De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal en rekenen in de regio

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal en rekenen in de regio"— Transcript van de presentatie:

1 Taal en rekenen in de regio
Etalageconferentie ‘Over rekenen gesproken’ 25 september 2014 Mariëlle Verhoef Senior-beleidsmedewerker Graafschap College,

2 Onderwerp van deze presentatie
Het ontwikkelen van taal- en rekenbeleid in de regio Achterhoek: Taal- en rekenbeleid in de regio als onderdeel van taal- en rekenbeleid op het Graafschap College. Project binnen de bestaande samenwerkingsstructuur in de regio.

3 Regionale samenwerking
Doelstellingen van Profijt Verbeteren doorlopende leerlijnen Verbeteren loopbaanoriëntatie en –begeleiding Bewaken doorlopende zorglijnen Versterken kennisinfrastructuur Verbetering samenwerking onderwijs - bedrijfsleven

4 2 MBO scholen 16 VMBO scholen 4 Praktijkscholen 1 HBO 2 VSO scholen
Omvang Profijt 2 MBO scholen 16 VMBO scholen 4 Praktijkscholen 1 HBO 2 VSO scholen

5 Opzet taal- en rekenproject
Start Mei 2010 Afronding Mei 2014 Doel Gezamenlijke afstemming taal- en rekenbeleid in de regio Proces Projectplan in 2010, jaarlijks activiteitenplan en evaluatie Organisatie Projectgroep bestaande uit projectleider (GC), coördinatoren Profijt en twee vertegenwoordigers scholen: aansturing en organisatie Terugkoppeling aan Directieberaad Profijt: besluitvorming Terugkoppeling aan docenten vo-scholen: klankbordfunctie en communicatie eigen school

6 Inbedding project in organisatiestructuur Profijt
Directieberaad Voorzittersoverleg Coördinatoren Werkgroep projecten Onderwijssamenhang Klankbordgroep Zorgcoördinatoren Klankbordgroep decanen Docentengroepen: bouw metaal, elektro, installatie motorvoertuigen handel en administratie consumptief zorg en welzijn sport en bewegen landbouw Leerwerktrajecten Avo taal Regiegroep Taal en Rekenen 1.Projecten Convenant VSV 2.Projecten t.b.v. LOB 3. VMBO Stagecarroussels Z&W en Economie

7 Regiegroep taal en rekenen
Klankbordgroep waarin elke school is vertegenwoordigd met degene die de regie heeft over de uitvoering van het taal- en rekenbeleid Afstemming beleid in eigen school Implementatie verbeterplannen Onderlinge informatie-uitwisseling en planvorming

8 Overdracht Professionalisering Schoolbeleid
Drie projectdoelen Overdracht Professionalisering Schoolbeleid

9 Overdracht Digitaal doorstroomdossier vmbo-mbo aangevuld met invulformulier taal en rekenen. Doel: aanvullende info naast cijfer voor rekentoets/eindexamen. Blijkt in praktijk lastig: docent heeft informatie maar vult niet in, studentbegeleider vult in, maar heeft informatie niet. Docenten durven geen advies te geven, maar willen ‘harde’ cijfers. Deze ontbraken tot nu toe vaak nog.

10 Professionalisering Twee keer grote workshopmiddag, een keer met Meijerink zelf als spreker. Verschillende cursussen over onder meer rekendidactiek, leesdidactiek etc. Alle activiteiten druk bezocht en goed gewaardeerd.

11 Schoolbeleid Stappenplan voor beleid ontwikkeld, waarmee scholen zelf aan de slag konden. Uitvoering stappenplan gemonitord.

12 Stappenplan (deel A) – actiepunten management
1) Visie op taal en rekenen formuleren 2) Commitment uitdragen en bottom-up beleid stimuleren 3) Organisatie en communicatiestructuur ontwerpen 4) Prioriteiten stellen 5) Planning 6) Professionaliseringsbeleid 7) Taal- en rekenbeleid op papier zetten

13 Stappenplan (deel B) – beslispunten voor docenten
Niveaubepaling van de leerling Bijhouden van de vorderingen van de leerlingen Keuze voor methode Onderhoud van niveau , verhogen van het niveau en omgaan met goede leerlingen Toewerken naar hoger niveau Ondersteuning van zwakke leerlingen Taal en rekenen op het rooster Taal en rekenen bij andere vakken Taal en rekenen tijdens stage

14 Conclusies ontwikkeling schoolbeleid
De invoering van het stappenplan is twee keer geëvalueerd. Conclusies Het maken van beleidsplannen duurt lang, niet alle scholen hebben een plan en als het er wel is, staat niet alles er in. Soms alleen voor taal of rekenen en niet beide Ondanks ontbreken van formeel beleid in veel gevallen, gebeurt er wel veel. Zaken die opgepakt worden op de meeste scholen zijn: methodekeuze, ondersteuning zwakke leerlingen, niveaubepaling en meer tijd voor rekenen Management is betrokken op alle scholen en geeft prioriteit, maar niet altijd merkbaar op de werkvloer Werkgroepen en regisseurs op alle scholen Deelname aan professionalisering vooral via Profijt, niet zelf opgepakt Visie vooral bij deelgroepen, niet op schoolniveau

15 Einde project Behoefte nam af, daarom einde project. Contacten blijven wel. Eindconclusies Docenten VO geven aan nu goed geïnformeerd te zijn en zelf te weten waar nieuwe informatie gehaald moet worden Docenten VO geven aan zich door het project gesteund te hebben gevoeld om binnen de eigen school aandacht te vragen voor taal en rekenen en zaken te initiëren Alle scholen hebben maatregelen getroffen, aard en intensiteit hiervan verschilt Alle scholen hebben een regisseur en intern overleg is meer gestructureerd

16 Zelf doen? Aanbevelingen
Zoek aansluiting bij bestaande samenwerkingspartners Maak een projectstructuur: projectleider en duidelijk plan Vraag commitment en onderhoud het commitment door te evalueren en monitoren, niet aandringen op dwingende afspraken Zorg voor fakkeldragers bij de deelnemende scholen Zorg dat het project niet alleen haalt, maar ook brengt


Download ppt "Taal en rekenen in de regio"

Verwante presentaties


Ads door Google