De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerpen van deze bijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerpen van deze bijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwerpen van deze bijeenkomst
Agenda 9.30   Welkom 9.40   Wijzigingen versie 2.10 algemene functionaliteit (1 oktober 2014) 9.50 Wijzigingen voor waterschappen in 2.10: parameters bij grondwateronttrekkingen Koffie/thee Andere vragen uit de zaal (vrijstellingsregels, formulieren, etc.) Einde bijeenkomst

2 Stand van zaken Olo2: cijfers uit het loket
Aantal ingediende aanvragen/meldingen: omgevingsvergunning watervergunning Bijna concepten 1 mei 2014: Aanvragen gedaan door: ongeveer bedrijven ongeveer particulieren Niet alle gegevens meer in het loket door schoning.

3 Wijzigingen Olo, versie 2.10
• Wijzigingen Activiteitenbesluit (en – regeling) • Besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht • Wijziging Bouwbesluit, wijziging MOR vanwege EPBD richtlijn. • Wijzigingen Bouwbesluit nieuw artikel 1.19 lid 6 onder e • Wijzigingen Bouwbesluit nieuw artikel 8.7 • Aanpassen conclusie bouwen en RO • Check “grondkering of damwandplaatsen” • Helptekst zonnecollector • Voldoen aan webrichtlijn • Aanpassingen ter voorbereiding op OLO3 - tekstblokken • Aanpassingen ter voorbereiding op OLO3 – data veilig stellen • Reparatie algemene regels grondwater Modelkeurwijzigingen • Bijwerken content waar nodig • Reparatie fouten in jFO OBM • Wijzigen bijlage 2 Rarv (tunnelveiligheid) • Notificatie aan coördinator nadat verzoek advies afgehandeld is • Wijzigen en verwijderen van documenten van adviesorganisaties

4 Wijzigingen Olo, versie 2.10
• Bouwwerk brandveilig gebruiken toevoegen vraag aanvangsdatum • Helpteksten aanvullende werkzaamheden ontbreken • Toevoegen van een datum bij indienen aanvullingen. • Wijziging waterregeling en de regeling lozen buiten inrichting • Gegevens in publiceerbare aanvraag • Te vroeg aanbieden knop “indienen” • Jfo bodemenergiesysteem aanpassen, geen getal achter komma mogelijk voor SPF • Fout beheermodule “Weg aanleggen en veranderen” • Fout StUF versie 3.05 • Profiel opslaan zakelijke eHerkenning gebruiker • Tekstuele wijziging waterstaatswerk of beschermingszone • Wijzigingen noodzakelijk ihkvDigiAssessement • Aanpassen Audittrail • Slopen bouwwerken en plicht asbestinventarisatieonderzoek • Foutmelding formulier externe veiligheid. Aanpassen validatieregel bij de pagina kwalitatieve risicoanalyse

5 Wijzigingen Olo, versie 2.10
Vergunningcheck Aanvraagformulier Aanvraagmodule Behandelmodule Beheermodule

6 Wijzigingen Olo, versie 2.10 - aanvraagmodule
Knop indienen pas zichtbaar na specificeren werkzaamheden Na invullen vergunningcheck is knop indienen beschikbaar daardoor mogelijk aanvraag zonder werkzaamheden Profiel opslaan als ingelogd met algemene eHerkenningsaccount Webrichtlijnen: speciale vormgeving voor slechtzienden o.a. hoog contrast gebruik van openstandaard pdf/a of tenminste versie 1.7

7 Wijzigingen Olo, versie 2.10 - aanvraagmodule
Nieuwe kolom toegevoegd: “Datum ingediend” bij aanvullingen Weergave publiceerbare aanvraag Eigendomssituatie wordt niet getoond Indien “persoonsgegevens” niet publiceren is aangevinkt

8 Wijzigingen Olo, versie 2.10 - achterkant
Beheermodule: Inregelen aanpassing modelkeur Behandelmodule: Datum ingediend bij aanvullingen vervangt datum toegevoegd Notificatie advies volledig naar huidige coördinator ipv diegene die advies heeft aangevraagd

9 Wijzigingen Olo, versie 2.10 - achterkant
Beheermodule: Notificatie advies volledig naar huidige coördinator ipv diegene die advies heeft aangevraagd In versie 2.9 is toegevoegd advies niet te verwijderen in 2.10 kan dat wel tot het advies definitief is Audittrail toont aan welke organisatie advies is gevraagd. Dit was nog niet vermeld.

