De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directiedag CLB 20/02/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directiedag CLB 20/02/2014."— Transcript van de presentatie:

1 Directiedag CLB 20/02/2014

2 Actieplan vroegtijdig schoolverlaten

3 Algemeen EU 2020 (10%) Pact 2020 (4,3%)
Actieplan VSV: goedgekeurd door de Vlaamse Regering 27 september 2013

4 Enquête arbeidskrachten
Stand van zaken: EAK Enquête arbeidskrachten Tabel 1: vroegtijdige schoolverlaters in % - jaargemiddelden Bron: FOD Economie, ADSEI, EAK Kalenderjaar Totaal 2000 11.60 2001 11.50 2002 11.70 2003 12.50 2004 11.0 2005 10.70 2006 10.00 2007 9.30 2008 8.60 2009 2010 9.60 2011 2012 8.70 Europees vergelijkbaar Vlaanderen haalt de doelstelling al in 2007

5 Stand van zaken: SSL Steunpunt school- en studieloopbanen
Tabel 2: Vroegtijdig schoolverlaters in % - jaargemiddelden Bron: SSL Kalenderjaar Totaal 2004 12.0 2005 2006 12.6 2007 13.0 2008 12.7 2009 2010a 11.1 2010b 13.9 Beter aangepast aan onze noden Doelstelling absoluut nog niet bereikt

6 Kwalificatiecriteria

7 Uitgangspunten Europees referentiekader
Keuzes maken voor enkele quick wins samen met acties op langere termijn Elke jongere tot aan de meet

8 Identificatie, monitoring & coördinatie
Wetenschappelijk rapport met regionale indicatoren omtrent VSV Voorjaar 2013 Rapporteren op schoolniveau omtrent VSV via databundel CLB volgt 2014 Scholen ondersteunen bij het lezen van de databundel Directies en beleidsondersteuners ondersteunen via prioritaire nascholing

9 Preventie (1) Informatie aanreiken aan de scholen via een specifieke website cijfers – achtergronden – praktijkvoorbeelden.. Met behulp van de aangereikte info en de cijfers bepalen de scholen in hun beleid hoe zij vroegtijdig schoolverlaten binnen hun school gaan bestrijden en werken zij hieromtrent acties uit. School & CLB !!! De inspectie volgt de cijfers en de doeltreffendheid van het begeleidingsbeleid op tijdens het vooronderzoek en de doorlichting Voorbereiding vanaf 2014 Toepassing vanaf

10 Preventie (2) De website onderwijskiezer verder optimaliseren + informatie voor vroegtijdig schoolverlaters toevoegen + STEM + Slaagcijfers/richting + schoolverlaters Onderzoeken of een uitbreiding van de schoolverlatersstudie mogelijk is Soort jobs + type contract + sector + tot 5 jaar Vanaf 2014 Flexibele leerwegen in het secundair onderwijs: duidelijk informeren, praktijkvoorbeelden en ondersteunen van scholen bij de uitbouw ervan vermijden ZB in 1stej ( 3 graden ) VVKSO Vanaf

11 Preventie (3) De evaluatie van het stelsel leren en werken 2014
De versterking van de werkcomponent binnen de huidige systemen van leren en werken (incluis ILW) Geleidelijke invoering van de stageverplichting in de 3de graad BSO (1ste, 2de en 3de leerjaar) en de 3de graad TSO (1ste en 2de leerjaar) OD XXIII: uitrol Vanaf

12 Preventie (4) 2013-2014 Zie notities groenpluk 2012-2015
Het inzetten van arbeidsmarktinstrumenten binnen de schoolse context in onderling overleg tussen onderwijs en arbeidsmarkt Zie notities Het in kaart brengen van de problematiek van de pullfactor “arbeidsmarkt” (groenpluk) om vroegtijdig schoolverlaten te verklaren, via bevraging van schoolverlaters Sensibiliseren van sectoren en werkgevers over het belang om jongeren mee tot aan de meet te brengen via de modelovereenkomst stage en werkervaring.  groenpluk Uitrol van de Vlaamse kwalificatiestructuur Verder willen we onderzoeken hoe arbeidsmarktinstrumenten meer ingezet kunnen worden binnen de schoolse context. Dit in onderling overleg tussen onderwijs en arbeidsmarkt onder leiding van de school die de eindverantwoordelijkheid behoudt. Dit alles binnen het huidige budgettaire kader. We denken hierbij – indien hiervoor voldoende ruimte en draagvlak kan gevonden worden - aan het meer/anders gebruik van de maatregel 72 uren praktijklessen (vb. het ‘niet technisch’ aanbod namelijk sollicitatietraining), het breder bekend maken van artikel 61 en 62 van het BVR14 van 05/06/2009 nl. dat op vraag van onderwijsinstellingen leerlingen opleidingen kunnen volgen in de VDAB-Competentiecentra, het uitwerken van vormen van opleidingstrajecten waarbij onderwijs en VDAB samen toeleiden naar een onderwijskwalificatie. Verder denken we aan de mogelijke uitrol van IBO-DO en andere preventieve projecten die in dit kader reeds werden uitgewerkt. 14 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding. Op die manier willen we voor die jongeren die dreigen uit te vallen een alternatief traject uitwerken dat een nieuw perspectief kan bieden. Verder worden innovatieve manieren om actueel beroepsgericht onderwijs aan te bieden via samenwerking met onder meer bedrijven en arbeidsmarktactoren, zoals bijvoorbeeld het geassocieerd onderwijs, verder geëxploreerd en gestimuleerd. De sociale partners stellen in het kader van de nota “Aanpak Jeugdwerkloosheid in Vlaanderen” een aantal arbeidsmarktinstrumenten of samenwerking voor tussen onderwijs- arbeidsmarkt in het domein van studie- en beroepskeuzebegeleiding.

13 Interventie Actieplan spijbelen Verzamelen en verspreiden van praktijkvoorbeelden (peer)coaching + werken met rolmodellen Transitietrajecten verder openstellen voor leerlingen uit het buitengewoon SO en waar mogelijk uitbreiden naar leren en werken (Transpop + samenwerking GTB-VDAB-CLB ! Vanaf

14 Compensatie Vanaf 2013-2014 EVC-trajecten stimuleren en bekendmaken
Verder uitbouwen en faciliteren van kwalificerende beroepsgerichte trajecten via samenwerking tussen o.m. het volwassenenonderwijs, VDAB, Examencommissie, Syntra en bedrijven/organisaties Bekendmaken van de mogelijkheid tot het volgens van deze kwalificerende beroepsgerichte trajecten Vanaf EVC-trajecten stimuleren en bekendmaken Kennisname uitrol acties loopbaanakkoord werkervaringsprojecten ongekwalificeerden Vanaf 2013

15 Overkoepelende acties
Opmaak draaiboek als lokaal afsprakenkader voor scholen-CLB’s-VDAB en eventueel andere betrokken actoren die ingezet kunnen worden bij het bestrijden van VSV (hierin prioritaire aandacht voor grootstedelijke context en Brussel) CLB-betrokkenheid ! - Aanpassing BVR operationele doelen ! - Vertaling afspraken in bijzondere bepalingen Vanaf Opvolging en bijsturing actieplan vroegtijdig schoolverlaten Continu

16 Prioriteiten - speerpunten

17 Dank voor uw aandacht! Vragen of bedenkingen steeds welkom bij
Marie Kruyfhooft Carl Lamote Debby Peeters

18 Wat werkt ?

19 De Stap Gent 22 mei 2014 programma


Download ppt "Directiedag CLB 20/02/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google