De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

  Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet,

Verwante presentaties


Presentatie over: "  Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet,"— Transcript van de presentatie:

1 Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders
Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet, Thomas Smets, Katrine Patteet, Renaat Frans en Job De Meyere Waarom dit platform?

2 Gebruik van Edurama in de lerarenopleiding Zelf aan de slag
Waarom Edurama? Kenmerken van Edurama Gebruik van Edurama in de lerarenopleiding Zelf aan de slag Zelf zoeken aan de hand van blikvangers Zelf uploaden van content

3 Kloof wereld van onderzoek en praktijk
Waarom? Kloof wereld van onderzoek en praktijk Een studie van Van Braak en Vanderlinden (2010) The gap between educational research and practice: views of teachers, school leaders, intermediaries and researchers Er wordt immers een blijvend probleem gesignaleerd inzake doorstroming van praktijkgerichte, wetenschappelijke verantwoorde en relevante onderzoeksresultaten naar het onderwijs. Van Braak, J. (2010). Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart. Presentatie op Studiedag SoE Brugge, 21/10/2010.

4 Relevant onderzoek is niet altijd makkelijk te vinden.
Waarom? Onderzoek levert weinig eenduidige, relevante of bruikbare resultaten op voor de praktijk. Antwoorden zijn veelal niet pasklaar en soms zelfs tegenstrijdig. Onderzoekers gebruiken een technische en complexe taal. Vertaling naar de klaspraktijk is niet altijd evident. Relevant onderzoek is niet altijd makkelijk te vinden. Een studie van Van Braak en Vanderlinden (2010) The gap between educational research and practice: views of teachers, school leaders, intermediaries and researchers Er wordt immers een blijvend probleem gesignaleerd inzake doorstroming van praktijkgerichte, wetenschappelijke verantwoorde en relevante onderzoeksresultaten naar het onderwijs.

5 Knelpunt: De mate waarin relevant onderzoek gemakkelijk te vinden, beschikbaar, begrijpelijk en bruikbaar is. Lacune: In Vlaanderen beschikken wij momenteel niet over een platform waarmee de lerarenopleider, de leraar in opleiding en de leraar aan de slag kan, In functie van het raadplegen en ontsluiten van onderzoek dat zinvol is voor de praktijk HIER EDURAMA KORT TONEN!!!!!!!! Iedereen is het erover eens dat de kwaliteit van het onderwijs ondermeer afhangt van de professionele ontwikkeling van leraren en dus ook lerarenopleiders. En rond die professionele ontwikkeling is de laatste tijd wel veel om doen. Dit weekend uitnodiging voor kennismakingssessie mbt VELOV publicatie ontwikkelingsprofiel voor lerarenopleider Eén van de centrale basiscompetenties bij die professionele ontwikkeling van leraren, is ‘de leraar als innovator en onderzoeker’. Deze competentie moet bij het opleiden van leerkrachten de nodige aandacht krijgen. Lerarenopleiders dienen te bekijken hoe onderzoeksresultaten en onderzoek een plaats kunnen krijgen in de opleiding. Dit betekent kennisnemen van onderwijsonderzoek, vernieuwende elementen aanbrengen en de eigen lespraktijk kunnen verantwoorden. Belangrijk voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders is de mate waarin onderzoek binnen het vakdomein beschikbaar en bruikbaar is voor de praktijk. Dit wordt nu precies als een belangrijk knelpunt ervaren. Wil men de praktijk van de lerarenopleiders verder vormgeven als een ‘evidence-informed practice’, dan dient dit knelpunt verholpen te worden De doelstelling van EDURAMA: Edurama als web platform ter ontsluiting van onderzoek relevant voor de lerarenopleider (en de leraar in opleiding)

