De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijkswaterstaat Leefomgeving 1 Onderwerpen van deze bijeenkomst Agenda 9.30 Welkom 9.40 Wijzigingen versie 2.10 algemene functionaliteit (1 oktober 2014)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijkswaterstaat Leefomgeving 1 Onderwerpen van deze bijeenkomst Agenda 9.30 Welkom 9.40 Wijzigingen versie 2.10 algemene functionaliteit (1 oktober 2014)"— Transcript van de presentatie:

1 Rijkswaterstaat Leefomgeving 1 Onderwerpen van deze bijeenkomst Agenda 9.30 Welkom 9.40 Wijzigingen versie 2.10 algemene functionaliteit (1 oktober 2014) 9.50 Wijzigingen voor waterschappen in 2.10: parameters bij grondwateronttrekkingen 10.45 Koffie/thee 11.00 Andere vragen uit de zaal (vrijstellingsregels, formulieren, etc.) 12.00 Einde bijeenkomst

2 Rijkswaterstaat Leefomgeving 2 Stand van zaken Olo2: cijfers uit het loket Aantal ingediende aanvragen/meldingen: 540.000 omgevingsvergunning 18.000 watervergunning Bijna 200.000 concepten 1 mei 2014: 749.269 Aanvragen gedaan door: ongeveer 100.000 bedrijven ongeveer 240.000 particulieren Niet alle gegevens meer in het loket door schoning.

3 Rijkswaterstaat Leefomgeving 3 Wijzigingen Olo, versie 2.10 5001 - Wijzigingen Activiteitenbesluit (en – regeling) 5003 - Besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht 5005 - Wijziging Bouwbesluit, wijziging MOR vanwege EPBD richtlijn. 5006 - Wijzigingen Bouwbesluit nieuw artikel 1.19 lid 6 onder e 5007 - Wijzigingen Bouwbesluit nieuw artikel 8.7 5008 - Aanpassen conclusie bouwen en RO 5009 - Check “grondkering of damwandplaatsen” 5011 - Helptekst zonnecollector 5015 - Voldoen aan webrichtlijn 5017 - Aanpassingen ter voorbereiding op OLO3 - tekstblokken 5017 - Aanpassingen ter voorbereiding op OLO3 – data veilig stellen 5018 - Reparatie algemene regels grondwater Modelkeurwijzigingen 5020 - Bijwerken content waar nodig 5021 - Reparatie fouten in jFO OBM 5022 - Wijzigen bijlage 2 Rarv (tunnelveiligheid) 5023 - Notificatie aan coördinator nadat verzoek advies afgehandeld is 5025 - Wijzigen en verwijderen van documenten van adviesorganisaties

4 Rijkswaterstaat Leefomgeving 4 Wijzigingen Olo, versie 2.10 5026 - Bouwwerk brandveilig gebruiken toevoegen vraag aanvangsdatum 5027 - Helpteksten aanvullende werkzaamheden ontbreken 5028 - Toevoegen van een datum bij indienen aanvullingen. 5031 - Wijziging waterregeling en de regeling lozen buiten inrichting 5033 - Gegevens in publiceerbare aanvraag 5034 - Te vroeg aanbieden knop “indienen” 5035 - Jfo bodemenergiesysteem aanpassen, geen getal achter komma mogelijk voor SPF 5036 - Fout beheermodule “Weg aanleggen en veranderen” 5037 - Fout StUF versie 3.05 5038 - Profiel opslaan zakelijke eHerkenning gebruiker 5039 - Tekstuele wijziging waterstaatswerk of beschermingszone 5040 - Wijzigingen noodzakelijk ihkvDigiAssessement 5041 - Aanpassen Audittrail 5042 - Slopen bouwwerken en plicht asbestinventarisatieonderzoek 5043 - Foutmelding formulier externe veiligheid. Aanpassen validatieregel bij de pagina kwalitatieve risicoanalyse

5 Rijkswaterstaat Leefomgeving 5 Wijzigingen Olo, versie 2.10 Vergunningcheck Aanvraagformulier Aanvraagmodule Behandelmodule Beheermodule

6 Rijkswaterstaat Leefomgeving 6 Wijzigingen Olo, versie 2.10 - aanvraagmodule Knop indienen pas zichtbaar na specificeren werkzaamheden Na invullen vergunningcheck is knop indienen beschikbaar daardoor mogelijk aanvraag zonder werkzaamheden Profiel opslaan als ingelogd met algemene eHerkenningsaccount Webrichtlijnen: speciale vormgeving voor slechtzienden o.a. hoog contrast gebruik van openstandaard pdf/a of tenminste versie 1.7

