)/18 = 333,55 euro o Verlenging voordeel  3 artistieke prestaties  Referteperiode van 12 maanden Cachet! 46 01/01/201501/01/201601/01/2017 Initiële toekenningVerlenging

47 Ontwerp KB en MB Bedrag van de uitkering o Terugkeer 1 e periode  156 gewerkte dagen over periode 18 maanden  Ook 52 niet-artistieke arbeidsdagen  Cachet! 47

48 Ontwerp KB en MB Zoekgedrag o Weigeren niet-passende dienstbetrekking indien:  Bewijs 156 gewerkte dagen  Enkel artistiek? Ook 52 niet-artistieke dagen mogen in aanmerking genomen worden  Wie? Werknemer die artistieke activiteiten verricht  Referteperiode: 18 maanden o Toepassing cachetregel?  Bruto = 6.003,92 euro (+ 52 niet-artistiek) of 9005,88 48

49 Ontwerp KB en MB Cumul (nieuw artikel 48bis) o Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke activiteiten verricht” o Bijkomende maandelijkse aangifte o Omzettingsregel voor hij/zij die ‘teveel’ heeft verdiend  Bij wijze van taakloon en/of  In toepassing van artikel 1bis RSZ-wet  Terugvordering maximaal twee kwartalen (156 dagen) 49

50 Ontwerp KB en MB Cumul (nieuw artikel 48bis) o Hoe gaat die omzetregel in zijn werk?  Waarbij:  YA = brutoloon dat voorwerp heeft gevormd van onderwerping aan sociale zekerheid der loontrekkenden  C = aantal dagen dat vermeld werd op de controlekaart  Y = 3/52 ste van refertemaandloon 86,595 euro 50

51 Ontwerp KB en MB Cumul (nieuw artikel 48bis) o Voorbeeld Jan De Haan krijgt voor zijn opdracht van de bewuste Waregemse familie 4.000 euro. Hij verklaart hiervoor 1 dag te hebben aangeduid op zijn controlekaart (dag “verkoop”) omzettingsregel: 4.000 – (1*86,595) = 3.913,40 3.913,40/86,595 = 45,19 = 45 (niet vergoedbare dagen) 51

52 Ontwerp KB en MB Cumul (nieuw artikel 48bis) o Voorbeeld Regisseur Tintin Quarantino werkt aan een film. Hij sluit een arbeidsovereenkomst van 14/02 tot 28/02. Hiervoor krijgt hij een taakloon van 7.500 euro. Hij verklaart 11 dagen te hebben vermeld op zijn controlekaart. omzettingsregel: 7.500 – (11*86,595) = 6.647,45 6.647,45/86,595 = 75,61 = 75 (niet vergoedbare dagen) 52

53 Ontwerp KB en MB Technici en ondersteunende activiteiten o Neutralisering vergoedingsperiodes (Nieuw: art. 116, §§ 1ter en 5bis KB)  Definitie: “medewerking aan de voorbereiding” van specifieke artistieke activiteiten  Initiële toekenning voordeel  Ook voor technische of ondersteunende activiteiten in de artistieke sector  156 arbeidsdagen over periode 18 maanden  Eventueel 52 niet-artistieke dagen Geen Cachet! 53

54 Ontwerp KB en MB Technici en ondersteunende activiteiten o Neutralisering vergoedingsperiodes (Nieuw: art. 116, §§ 1ter en 5bis KB)  Verlenging voordeel  3 arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur in de artistieke sector  Referteperiode: 12 maanden 54

55 Ontwerp KB en MB Technici en ondersteunende activiteiten o Het betreft dus:  Technische functies te denken valt aan geluids-, licht- en theatertechnici, monteurs, …  En ondersteunende functies te denken valt aan productieleiders, dramaturgen, souffleurs, decorbouwers, grimeur 55

56 Ontwerp KB en MB Technici en ondersteunende activiteiten o Het betreft dus:  In de artistieke sector:  Medewerking aan de voorbereiding of de vertoning van  Intellectueel werk waaraan artiest spektakelbedrijf deelneemt of aan de opname van dergelijk werk  Een cinematografisch werk  Een radio- of televisieprogramma van artistieke aard  Een kunstwerk in het domein van de plastische kunsten 56

57 Maar!! Nog wachten op het “koninklijk besluit tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart” Reminder Structuur uiteenzetting o Uiteenzetting omtrent mogelijke wijzigingen  Programmawet I van 26 december 2013 (het luik sociale zekerheid)  1bis, KVR en Commissie Kunstenaars  De Programmawet: gepubliceerd in Belgisch Staatsblad 31/12/2013  Inwerkingtreding per 1 januari 2014 

58 Reminder Structuur uiteenzetting o Uiteenzetting omtrent mogelijke wijzigingen  Ontwerp van Programmawet (het luik sociale zekerheid)  1bis, KVR en Commissie Kunstenaars  Het ontwerp van programmawet is tot op heden nog niet goedgekeurd en gepubliceerd(doorverzonden naar Senaat), het betreft dan ook een weergave over de mogelijke wijzigingen  http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&langu age=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwb.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=3147 http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&langu age=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwb.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=3147  Raadplegen website voor stand van zaken  Doel: inwerkingtreding per 1 januari 2014

59 Vragen? Neem eens kijkje op onze website: www.kunstenloket.bewww.kunstenloket.be Of maak een afspraak bij een consulent voor persoonlijk of telefonisch advies: 02/204 08 00 of www.kunstenloket.be/contactwww.kunstenloket.be/contact Blijf bij! Schrijf je in op onze newsletter en blijf op de hoogte van onze infosessies en nieuwtjes. Volg ons! www.facebook.com/kunstenloket & www.twitter.com/Kunstenloketwww.facebook.com/kunstenloketwww.twitter.com/Kunstenloket


Download ppt "Ontwikkelingen Kunstenaarsstatuut Van Royen Tobias 3 februari 2014 ACOD-Cultuur Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google