De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Technisch Applicatie Beheer Doetinchem

Verwante presentaties


Presentatie over: "Technisch Applicatie Beheer Doetinchem"— Transcript van de presentatie:

1 Technisch Applicatie Beheer Doetinchem
Zaken doen met:

2

3 Programma 16.15 Opening door: Hans Donderwinkel, secretaris IG&D Woord van welkom door: Jaap Berenbak, accountmanager team economie Presentatie inkoopbeleid door: Pim Kroes, “Zaken doen met de gemeente Doetinchem” inkoopadviseur team inkoop Vragen Afsluitend drankje

4 Zaken doen met gemeente Doetinchem lees hier: (lokale) overheid
1. Introductie 2. Aanbesteden 3. Inkooporganisatie gemeente Doetinchem 4. Inkoopbeleid 8. Waar doen we het voor 7. Is dat alles? 8. Vragen?? ? Discussie!!

5 1. Introductie (vragen vooraf) Wat verwacht u van vanmiddag?
Wie van u doet al zaken of heeft zaken gedaan met de gemeente ? Wie van u heeft al eens meegedaan met een Openbare Aanbesteding? Terug naar start

6 2. Aanbesteden 2.1 Ontstaan 2.2 Waarom 2.3 Wat is 2.4 Wie
2.5 Overheidsopdrachten 2.6 Procedures 2.7 Aanbestedingswet 2.8 Wat is voor ondernemer belangrijk om te weten Terug naar start

7 2.1 Aanbesteden - ontstaan
Aanbesteden komt uit een ver verleden… (afbeelding uit 1657) Koninklijk Besluit van november 1815 verplicht de Rijksoverheid tot openbaar aanbesteden: ‘Het doel van deze verplichting is, aldus dit Koninklijk Besluit, een doelmatig beheer van rijks middelen en het bestrijden van corruptie van ambtenaren.’

8 2.2 Aanbesteding - Waarom - Stimuleren van vrije en eerlijke concurrentie (binnen de EU) en daarmee de bevordering van de doorzichtigheid van de markt - Het zo effectief en efficiënt mogelijk besteden van belastinggeld (Best value for taxpayers money) - Transparantie, objectiviteit en gelijke behandeling

9 2.3 Aanbesteding - Wat is Wat is een aanbesteding? - Verplichte offerte procedure - Europese aanbest. -> EU richtlijnen - Nationale aanbest. -> Aanbestedingswet (per 1 april 2013 nieuwe wet in NL) - ‘Drempelwaarde’ bepaalt de procedure (bedrag niet per jaar, maar per opdracht) Diensten en Leveringen Werken

10 2.4 Aanbesteden - Wie Rijksoverheid Provincies Gemeenten Waterschappen
Bestuursorganen (bv. Centraal Justitieel Incasso Bureau) Publiekrechtelijke instellingen (bv. ziekenhuizen, onderwijsinstellingen) Verenigingen gevormd door bovengenoemde partijen (bv. Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Kamer van Koophandel)

11 2.5 Aanbesteden van overheidsopdrachten
1. Diensten 2. Leveringen 3. Werken Wijzen van aanbesteden: Voornamelijk afhankelijk van de drempelwaarde van de aan te besteden werk, dienst of levering. Op hoofdlijnen (en zonder alle nuanceringen die mogelijkheid zijn) werkt het dan als volgt…….

12 2.6 aanbesteding - procedures
Eigen beleid Enkelvoudig onderhands “gunnen uit de hand” Enkelvoudig onderhands Meervoudig onderhands toelichting Nationaal beleid Nationaal (openbaar) aanbesteden EU-richtlijn Europees (openbaar) aanbesteden Keuze Procedure volgens art. 3.4 A Aanbestedingswet ‘13

13 2.7 Aanbestedingswet per 1 april 2013:
Gids Proportionaliteit ARW 2012 Uniforme eigen verklaring KLachtenregeling Belangrijkste (19) wijzigingen t.o.v. BAO + WIRA Belangrijkste wijzigingen voor de MKb