10

11 Olo 2.10 Planning Pre-acceptatie/demo’s acceptatietest Oefenomgeving
Uitgebreide info op site Verkorte info op site Pre-acceptatie/demo’s acceptatietest Oefenomgeving Productie tijd 1 juli 7 juli ½ augustus 1 oktober

12 Olo 2.10 Planning Versie 2.10.0 is beschikbaar op de oefenomgeving
Op 30 september is het loket van tot 0.00 uur niet beschikbaar Op 1 oktober is de nieuwe versie beschikbaar Rond 1 november komt versie beschikbaar is toevoeging vergunningvrij bouwen (afhankelijk van wetgevingstraject)

13 Reparatie ivm algemene regels grondwater
Mogelijkheid van vergunningvrije en meldingvrije grondwateronttrekkingen en infiltraties: Agrarische doeleinden Grondwatersanering Verwerking (infiltratie) van hemelwater Overige doeleinden

14 Model algemene regels 2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid en in artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit, is niet van toepassing indien: a. de onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3 per uur en in totaal niet meer bedraagt dan [..] m3, of b. de onttrekking minder dan […] aaneengesloten uren duurt en de totale onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m3.

15 Vertaling in check OLO:
Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken? Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist. Wilt u in totaal meer dan X m3 grondwater onttrekken? Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist. Duurt de onttrekking langer dan X aaneengesloten uren?

16 Voorbeeld beregening WGS
Artikel 3.6 Watervergunning onttrekken van grondwater 1. Het is verboden zonder vergunning van het bestuur: a. grondwater te onttrekken; b. water in de bodem te infiltreren. 2. Geen vergunning krachtens het eerste lid, onderdeel a, is vereist voor: c. onttrekkingen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor beregenings- of bevloeiingsdoeleinden, waarbij de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 60 m3 per uur met een maximum van m3 per aaneengesloten periode van 3 maanden. 3. Het tweede lid is niet van toepassing op onttrekkingen van grondwater op een diepte van meer dan 50 meter beneden het maaiveld en zijn gelegen in het gebied, aangegeven als boringsvrije zone diepe pakket van Salland op kaart Drinkwatervoorziening nr , behorende bij de Omgevingsverordening Overijssel 2009.

17 Voorbeeld beregening WGS
Artikel 3.7 Vrijstellingen melden en meten van onttrekkingen 1. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing voor onttrekkingen als bedoeld in artikel 3.6 derde lid. 2. Het derde en vierde lid zijn evenmin van toepassing voor onttrekkingen van meer m3 grondwater per jaar en voor tijdelijke onttrekkingen van in totaal meer dan meer m3. 3. De verplichtingen ingevolge artikel 6.11, eerste, tweede en vierde lid van het Waterbesluit gelden niet voor: a. onttrekkingen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor beregenings- of bevloeiingsdoeleinden, waarbij de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m3 per uur.

18 Voorbeeld beregening WGS in check OLO:
Wilt u meer dan 10 m3 grondwater per uur onttrekken? Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist. Wilt u in totaal meer dan m3 grondwater onttrekken? Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist. Duurt de onttrekking langer dan 1 aaneengesloten uren? Wilt u in totaal meer dan 1 m3 grondwater onttrekken? Wilt u meer dan X m3 grondwater per uur onttrekken? Als het antwoord op deze en de volgende vraag Nee is, is geen melding vereist. Wilt u in totaal meer dan X m3 grondwater onttrekken? Als het antwoord op deze en de vorige vraag Nee is, is geen melding vereist. Duurt de onttrekking langer dan X aaneengesloten uren?