6 Kenmerken Praktijkrelevante en onderzoeksgebaseerde publicaties staan centraal publicaties die niet ondersteund worden door onderzoek horen niet thuis op Edurama Minimaal een abstract wordt ontsloten praktijkrelevantie moet duidelijk zijn in de abstract Een dynamisch en interactief systeem Praktijkrelevant en onderzoeksgebaseerd: Het web platform bundelt allerhande publicaties die gebaseerd zijn op onderzoek en die relevant zijn voor de onderwijspraktijk. Dit betekent dat publicaties die niet ondersteund worden door onderzoek niet thuishoren op het web platform. Praktijkmateriaal kan wel aangereikt worden ter verrijking van publicaties die op onderzoek gebaseerd zijn. Zowel het beoordelings- en selectie-instrument als de publicatiewijzer zijn samengesteld met het oog op naleving van deze visie. Minimaal een abstract: Opdat onderzoek centraal staat op de website wordt groot belang gehecht aan de abstract. De indiener wordt verwacht in de abstract aan te geven dat zijn/haar publicatie op onderzoek gebaseerd is. De publicatiewijzer maakt duidelijk welke informatie hiervoor moet worden vermeld. Aangezien het web platform onderzoek een weg wil laten vinden naar de praktijk wordt in de abstract ook aandacht gevraagd voor het aantonen van de praktijkrelevantie van een publicatie. Via de publicatiewijzer wordt de indiener bijgevolg gevraagd om in zijn/haar abstract mee te delen hoe de publicatie van betekenis kan zijn voor de praktijk. Eenvoudig raadpleegbaar: Kwaliteitsvol: Met het oog op relevante en kwaliteitsvolle publicaties worden enkel gepubliceerde publicaties toegelaten (zie item 3.1). Daarbij komt dat elke publicatie reeds gereviseerd moet zijn geweest door experten (zie item 3.2). Indien dit niet het geval is, dan zorgt de indiener zelf voor 2 externe beoordelaars die de publicatie reviseren op basis van bijgevoegd beoordelingsinstrument (zie 4). De revisie gebeurt dan op basis van criteria voor leesbaarheid, praktijkrelevantie en wetenschappelijke verantwoording van de publicatie.

7 Populaire en recente publicaties
Kenmerken Mogelijkheid om relatie tussen ‘onderzoek’ en ‘praktijk’ duidelijk te maken via rubriek ‘praktijk’ Waarom is de publicatie praktijkrelevant? Mogelijkheid om praktijkmateriaal toe te voegen Mogelijkheid om onderzoek toe te lichten in toegankelijke taal via ‘research digest’ Populaire en recente publicaties Een studie van Van Braak en Vanderlinden (2010) The gap between educational research and practice: views of teachers, school leaders, intermediaries and researchers Er wordt immers een blijvend probleem gesignaleerd inzake doorstroming van praktijkgerichte, wetenschappelijke verantwoorde en relevante onderzoeksresultaten naar het onderwijs.

8 Kenmerken Eenvoudig raadpleegbaar en transparant in gebruik Basis
inloggen is niet nodig zoeken Aangemeld inloggen is vereist reageren Toevoegen inhoud toevoegen Zoeken: Dit gebeurt op basis van de vooropgestelde EDURAMA-items (zie doesltelling nr.3, p.7) Inhoud toevoegen: Langs de kant van de indieners wordt het invoegen van publicaties zo laagdrempelig mogelijk gehouden: ‘sharing’ vanuit andere databanken is mogelijk gemaakt op Edurama via ‘harvesting’. Dit is het automatisch inlezen van Marc-en Ris-bestanden. Zo is het mogelijk om artikels gevonden op scholar, limo en dergelijke als marc- of ris-bestand te exporteren en te importeren in Edurama zonder het overtypen van de referentie wat betreft de algemene publicatie info (titel, auteur, bronvermelding..). Door middel van een ingebouwde publicatiewijzer kan de indiener de publicatie verder classificeren aan de hand van items over thema, praktijk en onderzoek. Daarnaast wordt ook minimaal een abstract en trefwoorden ingegeven voor de publicatie. Reageren: Per aangeleverde publicatie wordt de mogelijkheid gegeven om te reageren (‘like’ / ‘comment’). Op die manier kunnen discussies rond het artikel of specifieke onderwerpen ontstaan. Daarnaast is er een discussieplatform met als grote structuur de onderwijsthema’s waarbinnen gediscussieerd kan worden over onderwijsthema’s, die daarom niet altijd gelinkt zijn met een artikel. Demonstratieve invulling van blikvangers en andere publicaties

