De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trajectbegeleidersbijeenkomst 3 juni 2014. Welkom en programma 1.Reacties en vragen n.a.v. 14 mei 2014 2.Visie Passend Onderwijs van bestuur SWV Unita.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trajectbegeleidersbijeenkomst 3 juni 2014. Welkom en programma 1.Reacties en vragen n.a.v. 14 mei 2014 2.Visie Passend Onderwijs van bestuur SWV Unita."— Transcript van de presentatie:

1 Trajectbegeleidersbijeenkomst 3 juni 2014

2 Welkom en programma 1.Reacties en vragen n.a.v. 14 mei 2014 2.Visie Passend Onderwijs van bestuur SWV Unita en implicaties voor trajectbegeleiders 3.Verwijzingen SBO en SO, toelaatbaarheidsverklaring 4.Ontwikkelingsperspectief 5.Financiën MDO 6.Vragen naar intelligentie-onderzoeken Pauze 7. Uitwisselen ervaringen: tops & tips? 8. Groeidocument: informatie Parantion 9. Afronding: conclusie en vragen voor training 30/9? 2

3 Waarom Passend Onderwijs Unita is verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs in onze regio en is opgericht door 35 besturen van 110 scholen. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen in de toekomst een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Om de knelpunten in het huidige systeem aan te pakken, zijn er doelen geformuleerd Zo passend mogelijk onderwijs en aanpakken onderwijsbeperking Leraren zijn beter toegerust Minder bureaucratie Budgettaire beheersbaarheid en transparantie Geen thuiszitters 3

4 SWV Unita stand van zaken Samenwerkingsverband opgericht Bestuur en directeur benoemd Ondersteuningsplan gereed Intern Begeleiders en directeuren zijn geïnformeerd Meerjarenbegroting beschikbaar en begroting 2014-2015 vastgesteld Succesvolle pilot MDO. Loket en website op orde Groeidocument digitaal vanaf 1 augustus Overgangsafspraken gemaakt voor rugzakken en expertisepool 4

5 Visie Unita Onze visie schetst een gezamenlijk gedragen en richtinggevend beeld voor het organiseren van een passende onderwijsplek voor alle kinderen die wonen in het Gooi en omgeving. Samenwerkingsverband, ketenpartners en individuele schoolbesturen hebben hun eigen verantwoordelijkheid in deze. Daarbij streven we vanuit het besef van kracht in gezamenlijkheid naar een zo nauw mogelijk samenwerking, zowel tussen schoolbesturen onderling als tussen partners. 5

6 Kernpunten en keuzes Unita Hoogwaardige basisondersteuning van scholen is 1 e prioriteit Thuisnabijheid is belangrijk criterium Vroegtijdig inzetten op de juiste ondersteuning Vraaggestuurd arrangeren op basis onderwijsbehoeften / mogelijkheden leerlingen In tweede instantie wordt waar mogelijk gestreefd naar een verbreding/ophoging van de basisondersteuning. Keuzes Combinatie van het expertisemodel en het schoolmodel Met elkaar effectieve en efficiënte arrangementen ontwikkelen Verwijzingen: als de uitkomst van een MDO een verwijzing is naar SO of SBO, dan via het loket een toelaatbaarheidsverklaring (TBV) aanvragen, deze is een jaar geldig, plus de resterende maanden van het lopende schooljaar (2 deskundigen tekenen mee, 1 deskundige uit het MDO en 1 onafhankelijke deskundige) Is er een unaniem advies met betrekking tot de verwijzing, dan is TBV proces kort. Er komt een regeling voor een (tijdelijke) spoedplaatsing op SO of SBO 6

7 7 Ontwikkelingsperspectief (plan): OPP Voor welke leerlingen? Wet- en regelgeving (1-8-2014): Voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen via SWV (niet basisondersteuning) In SWV Unita: de MDO leerlingen  Alle trajectbegeleiders

8 8 Uitgangspunten OPP?  Niet volgen (en afwachten), maar plannen (en aanpakken)  Hoge realistische verwachtingen: A van SMART: van Acceptabel  Ambitieus  Aanpak factoren die ontwikkeling en leren belemmeren, benutten stimulerende factoren  In gesprek met leerling en samen met ouders  Systematisch (leer)ontwikkeling evalueren  Leerling niet isoleren in eigen programma, zoveel mogelijk integreren in groepsplan (eerst intensiveren, dan pas dispenseren)  Vast inbedden in HGW en 1-zorgroute  OPP is werkdocument: praktisch uitvoerbaar!