14 2.8 Aanbestedingswet per 1 april 2013: wat is voor u als ondernemer belangrijk om te weten?
Verbeteren toegang van ondernemers tot de opdrachten. Hoe: Stellen van redelijke eisen (proportioneel, via de zgn “Gids Proportionaliteit”) 2. Geen bundelingen toepassen….. tenzij 3. Geen (onredelijke) omzeteisen stellen 4. Kerncompetenties benoemen i.p.v. referenties Minder administratieve rompslomp (m.n. 1,3 en 4 bieden ook kansen voor kleinere bedrijven, ook ZZP’ers) Andere erg belangrijke verandering: Gunnen op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) i.p.v op laagste prijs

15 3. Inkooporganisatie • Centraal gecoördineerd inkoopmodel
• Decentraal ± 70 inkopers (materiedeskundigen) • Centraal 3 FTE inkoop: – Jeffrey Huntink, inkoopadviseur algemeen Pim Kroes, inkoopadviseur algemeen Michel de Croes, inkoopadviseur werken Jan Kuipers, inkoopcoördinatie BuHa Terug naar start

16 4 Het inkoopbeleid • Inkoopbeleid 2008-2010 • Inkoopbeleid 2013
Kadernota inkoop en aanbesteding • Inkoopbeleid 2013 (In)koopmanshap is vakmanschap (samenvatting) Aanbestedingswet 1 april 2013 Gids Proportionaliteit  ARW 2012 Uniforme eigen verklaring  Klachtenregeling • Wijzigingen Drempels uit beleid (gids proportionaliteit) Meer maatwerk Meer lokaal gericht 19 Wezenlijke wijzigingen door aanbestedingswet Startnotitie voor elke aanbesteding > € D.L c.q. € W Terug naar start

17 4 Het inkoopbeleid de invulling
• Materiedeskundigen verantwoordelijk voor Programma van Eisen • Inkoop verantwoordelijk voor het proces • Samen worden gunningcriteria bepaald volgens de wettelijke richtlijnen

18 Inkoopbeleid documenten
(In)koopmanschap is vakmanschap Groslijstsystematiek Algemene Inkopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten (AIAG) Duuraamheid Nota Duurzaam inkopen Achterhoekse gemeenten

19 5 Samenwerking met: Doetinchem Achterhoek Liemers Steden3hoek
Doesburg, ODA, regio Achterhoek, Brandweer, Waterschap Rijn en IJssel Achterhoek Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Montferland, Oost-Gelre, Oude- IJsselstreek en Winterswijk (Lochem en Zutphen) Liemers Duiven, Rijswaarden, Westervoort en Zevenaar Steden3hoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem Olst-Wijhe, Voorst en Zutphen Terug naar start

20 5.1 Samenwerking waarom AIAG Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten Afstemming inkoopbeleid Gezamenlijke nota Duurzaamheid Klachtenprocedure (in ontwikkeling) Leverancierskeuze GWW-opdrachten GLS (bijgesteld) Artikelgroepmanagement kwaliteitsverbetering Minder kwetsbaar kostenbesparend Gezamenlijk beleid Social Return (in ontwikkeling)

21 6 Waar doen we het voor? Huidige cijfers Beïnvloedbare inkoop
* € Over 2013 Internationaal 0,11 % Nationaal 58,20 % Regionaal % Lokaal % Wat verwachten we van de toekomst Terug naar start

22 7. Is dat alles? Er verandert nog meer met de nieuwe wet, maar dat zit
meer in de ‘details’ voor de fijnproevers…. Maar er is nog meer van belang voor u als ondernemer als u zaken wilt doen met de overheid: Inkoopproces inkoopprocesstappen SROI Duurzaam Inkopen Drempelbedragen 19 wijzigingen aanbestedingswet Nuttige informatie Terug naar start

23 Vragen / discussie Terug naar start

24

25 Social Return on Investment (SRoI)
Aanbestedende diensten, zoals gemeenten, stellen vaak een aantal aanvullende voorwaarden aan leveranciers. Een daarvan is Social Return On Investment, kortweg: ‘ SRoI’ . Creëren van maatschappelijk meerwaarde. Bijvoorbeeld door: Opleidingsplekken, Stageplekken, Werktrajecten voor mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ Vuistregel is dat aanbestedende diensten doorgaans 5-7 % van de (loonkosten in de) aanneemsom geïnvesteerd willen zien in SRoI.