7 Rijkswaterstaat Leefomgeving 7 Wijzigingen Olo, versie 2.10 - aanvraagmodule Nieuwe kolom toegevoegd: “Datum ingediend” bij aanvullingen Weergave publiceerbare aanvraag Eigendomssituatie wordt niet getoond Indien “persoonsgegevens” niet publiceren is aangevinkt

8 Rijkswaterstaat Leefomgeving 8 Wijzigingen Olo, versie 2.10 - achterkant Beheermodule: Inregelen aanpassing modelkeur Behandelmodule: Datum ingediend bij aanvullingen vervangt datum toegevoegd Notificatie advies volledig naar huidige coördinator ipv diegene die advies heeft aangevraagd

9 Rijkswaterstaat Leefomgeving 9 Wijzigingen Olo, versie 2.10 - achterkant Beheermodule: Notificatie advies volledig naar huidige coördinator ipv diegene die advies heeft aangevraagd In versie 2.9 is toegevoegd advies niet te verwijderen in 2.10 kan dat wel tot het advies definitief is Audittrail toont aan welke organisatie advies is gevraagd. Dit was nog niet vermeld.

10 Rijkswaterstaat Leefomgeving 10

11 Rijkswaterstaat Leefomgeving 11 Olo 2.10 Planning tijd 1 oktober½ augustus7 juli Pre-acceptatie/demo’sacceptatietestOefenomgevingProductie 1 juli Verkorte info op site Uitgebreide info op site

12 Rijkswaterstaat Leefomgeving 12 Olo 2.10 Planning Versie 2.10.0 is beschikbaar op de oefenomgeving Op 30 september is het loket van 06.00 tot 0.00 uur niet beschikbaar Op 1 oktober is de nieuwe versie beschikbaar Rond 1 november komt versie 2.10.1 beschikbaar is toevoeging vergunningvrij bouwen (afhankelijk van wetgevingstraject)

13 Rijkswaterstaat Leefomgeving 13 Reparatie ivm algemene regels grondwater Mogelijkheid van vergunningvrije en meldingvrije grondwateronttrekkingen en infiltraties : Agrarische doeleinden Grondwatersanering Verwerking (infiltratie) van hemelwater Overige doeleinden

14 Rijkswaterstaat Leefomgeving 14 Model algemene regels 2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid en in artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit, is niet van toepassing indien: a. de onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur en in totaal niet meer bedraagt dan [..] m3, of b. de onttrekking minder dan […] aaneengesloten uren duurt en de totale onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3.

15 Rijkswaterstaat Leefomgeving 15 Vertaling in check OLO: Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken? Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist. Wilt u in totaal meer dan X m3 grondwater onttrekken? Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist. Duurt de onttrekking langer dan X aaneengesloten uren? Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist. Wilt u in totaal meer dan X m3 grondwater onttrekken? Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist.

16 Rijkswaterstaat Leefomgeving 16 Voorbeeld beregening WGS Artikel 3.6 Watervergunning onttrekken van grondwater 1. Het is verboden zonder vergunning van het bestuur: a. grondwater te onttrekken; b. water in de bodem te infiltreren. 2. Geen vergunning krachtens het eerste lid, onderdeel a, is vereist voor: c. onttrekkingen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor beregenings- of bevloeiingsdoeleinden, waarbij de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 60 m3 per uur met een maximum van 25.000 m3 per aaneengesloten periode van 3 maanden. 3. Het tweede lid is niet van toepassing op onttrekkingen van grondwater op een diepte van meer dan 50 meter beneden het maaiveld en zijn gelegen in het gebied, aangegeven als boringsvrije zone diepe pakket van Salland op kaart Drinkwatervoorziening nr. 09295053, behorende bij de Omgevingsverordening Overijssel 2009.

17 Rijkswaterstaat Leefomgeving 17 Voorbeeld beregening WGS Artikel 3.7 Vrijstellingen melden en meten van onttrekkingen 1. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing voor onttrekkingen als bedoeld in artikel 3.6 derde lid. 2. Het derde en vierde lid zijn evenmin van toepassing voor onttrekkingen van meer 50.000 m3 grondwater per jaar en voor tijdelijke onttrekkingen van in totaal meer dan meer 50.000 m3. 3. De verplichtingen ingevolge artikel 6.11, eerste, tweede en vierde lid van het Waterbesluit gelden niet voor: a. onttrekkingen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor beregenings- of bevloeiingsdoeleinden, waarbij de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m3 per uur.

18 Rijkswaterstaat Leefomgeving 18 Voorbeeld beregening WGS in check OLO: Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken? Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist. Wilt u in totaal meer dan X m3 grondwater onttrekken? Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist. Duurt de onttrekking langer dan X aaneengesloten uren? Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist. Wilt u in totaal meer dan X m3 grondwater onttrekken? Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist. Wilt u meer dan 10 m3 grondwater per uur onttrekken? Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist. Wilt u in totaal meer dan 50.000 m3 grondwater onttrekken? Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist. Duurt de onttrekking langer dan 1 aaneengesloten uren? Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist. Wilt u in totaal meer dan 1 m3 grondwater onttrekken? Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist.

