De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal wijkteams in Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal wijkteams in Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiden"— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal wijkteams in Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiden
16 oktober 2014 1

2 Sociaal Team Leiderdorp (STL)
Plan voor STL opgesteld met partijen uit het veld. Een integraal team, (nog) geen nieuwe entiteit. Een gezicht naar buiten toe, een website, een centraal telefoonnummer et cetera. De toegang tot ondersteuning en welzijn, maar mensen mogen hun ondersteuningsbehoefte nog steeds melden zoals bij Kwadraad, CJG, MEE, Pluspunt of gemeente (geen limitatieve opsomming). Biedt lichte, niet geïndiceerde zorg, signaleert en gaat af op meldingen van een ondersteuningsbehoefte. Voeren dus onder andere de gesprekken en stellen het arrangement op.

3 Sociaal Team Leiderdorp
Deelnemers: Pluspunt, Kwadraad, Wijkverpleging (ActiVite), Wmo consulenten, MEE, Sociaal Innovator (vergelijkbaar met opbouwwerk) en coördinator STL. Momenteel worden afspraken gemaakt met verschillende expertisegebieden zoals GGZ. Het is voldoende als die expertise op afroep aanwezig is. Huisartsen maken geen onderdeel uit van het STL, de wijkverpleging is de lijn met de medische sector. Leden geplaatst vanuit de bestaande organisaties. Na evaluatie van het STL, eind 2015, volgt besluit over entiteit.

4 Sociaal Team Leiderdorp
STL leden gaan met hooguit 2 personen op melding af voor het onderzoek (keukentafelgesprek). Er wordt gewerkt volgens 1 gezin 1 plan 1 regisseur, net als bij jeugd. Mantelzorgers zijn zover mogelijk aanwezig bij de gesprekken. Bij eerste contact wordt cliënt gewezen op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning bij het gesprek. Dat is dan ofwel MEE ofwel Kwadraad ofwel medewerker van de gemeente.   Als gesprek en onderzoek leidt tot een aanvraag dan blijft de beoordeling daarvan voorbehouden aan de Wmo consulenten van de gemeente. Zo veel mogelijk binnen het team.

5 Sociaal Team Leiderdorp
Waar zijn we momenteel mee bezig? In regionaal verband opstellen van een privacy protocol Inrichten van de ICT- en werkprocessen Inrichten van een locatie Opstellen van een communicatieplan Teambuilding Planning: operationeel per 1 januari 2015

6 Vragen

7 Sociaal Team Oegstgeest
Intensieve netwerkorganisatie, geen nieuwe entiteit. Wel een gezicht naar buiten toe, een website, een centraal telnr. etc. Maar mensen mogen hun ondersteuningsbehoefte gewoon blijven melden bij Kwadraad of CJG of Radius of gemeente. De professionals die de melding krijgen moeten die wel direct doorgeven aan een centraal meldpunt. Reden: we moeten dat goed registreren volgens de wet.  Bieden lichte, niet geïndiceerde zorg, signaleren en gaan af op meldingen van een ondersteuningsbehoefte  Deelnemers: Radius, Kwadraad, Wijkverpleging, Wmo consulenten, MEE, coördinator CJG. . Over rol van de GGZ praten we nog. Wellicht is het voldoende als die op afroep kunnen worden ingevlogen voor advies. Huisartsen maken geen onderdeel uit van het STO , de wijkverpleging is de lijn met de medische sector.

8 STO leden gaan met hooguit 2 personen op melding af voor het onderzoek (keukentafelgesprek). Er wordt gewerkt met 1gezin1plan1regisseur, net als bij jeugd. Privacy wordt gewaarborgd doordat cliënt eigenaar is van zijn dossier en bepaalt wie dat en wat mag inzien. Mantelzorgers zijn indien nodig en mogelijk aanwezig bij de gesprekken. Bij eerste contact wordt cliënt gewezen op mogelijkheid onafhankelijke cliëntondersteuner mee te nemen naar gesprek. Dat is dan ofwel MEE ofwel Kwadraad ofwel Radiusmedewerker in het STO.   Als gesprek en onderzoek leidt tot een maatwerkvoorziening aanvraag dan blijft de beoordeling daarvan voorbehouden aan de Wmo consulenten van de gemeente. Net als nu.

9 0 tot 100 team Zoeterwoude Op dit moment is de gemeente in gesprek met partijen (huisartsen, Mee, partijen jeugd teams, Wmo consulent) over de werkwijze. Het uitgangspunt de toegang creëren om de huisarts/praktijkondersteuning. Uitgangspunt een gezin, een plan, een regisseur. De toegang wordt op 3 plekken gerealiseerd t.w. in Rijndijk, in het Dorp en het oude Zorgloket in het gemeentehuis vanaf 1 januari 2015. Er wordt een beschikking afgegeven.