26 Waarom SRoI Het is de bedoeling dat op termijn de groep die
nu via de SRoI een kans krijgen structureel onderdeel te laten zijn van de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt heeft deze mensen op termijn nodig (mede door de toenemende vergrijzing) Iedereen recht/plicht heeft in zijn/haar eigen onderhoud te voorzien Uitkeringen worden betaald uit overheidsgelden (als de uitkeringen voor de doelgroep minder worden kunnen ook de sociale lasten omlaag) terug

27 Duurzaam inkopen Vanaf 2015 zijn alle aanbestedende diensten verplicht
hun totale inkoop duurzaam in te kopen. De meesten doen dat nu al, of proberen het al zoveel mogelijk. Voor u als ondernemer dus de uitdaging daar aan te (gaan) voldoen! ‘Vroeger’ kon u op duurzaamheid “punten scoren”, vanaf 2015 is dit een uitgangspunt! Duurzaamheidscriteria: terug

28 Nuttige informatie Wijzingen Aanbestedingswet t.o.v. Bao en Wira
Inkoopbeleid gemeente Doetinchem: (In)koopmanschap is vakmanschap Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten (AIAG) terug

29 Aanbestedingswet 2012; wat nu?
1.8 Aanbestedingswet 2012; wat nu? Wat verandert er voor ons? De Aanbestedingswet regelt een aantal nieuwe zaken. Een belangrijke verandering is dat de nieuwe Aanbestedingswet ook regels geeft voor opdrachten onder de drempel (met uitzondering van enkelvoudige procedures).

30 Het Motiveringsplicht keuze procedure en toegelaten ondernemers
2.8 Het Motiveringsplicht keuze procedure en toegelaten ondernemers Op afroep beschikbaar stellen Proportionaliteiteis. Aandachtspunten die verplicht zijn toe te passen waardoor de aanbesteding in balans komt met de omvang en aard van het project Clusterverbod (onnodig samenvoegen) en perceelsindeling. Motivering waarom wel of niet gekozen wordt voor de toepassing van clusters en percelen.

31 3.8 Uniforme Eigen Verklaring. Vervangt de lappendeken aan eigen verklaringen Kerncompetenties en referenties. Geeft ook kleiner bedrijven gelegenheid zich juist te profileren Gedragsverklaring Aanbesteden. Wordt duur ministerie Justitie verstrekt Tenderned verplicht. Hierdoor kunnen koste-loos alle aanbesteding digitaal beschikbaar komen.

32 4.8 Aanbestedingsstukken kosteloos. Is in Doetinchem al standaard echter nu kunnen we ook niet meer terug Vragen buiten Nota van Inlichtingen. Vraagt meer en accuraat handelen van projectleider aanbesteding Termijnen gewijzigd. Alle termijnen zijn door digitaal beschikbaarstelling stukken naar minimum doorloop termijn teruggebracht.

33 Opschortende termijn (Alcateltermijn) minimaal 20 dagen
5.8 Omzeteisen niet toegestaan. De waarde was al beperkt. Nieuwe leveranciers konden hieraan niet voldoen. Gunningcriterium EMVI verplicht. De afdeling FO heeft hier een nieuwe uitdaging en nieuwe kansen Opschortende termijn (Alcateltermijn) minimaal 20 dagen Ter voorkoming dat er al een rechtsprocedure wordt opgetuigd voor het geval dat…

34 6.8 Onderbouwde gunningbeslissing verplicht. Gericht aan alle inschrijvers en gegadigden Proces-verbaal van gunning verplicht. Op verzoek van de EU commissie moet dit aan haar worden toegezonden (art ). Nieuwe B-diensten. Geeft meer mogelijkheden aanbestedingen onder beperkt regime uit te voeren. Hierdoor kunnen veel subsidie is een opdracht gevat worden waardoor de sturing sterk vereenvoudig wordt.

