De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 21 september 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. A.J. van der Toorn uit Haarlem Ouderling:A. Geurtsen Organist: Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 21 september 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. A.J. van der Toorn uit Haarlem Ouderling:A. Geurtsen Organist: Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 21 september 2014 middagdienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. A.J. van der Toorn uit Haarlem Ouderling:A. Geurtsen Organist: Wim Brunsveld

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 65: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet Psalm 19: 4 en 5 Gebed Schriftlezing: Richteren 1:19 – 2:5 Schriftberijming 1

4 4 Orde van de dienst - 2 Preek over Richteren 2: 1- 5 Thema: Hemels huisbezoek Gezang 295: 1, 2, 3 en 5 Gebeden Collectes: diaconie en kerk Gezang 435: 2 en 4 Geloofsbelijdenis Psalm 119: 5 Zegen

5 Welkom en mededelingen 5

6 Psalm 65: 1 en 2 1 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. 6

7 Psalm 65: 1 en 2 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed. 7

8 Stil gebed Votum en groet 8

9 Psalm 19: 4 en 5 4 Des Heren vrees is rein, zo zal ik zeker zijn van d' allergrootste schat. Al wat waarachtig is, bestendig en gewis, is in zijn wet vervat. Die wet is 't hoogste goed, meer kostelijk en zoet dan 't edelst van de honing; begeerlijker dan goud, blijft dit ons laatst behoud: het woord van onze Koning. 9

10 Psalm 19: 4 en 5 5 Zo helpt Gij, God, uw knecht, en houdt zijn paden recht in 't spoor door U gewild. Wie uw geboden acht, wie trouw uw wet betracht beloont Gij ruim en mild. Maar zonder U, o Heer, verdwaal ik altijd weer op zelfgekozen wegen. O, reinig metterdaad mij van 't verborgen kwaad, en leid mij met uw zegen! 10

11 Gebed 11

12 12 Schriftlezing Rechters 1:19 - 2:5 uit de herziene statenvertaling.

13 Rechters 1 19 En de H ERE was met Juda, zodat hij de bewoners van het Bergland verdreef. Het lukte hem echter niet de bewoners van het dal te verdrijven, omdat zij ijzeren strijdwagens hadden. 20 En zij gaven Hebron aan Kaleb, zoals Mozes gesproken had. En hij verdreef vandaar de drie zonen van Enak. 13

14 Traagheid van de andere stammen 21 Maar de Benjaminieten hebben de Jebusieten, die in Jeruzalem wonen, niet verdreven. De Jebusieten wonen tot op deze dag met de Benjaminieten in Jeruzalem. 22 En het huis van Jozef trok ook op naar Bethel. En de H ERE was met hen. 23 Verder stuurde het huis van Jozef verkenners naar Bethel. De naam van deze stad was vroeger Luz. 14

15 24 Toen de wachters een man de stad uit zagen komen, zeiden zij tegen hem: Laat ons de ingang van de stad toch zien, dan zullen wij u goedertierenheid bewijzen. 25 Toen hij hun de ingang van de stad had laten zien, sloegen zij de stad met de scherpte van het zwaard. Maar de man en zijn hele gezin lieten zij gaan. 15

16 26 Daarop ging de man naar het land van de Hethieten, bouwde er een stad en gaf die de naam Luz. Dit is haar naam tot op deze dag. 27 Manasse verdreef de inwoners van Beth- Sean en de bijbehorende plaatsen niet, en evenmin die van Taänach en de bijbehorende plaatsen, de inwoners van Dor en de bijbehorende plaatsen, de inwoners van Jibleam en de bijbehorende plaatsen en de inwoners van Megiddo en de bijbehorende plaatsen; de Kanaänieten wilden in dit land blijven wonen. 16

17 28 Toen Israël echter sterker werd, gebeurde het dat het de Kanaänieten herendienst oplegde, maar het verdreef hen niet helemaal. 29 Ook heeft Efraïm de Kanaänieten die in Gezer woonden, niet verdreven, maar de Kanaänieten bleven te midden van hen in Gezer wonen. 30 Zebulon heeft de inwoners van Kitron en de inwoners van Nahalol niet verdreven. De Kanaänieten bleven te midden van hen wonen en werden tot herendienst gedwongen. 17

18 31 Aser heeft de inwoners van Acco en de inwoners van Sidon, Achlab, Achzib, Chelba, Afik en Rehob niet verdreven. 32 De Aserieten bleven echter te midden van de Kanaänieten wonen, de bewoners van het land, want zij verdreven hen niet. 18

