De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate

2 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

3 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

4 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

5 ELB. 425 Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Weest daarom blij, wees daarom blij en zingt verheugd en zingt verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Weest daarom blij en zingt verheugd. die de HEER ons geeft.

6 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

7 Liturgie Zondag 9 november
Introductie thema “Ik krijg je nog wel!”

8 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

9 Ps. 3: 2 NB Ik legde mij en sliep. Ik wist dat wie mij schiep
voor mijn behoud zou waken. De morgen is gekeerd en ik mocht ongedeerd, dank zij Gods trouw, ontwaken. Nu is mijn vrees voorbij, God ondersteunde mij en blijft mij vergezellen. Zo treed ik in het perk hoe dreigend ook en sterk tienduizenden zich stellen.

10 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

11 Bewaar je oog Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.
Er is een Vriend Die op je let En Die luistert naar gebed.

12 Bewaar je oog Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.
Er is een Vriend Die op je let En Die luistert naar gebed.

13 Bewaar je oog Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt.
Er is een Vriend Die op je let En Die luistert naar gebed.

14 Bewaar je oog Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet.
Er is een Vriend Die op je let En Die luistert naar gebed.

15 Bewaar je oog Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat.
Er is een Vriend Die op je let En Die luistert naar gebed.

16 Bewaar je oog Bewaar je hart, bewaar je hart voor wat je gelooft.
Er is een Vriend Die op je let En Die luistert naar gebed.

17 Bewaar je oog Bewaar je oog, je mond, je hand, je voet en je hart,
Er is een Vriend Die op je let En Die luistert naar gebed. Bewaar je oog, je mond, je hand, je voet en je hart.

18 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

19

20

21

22 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

23 Ken je de Tien Woorden, Gods geboden; één tot tien? Zeg eens, hoe klinken die dan? Weet jij dat misschien? Luister goed naar God de Heer Hij gaf je de vrijheid weer. Hij redde uit Egypteland Door Zijn eigen, sterke hand.

24 Luister dus goed naar Zijn gebod
Hier tien woorden van onze God: De eerste: dien de Heer alleen Zoals Hij, is er maar Één. Twee: dat is de dienst aan Hem maak geen beelden, hoor Zijn Stem. Drie: Eerbied voor de Naam van God Dat je met die Naam niet spot.

25 Vier: Rusten van zes dagen werk
Op zondag samen naar de kerk. Vijf: wie staan er boven mij? Papa, mama, en nog een hele rij. Zes: ik doe een ander veel verdriet Als ik zeg: ik wil jou niet. Altijd trouw zijn aan elkaar: Zeven zegt : ja, doe dat maar.

26 Wat niet is in jouw bezit -acht zegt:
Neem dat niet, stelen is slecht. Negen: zeg toch niet zomaar Lelijke dingen van elkaar. Tien: heeft een ander meer dan jij? Wees dan niet jaloers, maar blij. Passen tien woorden in één zin? De liefde, daar zit alles in!

27 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

28 ELB. 262 Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.

29 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

30 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

31 Liturgie Zondag 9 november
David trok vandaar en hield verblijf in de bergvestingen van Engedi. 2Toen Saul teruggekeerd was van de vervolging der Filistijnen, deelde men hem mee: Zie, David is in de woestijn van Engedi. 3Daarop nam Saul drieduizend uitgelezen mannen uit geheel Israël, en ging heen om David en zijn mannen te zoeken bij de Steenbokrotsen. 4Hij bereikte de schaapskooien aan de weg. Daar was een spelonk waar Saul binnenging om zich af te zonderen; David en zijn mannen zaten achter in de spelonk.

32 Liturgie Zondag 9 november
5Toen zeiden Davids mannen tot hem: Dit is de dag, waarvan de Here tot u gezegd heeft: zie, Ik geef uw vijand in uw macht; doe met hem wat gij wilt. David stond op en sneed ongemerkt de slip van Sauls mantel af. 6Daarna bonsde Davids hart, omdat hij Sauls slip had afgesneden; 7hij zeide tot zijn mannen: De Here beware mij ervoor, dat ik aan mijn heer, aan de gezalfde des Heren, dit zou doen, dat ik mijn hand aan hem zou slaan; want hij is de gezalfde des Heren.

33 Liturgie Zondag 9 november
 8En David weerhield zijn mannen door zijn woord; hij liet hun niet toe Saul te overvallen. Saul was inmiddels opgestaan, hij verliet de spelonk en ging zijns weegs. 9Daarna stond David op, ging de spelonk uit en riep Saul na: Mijn heer de koning! Saul keek om en David knielde met het aangezicht ter aarde en boog zich neer. 10Toen zeide David tot Saul: Waarom luistert gij naar de woorden van mensen, die zeggen: zie, David beraamt kwaad tegen u?  

