De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D E WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK. Q UIZ Jan is administratief medewerker en doet na zijn uren vrijwilligerswerk binnen de organisatie waar hij werkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "D E WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK. Q UIZ Jan is administratief medewerker en doet na zijn uren vrijwilligerswerk binnen de organisatie waar hij werkt."— Transcript van de presentatie:

1 D E WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK

2 Q UIZ Jan is administratief medewerker en doet na zijn uren vrijwilligerswerk binnen de organisatie waar hij werkt. Als vrijwilliger is hij begeleider op kampen die zijn voorziening organiseert. Kan dit? 2 De wet

3 Q UIZ Hanne is vrijwilliger binnen de bibliotheek. Als beloning krijgt ze elke maand van het jaar een boekenbon ter waarde van € 150. Moet Hanne dit aangeven binnen haar personenbelasting? 3 De wet

4 Q UIZ Vrijwilligersorganisaties zijn verplicht hun vrijwilligers te verzekeren tegen lichamelijke ongevallen? 4 De wet

5 Q UIZ Een vrijwilligersovereenkomst is een feit wanneer: - er mondelinge afspraken zijn - er een vrijwilligerscontract is opgesteld - er een contract is ondertekend 5 De wet

6 Q UIZ Rachid is politiek vluchteling en woont in mijn straat. Zijn kinderen gaan naar de school in de stad. Rachid werkt als vrijwilliger in de school van zijn zoontje. Kan dit? 6 De wet

7 Q UIZ Lien is vrijwilliger in een sportclub. Elisa haar bril raakt stuk tijdens de jaarlijkse barbecue, door een fout van Lien. De verzekering van de sportclub betaalt de bril van Elisa terug. Klopt dit? 7 De wet

8 Q UIZ Oskar is vrijwilliger binnen een natuurorganisatie. Voor de maandelijkse bestuursvergadering gebruikt Oskar zijn wagen om zich te verplaatsen van en naar de vergadering. De organisatie moet deze gereden kilometers vergoeden. Klopt dit? 8 De wet

9 Q UIZ Rinus krijgt als vrijwilliger een vaste vergoeding van 25 euro, dit om zijn onkosten te dekken. Rinus geeft deze inkomsten aan binnen zijn belasting. Kan dit? 9 De wet

10 Q UIZ Mieke is vrijwilliger binnen een dierenasiel. Op het werk raakt ze overspannen en wordt 3 maand op invaliditeit geplaatst. Mieke kan haar vrijwilligerswerk probleemloos verder zetten. Klopt dit? 10 De wet

11 De vrijwilligerswet 29/08/2005

12 Het decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk ih beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 3/04/2009 http://www.juriwel.be/ws/Export/1018360.html

13 Waarom een vrijwilligerswet

14 1. W AAROM EEN VRIJWILLIGERSWET ? Vrijwilliger beschermen Duidelijkheid naar organisaties toe (= bescherming) 14 De wet

15 W AT HOUDT DIE WET IN ? Definitie vrijwilligerswerk Wie mag vw werk doen Kostenvergoeding Aansprakelijkheid en verzekering Geheimhoudingsplicht Informatieplicht 15 De wet

16 Definiëring vrijwilligerswerk

17 2. D EFINITIE VRIJWILLIGERSWERK ? elke activiteit uitgevoerd op vrijwillige basis binnen een organisatie voor anderen/de maatschappij onbezoldigd en buiten de specifieke werkcontext 17 De wet

18 Mag iedereen vrijwilligerswerk doen

19 3. M AG IEDEREEN VW WERK DOEN ? Je doet vrijwilligerswerk uit vrije wil. Je wordt niet betaald voor je werk. Je bent minstens 16 jaar. Er is geen maximumleeftijd (verzekering!) ★ Bepaalde groepen hebben toelating nodig. 19 De wet

20 Soort vrijwilligerFormaliteit Werknemers Geen Ambtenaren Toestemming overste of directie Onderwijspersoneel Nee Werklozen Meldingsplicht RVA Bruggepensioneerden Meldingsplicht RVA Gepensioneerden Geen Mensen in loopbaanonderbreking Meldingsplicht RVA Deeltijds werklozen Meldingsplicht RVA Mensen in wachttijd Geen, wel aangifte indien in buitenland Arbeidsongeschikt: uitkering van het ziekenfonds Toelating adviserend geneesheer Mensen met beroepsziekte/ na arbeidsongeval Geen Mensen met een leefloon Verwittigen sociaal assistent Vreemdelingen Jongeren Geen Kinderen Geen, maar niet op systematische basis Zelfstandigen Geen Zelfstandigen op invaliditeit Toestemming vragen 20 De wet

21 W AAR IS DE WET VAN TOEPASSING ? ALLE vrijwilligerswerk in België ALLE vrijwilligerswerk vanuit België d.w.z. ->organisatie in België ->vrijwilliger met hoofdverblijfplaats in België 21 De wet

22 Kostenvergoeding

23 4. K OSTENVERGOEDING Als vrijwilliger mag je niet betaald worden voor je werk. Kosten die je in het kader van je vw werk maakt, mogen terugbetaald worden. 23 De wet

24 K OSTENVERGOEDINGEN ? Geen recht van de vw De organisatie beslist of ze terugbetaalt hoe ze terugbetaalt hoeveel ze terugbetaalt Organisatie kan kiezen tussen 2 systemen 24 De wet

25 S YSTEEM 1: R EËLE KOSTEN Als vw dien je ticketjes in van je gemaakte kosten Als organisatie betaal je deze kosten uit 25 De wet

26 S YSTEEM 2: F ORFAITAIRE VERGOEDING De organisatie keert de vrijwilliger een forfaitair bedrag uit voor gemaakte kosten. De organisatie houdt een register bij waarin hij deze vergoeding definiëert 26 De wet Er zijn max.! € 32.71/dag én € 1308.38/jaar Toch meer vergoeding? Aangeven!

