De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trajectbegeleidersbijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trajectbegeleidersbijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Trajectbegeleidersbijeenkomst
3 juni 2014

2 Welkom en programma Reacties en vragen n.a.v. 14 mei 2014
Visie Passend Onderwijs van bestuur SWV Unita en implicaties voor trajectbegeleiders Verwijzingen SBO en SO, toelaatbaarheidsverklaring Ontwikkelingsperspectief Financiën MDO Vragen naar intelligentie-onderzoeken Pauze 7. Uitwisselen ervaringen: tops & tips? 8. Groeidocument: informatie Parantion 9. Afronding: conclusie en vragen voor training 30/9?

3 Waarom Passend Onderwijs
Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen in de toekomst een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Om de knelpunten in het huidige systeem aan te pakken, zijn er doelen geformuleerd Zo passend mogelijk onderwijs en aanpakken onderwijsbeperking Leraren zijn beter toegerust Minder bureaucratie Budgettaire beheersbaarheid en transparantie Geen thuiszitters Unita is verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs in onze regio en is opgericht door 35 besturen van 110 scholen.

4 SWV Unita stand van zaken
Samenwerkingsverband opgericht Bestuur en directeur benoemd Ondersteuningsplan gereed Intern Begeleiders en directeuren zijn geïnformeerd Meerjarenbegroting beschikbaar en begroting vastgesteld Succesvolle pilot MDO. Loket en website op orde Groeidocument digitaal vanaf 1 augustus Overgangsafspraken gemaakt voor rugzakken en expertisepool

5 Visie Unita Onze visie schetst een gezamenlijk gedragen en richtinggevend beeld voor het organiseren van een passende onderwijsplek voor alle kinderen die wonen in het Gooi en omgeving. Samenwerkingsverband, ketenpartners en individuele schoolbesturen hebben hun eigen verantwoordelijkheid in deze. Daarbij streven we vanuit het besef van kracht in gezamenlijkheid naar een zo nauw mogelijk samenwerking, zowel tussen schoolbesturen onderling als tussen partners.

6 Kernpunten en keuzes Unita
Hoogwaardige basisondersteuning van scholen is 1e prioriteit Thuisnabijheid is belangrijk criterium Vroegtijdig inzetten op de juiste ondersteuning Vraaggestuurd arrangeren op basis onderwijsbehoeften / mogelijkheden leerlingen In tweede instantie wordt waar mogelijk gestreefd naar een verbreding/ophoging van de basisondersteuning. Keuzes Combinatie van het expertisemodel en het schoolmodel Met elkaar effectieve en efficiënte arrangementen ontwikkelen Verwijzingen: als de uitkomst van een MDO een verwijzing is naar SO of SBO, dan via het loket een toelaatbaarheidsverklaring (TBV) aanvragen, deze is een jaar geldig, plus de resterende maanden van het lopende schooljaar (2 deskundigen tekenen mee, 1 deskundige uit het MDO en 1 onafhankelijke deskundige) Is er een unaniem advies met betrekking tot de verwijzing, dan is TBV proces kort. Er komt een regeling voor een (tijdelijke) spoedplaatsing op SO of SBO

7 Ontwikkelingsperspectief (plan): OPP
Voor welke leerlingen? Wet- en regelgeving ( ): Voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen via SWV (niet basisondersteuning) In SWV Unita: de MDO leerlingen  Alle trajectbegeleiders

8 Uitgangspunten OPP? Niet volgen (en afwachten), maar plannen (en aanpakken) Hoge realistische verwachtingen: A van SMART: van Acceptabel  Ambitieus Aanpak factoren die ontwikkeling en leren belemmeren, benutten stimulerende factoren In gesprek met leerling en samen met ouders Systematisch (leer)ontwikkeling evalueren Leerling niet isoleren in eigen programma, zoveel mogelijk integreren in groepsplan (eerst intensiveren, dan pas dispenseren) Vast inbedden in HGW en 1-zorgroute OPP is werkdocument: praktisch uitvoerbaar!

9 Wat moet en wat mag? Een OPP moet opgesteld worden als de leerling extra ondersteuning ontvangt uit het SWV. Als de ondersteuning van de leerling valt binnen de basisondersteuning van school, is school niet verplicht een OPP op te stellen. Een school mag dat wel doen, bijvoorbeeld gelet op de leerontwikkeling van de leerling dispenseren in de doelen en je binnen de basisondersteuning afwijken van het reguliere programma (Groepsplan: basisaanbod + subgroepen)

10 Basiselementen OPP Ontwikkelingsdeel Beginsituatie/instroomprofiel
Factoren die ontwikkeling belemmeren en stimuleren Leerontwikkeling op basis behaalde toetsresultaten Planningsdeel Uitstroombestemming leerling + uitstroomniveaus per vakgebied Geplande vaardigheidsgroei TL, BL, Sp en R&W Inhoudelijke tussendoelen: vakinhoudelijk en/of vakoverstijgend Aanbod (expliciteren afwijkingen regulier programma) Evaluatiedeel: Geplande vaardigheidsgroei behaald? Doelen bereikt? Hoe verder? Afspraken met leerling en met ouders

11 Inspectie? Nieuw toezichtkader is nog in ontwikkeling
Verwachte uitstroombestemming goed onderbouwd Zijn beargumenteerde keuzes gemaakt in doelen en aanbod? Wordt aanbod planmatig uitgevoerd? Is er een goede voortgangsregistratie? Wordt OPP regelmatig geëvalueerd? Is leerwinst leerling conform wat verwacht mag worden?

12 OPP in groeidocument Bevat al factoren leerling, onderwijs en opvoeding IB, leerkracht, ouders & trajectbegeleider formuleren OPP Monitoring (zitten we nog op koers?) en evaluatie (hebben we doelen bereikt?): OPP trap als communicatiemiddel

13

14 Psychologisch onderzoek !?
Afsluiten dossier

15 Financiën Ondersteuningsplan + (Meerjaren)begroting Basisondersteuning
SOP’s (schoolondersteuningsprofielen) Extra ondersteuning

16 Financiën (2) MDO i.v.m. aanvragen extra ondersteuning
Expertise bovenschoolse pool (onderwijs) SBO > 2% + 2e teldatum SO 3 en 4 Rugzak schooldeel (max. 2 jr. continueren) Financiën naar besturen t.b.v. (verdere ontwikkeling) basisondersteuning Directeur + organisatie swv

17 Financiën (3) € per uur Leerkracht bao 87,50 Intern Begeleider 90,--
Schoolmaatschappelijk werker ,-- Ambulant Begeleider ,-- Orthopedagoog/psycholoog ,-- Psych. assistent ,50 Klassen/onderwijsassistent ,50 MDO (lkr + ib + ab) ± ,-- MDO (lkr + ib + ortho/psycho) ± ,-- Psycho onderzoek (breed) ± 1.500,-- tot ± 2.000,-- Intelligentiebepaling + verslag + gesprek ± 850,--

18 N.B. Routebeschrijving MDO (volgt)
Handreiking Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Documenten MDO op school Trainings/scholingsbijeenkomst trajectbegeleiders MDO dinsdagmiddag 30 september 2014


Download ppt "Trajectbegeleidersbijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google