De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 oktober 2014 Bibob en huisvesting in Amsterdam Sascha de Wied (Coördinatiebureau Bibob)

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 oktober 2014 Bibob en huisvesting in Amsterdam Sascha de Wied (Coördinatiebureau Bibob)"— Transcript van de presentatie:

1 7 oktober 2014 Bibob en huisvesting in Amsterdam Sascha de Wied (Coördinatiebureau Bibob)

2 7 oktober Woonfraude in Amsterdam  Illegale toeristenverhuur (illegale hotels, short stay- appartementen), in het bijzonder in stadsdeel Centrum.  Illegale pensions (migrantenhuisvesting)  Illegale kamerverhuur (huisjesmelkerij)

3 7 oktober De aanleiding: brand in illegaal hotel

4 7 oktober Aanpak illegale toeristenverhuur  In Amsterdam ligt de focus sinds eind 2012 op de aanpak van de illegale toeristenverhuur;  Er komen veel klachten binnen van overlast van deze vorm van verhuur;  Focus ligt op panden waar veel klachten over zijn binnengekomen;  Daarnaast richt de aanpak zich ook op strijdig handelen met het bestemmingsplan;

5 7 oktober Klachten illegale toeristenverhuur

6 7 oktober Resultaat aanpak  Bestuurlijke boetes opgelegd vanwege brandgevaarlijke situatie;  Bestuursdwang aangezegd vanwege strijdig handelen met bestemmingsplan. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven wordt een pand alsnog gesloten;  Tot augustus 2014, vanwege brandgevaar: appartementen; bedden.

7 7 oktober Resultaat aanpak II  Vanwege strijdig handelen met bestemmingsplan (bestuursdwang aangezegd, bij volgende overtreding wordt er overgegaan tot sluiting pand): - 23 appartementen; bedden;  Ten slotte: 18 waarschuwingen voor overtreding voorwaarden short stay vergunningen: - teveel mensen per appartement; - niet voor 7 dagen tot 6 maanden; veelal korter (2 dagen).

8 7 oktober Airbnb I

9 7 oktober Airbnb II  Amsterdam geeft huiseigenaren de mogelijkheid om de eigen woning tijdelijk te verhuren aan maximaal 4 personen voor 2 maanden;  Erg lucratief om een woning regelmatig voor een weekend te verhuren aan toeristen;  Wordt veelvuldig misbuik gemaakt van deze vorm van verhuur;  In de toekomst zal ook hier meer op gecontroleerd worden.

10 7 oktober Eerste casus: weigeren samenvoeging  Aanvraag samenvoegingsvergunning: samenvoegen van de eerste en de tweede verdieping;  Geen weigeringsgronden volgens de Huisvestingsverordening;  Bekende vanuit een eerdere Bibob-procedure mbt de expl.vergunning voor een speelautomatenhal;  Pand is gefinancierd middels een lening afkomst uit witwassen;  Compensatie voor onttrekken woonruimte ook betaald middels dezelfde lening;  Levert een gevaar op in de zin van artikel 3, eerste lid, Wet Bibob.

11 7 oktober Casus: vervolg procedure  Aanvraag van de samenvoeringsvergunning is geweigerd op grond van de Wet Bibob;  Aanvrager stelt in bezwaar: - dat er oneigenlijk gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een vergunning ihkv Huisvestingswet te weigeren; - dat de vergunning nodig is om het pand koopwaardig aan te bieden om zo van het besmet vermogen af te komen.

12 7 oktober Casus: in bezwaar  Het dagelijks bestuur is van mening dat: - de bevoegdheid om vergunning ihkv Huisvestingswet te weigeren niet enkel bestaat in het geval er sprake is van huisjesmelkerij. De Wet Bibob heeft tot doel om te voorkomen dat gemeenten het plegen van strafbare feiten / witwassen faciliteert en dat is precies wat in casu is gebeurd ; - het illegaal verkregen vermogen zal aangewend worden voor het realiseren van de samenvoeging. In het bijzonder in het geval het pand meer op zou brengen doordat de vergunning wordt verleend.

13 7 oktober Casus: in bezwaar II  De bezwaarcie oordeelt: - dat het dagelijks bestuur, gezien de wijziging van de Wet Bibob, bevoegd is om de wet toe te passen bij vergunningen ihkv Huisvestingswet; geen sprake van misbuik van bevoegdheid; - dat deze bevoegdheid niet enkel om volkshuisvestingsbelangen te dienen, maar ook het belang om te voorkomen dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd; - dat het besluit om de vergunning te weigeren niet in de weg staat aan de verkoop pand. Bezwaar wordt ongegrond verklaard!

14 7 oktober Casus: uitzonderlijke casus?  Onze eerste casus was niet gericht op de aanpak van woonfraude (huisjesmelkerij, illegale short stay/hotel);  Maar er was wel degelijk sprake van het voorkomen dat de gemeente met de vergunning het plegen van strafbare feiten zou faciliteren;  Hoe wordt hier door de andere gemeenten naar gekeken? Oneigenlijk gebruik?

15 7 oktober Implementatie van beleid  Beleidslijn Bibob en huisvesting is in ontwikkeling;  Focus zal liggen op een extra mogelijkheid om illegale toeristenverhuur aan te pakken;  Neemt niet weg dat ook andere vormen van woonfraude aangepakt kan worden;  In onderzoek is of Short stay-vergunningen ingetrokken kan worden op grond van de Wet Bibob. Er worden geen nieuwe vergunningen meer verleend.

16 7 oktober Verwachting?  In Amsterdam zijn veel bestuurlijke boetes opgelegd naar aanleiding van illegaal onttrekken van woningen aan de woonvoorraad: - Zou op basis van (enkel) bestuurlijke boetes tot een ernstig gevaar advies gekomen kunnen worden?  De verwachting is dat in Amsterdam de Wet Bibob in voorkomende gevallen zal toepassen: - indicatoren; - risicocategorieën; - zwarte lijst?


Download ppt "7 oktober 2014 Bibob en huisvesting in Amsterdam Sascha de Wied (Coördinatiebureau Bibob)"

Verwante presentaties


Ads door Google