27 L ET OP Deze 2 systemen mogen niet gemengd worden (1 persoon = 1 systeem/jaar) De combinatieregeling: forfaitair + kilometervergoeding (plafond: 2000 km., 0.3352 €/km.) Maxima onkostenvergoeding geldt per persoon/per jaar 27 De wet Kostenvergoedingen

28 S PORTCIRCULAIRES In de sport zijn er uitzonderingen qua kostenvergoedingen: SPORTCIRCULAIRES ★ Tip! Brochure VSF 28 De wet Kostenvergoedingen

29 Aansprakelijkheid en verzekeringen

30 6. A ANSPRAKELIJKHEID & VERZEKERING Het “immuniteitsstatuut” Wanneer de vrijwilliger door een fout schade veroorzaakt bij een ander, moet die ander zich wenden tot de org. voor een schadevergoeding. 30 De wet

31 W ANNEER VERVALT IMMUNITEIT ? Herhaaldelijk lichte fout Grove fout Strafrechtelijk feit Bedrog 31 De wet

32 A ANSPRAKELIJKHEID Strafrechterlijk Aansprakelijk (je hebt de wet overtreden) Burgerrechterlijk Aansprakelijk (je hebt door een fout schade veroorzaakt bij iemand anders) 32 De wet

33 B.A.: 3 BELANGRIJKE ELEMENTEN De wet 33

34 E LEMENT 1: F OUT Een fout: =een onvoorzichtigheid =een stommiteit 34 De wet

35 E LEMENT 2: SCHADE Dit kan materieel zijn (bloempot stuk/gebroken been) Dit kan immaterieel zijn (sessies bij psychiater nodig ) 35 De wet

36 E LEMENT 3: V ERBAND Om aansprakelijk te zijn, moet er een verband zijn tussen De fout die jij maakt De schade die de andere ondervindt 36 De wet

37 V ERZEKERINGSPLICHT Alle organisaties waar vrijwilligers immuun zijn, zijn bij wet verplicht om ten minste een verzekering B.A. te nemen 37 De wet

38 W AT MET SCHADE AAN JEZELF ? Je raakt als vw. gewond tijdens een activiteit: - Door andere vw.: polis B.A. org. - Door andere: familiale polis andere - Door jezelf: zelf opdraaien voor kosten (mutualiteit, eigen ongevallenverzekering) 38 De wet

39 W ELKE VERZEKERINGEN ZIJN VOOR ORGANISATIES AAN TE RADEN ? Lichamelijke Ongevallen (LO) Rechtsbijstand B.A. 39 De wet

40 Geheimhoudingsplicht

41 7. G EHEIMHOUDINGSPLICHT Wetsartikel voor dokters, vroedvrouwen,… Nu: verruiming van het principe (niet het letterlijke artikel) voor vw.’s Vw. hoort soms persoonlijke zaken of belangrijke zaken over de org. Deze moeten discreet behandeld worden. 41 De wet

42 Informatienota

43 8. I NFORMATIEPLICHT afspraken over takenpakket Doelstelling organisatie + juridisch statuut Geheimhoudingsplicht Verzekering Definiëring kostenvergoeding Geen vormvereisten 43 De wet

44 H ET DECREET REGELT SUPPLEMENTAIR Onkostenvergoeding enkel via de organisatie Verplichte dekking L.O. Minimumbedragen dekking B.A. opgetrokken Informatieplicht wordt “Afsprakennota” Deze dient overhandigd aan vrijwilligers Inhoudelijke vereisten afsprakennota concretisering engagement vw werking vw en plaats binnen de organisatie contactpersoon binnen organisatie verplichte vormingsactiviteiten Extra kwaliteitsvereisten recrutering, onthaal, coaching, vorming 44 De wet

45 Vragen?

46 I NFO Vrijwilligerswerk: de wet www.kbs-frb.be www.kbs-frb.be www.vrijwilligerswerk.be Slim aan de slag, handige brochure Speel met de vrijwilligerswet, kwartet http://vrijwilligerswetgeving.be/uploads/24/afspak ennotadecreet.pdf http://vrijwilligerswetgeving.be/uploads/24/afspak ennotadecreet.pdf 46 De wet

47 Koen Vermeulen


Download ppt "D E WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK. Q UIZ Jan is administratief medewerker en doet na zijn uren vrijwilligerswerk binnen de organisatie waar hij werkt."

Verwante presentaties


Ads door Google