19 Rijkswaterstaat Leefomgeving 19 Vragen & antwoorden Moeten alle lokale vragen opnieuw worden ingevoerd of alleen de parameters? –Alleen de parameters Wat is de website van de inregelomgeving en hoe kan ik daar inloggen? –https://inr.omgevingsloket.nl/BevoegdGezag/bevoegdgezag/home?init=truehttps://inr.omgevingsloket.nl/BevoegdGezag/bevoegdgezag/home?init=true –Inloggen als beheerder (achterkant) of baliemedewerker (voorkant) met account voor de oefenomgeving Worden de ingevoerde regels/parameters automatisch overgezet? –Nee. Waterschappen moeten op 1 oktober zelf de parameters invoeren in de productieomgeving.

20 Rijkswaterstaat Leefomgeving 20 Wensen Meldingen omzetten naar vergunningaanvraag Relatie omgevingsvergunning en watervergunning kan beter, bijvoorbeeld bij verhard oppervlak aanbrengen Gebruikers kunnen een melding doen voor een activiteit die bij ons altijd vergunningplichtig is Beperkte vragen en bijlagen bij het aanvraagformulier voor bijvoorbeeld bouwen in een waterkering

21 Rijkswaterstaat Leefomgeving 21 Naamgeving werkzaamheden (1) Activiteit volgens OLO Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen Agrarische doeleinden Onttrekking voor agrarische doeleinden (beregening, bevloeiing en veedrenking) Bouwputbemaling, proefbronnering en grondsanering Onttrekking voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering Grondwatersanering Onttrekking voor sanering van grondwaterverontreiniging Brandblusvoorziening Onttrekking voor een brandblusvoorziening Overige doeleinden Onttrekking voor overige doeleinden Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m3 per jaar Onttrekking voor overige doeleinden Verwerking (infiltratie) van hemelwater Infiltreren van hemelwater

22 Rijkswaterstaat Leefomgeving 22 Naamgeving werkzaamheden (2) Activiteit volgens OLO Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening) Brengen van water in een oppervlaktewater- lichaam met bijbehorende lozingsvoorziening Drainage Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl.onttrekkingsvoorziening) Onttrekken en bijbehorende onttrekkingsvoorziening

23 Rijkswaterstaat Leefomgeving 23 Naamgeving werkzaamheden (3) Activiteit volgens OLO Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen Activiteiten in de waterbodem uitvoeren -- Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen op of bij een waterkering Plaatsen, behouden en verwijderen van hekken en schuttingen Plaatsen, behouden en verwijderen van seizoensbebouwing op het strand Plaatsen en behouden van kleine bouwwerken en objecten Uitvoeren van kleine verbouwingen Verwijderen van bebouwing Bemesten en beweiden van een waterkering Bemesten Beweiden Beplanting aanbrengen of verwijderen Gras en één jarige gewassen Beplanting Aanbrengen en behouden van beplanting Verwijderen van beplanting

24 Rijkswaterstaat Leefomgeving 24 Naamgeving werkzaamheden (4) Activiteit volgens OLO Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen Oeverbeschermende damwand Beschoeiing Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen Bruggen Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen Dam met duiker Kabels of leidingen aanleggen Kabels en leidingen Leggen, behouden en verwijderen van kabels en leidingen Ligplaats innemen-- Natuur ontwikkelen of inrichtenNatuurvriendelijke oever Oppervlaktewaterlichaam dempenDempen Oppervlaktewaterlichaam gravenGraven Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken

25 Rijkswaterstaat Leefomgeving 25 Naamgeving werkzaamheden (5) Activiteit volgens OLO Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak Versnelde afvoer via nieuw verhard oppervlak Waterpeil wijzigen-- Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren Anti-worteldoek Stoffen, voorwerpen en dieren Straatmeubilair Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren Kleinschalig strandgebruik Houden van evenementen op het strand Uitvoeren van grondmechanisch onderzoek Uitvoeren van klein onderhoud aan wegen en het plaatsen, behouden en verwijderen van wegmeubilair Aanbrengen, behouden en verwijderen van verharding

26 Rijkswaterstaat Leefomgeving 26 Vragen & antwoorden


Download ppt "Rijkswaterstaat Leefomgeving 1 Onderwerpen van deze bijeenkomst Agenda 9.30 Welkom 9.40 Wijzigingen versie 2.10 algemene functionaliteit (1 oktober 2014)"

Verwante presentaties


Ads door Google