35 ARW 2012 toepassen bij werken onder de
7.8 ARW 2012 toepassen bij werken onder de drempel. Was voorheen gemeentelijk beleid Uitsluitinggrond bij dwingende redenen van algemeen belang. Het is mogelijk af te zien van de toepassing van uitsluitingsgronden bij dwingende redenen van algemeen belang.

36 8.8 Klachtenloket. Iedere aanbestedende dienst dient een klachtenloket in te stellen, bestaande uit onafhankelijke personen, d.w.z. personen die niet bij de aanbesteding betrokken zijn. Hierin is bij de gemeente Doetinchem al in voorzien. Daarnaast is er een klachtenloket werken voor de regiogemeenten opgericht. Als vangnet is er het nationaal klachtencommissie aanbe-stedingen die (niet bindende uitspraken kan doen. De intentie hiervan is dat veel rechts-zaken worden voorkomen terug

37 Gunnen uit de hand De inkoper/ambtenaar vraagt bij kleine opdrachten Tot genoemde bedragen aan u of u een bepaalde werk kunt uitvoeren of dienst of levering kunt verzorgen als deze goed wordt bevonden kunt u voor de overheid aan de slag ! Hoe werkt het? Waarde van de opdracht: Diensten en Leveringen tot € Werken tot € 5.000 terug

38 Enkelvoudig onderhands
De inkoper/ambtenaar vraagt bij kleine opdrachten Tot genoemde bedragen aan u of u een bepaalde werk kunt uit- voeren of dienst of levering kunt verzorgen als deze goed wordt bevonden kunt u voor de overheid aan de slag ! Diensten en Leveringen tot ± € Werken tot ± € Procedure wordt onder andere bepaald door: • Product • Totale raming opdracht • Markt • Lokale ondernemers • Richtlijnen gids proportionaliteit terug

39 Meervoudig onderhands
Meervoudig onderhands aanbesteden (eigen beleid) Hoe werkt het? De inkoper / ambtenaar vraagt aan u, en enkele andere ondernemers, of u een offerte uit wilt brengen. Deze worden beoordeeld en de gemeente gunt (op basis van een zo objectief mogelijke beoordeling) de economisch meest voordelige inschrijver de opdracht. (Als u de opdracht niet krijgt, moet de gemeente u aangeven waarom u de opdracht niet krijgt!) terug

40 Meervoudig onderhands 2
- Motivatieplicht bij gemeente waarom deze procedure is gekozen - Daar waar mogelijk worden er lokale ondernemers uitgenodigd Gemeente bepaalt zelf uitnodigingsbeleid Groslijst voor GWW-opdrachten SR-lijst voor lokale bedrijven (in ontwikkeling) terug

41 Nationaal (openbaar) aanbesteden
Nationaal openbaar aanbesteden (eigen beleid) Hoe werkt het? De gemeente publiceert haar vraag/opdracht op Tenderned.nl en alle bedrijven in Nederland die voldoen aan de gevraagde competenties mogen een ‘offerte’ uitbrengen. De gemeente gunt de opdracht (op basis van een zo objectief mogelijke beoordeling) aan de economisch meest voordelige inschrijver en laat de overige partijen weten waarom zij niet gewonnen hebben. terug

42 Europees (openbaar) aanbesteden (EU richtlijn)
Europees openbaar aanbesteden (EU richtlijn) Hoe werkt het? De gemeente meldt haar vraag/opdracht op Tenderned.nl. Deze stuurt die opdracht door naar ‘Europa’ en alle bedrijven in Europa die voldoen aan de gevraagde competenties mogen een ‘offerte’ uitbrengen. De gemeente De gemeente gunt de opdracht (op basis van een zo objectief mogelijke beoordeling) aan de economisch meest voordelige inschrijver en laat de overige partijen weten waarom zij niet gewonnen hebben. terug

