De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentebrede Bijbelstudie Spreken over God met niet-christenen Het voeren van een getuigend gesprek 2e avond: HOE DOE JE DAT?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentebrede Bijbelstudie Spreken over God met niet-christenen Het voeren van een getuigend gesprek 2e avond: HOE DOE JE DAT?"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentebrede Bijbelstudie Spreken over God met niet-christenen Het voeren van een getuigend gesprek 2e avond: HOE DOE JE DAT?

2

3 Matteüs 9: 35-38 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’

4 Filippenzen 3:18-19 Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Efeziërs 2:13 U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.

5 Matteüs 5: 44-48 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

6 Kolossenzen 4: 2-6 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.

7 1 Petrus 2: 12-18 Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen.

8 1 Petrus 2: 12-18 God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige.

9 1 Petrus 3:1-2 (…) Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God.

10 1 Petrus 3: 14-16 Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster.

11

12 Bespreek met degene die naast je zit wat volgens jou eigenschappen zijn van een goede evangelist.

13 Neem iemand in gedachten die veel voor je geloof betekent / heeft betekend. Wat zijn kenmerkende eigenschappen van diegene?

14 Zijn er grote verschillen? Wat kan je daaruit concluderen?

15 Grondhouding Wat is je motivatie? Verkeerde motivatie Goede motivatie
Kijken met Gods ogen

16 De springplankmethode
Oorzaken: Niet de goede grondhouding Gebrek aan interesse in de ander Remedies: Aansluiten bij je eigen interesses Begrip voor weerstanden tegen christenen Toon interesse in de ander Laat je eigen kwetsbaarheid zien Realistische verwachtingen

17 Wat moet je zeggen? Geen pasklaar antwoord Hangt van de situatie af
Praktische situatie: Arm / rijk / getrouwd / single / werkend / werkloos / gezond / ziek / etc. Verhaal van mensen en God verbinden Geestelijke situatie: schaal van Engel

18 Schaal van Engel +4 Doorlopend geestelijke groei: Vrucht van de geest / Liefde leren / Rentmeesterschap / Discipelschap / Karakterbouw / Gebed, Getuigenis, Dienen +3 Ontdekken van de geestelijke gaven +2 Integratie in de christelijke gemeenschap +1 Ontdekken van de consequenties van het geloof Persoonlijke levensovergave/Wedergeboorte -1 Beslissing tot levensovergave -2 Persoonlijk geraakt zijn -3 Positieve instelling tegenover het evangelie -4 Begrijpen van het evangelie -5 Interesse voor het christelijke geloof -6 Vaag beeld van het christelijke geloof -7 Weet dat er “hogere machten” zijn -8 Afwijzing van het bovennatuurlijke

19 Samen Bijbellezen Samen op zoek God zelf laten spreken
Niet ‘teksten plukken’ Lees eens een heel Bijbelboek Drie stappen: wat staat er? Wat betekent het? Wat moeten wij ermee? Herkenning is belangrijk Het draait om Jezus Leestips voor starters

20 Het gebed Bidden voor je gesprekspartner
Bidden met je gesprekspartner: Wanneer? Leg uit wat bidden is Wat bid je?

21 Samenvatting Zorg voor een goede grondhouding
Oprechte interesse helpt tegen de springplankmethode Verbind het verhaal van de ander aan dat van God Bekering gaat in fases die elk een eigen benadering vragen Samen Bijbellezen is samen ontdekken Als je samen bidt, bid dan zo concreet mogelijk

22

23 Oefening: beelden bij je geloof
Vorm groepjes en beschrijf elkaar in beelden wat je gelooft: Geloven is als… (een reis, een vriendschap, een werkplaats, etc.) God is als… (Vader, Schepper, Rechter, etc.) Jezus is als… (de Zoon van God, Redder, Lam van God, etc.) De hemel is als….(diepe vrede, eindelijk gerechtigheid, nieuwe energie, etc.) Vermijd ‘kerktaal’!

24 Oefening: Gods verhaal verbinden met het verhaal van mensen
Casus: Op een keer raak je in gesprek met een lid van je wandelclub. Ze blijkt vol frustratie en woede te zitten tegenover haar ex. Een jaar geleden is ze gescheiden en daar kwam een hoop narigheid achter vandaan. Hij bleek een relatie te hebben met de veel jongere buurvrouw. Met de kinderen is nu een omgangsregeling getroffen, maar hij blijkt hen allerlei negatieve dingen wijs te maken over hun moeder, jouw wandelmaatje. Je wandelmaatje voelt zich machteloos tegenover dit onrecht. Uiteraard toon je eerst begrip voor haar situatie en leef je mee. Een tijdje later komt het onderwerp weer ter sprake. Nu krijg je de kans om wat dieper door te steken. Hoe kan je haar verhaal verbinden aan dat van God?

25

26 Wat van de dingen die we vanavond hebben besproken komen je in de praktijk van pas?

27 Liedboek 360: 3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken over uw verlossend werk; geef dat niet die woorden breken op de daden van uw kerk, maar dat wij geheiligd leven op de plaats door U gegeven, en U volgen onder 't kruis op de smalle weg naar huis.

28

29 Bedankt dat je er was! Op 28 mei hopen we weer een gemeentebrede Bijbelstudie te houden. Van harte welkom!


Download ppt "Gemeentebrede Bijbelstudie Spreken over God met niet-christenen Het voeren van een getuigend gesprek 2e avond: HOE DOE JE DAT?"

Verwante presentaties


Ads door Google