19 Vragen & antwoorden Moeten alle lokale vragen opnieuw worden ingevoerd of alleen de parameters? Alleen de parameters Wat is de website van de inregelomgeving en hoe kan ik daar inloggen? https://inr.omgevingsloket.nl/BevoegdGezag/bevoegdgezag/home?init=true Inloggen als beheerder (achterkant) of baliemedewerker (voorkant) met account voor de oefenomgeving Worden de ingevoerde regels/parameters automatisch overgezet? Nee. Waterschappen moeten op 1 oktober zelf de parameters invoeren in de productieomgeving.

20 Wensen Meldingen omzetten naar vergunningaanvraag
Relatie omgevingsvergunning en watervergunning kan beter, bijvoorbeeld bij verhard oppervlak aanbrengen Gebruikers kunnen een melding doen voor een activiteit die bij ons altijd vergunningplichtig is Beperkte vragen en bijlagen bij het aanvraagformulier voor bijvoorbeeld bouwen in een waterkering

21 Naamgeving werkzaamheden (1)
Activiteit volgens OLO Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen Agrarische doeleinden Onttrekking voor agrarische doeleinden (beregening, bevloeiing en veedrenking) Bouwputbemaling, proefbronnering en grondsanering Onttrekking voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering Grondwatersanering Onttrekking voor sanering van grondwaterverontreiniging Brandblusvoorziening Onttrekking voor een brandblusvoorziening Overige doeleinden Onttrekking voor overige doeleinden Industriële toepassingen van minder dan m3 per jaar Verwerking (infiltratie) van hemelwater Infiltreren van hemelwater

22 Naamgeving werkzaamheden (2)
Activiteit volgens OLO Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening) Brengen van water in een oppervlaktewater-lichaam met bijbehorende lozingsvoorziening Drainage Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl.onttrekkingsvoorziening) Onttrekken en bijbehorende onttrekkingsvoorziening

23 Naamgeving werkzaamheden (3)
Activiteit volgens OLO Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen Activiteiten in de waterbodem uitvoeren -- Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen op of bij een waterkering Plaatsen, behouden en verwijderen van hekken en schuttingen Plaatsen, behouden en verwijderen van seizoensbebouwing op het strand Plaatsen en behouden van kleine bouwwerken en objecten Uitvoeren van kleine verbouwingen Verwijderen van bebouwing Bemesten en beweiden van een waterkering Bemesten Beweiden Beplanting aanbrengen of verwijderen Gras en één jarige gewassen Beplanting Aanbrengen en behouden van beplanting Verwijderen van beplanting

24 Naamgeving werkzaamheden (4)
Activiteit volgens OLO Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen Oeverbeschermende damwand Beschoeiing Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen Bruggen Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen Dam met duiker Kabels of leidingen aanleggen Kabels en leidingen Leggen, behouden en verwijderen van kabels en leidingen Ligplaats innemen -- Natuur ontwikkelen of inrichten Natuurvriendelijke oever Oppervlaktewaterlichaam dempen Dempen Oppervlaktewaterlichaam graven Graven Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken

25 Naamgeving werkzaamheden (5)
Activiteit volgens OLO Algemene regels volgens model Unie van Waterschappen Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak Versnelde afvoer via nieuw verhard oppervlak Waterpeil wijzigen -- Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren Anti-worteldoek Stoffen, voorwerpen en dieren Straatmeubilair Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren Kleinschalig strandgebruik Houden van evenementen op het strand Uitvoeren van grondmechanisch onderzoek Uitvoeren van klein onderhoud aan wegen en het plaatsen, behouden en verwijderen van wegmeubilair Aanbrengen, behouden en verwijderen van verharding

26 Vragen & antwoorden


Download ppt "Onderwerpen van deze bijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google