De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychosociale risico’s op het werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychosociale risico’s op het werk"— Transcript van de presentatie:

1 Psychosociale risico’s op het werk

2 De nieuwe wetgeving Wijzigingen i.v.m. welzijn werknemers:
Wet 28/02/2014 (aanvulling op de wet welzijn WN) Wet 28/03/2014 (wijzigt de gerechtelijke procedures) KB 10/4/2014 (preventie van psychosociale risico’s)  In werking op 1 september 2014 KB 26/4/2014 (diverse wijzigingen o.a. info + arbeids- geneesheer) = het geheel van psychosociale risico’s, inclusief geweld en pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk De wetgever omschrijft die als de kans dat een of meer werknemers psychische schade ondervinden (al dan niet gepaard gaan met lichamelijke schade) ten gevolge van een blootstelling aan de verschillende elementen van het werk en de interpersoonlijke relaties op het werk waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.

3 Belangrijkste wijzigingen
Invoeren “psychosociale risico’s” = ruimer dan geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag ~ interne procedures Rol actoren werd verduidelijkt ~ invoeren PAPA, wijzigingen in statuut vertrouwenspersoon,… Mechanismen bevorderen preventie op collectief niveau Verbeteringen aan wetgeving geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Ik ga deze wijzigingen niet allemaal bespreken omdat het tijdsbestek dit niet toelaat, maar pik de punten uit die m.i. voor jullie het belangrijkste zijn

4 Psychosociale risico’s
Uitbreiding preventiemaatregelen naar het geheel van psychosociale risico’s: kans dat één of meer werknemers psychische schade ondervinden al dan niet gepaard met lichamelijke schade ten gevolge van blootstelling aan de verschillende elementen van: arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandighedenen interpersoonlijke relaties op het werk waarop de werkgever een impact heeft objectief een gevaar inhouden. Dus burn-out kan hieronder vallen maar geen uitdrukkelijke wettelijke erkenning van het begrip

5 Interne procedures Voor alle psychosociale risico’s is er nu voorzien in interne procedures: informele psychosociale interventie formele psychosociale interventie ~ Nog mogelijk beroep op WG, lid hiërarchische lijn, lid CPBW of VA ~ Specifieke bepalingen voor geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

6 Informatie over interventie door PAPA of VP
Gesprekken Interventie bij derde Verzoening betrokken personen Keuze informele weg Mislukking Bij VP of PAPA Horen werknemer + Informatie over interventie door PAPA of VP 1e contact Keuze formele weg Fase indiening verzoek Verplicht persoonlijk onderhoud Indiening van document In ontvangstname Bij de PAPA Weigering Aanvaarding

7 Aanvaarding Verzoek met collectief karakter
Indien nodig: PAPA stelt maatregelen voor om een ernstige aantasting van de gezondheid te voorkomen Wg beslist geen maatregelen WG voert risicoanalyse uit met wn en PAPA Wg neemt geen beslissing Beroep bij TWW Volgens Wn maatregelen niet aangepast Verzoek met collectief karakter Indien CPBW of vakbond verplicht overleg Volgens WN maatregelen aangepast Einde Wg beslist geen maatregelen WG voert geen risicoanalyse uit met wn en PAPA Wg neemt geen beslissing Aanvaarding Volgens Wn maatregelen niet aangepast Verzoek met individueel karakter + Geweld, pesterijen en OSGW PAPA informeert Wg + Informatie in verband met bescherming + Voorstel bewarende maatregelen Analyse door PAPA + Informatie mbt bescherming getuigen Mede- deling advies en infor-meren van de par-tijen WG brengt Wn op de hoogte van indivi-duele maat-regelen Wg deelt beslissing mee + Eventueel beroep op TWW door PAPA

8 Bovenstaande procedure: volledig uitgewerkt in KB 10/4/2014  Wet: Procedures, na akkoord CPBW, in voorkomend geval in overeenstemming met algemeen verbindend verklaarde CAO ~ hiërarchie rechtsbronnen MAAR moet wel in ARBEIDSREGLEMENT voor 1/3/2015  Hoe dan ook: Akkoord CPBW vereist ivm procedures

9 Wat moet er dus in het arbeidsreglement?
Procedures (akkoord CPBW) Bestaande specifieke procedures geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag De coördinaten: van de preventieadviseur psychosociale aspecten (of van de dienst preventie en bescherming op het werk) Vertrouwenspersoon  Kan via administratieve wijziging AR

10 CAO of arbeidsreglement
Waarover dient nog wel een CAO gesloten worden? KB: vertrouwenspersoon of PAPA raadplegen tijdens de werkuren Tijd raadpleging = arbeidstijd + verplaatsingskosten voor WG  Indien door gewone arbeidstijdregeling onmogelijk raadplegen tijdens de werkuren: mag buiten werkuren gebeuren, INDIEN in CAO of, bij ontstentenis, het arbeidsreglement. Aandringen op CAO

11 Hiaten Bescherming: Geheimhouding in de praktijk.
Werknemer en getuigen: enkel bij pesten, geweld en ongewenste seksuele intimiteiten. Geheimhouding in de praktijk.

12 Aanpak binnen ACV Model aanpassing arbeidsreglement. (ACV - vakbeweging) Praktische aanpak: Vragen via dienstverlening: Waar syndicale werking: via secretaris die bedrijf opvolgt. Ondersteuning door stafmedewerker verbond. Vragen via vertegenwoordigers in bedrijf Afspraken met centrale/kern.

13 Ondersteuning: PPT: nieuwe wetgeving (donaf september).
Vormingspakket ( 1/10) Checklist – stroomschema (1/10): welke stappen door wie? Artikels in ACV- vakbeweging Brochure militanten over gewijzigde regelgeving (november) Website ACV wordt aangepast. Intranet pagina LBC-NVK wordt aangepast.

14 Nu reeds meer te vinden op:
Nieuwe regels en wetgeving met stroomschema’s en link naar de wetgevingen Terug te vinden in docroom: Psychosociale risico’s: voorstel van CAO inhoud/arbeidsreglement (2014/46) Psychosociale risico’s: interne beleidsaanpak ACV (2014/47)


Download ppt "Psychosociale risico’s op het werk"

Verwante presentaties


Ads door Google