10 Vragen

11 Sociaal wijkteams in Leiden
Een nieuwe manier van werken ingegeven door decentralisatie AWBZ Een nieuwe naam, met bekende gezichten 5 Teams, uit te breiden naar 8 (stadsdekkend) Alle wijken hebben hun eigen SWT Kern bestaat uit medewerkers afkomstig van Activite, Kwadraad, Libertas Leiden, MEE, Radius Welzijn en de Wmo-unit van de gemeente. Samenwerking met CJG/JGT, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen

12 De acht wijkteams Binnenstad Boerhave/Stationsdistrict
Bos- en Gasthuizen Merenwijk Morsdistrict Noord Roodenburg Stevenshof

13 Wie werken er in de SWT? Sociaal werkers
Die werken als generalisten bij de eerste ontmoeting/start Alle werkers hebben een specifiek specialisme/achtergrond Daar waar nodig kan dit specialisme ingezet worden. T-shaped profesional

14 Werkzaamheden Sociaal wijkteams
Wijkteams zijn 'toegang tot zorg en welzijn' Wijkteams moedigen aan, coachen, ondersteunen en leiden toe Wijkteams leggen verbanden, verbinden en signaleren binnen de wijken Wijkteams ondersteunen mantelzorgers en netwerk Samen met bewoner op zoek naar passende oplossing: Zelf Eigen netwerk Oplossing in de wijk, algemene voorziening Uitvoering door Sociaal wijkteam Maatwerkvoorziening

15 Uitgangspunten bij uitvoering
Zoveel mogelijk in de wijk en bij de bewoner thuis Doen wat nodig is Uitgangspunt is eigen kracht en verantwoordelijkheid Daar waar eigen kracht beperkt is, passende ondersteuning bieden en/of toegang geven tot zorg De cliënt en zijn netwerk staan centraal Collectief als het kan, individueel als het moet Werken vanuit 1 plan met daarin beschreven alle benodigde ondersteuning/begeleiding

16 Contact met het wijkteam
Kan telefonisch, per mail of op inlooptijden. Door bewoner zelf, of door een toeleider (vaak de huisarts). In eerste contact vragen we toestemming om gegevens te delen. Als in het eerste contact de vraag niet is opgelost, maken we een afspraak. Bij voorkeur bij de bewoner thuis. Daarbij vragen we de bewoner een steunend persoon uit te nodigen bij dit gesprek. Samen met de bewoner (en/of zijn netwerk) maken we een plan met afspraken over wie wat doet. De bewoner is eigenaar van dat plan. Het plan is dynamisch. Als het nodig is verzorgen we op basis van dit plan ook de aanvraag tot benodigde begeleiding of ondersteuning. Bewoner kiest zelf door welke organisatie hij begeleid wil worden, of van welke organisatie hij zorg wil ontvangen.

17 Zorg nodig – en dan? Als het wijkteam constateert of vermoedt dat professionele zorg nodig is, wordt dat opgenomen in het plan. Mogelijk wil een sociaal werker eerst advies van een zorgprofessional en vraagt hij of zij een collega van een partnerorganisatie. Wijkteam leidt toe altijd in overleg toe naar een partnerorganisatie. Daarbij wordt de partner volgens werkwijze 1 plan betrokken bij of geïnformeerd over eventuele andere afspraken en betrokkenen. In onderling overleg afspraken over de voortgangsbewaking (‘regierol’) Een centrale unit stelt een beschikking op en organiseert de factuurcontrole Advies kan zijn: Aansluiten bij volgende gesprek Meedenken (telefonisch)

18 Tot januari 2015 Privacy afspraken (convenant)
Inregelen ICT en managementinformatie Wijkteams informeren over aanbod Elkaar leren kennen

19 Scholing teams Kennisdelen: Werk verdelen Casuïstiek bespreken
In duo’s werken Scholing: Signalering Gespreksvoering Kaart van Leiden Vaardigheden: Teamcoach Netwerkstrategie Actief burgerschap

20 In 2015 Nieuwe situatie. Er verandert veel. Er zullen vragen blijven komen Elkaar vinden, korte lijnen Niet afwachten maar handelen Zaken die goed gaan of verbetering nodig hebben met elkaar delen

21 Vragen


Download ppt "Sociaal wijkteams in Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiden"

Verwante presentaties


Ads door Google