34 Liturgie Zondag 9 november
11Zie, op deze dag aanschouwen uw eigen ogen, dat de Here u heden in de spelonk in mijn macht gegeven heeft; men sprak ervan u te doden, maar ik spaarde u en zeide: ik zal mijn hand niet slaan aan mijn heer, want hij is de gezalfde des Heren. 12Zie eens, mijn vader, zie toch de slip van uw mantel in mijn hand! Want hieruit, dat ik de slip van uw mantel afgesneden heb zonder u te doden, kunt gij duidelijk opmaken, dat ik geen kwaad of muiterij in de zin heb, en dat ik tegen u niets heb misdaan; gij echter legt het erop toe mij het leven te benemen. 

35 Liturgie Zondag 9 november
13De Here moge rechtspreken tussen mij en u, de Here moge mij aan u wreken, mijn hand echter zal niet tegen u zijn; 14zoals het spreekwoord der ouden zegt: van goddelozen komt goddeloosheid. Maar mijn hand zal niet tegen u zijn. 15Wie is de koning van Israël achterna getrokken? Wie achtervolgt gij? Een dode hond! Eén enkele vlo! 16Daarom moge de Here rechter zijn, en tussen mij en u oordelen; Hij moge toezien, mijn zaak beslechten en mij recht verschaffen tegenover u.

36 Liturgie Zondag 9 november
17Toen David deze woorden tot Saul geëindigd had, vroeg Saul: Is dat uw stem, mijn zoon David? Daarop verhief Saul zijn stem en weende. 18Hij zeide tot David: Gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed gedaan, terwijl ik u kwaad gedaan heb; 19gij hebt heden getoond, hoezeer gij mij goed hebt gedaan: hoewel de Here mij in uw macht had overgeleverd, hebt gij mij niet gedood. 20Wanneer iemand zijn vijand aantreft, zal hij hem dan ongehinderd laten gaan? De Here moge u belonen voor wat gij mij heden gedaan hebt. 

37 Liturgie Zondag 9 november
21Nu dan, zie, ik weet, dat gij zeker koning zult worden en dat het koningschap over Israël in uw hand bestendig zal zijn. 22Zweer mij dan bij de Here, dat gij mijn nakomelingen niet zult uitroeien noch mijn naam uit mijn familie zult uitdelgen. 23En David zwoer dit aan Saul. Toen ging Saul naar zijn huis, maar David en zijn mannen togen naar de bergvesting.

38 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

39 Ps. 37: 10 NB Wijs spreekt de man die leeft naar Gods geboden,
wiens mond Gods wetten handhaaft, onverkort. God richt zijn hart, meer heeft hij niet van node. God steunt zijn voet, dat hij niet nederstort. Al zoekt de goddeloze hem te doden, God laat niet toe dat Hij geoordeeld wordt.

40 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

41 Prediking “Ik krijg je nog wel!” Schriftlezing: 1 Samuël 24
>>> Opw. 436

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

56 Opw. 436 Onze Vader in de Hemel heilig is Uw naam Laat Uw Koninkrijk spoedig komen Laat Uw wil worden gedaan

57 Opw. 436 Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, tot in eeuwigheid

58 Opw. 436 Onze Vader in de hemel geef ons daaglijks brood En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij dat doen hen vergeven die ons iets schuldig zijn

59 Opw. 436 Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, tot in eeuwigheid En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad

60 Opw. 436 Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid Want van U is het Koninkrijk, tot in eeuwigheid Amen, amen

61 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

62 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

63 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

64 ‘k Stel mijn vertrouwen
'k Stel mijn vertrouwen  op de Heer, mijn God. want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 'k Zie naar Hem op en 'k weet:  Hij is mij steeds nabij.

65 Vergeven Als ik soms gepest word maar ik heb niks gedaan
dan vind ik dat niet eerlijk en wil ik ze wel slaan Maar ik heb gelezen ergens in Gods woord ‘kwaad met kwaad vergelden’ is niet zoals het hoort En er staat geschreven dat ik moet vergeven niet 1, 2, 3 of 4 keer maar 70 keer 7 Wat?! 490 keer? Nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer

66 Vergeven Altijd, altijd, overal en telkens weer
Nee, dat is niet simpel en daarom geeft de Heer Zijn Heilige Geest om in liefde te leven Zoals Hij mij vergeeft moet ik een ander ook vergeven (2x)

67 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

68 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

69 Ps. 143: 10 Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden; Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; Uw goede Geest bestuur’ mijn schreden, En leid' mij in een effen land.

70

71

72 Liturgie Zondag 9 november
Mededelingen ELB. 425 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 2 NB Kinderen zingen Lezing van Gods wet ELB. 262 Gebed Schriftlezing: 1 Samuël 24 Ps. 37: 10 NB Prediking Opw. 436 Collecte Kinderen zingen Dankgebed Ps. 143: 10 Zegen

73 Aanvangstijd middagdienst 17.00 uur Ds. P. R. Baas


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google