9 9 Wat moet en wat mag? Een OPP moet opgesteld worden als de leerling extra ondersteuning ontvangt uit het SWV. Als de ondersteuning van de leerling valt binnen de basisondersteuning van school, is school niet verplicht een OPP op te stellen. Een school mag dat wel doen, bijvoorbeeld gelet op de leerontwikkeling van de leerling dispenseren in de doelen en je binnen de basisondersteuning afwijken van het reguliere programma (Groepsplan: basisaanbod + subgroepen)

10 10 Basiselementen OPP Ontwikkelingsdeel  Beginsituatie/instroomprofiel  Factoren die ontwikkeling belemmeren en stimuleren  Leerontwikkeling op basis behaalde toetsresultaten Planningsdeel  Uitstroombestemming leerling + uitstroomniveaus per vakgebied  Geplande vaardigheidsgroei TL, BL, Sp en R&W  Inhoudelijke tussendoelen: vakinhoudelijk en/of vakoverstijgend  Aanbod (expliciteren afwijkingen regulier programma) Evaluatiedeel:  Geplande vaardigheidsgroei behaald? Doelen bereikt?  Hoe verder? Afspraken met leerling en met ouders

11 11 Inspectie? Nieuw toezichtkader is nog in ontwikkeling  Verwachte uitstroombestemming goed onderbouwd  Zijn beargumenteerde keuzes gemaakt in doelen en aanbod?  Wordt aanbod planmatig uitgevoerd?  Is er een goede voortgangsregistratie?  Wordt OPP regelmatig geëvalueerd?  Is leerwinst leerling conform wat verwacht mag worden?

12 12 OPP in groeidocument Bevat al factoren leerling, onderwijs en opvoeding IB, leerkracht, ouders & trajectbegeleider formuleren OPP Monitoring (zitten we nog op koers?) en evaluatie (hebben we doelen bereikt?): OPP trap als communicatiemiddel www.groeidocument.nl

13 13

14 Psychologisch onderzoek !? 14 Afsluiten dossier

15 Financiën Ondersteuningsplan + (Meerjaren)begroting Basisondersteuning SOP’s (schoolondersteuningsprofielen) Extra ondersteuning 15

16 Financiën (2) MDO i.v.m. aanvragen extra ondersteuning Expertise bovenschoolse pool (onderwijs) SBO > 2% + 2 e teldatum SO 3 en 4 Rugzak schooldeel (max. 2 jr. continueren) Financiën naar besturen t.b.v. (verdere ontwikkeling) basisondersteuning Directeur + organisatie swv 16

17 Financiën (3) € per uur Leerkracht bao 87,50 Intern Begeleider 90,-- Schoolmaatschappelijk werker 90,-- Ambulant Begeleider 95,-- Orthopedagoog/psycholoog 105,-- Psych. assistent 67,50 Klassen/onderwijsassistent 67,50 17 MDO (lkr + ib + ab) ± 400,-- MDO (lkr + ib + ortho/psycho) ± 550,-- Psycho onderzoek (breed) ± 1.500,-- tot ± 2.000,-- Intelligentiebepaling + verslag + gesprek ± 850,--

18 18 N.B. Routebeschrijving MDO (volgt) www.poraad.nl: Handreiking Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijswww.poraad.nl www.swvunita.nl: Documenten MDO op schoolwww.swvunita.nl Trainings/scholingsbijeenkomst trajectbegeleiders MDO dinsdagmiddag 30 september 2014


Download ppt "Trajectbegeleidersbijeenkomst 3 juni 2014. Welkom en programma 1.Reacties en vragen n.a.v. 14 mei 2014 2.Visie Passend Onderwijs van bestuur SWV Unita."

Verwante presentaties


Ads door Google