De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters Kinderopvangbeurs 2012 inhoudelijk upgedated augustus 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters Kinderopvangbeurs 2012 inhoudelijk upgedated augustus 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters Kinderopvangbeurs inhoudelijk upgedated augustus 2014

2 Samen geven we elk kind alle kansen.
Onze opdracht is om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen: dankzij deskundige ondersteuning voor alle ouders; via kwaliteitsvolle kinderopvang.  Kinderopvang mogelijk maken. Samen geven we elk kind alle kansen.

3 Kind en Gezin en kinderopvang
Uitvoeren beleid en de regelgeving. Opvang stimuleren, toelaten en subsidiëren. Administratief opvolgen van de kinderopvang. Programmeren van het kinderopvangaanbod. Bevorderen van kwaliteit. Ouders informeren. Ondersteunen van lokale besturen. Ondersteunen voorbereiding beleid. Niet Zelf kinderopvang organiseren. Politieke keuzes maken.

4 Presentatie vandaag Het decreet in grote lijnen.
De concrete invulling is nog niet gekend: uitvoeringsbesluiten. Alle informatie: Beursstand. > kinderopvang > nieuw decreet Kind en Gezin-Lijn. > Introductiefilm.

5 Het decreet: waar staan we nu?
Het Vlaams Parlement besprak het ontwerp van decreet en keurde het goed op 28 maart 2012. Op 20 april 2012 keurde de Vlaams Regering het decreet definitief goed. Er wordt nu volop gewerkt aan de uitvoeringsbesluiten om het decreet te kunnen uitvoeren.

6 Het decreet in het kort Makkelijker Nog professioneler Duidelijker
• Makkelijker om te vinden • Makkelijker haalbaar voor de ouders • Makkelijker haalbaar voor de sector Vereiste vergunning Vereiste kwalificaties Pedagogische ondersteuning Duidelijker aanbod Duidelijker subsidiesysteem

7 Vereiste vergunning Iedereen die beroepsmatig en tegen betaling kinderen opvangt. Per opvanglocatie: elke plek waar opvang doorgaat. Kind en Gezin kent vergunning toe na passend onderzoek. Startvoorwaarden en werkingsvoorwaarden onder meer over: Infrastructuur en inrichting; Veiligheid en gezondheid, brandveiligheid; Omgang met kinderen en gezinnen; De personen werkzaam in de kinderopvang; Organisatorisch management; Samenwerking: Kind en Gezin, lokaal bestuur, Lokaal Loket Kinderopvang.  wordt uitgewerkt in Besluit van de Vlaamse Regering.

8 Het decreet in het kort Makkelijker Nog professioneler Duidelijker
• Makkelijker om te vinden • Makkelijker haalbaar voor de ouders • Makkelijker haalbaar voor de sector Vereiste vergunning Vereiste kwalificaties Pedagogische ondersteuning Duidelijker aanbod Duidelijker subsidiesysteem

9 Kwalificaties en ondersteuning
Verantwoordelijken en kinderbegeleiders zullen kwalificaties hebben. Verschillende manieren: diploma’s, ervaringsbewijs, erkenning van verworven competenties (EVC), kwalificerende trajecten, begeleider in opleiding, … Overgangstermijnen. Elke organisator zorgt voor pedagogische ondersteuning. Nieuw: attest draagkracht kinderbegeleider gezinsopvang.  worden uitgewerkt in Besluit van de Vlaamse Regering.

10 Het decreet in het kort Makkelijker Nog professioneler Duidelijker
• Makkelijker om te vinden • Makkelijker haalbaar voor de ouders • Makkelijker haalbaar voor de sector Vereiste vergunning Vereiste kwalificaties Pedagogische ondersteuning Duidelijker aanbod Duidelijker subsidiesysteem

11 3 soorten opvang Gezinsopvang tot maximum 8 kinderen tegelijk
Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk Opvang aan huis uitsluitend bij het kind thuis

12 Nieuwe namen Nu Na het decreet Opvang in kinderdagverblijf
Groepsopvang Opvang bij onthaalouder Gezinsopvang Kinderbegeleider (in kinderdagverblijf) Kinderbegeleider (in groepsopvang) Onthaalouder (in gezinsopvang) Organiserend bestuur Organisator Dienst voor onthaalouders Organisator (van gezinsopvang) Verantwoordelijke Vestigingsplaats Kinderopvanglocatie

13 Het decreet in het kort Makkelijker Nog professioneler Duidelijker
• Makkelijker om te vinden • Makkelijker haalbaar voor de ouders • Makkelijker haalbaar voor de sector Vereiste vergunning Vereiste kwalificaties Pedagogische ondersteuning Duidelijker aanbod Duidelijker subsidiesysteem

14 Principes van het subsidiesysteem
Financïele leefbaarheid van de sector. Iedere opvang met vergunning krijgt gelijke toegang tot de subsidies. Zelfde systeem voor huidige erkende en zelfstandige opvang. Subsidiehoogte bouwt op naargelang de opdrachten die opgenomen worden.

