De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding
Nele Mortier

2 De Verenging Ons Tehuis na 1 januari 2013
Experimenteel modulair kader

3 Invoering van het Experimenteel Kader dat staat voor:
BJB na 1 januari 2013 Invoering van het Experimenteel Kader dat staat voor: Flexibele cliënttrajecten Vraagverheldering Eén of meer modules kunnen worden ingezet Contextbegeleiding is basismodule Zorg op maat Vraaggericht i.p.v. aanbodsgericht Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier

4 Typemodule contextbegeleiding
Centrale module: is in elk aanbod aanwezig, is een basismodule Intensiteit aangepast aan de noden van het gezin: 1 of 2 of 3u… per week Ruimer dan contacten met ouders. Ook grotere familie, buren, scholen, vrijetijdscentra, andere hulpverleners in het gezin, enz… Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier

5 VOT Multifunctionele organisatie HDO Module verblijf – leefgroepen
6 – 18 jaar: kortverblijf jaar: combinatie kort- en langverblijf jaar: langverblijf Module verblijf – TCK (Training kamercentrum) Module CBAW (contextbegeleiding in functie van autonoom wonen) Module dagbegeleiding 6-18 jaar Module contextbegeleiding regulier IKT (intensieve kortdurende contextbegeleiding) crisisbegeleiding

6 VOT JEZ11 HCA (Herstel en constructieve afhandeling)
Module 1bis meisjes HCA (Herstel en constructieve afhandeling) Herstelbemiddeling Hergo Leerproject Gemeenschapsdienst OSIO (Ouders steunen in opvoeding) Vorming naar ouders Vorming naar professionals Pedagogisch advies Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier

7 Vereniging Ons Tehuis na 1 januari 2015
Modules contextbegeleiding

8 Typemodule contextbegeleiding onder de loep
4 typemodules contextbegeleiding 3 modules rechtstreeks toegankelijk 1 modules niet-rechtstreeks toegankelijk

9 Rol brede instap Rol brede instap
Bij de modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding: aanmelding bij Nele Mortier, verantwoordelijke context- en dagbegeleiding Vraagverheldering met moduleverantwoor-delijke i.f.v. toewijzing soort modules Tijdens begeleiding contact met contextbegeleider Bij niet-rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding: aanmelding via A-document naar toegangspoort Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier

10 Soorten modules contextbegeleiding
De rechtstreeks toegankelijke context-modules: De krachtgerichte kortdurende module De laagintensieve module De reguliere module De niet-rechtstreeks toegankelijke contextmodule: De kortdurende intensieve module

11 De krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding
1) Krachtgerichte kortdurende CB (8 modules): Gebaseerd op Columbusproject: methodiek positieve heroriëntering Experiment voorkomen instroom in meer ingrijpende hulp FID-parameters (frequentie, intensiteit en duur): 1u/week, 4 maanden (modules is dus 3x inzetbaar op jaarbasis)

12 De krachtgerichte kortdurende module
Uitgangspunten: Bij acute verontrustende situaties (zwaar emotioneel geladen situaties) om escalatie/crisis te vermijden Inzetten op de krachten van gezinsleden, gezin is zelf in staat oplossing te vinden Gedeelde verantwoordelijkheid met de brede instap Tegenindicatie: veiligheid van kind in gevaar Is gebaseerd op het Columbusproject met als methodiek de positieve heroriëntering. De bedoeling van het project was de instroom in de NRTH tegen te gaan door intensief samen te werken met de brede instap. Uitgangspunten:  Ontmijnen van acute verontrustende situaties (zwaar emotioneel geladen situaties) om escalatie/crisis te vermijden. Belangrijk om onmiddellijk te starten als er een vraag gesteld wordt zodanig dat men de drive en de kracht die in de crisis schuilt, kan aangrijpen voor verandering.  Inzetten op de krachten van gezinsleden, gezin is zelf in staat oplossing te vinden  Gedeelde verantwoordelijkheid met de brede instap  Tegenindicatie: veiligheid van kind is in gevaar en kan niet bewaakt worden of de veiligheid kan niet geïnstalleerd worden. Methodiek positieve heroriëntering situeert zich op 3 niveaus:  Op micro-niveau : integrale begeleiding van gezin Sterk emancipatorisch , doet beroep op het ervaringsgericht leren Fasering: - Assessment: alle betrokkenen worden beluisterd: wat is eigen aandeel in de situatie en eigen bijdrage in de oplossing? - Familiecirkel: alle betrokkenen lichten hun beleving van het probleem vanuit hun eigen standpunt toe en geven aan wat zij kunnen doen om het samenleven terug aangenamer te maken. Door verbindend te gaan werken in een veilig kader probeert de hulpverlener te komen tot heel concrete afspraken waarbij elke betrokkene zich engageert. - Monitoring: de hulpverlener volgt deze afspraken verder op - Afronding: de hulp wordt afgerond en er wordt stilgestaan bij de noodzaak tot vervolghulp  Op meso-niveau: samenwerking met de brede instap en gemandateerde voorzieningen om netwerken te vormen en de versterken, verantwoordelijkheden op te nemen en te delen, de draagkracht in het netwerk te vergroten en zo de grenzen in het omgaan met verontrusting te verleggen.  Op macro-niveau: signaleerfunctie naar beleid Er is vanuit Jongerenwelzijn aandacht voor de inbedding van het aanbod in regionale netwerken door organiseren van vorming voor zowel de uitvoerders van de positieve heroriëntering als de actoren van de brede instap en de gemandateerde voorzieningen. FID-parameter (frequentie, intensiteit en duur): 1u/week, 4 maanden (Dit betekent dat de contextbegeleider 1u in de week het gezin begeleidt en dit gedurende 4 maanden. De module is dus 3x inzetbaar op jaarbasis)