9 Kenmerken Kwaliteitsvolle publicaties
Vorm: Artikel Boek Bijdrage aan boek Status: Peer reviewed Publicatie op Edurama, na invullen van publicatiewijzer door de indiener Gereviseerd door een wetenschappelijke adviesraad Niet-gereviseerd De indiener zorgt voor 2 externe beoordelaars die de publicatie reviseren op basis van een beoordelingsinstrument Na positieve beoordeling wordt de publicatie op Edurama gepubliceerd Kwaliteitsvolle publicaties Praktijkrelevant en onderzoeksgebaseerd: Het web platform bundelt allerhande publicaties die gebaseerd zijn op onderzoek en die relevant zijn voor de onderwijspraktijk. Dit betekent dat publicaties die niet ondersteund worden door onderzoek niet thuishoren op het web platform. Praktijkmateriaal kan wel aangereikt worden ter verrijking van publicaties die op onderzoek gebaseerd zijn. Zowel het beoordelings- en selectie-instrument als de publicatiewijzer zijn samengesteld met het oog op naleving van deze visie. Minimaal een abstract: Opdat onderzoek centraal staat op de website wordt groot belang gehecht aan de abstract. De indiener wordt verwacht in de abstract aan te geven dat zijn/haar publicatie op onderzoek gebaseerd is. De publicatiewijzer maakt duidelijk welke informatie hiervoor moet worden vermeld. Aangezien het web platform onderzoek een weg wil laten vinden naar de praktijk wordt in de abstract ook aandacht gevraagd voor het aantonen van de praktijkrelevantie van een publicatie. Via de publicatiewijzer wordt de indiener bijgevolg gevraagd om in zijn/haar abstract mee te delen hoe de publicatie van betekenis kan zijn voor de praktijk. Eenvoudig raadpleegbaar: Kwaliteitsvol: Met het oog op relevante en kwaliteitsvolle publicaties worden enkel gepubliceerde publicaties toegelaten (zie item 3.1). Daarbij komt dat elke publicatie reeds gereviseerd moet zijn geweest door experten (zie item 3.2). Indien dit niet het geval is, dan zorgt de indiener zelf voor 2 externe beoordelaars die de publicatie reviseren op basis van bijgevoegd beoordelingsinstrument (zie 4). De revisie gebeurt dan op basis van criteria voor leesbaarheid, praktijkrelevantie en wetenschappelijke verantwoording van de publicatie.

10 Kenmerken Tool om te werken aan de onderzoekende houding in de lerarenopleiding Basiscompetenties van de leraar - Functioneel geheel 5 De leraar als innovator - de leraar als onderzoeker Beleidsevaluatie lerarenopleiding: Beter definiëren van deze basiscompetentie = Spreken van ‘een onderzoekende houding’ Dit gaat dan over: Wat is hiervoor nodig in de lerarenopleiding? Op de hoogte blijven van onderzoek in het vakgebied en in de pedagogiek Studenten hebben toegang tot relevante en praktijkgerichte informatiebronnen Onderzoeksgebaseerd studiemateriaal Het experimenteren met en evalueren van de eigen praktijk Studenten zijn op de hoogte van de relevante kenmerken van praktijkgericht onderzoek Studenten voeren eenvoudig praktijkgericht onderzoek uit Het reflecteren op de eigen praktijk Studenten zijn op de hoogte van literatuur m.b.t. onderzoek in het vakgebied en in de pedagogiek Studenten beheersen de nodige reflectievaardigheden Wat is een voorwaarde om te kunnen bereiken …

11 Onderzoeks-geïnformeerd Onderwijs
Evidentie uit onderzoek Evidentie uit ervaring (praktijkkennis) Onderzoeks-geïnformeerd Onderwijs DE vraag die men zich kan stellen: moet die kloof wel gedicht worden tussen onderzoek en praktijk? Is onderzoek wel noodzakelijk voor onze lerarenopleiding Clarebout Geraldine, De Fraine Bieke, Maes Frederik, Smits Dirk, Vanderhoeven Johan L. (2012). Evidence-based Education. Over onderzoek en/in onderwijs in Vlaanderen. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(1), Specifieke leerling(en) Specifieke context Bron: Zomerschool Praktijkgericht Onderzoek 5/9/2012, Frederik Maes