43 Drempelbedragen Centrale (Rijks) Overheid 134.000 5.186.000
Richtlijn voor wie? Leveringen Diensten Werken Centrale (Rijks) Overheid Lagere overheden en publiekrechtelijke instellingen Nutssector

44 Drempels voor Diensten en Leveringen (gids proportionaliteit)
   Enkelvoudig Onderhands  Meervoudig Onderhands  Nationaal Openbaar  Europees  Grensoverschrijdend belang terug Europese Drempel

45 Drempelbedragen Werken (gids proportionaliteit)
Enkelvoudig Onderhands Meervoudig Onderhands Nationaal Openbaar Europees Grensoverschrijdend belang\ Europese Drempel terug Aanvullende informatie terug

46 Definitie Werk(en) terug
Een werk is een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken, bestemd om als zodanig een economische of technische functie te vervullen. Een overheidsopdracht voor werken omvat de uitvoering, het ontwerp en de uitvoering of het laten uitvoeren van werken (met welke middelen dan ook) die aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoen. Met name voor gemengde opdrachten die werken bevatten, geldt dat het onderdeel dat het hoofd- voorwerp van de overeenkomst vormt het toepasselijk regime bepaalt. De zin “met welke middelen dan die aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet” beoogt ontduiking van de aanbestedingsplicht, door bijvoorbeeld een financiële constructie, te voorkomen. Het Europese Hof van Justitie heeft in uitspraken het begrip “overheidsopdracht voor werken” bij gebiedsontwikkeling nader gepreciseerd. Dat heeft duidelijk gemaakt dat alleen verkoop van grond door een aanbestedende dienst geen “overheidsopdracht voor werken” is, tenzij er een rechtstreeks economisch belang bestaat tussen de aanbestedende dienst en de aannemer (“bezwarende titel”). Hiervan is geen sprake indien een aanbestedende dienst regulerende bevoegdheden uitoefent binnen stedenbouw. Ook moet er sprake zijn van een in recht afdwing- bare verplichting waarbij de aannemer zich (direct of indirect) verplicht tot uitvoering van de opdracht. terug

47 Definitie Levering(en)
Een levering is de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten van één of meer onderneming(en) inclusief de benodigde werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren. terug

48 Definitie Dienst(en) terug
Alle opdrachten die geen betrekking hebben op werken of leveringen zijn opdrachten voor diensten. Diensten zijn onderverdeeld in A- en B-diensten (afhankelijk van de regelgeving ook wel als 2B-, 3B-, IIB- of XVIIB-diensten vermeld), waarvoor gedeeltelijk verschillende regels gelden. Voor A- diensten boven de Europese drempelbedragen geldt het volledige regime van de regelgeving. Voor B-diensten geldt slechts een beperkt regime. (Alleen toetsen of de inschrijvingen voldoen aan de door de aanbestedende dienst gestelde technische specificaties, eisen en normen, het maken van een proces-verbaal van de opdrachtverlening, het meedelen van de resultaten van de gunning aan de Europese Commissie, de keuze voor een aankondiging van de gegunde opdracht van de regelgeving. Tenzij de B-dienst “een duidelijk grensoverschrijdend belang” heeft: dan is vooraf ”een passende mate van openbaarheid” verplicht en moeten de beginselen van het Verdrag geëerbiedigd worden. Bij een samenloop van A- en B-diensten in 1 opdracht dient de opdracht volgens het regime aan- besteed te worden, die de grootste waarde van de opdracht vertegenwoordigt (gemengde opdrachten). Splitsing of speciale berekeningsmethoden mogen niet worden toegepast om de EU richtlijnen te ontlopen of het nuttig effect ervan te niet te doen. terug

49 Keuze procedure art. 3.4 A Voorschrift 3.4 A: De aanbestedende dienst beziet per opdracht welke aan- bestedingsprocedure geschikt en proportioneel is, daarbij slaat hij in ieder geval acht op de volgende aspecten: • omvang van de opdracht; • transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers; • aantal potentiële inschrijvers; • gewenst eindresultaat; • complexiteit van de opdracht; • type van de opdracht en het karakter van de markt. 2.6 procedure

