De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier 1."— Transcript van de presentatie:

1 Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier 1

2 De Verenging Ons Tehuis na 1 januari 2013 Experimenteel modulair kader 2

3 BJB na 1 januari 2013 Invoering van het Experimenteel Kader dat staat voor:  Flexibele cliënttrajecten  Vraagverheldering  Eén of meer modules kunnen worden ingezet  Contextbegeleiding is basismodule  Zorg op maat  Vraaggericht i.p.v. aanbodsgericht Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier3

4 Typemodule contextbegeleiding Centrale module: is in elk aanbod aanwezig, is een basismodule Intensiteit aangepast aan de noden van het gezin: 1 of 2 of 3u… per week Ruimer dan contacten met ouders. Ook grotere familie, buren, scholen, vrijetijdscentra, andere hulpverleners in het gezin, enz… Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier4

5 VOT Multifunctionele organisatie HDO  Module verblijf – leefgroepen 6 – 18 jaar: kortverblijf 0 - 12 jaar: combinatie kort- en langverblijf 6 - 18 jaar: langverblijf  Module verblijf – TCK (Training kamercentrum)  Module CBAW (contextbegeleiding in functie van autonoom wonen)  Module dagbegeleiding 6-18 jaar  Module contextbegeleiding regulier IKT (intensieve kortdurende contextbegeleiding) crisisbegeleiding 5

6 VOT JEZ11  Module 1bis meisjes HCA (Herstel en constructieve afhandeling)  Herstelbemiddeling  Hergo  Leerproject  Gemeenschapsdienst OSIO (Ouders steunen in opvoeding)  Vorming naar ouders  Vorming naar professionals  Pedagogisch advies Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier6

7 Vereniging Ons Tehuis na 1 januari 2015 Modules contextbegeleiding 7

8 Typemodule contextbegeleiding onder de loep 4 typemodules contextbegeleiding  3 modules rechtstreeks toegankelijk  1 modules niet-rechtstreeks toegankelijk 8

9 Rol brede instap  Bij de modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding: aanmelding bij Nele Mortier, verantwoordelijke context- en dagbegeleiding  Vraagverheldering met moduleverantwoor- delijke i.f.v. toewijzing soort modules  Tijdens begeleiding contact met contextbegeleider  Bij niet-rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding: aanmelding via A- document naar toegangspoort Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier9

10 Soorten modules contextbegeleiding De rechtstreeks toegankelijke context- modules:  De krachtgerichte kortdurende module  De laagintensieve module  De reguliere module De niet-rechtstreeks toegankelijke contextmodule:  De kortdurende intensieve module 10

11 De krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding 1) Krachtgerichte kortdurende CB (8 modules): Gebaseerd op Columbusproject: methodiek positieve heroriëntering Experiment voorkomen instroom in meer ingrijpende hulp FID-parameters (frequentie, intensiteit en duur): 1u/week, 4 maanden (modules is dus 3x inzetbaar op jaarbasis) 11

12 De krachtgerichte kortdurende module Uitgangspunten: Bij acute verontrustende situaties (zwaar emotioneel geladen situaties) om escalatie/crisis te vermijden Inzetten op de krachten van gezinsleden, gezin is zelf in staat oplossing te vinden Gedeelde verantwoordelijkheid met de brede instap Tegenindicatie: veiligheid van kind in gevaar 12

13 De krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding Gezinnen in een acute verontrustende probleemsituaties: de ontwikkelingskansen van een minderjarige bedreigd zijn (de provisie-, protectie- of participatierechten van de minderjarige worden geschonden) de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van een minderjarige of van één of meer gezinsleden is aangetast;… een combinatie van beide Voorwaarde is wel dat de betrokkenen de hulp vrijwillig aanvaarden. 13

14 De krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding Methodiek van positieve heroriëntering 2 medewerkers van team opgeleid  Assessment Aparte bevraging van alle betrokkenen naar eigen aandeel in probleem en oplossing Communicatie op niveau van feiten, emotie en drive Herstelgesprek bij kwetsuren  Cirkel de contextbegeleider zet alle betrokken samen om te komen tot een gezamenlijk contract met concrete afspraken naar oplossingen toe. Alle betrokkenen engageren zich om aan deze afspraken tegemoet te komen.  Monitoring Opvolgen van afspraken Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier14

15 De krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding Samenwerking brede instap  3 modaliteiten: Coaching : situaties door bril positieve heroriëntering waarbij organisatie zelf aan de slag blijft Samen gedragen trajecten Overdracht Opleiding Jongerenwelzijn: intensieve ondersteuningstraject dat bestaat uit een driedaagse vorming, 6-wekelijkse intervisiemomenten en een permanente coachingsfunctie op casusniveau Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier15

16 De laagintensieve contextbegeleiding 2) Laagintensieve CB: Module gekoppeld aan verblijf en dagbegeleiding (42 + 6 modules) Module voor specifieke doelgroepen en probleemdomeinen (7 modules) Afstemming brede instap en gemandateerde voorzieningen! FID-parameters: 1u/week, 6 mnd 16

17 De laagintensieve contextbegeleiding Doelgroep :  gezinnen waarbij er nood is aan presentiebegeleiding: ouders die, na een intensievere begeleiding, verder ondersteuning nodig hebben en die mits die beperkte ondersteuning goed blijven functioneren.  (v)echtscheiding of algemeen relatieproblemen  pubers met wegloopgedrag, spijbelgedrag, …  gezinnen in kansarmoede  jonge moeders (ouders) met gebrek aan opvoedingsvaardigheden in een bepaalde ontwikkelingsfase van het kind.  ouders van jongeren met problemen in de emotionele ontwikkeling.  … 17

18 Reguliere contextbegeleiding 3) Reguliere CB: Voor een deel van de modules gekoppeld aan dagbegeleiding (7 modules) Courante, breedsporige CB (7 modules) FID-parameters: 2u/week, 1 jaar 18

19 De reguliere contextbegeleiding Doelgroep  gezinnen met een lange hulpverleningsgeschiedenis  multi-problemgezinnen waarbij, naast de opvoedingsproblemen, er andere urgente problemen zijn (bijvoorbeeld zware schulden, huisvesting, …)  ouders met veel weerstand  de jongere en/of ouders die, naast de opvoedingsproblemen, een verslavingsproblematiek, een mentale beperking of psychiatrische problematiek hebben  ouders met ernstige relationele problemen tussen ouder-kind (bijvoorbeeld hechtingsproblematiek) 19

20 Kortdurende intensieve contextbegeleiding 4) Kortdurende intensieve CB: Niet-rechtstreeks toegankelijk (5 modules) Sterk uitgewerkt programma en onderbouwde methodiek. Hulpverlening is gefaseerd FID-parameters: 3u/week, 6 mnd 20

21 De kortdurende intensieve contextbegeleiding Doelgroep : gezinnen met ernstige acute en/of afgebakende probleemgebieden.  een opvoedingsprobleem (bv verwenning, tekort aan vaardigheden om aan de nieuwe opvoedingstaken eigen aan de ontwikkelingsfase van het kind tegemoet te komen, …)  een problematiek op een bepaald levensdomein dat effect heeft op het kind/de jongere (bv echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, …)  problemen bij de jongeren waardoor ze dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling (gebrekkige sociale vaardigheden, spijbelproblematiek,…). 21

22 Titel van de presentatie – Naam van de spreker22


Download ppt "Modules rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding Nele Mortier 1."

Verwante presentaties


Ads door Google