12 Praktijk van de lerarenopleiders -> ‘Onderzoeksgeïnformeerd’
Context: Praktijk van de lerarenopleiders -> ‘Onderzoeksgeïnformeerd’ Op niveau van de docent: Cursussen onderzoeksgebaseerd maken door referenties vanuit Edurama op te nemen, of net zinvolle bijdragen vanuit onderzoek up te loaden naar Edurama. Op niveau van de student: Werken aan de competentie: de leerkracht als onderzoeker. Studenten gebruiken Edurama i.f.v opdrachten om bronnen op te zoeken, erover te reflecteren en te bediscussiëren en kunnen ook zelf bronnen uploaden op Edurama. Op die manier kan edurama ook een werkinstrument worden voor studenten.  Gebruikswijzer: Concrete handvaten m.b.t het gebruik van EDURAMA in de lerarenopleiding

13 Gebruikswijzer: Generiek kader voor het integreren van EDURAMA in de lerarenopleiding: I.f.v. onderzoeksgeïnformeerd studiemateriaal (doelgroep: de docent) = laagdrempelig zoeken in een databank specifiek voor de lerarenopleiding Zoektips op Edurama ‘Publicatiewijzer’ die de uploader begeleidt bij het uploaden Mogelijkheid om te reageren op een publicatie via discussieforum Link met SoE project: Hoe onderzoeksgebaseerd is mijn studiemateriaal? Eenvoudig zoeken – woordcombinaties of meerdere zoektermen combineren Uitgebreid zoeken – zoekactie kan bestaan uit een combinatie van meerdere items ( Publicatievorm, praktijkniveau, status review, onderwijsniveau, onderwijsthema, onderwijsvakken…) Studenten analyseren de biblio gegevens van de publicatie en achterhalen zelf hoe deze opgenomen worden in een referentie.

14 Gebruikswijzer: Generiek kader voor het integreren van EDURAMA in de lerarenopleiding: I.f.v. implementatie van informatie- en onderzoeksvaardigheden in de lerarenopleiding (doelgroep: de student) 2.1 Focus op informatievaardigheden Gericht zoeken van een publicatie - Eenvoudig zoeken: meerdere zoektermen combineren - Uitgebreid zoeken: combinatie van meerdere items Citeren en refereren Analyse van biblio-gegevens van de publicatie, en achterhalen hoe deze opgenomen worden in een referentie. Kruit P., Wu F. (2013). Kinderen aan het experimenteren zetten via concept cartoons. Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen, 30(1), Hier kijkt iedereen op zijn eigen laptop en volgt mee. Eenvoudig zoeken – woordcombinaties of meerdere zoektermen combineren Uitgebreid zoeken – zoekactie kan bestaan uit een combinatie van meerdere items ( Publicatievorm, praktijkniveau, status review, onderwijsniveau, onderwijsthema, onderwijsvakken…) Studenten analyseren de biblio gegevens van de publicatie en achterhalen zelf hoe deze opgenomen worden in een referentie.

15 Gebruikswijzer: Generiek kader voor het integreren van EDURAMA in de lerarenopleiding: I.f.v. implementatie van informatie- en onderzoeksvaardigheden in de lerarenopleiding (doelgroep: de student) 2.2 Focus op onderzoeksvaardigheden Vb. Studenten krijgen de opdracht een onderzoeksartikel op te zoeken en te analyseren a.d.h.v. richtvragen die focussen op: De onderzoeksvraag van het artikel De manier waarop het artikel is opgebouwd (vb. structuur) De elementen uit de onderzoekscyclus De soort onderzoeksmethodologie die gehanteerd wordt Type: beschrijven, verklaren, vergelijken, evalueren, voorspellen, … Kenmerken: Gesteld als een vraag Bevat slechts 1 hoofdvraag Vraagtype past bij doelstelling van onderzoek Neutraal Richtinggevend (geen waarom / hoe komt het vragen) Open vraag (geen ja/nee vraag) Kan via waarneembare gegevens beantwoord worden SMART geformuleerd Illustreren mbv specifieke artikels