50 Goed (In)koopmanschap is vakmanschap
1. Definities 2. Gemeentelijke doelstellingen 3. Juridische uitgangspunten 4. Ethische en ideële uitgangspunten 5. Economische uitgangspunten 6. Organisatorische uitgangspunten

51 1. Definities Nieuwe termen Subsidie Overheidsopdracht
Startnotitie Inkoop en Aanbesteding Hierin staat een overzicht van de gegevens die nodig zijn op een startnotitie samen te stellen. Belangrijke termen Definitielijst Tenderned (e-gids)

52 2. Gemeentelijke inkoop doelstellingen (1)
Rechtmatig en doelmatig Inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed. Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn. Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs/kwaliteit verhouding.

53 2. Gemeentelijke inkoop doelstellingen (1)
Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van de Gemeente De Gemeente stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor Ondernemers voorop. Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de Gemeente.

54 3. Juridisch Uitgangspunten
3.1 Algemeen juridisch kader 3.2 Uniforme documenten Zie Algemene beginselen bij Inkoop 3.4 Grensoverschrijdend belang 3.5 Mandaat en volmacht Zie Inkoopvoorwaarden

55 4. Ethische en ideële uitgangspunten
4.1 Integriteit 4.2 Duurzaam Inkopen - Scoial Return - Duurzaam omgaan met milieu - E-procurement Maatschappelijk verantwoord 4.3 Innovatie

56 Economische uitgangspunten
5.1 Product- en marktanalyse 5.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie 5.3 Lokale economie en MKB 5.4 Samenwerkingsverbanden 5.5 Bepalen van de inkoopprocedure 5.6 De meest gangbare inkoopprocedures: 5.7 Raming en financiële budget 5.8 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

57 6. Organisatorische uitgangspunten
6.1 Inkoopproces Zie 6.1 6.2 Inkoop in de organisatie 6.3 Verantwoordelijken

58 6.1 Inkoopproces - Voortraject
• Bepalen van behoefte • Startnotitie Inkoop en aanbesteding Zie startnotitie • Realiseren met een subsidie of overheidsopdracht • Bepalen van het aanbod ( bijv. product- en marktanalyse) • Bepalen hoe en wie de procedure gaat begeleiden budgethouder/eigen afdeling interne inkoopadviseur regionale samenwerking extern adviseur • Raming en bepalen van het financiële budget • Vaststellen inkoopprocedure a.h.v. 6 criteria gids proportionaliteit • Akkoord van de gemandateerde

59 6.1 Inkoopproces - Specificeren
• Opstellen van eisen en wensen • Omschrijven van de opdracht • Opstellen Offerteaanvraag Bepalen selectie-eisen Bepalen gunningcriteria met weging Prijs met weging Relevante gegevens inhoudelijk Bepalen social return i.o.m. SROI-loket Bepalen wijze waarop duurzaamheid wordt meegewogen • Motiveren (zie startnotitie Inkoop en Aanbesteding) • Vaststellen aanbestedingsdocument • Instemming van gemandateerde

60 6.1 Inkoopproces - Selecteren
• Eventuele voorselectie geïnteresseerde Ondernemers • Bekendmaking opdracht d.m.v. verzenden van de Offerte- aanvraag Aanbestedingskalender.nl of Tenderned • Offertes evalueren • Nader onderhandelen (indien mogelijk op grond van de geldende wet- en regelgeving) • Gunningbesluit door gemandateerde • Bericht aan winnende inschrijver

61 6.1 Inkoopproces - Contracteren
• Tekenen (raam)overeenkomst met (winnende) inschrijver • Archiveren getekende overeenkomst in contractenregister • Informeren afgewezen inschrijvers

62 6.1 Inkoopproces - Bestellen
• Uitvoeren van de opdracht • Door afroepen (het doen van bestellingen)

63 6.1 Inkoopproces - Bewaken
• Bewaken termijnen • Controleren nakoming afgesproken prestaties • Tijdige betaling facturen • Leveranciersmanagement

64 6.1 Inkoopproces - Nazorg • Beheren van de overeenkomst, bijvoorbeeld prijsindexeringen of looptijd • Evalueren overeenkomst met Contractant Terug

65 6.2 Inkoop in de organisatie
Afgeleid van het geldende organisatieprincipe van de gemeente Doetinchem, hanteert de gemeente het model: centraal gecoördineerde inkoop. Het inkoopproces is ingericht volgens het: plan-do-check-act principe.