19 33 Naftali heeft de inwoners van Beth-Semes en de inwoners van Beth-Anath niet verdreven. Zij bleven te midden van de Kanaänieten wonen, de bewoners van het land. De inwoners van Beth- Semes en Beth-Anath werden echter tot herendienst voor hen gedwongen. 34 En de Amorieten drongen de Danieten het Bergland in, want zij lieten hun niet toe af te dalen naar het dal. 19

20 35 Verder wilden de Amorieten in Har-Heres, in Ajalon en in Saälbim blijven wonen. De hand van het huis van Jozef drukte echter zwaar op hen en zij werden tot herendienst gedwongen. 36 En het gebied van de Amorieten strekte zich uit vanaf de Schorpioenenpas, vanaf Sela en hoger. 20

21 Een Engel van God bestraft Israël 2 1 En een Engel van de H ERE ging van Gilgal naar Bochim en zei: Ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat Ik aan uw vaderen gezworen heb. En Ik heb gezegd: Ik zal Mijn verbond met u niet verbreken, voor eeuwig. 2 En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent Mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit gedaan? 21

22 3 Daarom heb Ik ook gezegd: Ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijden zijn, en hun goden zullen u tot een valstrik zijn. 4 En toen de Engel van de HERE deze woorden tot alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat het volk luid begon te huilen. 5 Daarom gaven zij die plaats de naam Bochim. En zij brachten daar offers aan de HERE. 22

23 Schriftberijming 1: 1, 2 en 3 Naar Deut. 6: 4-9. Melodie: Gezang 288. 1 Hoor Israël, de HERE, enig is onze God - Hem liefhebben, Hem eren dat is het hoogst gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht, met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht. 23

24 Schriftberijming 1: 1, 2 en 3 2 Laat voor dit woord des HEREN uw hart een woning zijn; laat kinderen het leren, vertel het groot en klein; gij zult erover spreken alwaar gij zit of staat, het worde taal en teken alwaar gij komt of gaat. 24

25 Schriftberijming 1: 1, 2 en 3 3 Gij zult het aan den lijve meedragen, op uw hand, het op uw voorhoofd schrijven, alom in stad en land, op poorten en op posten van deuren in uw huis. Looft God, o gij verlosten, looft God! Hij brengt u thuis! 25

26 26 Preek over Rechters 2: 1-5 Thema: Hemels huisbezoek  Persoonlijke benadering  Persoonlijke vraag  Persoonlijk antwoord

27 27

28 Gezang 295: 1, 2, 3 en 5 1 Aan de deur van 's harten woning klopt des hemels Bruidegom: op, ontwaak, de nacht is om. Buiten wacht uw Heer en Koning: kom mijn bruid, die ik bemin, doe mij open, laat mij in! 28

29 Gezang 295: 1, 2, 3 en 5 2 Maar hoe zou ik U ontmoeten? Ik ben koud en arm en naakt; loom heeft mij de nacht gemaakt; 't leger bindt mijn trage voeten. 't Wakker hart hoort uw geklop, maar ik geef mijn rust niet op. 29

30 Gezang 295: 1, 2, 3 en 5 3 Christus van zo ver gekomen, wist, hoe Hij u vinden zou. Geef u over aan zijn trouw; klopt Hij nog, verwin uw schromen. Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan, Hij zoekt bij u in te gaan. 30

31 Gezang 295: 1, 2, 3 en 5 5 Aan de deur der wereldtijden klopt nog eens de Bruidegom: op, ontwaakt, de nacht is om! Nu de zon, de langverbeide, rijzen gaat, schort op uw kleed, maakt u voor de dag gereed! 31

32 Gebeden 32

33 33 Collectes 1.Diaconie 2.Kerk

34 Gezang 435: 2 en 4 2 Heer, ons lot is in uw handen, en het is uw hartewens, naar uw beeld ons te verand'ren, Jezus Christus, nieuwe mens. O Gij zijt ons zeer genegen, ook al doet uw liefde pijn en al smaalt men allerwegen, dat wij uw gevang'nen zijn. 34

35 Gezang 435: 2 en 4 4 Kom toch om de macht te breken van de vorst der duisternis; geef in ons bestaan een teken, dat de zege zeker is; hef ons op uit onze zonden, werp de duiv'len bij ons uit, want de vrijheid moet gevonden, Heer, vervul Gods raadsbesluit! 35

36 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

37 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

38 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

39 Psalm 119: 5 5 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, opdat geen zonde daar kan binnendringen. Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord. Leid mij in 't licht van uw verordeningen. Dan zal ik zo dat iedereen het hoort het hoge recht van uw verbond bezingen. 39

40 40 Zegen te beantwoorden met

41 41


Download ppt "1 Zondag 21 september 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. A.J. van der Toorn uit Haarlem Ouderling:A. Geurtsen Organist: Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google