15 Volgens programmatieregels
Voor elke opvang met vergunning Toekenning binnen de budgettaire mogelijkheden bepaald door de Vlaamse Regering

16 Extra modules mogelijk
Vanuit iedere trap: Flexibele openingstijden. Kinderen met specifieke zorgbehoefte. Specifieke of eenmalige opdrachten. Subsidiesysteem en bedragen worden uitgewerkt in Besluit van de Vlaamse Regering. Huidige subsidies worden omgezet.

17 Het decreet in het kort Makkelijker Nog professioneler Duidelijker
• Makkelijker om te vinden • Makkelijker haalbaar voor de ouders • Makkelijker haalbaar voor de sector Vereiste vergunning Vereiste kwalificaties Pedagogische ondersteuning Duidelijker aanbod Duidelijker subsidiesysteem

18 Uitbouw van de kinderopvang
Doel Aan alle gezinnen met een behoefte aan kinderopvang binnen een redelijke termijn en op een redelijke afstand een kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats kunnen aanbieden. Planning Tegen 2016: aanbod voor minstens 50% van de kinderen tot 3 jaar. Vanaf 2020: aanbod voor alle gezinnen met kinderopvangbehoefte. Hoe? Binnen een nog te bepalen budgettair kader. Zolang aanbod niet volstaat zijn er voorrangsregels in opvang met subsidies voor: inkomenstarief; kansengroepen.

19 Lokaal Loket Kinderopvang
In elke gemeente: neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met opvangvragen. Maakt het vinden van kinderopvang gemakkelijker door: opvangvragen te registreren; gezinnen te informeren; samen te werken met alle kinderopvangvoorzieningen, doorverwijzers en andere lokale loketten. Organisatie mogelijk door elke relevante actor, aangewezen vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang. Zo niet: lokaal bestuur.

20 De Kinderopvangzoeker
De Vlaamse Regering wil dat ouders eenvoudiger en sneller opvang vinden. Proefproject in zorgregio Hasselt met de Kinderopvangzoeker: een instrument om opvangvragen te registreren, te behandelen en in kaart te brengen. Kinderopvangzoeker zoals uitgetest voldoet niet aan de verwachtingen van de gebruikers. Stop gezet op 8 oktober Op basis van de resultaten van de evaluatie zoekt Kind en Gezin samen met de sector verder naar een manier om samen met de lokale loketten kinderopvang ouders te ondersteunen om eenvoudiger en sneller opvang te vinden.

21 Het decreet in het kort Makkelijker Nog professioneler Duidelijker
• Makkelijker om te vinden • Makkelijker haalbaar voor de ouders • Makkelijker haalbaar voor de sector Vereiste vergunning Vereiste kwalificaties Pedagogische ondersteuning Duidelijker aanbod Duidelijker subsidiesysteem

22 Makkelijker haalbaar voor ouders
Uitbouw van de kinderopvang met voldoende betaalbare opvangplaatsen  Programmatie van de opvangplaatsen met inkomenstarief op basis van wetenschappelijk onderbouwde raming van de behoefte.  Zolang aanbod niet volstaat: voorrangsregels. Extra inspanningen naar kansengroepen  Plussubsidie voor opvang die extra opdrachten voor kansengroepen opneemt.  Programmatie.  Voorrangsregels.

23 Het decreet in het kort Makkelijker Nog professioneler Duidelijker
• Makkelijker om te vinden • Makkelijker haalbaar voor de ouders • Makkelijker haalbaar voor de sector Vereiste vergunning Vereiste kwalificaties Pedagogische ondersteuning Duidelijker aanbod Duidelijker subsidiesysteem

24 Naleving van het decreet
Regeling van het toezicht. Regeling wat Kind en Gezin kan doen: Schriftelijke aanmaning; Bestuurlijke geldboete; Vergunning wijzigen, schorsen of opheffen; Subsidie verminderen, schorsen, stopzetten of terugvorderen; Sluitingsbevel.

25 Wanneer en hoe? De Vlaamse Regering bepaalt de precieze datum: ten laatste op 1 januari 2015. Voor gezins- en groepsopvang vermoeden we vanaf 1 januari 2014. Starters: onmiddellijk. Huidige opvang: omzetting van erkenning, toestemming of attest van toezicht naar vergunning; omzetting van subsidies; overgangstermijnen om zich aan te passen. Enkel gemelde kinderopvang. moet vergunning aanvragen;

26 Vragen?


Download ppt "Decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters Kinderopvangbeurs 2012 inhoudelijk upgedated augustus 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google