66 6.3 Verdeling verantwoording van de inkoopactiviteit in de gemeente
Inkoop wordt concreet uitgevoerd door het ambtelijk apparaat. Budgethouders Afdelingshoofden – Projectleiders Directie De portefeuillehouder Inkoop is verantwoordelijk voor Inkoop. Het College van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Binnen het beleid wordt de wijze waarop inkoop in de bedrijfsvoering is ingebed vastgelegd in het inkoophandboek. De Raad stelt de kaders die aanvullend op de geldende wetgeving worden meegegeven aan de ambtelijke organisatie. terug

67 Definities (1) In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Doetinchem wordt verstaan onder: Contractant De in de overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente. Convenant Convenanten worden om uiteenlopende afspraken vast te leggen, veelal in de context van beleid, intenties en samenwerking. Het is een bepaald soort overeenkomst tussen een overheid en een andere overheid een overheid en een natuurlijk persoon of een rechtspersoon natuurlijke personen of rechtspersonen en gebruikt in situaties dat de reguliere middelen niet effectief blijken Diensten Diensten als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet. Drempelbedragen De gemeente Doetinchem hanteert voor de drempelbedragen een drempel voor uit de hand gunnen onder de € 2.500,- Diensten en Leveringen en € 5.000,- voor Werken. Tussen deze grenzen en de Europese Grens van € ,- Diensten en Leveringen en € ,- Werken worden de regels uit de gids Proportionaliteit gebruikt om tot de juiste procedure te komen. Gemeente De Gemeente Doetinchem Inkoop (Rechts)handelingen van de Gemeente gericht op de verwerving van Werken, Leveringen of Diensten en die een of meerdere facturen van een Ondernemer met betrekking tot bedoelde Werken, Leveringen of Diensten tot gevolg hebben. Leveringen Leveringen als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet. Mandaatregeling In de mandaatregeling is vastgelegd wie namens de gemeente mag handelen Lokaal gemeente Doetinchem en regio gemeenten. Offerte Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Offerteaanvraag Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Gemeente voor te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet Terug naar presentatie

68 Definities (2) http://www.tenderned.nl/egids/begrippenlijst
Ondernemer Een ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’. (Overheid) Overheidsinkoop, beter bekend onder de Engelse benaming “public Opdracht procurement” is het geheel van activiteiten die een overheid onderneemt met als doel het afsluiten van contracten voor de uitvoering van overheidsopdrachten. Een overheidsopdracht kan worden omschreven als een overeenkomst voor de uitvoering tegen betaling van bepaalde prestaties. Men onderscheidt opdrachten van werken, leveringen en diensten. Projectleider Medewerker die uit hoofde van zijn/haar functie het beheer heeft over een krediet of budget. Subsidie (van Latijn subsidium: ondersteuning, hulp, bijstand) is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een non- commerciële organisatie ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Als het economisch belang van een te starten activiteit wel voor de hand ligt, spreekt men meestal van investeringspremie. De term subsidie is een verzamelnaam voor het instrumentarium dat de overheid heeft om beleidspunten te stimuleren. Startnotitie Inkoop Document dat bij elke inkoopbehoefte wordt opgesteld als de raming voor en Aanbesteding Diensten en Leveringen boven de € uitkomt of bij Werken boven de € uitkomt. In dit document wordt vastgelegd welke keuzes er worden gemaakt en hoe welke motivatie hieraan ten grondslag ligt. Werken Werken als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet. Terug naar presentatie

69


Download ppt "Technisch Applicatie Beheer Doetinchem"

Verwante presentaties


Ads door Google