13 De krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding
Gezinnen in een acute verontrustende probleemsituaties: de ontwikkelingskansen van een minderjarige bedreigd zijn (de provisie-, protectie- of participatierechten van de minderjarige worden geschonden) de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van een minderjarige of van één of meer gezinsleden is aangetast;… een combinatie van beide Voorwaarde is wel dat de betrokkenen de hulp vrijwillig aanvaarden.

14 De krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding
Methodiek van positieve heroriëntering 2 medewerkers van team opgeleid Assessment Aparte bevraging van alle betrokkenen naar eigen aandeel in probleem en oplossing Communicatie op niveau van feiten, emotie en drive Herstelgesprek bij kwetsuren Cirkel de contextbegeleider zet alle betrokken samen om te komen tot een gezamenlijk contract met concrete afspraken naar oplossingen toe. Alle betrokkenen engageren zich om aan deze afspraken tegemoet te komen. Monitoring Opvolgen van afspraken Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier

15 De krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding
Samenwerking brede instap 3 modaliteiten: Coaching : situaties door bril positieve heroriëntering waarbij organisatie zelf aan de slag blijft Samen gedragen trajecten Overdracht Opleiding Jongerenwelzijn: intensieve ondersteuningstraject dat bestaat uit een driedaagse vorming, 6-wekelijkse intervisiemomenten en een permanente coachingsfunctie op casusniveau Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier

16 De laagintensieve contextbegeleiding
2) Laagintensieve CB: Module gekoppeld aan verblijf en dagbegeleiding ( modules) Module voor specifieke doelgroepen en probleemdomeinen (7 modules) Afstemming brede instap en gemandateerde voorzieningen! FID-parameters: 1u/week, 6 mnd Deze module is laagdrempelig beschikbaar voor specifieke doelgroepen en probleemdomeinen waarmee actoren van de brede instap en de gemandateerde voorzieningen worden geconfronteerd. Dus afstemming is hierbij heel belangrijk.

17 De laagintensieve contextbegeleiding
Doelgroep : gezinnen waarbij er nood is aan presentiebegeleiding: ouders die, na een intensievere begeleiding, verder ondersteuning nodig hebben en die mits die beperkte ondersteuning goed blijven functioneren. (v)echtscheiding of algemeen relatieproblemen pubers met wegloopgedrag, spijbelgedrag, … gezinnen in kansarmoede jonge moeders (ouders) met gebrek aan opvoedingsvaardigheden in een bepaalde ontwikkelingsfase van het kind. ouders van jongeren met problemen in de emotionele ontwikkeling.

18 Reguliere contextbegeleiding
3) Reguliere CB: Voor een deel van de modules gekoppeld aan dagbegeleiding (7 modules) Courante, breedsporige CB (7 modules) FID-parameters: 2u/week, 1 jaar

19 De reguliere contextbegeleiding
Doelgroep gezinnen met een lange hulpverleningsgeschiedenis multi-problemgezinnen waarbij, naast de opvoedingsproblemen, er andere urgente problemen zijn (bijvoorbeeld zware schulden, huisvesting, …) ouders met veel weerstand de jongere en/of ouders die, naast de opvoedingsproblemen, een verslavingsproblematiek, een mentale beperking of psychiatrische problematiek hebben ouders met ernstige relationele problemen tussen ouder-kind (bijvoorbeeld hechtingsproblematiek)

20 Kortdurende intensieve contextbegeleiding
4) Kortdurende intensieve CB: Niet-rechtstreeks toegankelijk (5 modules) Sterk uitgewerkt programma en onderbouwde methodiek . Hulpverlening is gefaseerd FID-parameters: 3u/week, 6 mnd

21 De kortdurende intensieve contextbegeleiding
Doelgroep : gezinnen met ernstige acute en/of afgebakende probleemgebieden. een opvoedingsprobleem (bv verwenning, tekort aan vaardigheden om aan de nieuwe opvoedingstaken eigen aan de ontwikkelingsfase van het kind tegemoet te komen, …) een problematiek op een bepaald levensdomein dat effect heeft op het kind/de jongere (bv echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, …) problemen bij de jongeren waardoor ze dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling (gebrekkige sociale vaardigheden, spijbelproblematiek,…).

22 Titel van de presentatie – Naam van de spreker


Download ppt "Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google