16 Gebruikswijzer: Generiek kader voor het integreren van EDURAMA in de lerarenopleiding: De elementen uit de onderzoekscyclus (zie p. 7-8) Analyseer het artikel o.b.v. de kerncomponenten van praktijkonderzoek Type: beschrijven, verklaren, vergelijken, evalueren, voorspellen, … Kenmerken: Gesteld als een vraag Bevat slechts 1 hoofdvraag Vraagtype past bij doelstelling van onderzoek Neutraal Richtinggevend (geen waarom / hoe komt het vragen) Open vraag (geen ja/nee vraag) Kan via waarneembare gegevens beantwoord worden SMART geformuleerd Illustreren mbv specifieke artikels

17 Gebruikswijzer: Generiek kader voor het integreren van EDURAMA in de lerarenopleiding: De onderzoeksvraag van het artikel (zie p. 9-10) Wat is de onderzoeksvraag van het artikel? Analyseer de onderzoeksvraag o.b.v. volgende SMART-kenmerken: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden Kunnen concept cartoons functioneren als een laagdrempelige start om kinderen hun eigen experimenten te laten ontwerpen? Welke moeilijkheden ervaren ze daarbij? Vormt een ICT simulatieprogramma een effectieve ondersteuning voor het systematisch en planmatig leren oplossen van een onderzoeksvraag en kunnen daarbij onderzoeksvaardigheden worden gestimuleerd, zoals het controleren van de juiste variabelen? Type: beschrijven, verklaren, vergelijken, evalueren, voorspellen, … Kenmerken: Gesteld als een vraag Bevat slechts 1 hoofdvraag Vraagtype past bij doelstelling van onderzoek Neutraal Richtinggevend (geen waarom / hoe komt het vragen) Open vraag (geen ja/nee vraag) Kan via waarneembare gegevens beantwoord worden SMART geformuleerd Illustreren mbv specifieke artikels

18 Gebruikswijzer: Generiek kader voor het integreren van EDURAMA in de lerarenopleiding: De onderzoeksmethodologie (zie p ) Welk soort onderzoek staat centraal in het artikel? Vb. Onderzoek kan onderscheiden worden op basis van de onderzoeksmethode: Type: beschrijven, verklaren, vergelijken, evalueren, voorspellen, … Kenmerken: Gesteld als een vraag Bevat slechts 1 hoofdvraag Vraagtype past bij doelstelling van onderzoek Neutraal Richtinggevend (geen waarom / hoe komt het vragen) Open vraag (geen ja/nee vraag) Kan via waarneembare gegevens beantwoord worden SMART geformuleerd Illustreren mbv specifieke artikels

19 3. Gebruik van EDURAMA in functie van het eindwerk in de lerarenopleiding (p. 17-18)
Vb. Gericht gebruik van EDURAMA door promotor om onderzoeksgebaseerde publicaties te ontsluiten voor studenten in het kader van eindwerken. Mogelijkheid van EDURAMA om de link tussen theorie en praktijk te illustreren via Research digest Praktijkmateriaal Reacties toevoegen

20 Zelf aan de slag: www.edurama.be
Gebruiksvriendelijk? Is het platform handig? Eenvoudig te vinden?

21 Zelf aan de slag: www.edurama.be
ZOEKEN Een aantal blikvangers demonstreren de mogelijkheden en aanpak van het web platform functioneren als voorbeeld voor de brede invulling van het web platform. Ontdek de mogelijkheden van Edurama a.d.h.v. de blikvangers ZELF TOEVOEGEN VAN CONTENT Inloggen als gebruiker Toevoegen van een publicatie Lijstje meegeven Blikvangers tonen wat tevoren is besproken


Download ppt "  Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet,"

Verwante presentaties


Ads door Google