De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De TOEZICHT voor de WMO zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "De TOEZICHT voor de WMO zorg"— Transcript van de presentatie:

1 De TOEZICHT voor de WMO zorg
September 9th May 21 st 2014

2 Inhoud Transitie WMO-AWBZ per 1 januari 2015 Doelstelling WMO
Bezuinigingen en consequenties Het implementatie en risico’s bij de transitie Toezicht op de WMO Aanbevelingen WMO en Toezicht

3 Transitie langdurige zorg De Veghte
AWBZ Wmo LIZ Zvw Zorgkantoren Gemeenten Zorgverzekeraars Overheid Zorgver- zekeraars langdurige intramurale zorg Participatie en begeleiding thuis en jeugdzorg extramurale verpleging en langdurige GGZ

4 Bezuinigingen WMO-AWBZ De Veghte
gemeenten zorgverzekeraar LIZ - 40% - 25% - 5% - 5% - 100%

5 Groei in kosten Langdurige Zorg
Bron: Zorginstituut Nederland 2014 (inclusief PgB en WMO)

6 WMO 2015 De wet legt de verantwoordelijkheid voor
maatschappelijke ondersteuning nadrukkelijker bij de gemeenten als onderdeel van de decentralisatie van het sociaal beleid Opdracht voor het gemeentebestuur: Zorg te dragen voor maatschappelijk ondersteuning evenals voor de kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen die in dat kader worden aangeboden NB: De WMO is een VOORZIENING en geen WETTELIJKE VERPLICHTING

7 De zorgplicht Het bevorderen van sociale samenhang,
mantelzorg en vrijwilligerswerk, toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in een gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Het ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in eigen leefomgeving Het bieden van beschermd wonen en opvang

8 Verbinden en samenwerken in de WMO
Tussen Gemeenten (regio) Zorg en Welzijns aanbieders Zorgverzekeraars Gemeenteraad WMO raad Cliënten en burger participatie Vrijwilligersorganisaties Mantelzorgorganisaties

9 Samenwerken loont

10 Risico’s bij de transitie
Zorginhoudelijk Organisatorisch Financieel

11 Zorginhoudelijke risico’s
Onvoldoende ondersteuning voor mensen met een beperking psychiatrische patiënten en kinderen De ervaren eenzaamheid in de populatie wordt groter waardoor gezondheidsrisico’s toenemen Te veel focus op extramuralisering van de zorg kan tot calamiteiten en extra zorg(kosten) leiden Onvoldoende medisch specifieke kennis aanwezig in de wijk met het gevaar voor onjuiste of onvolledige diagnose/behandeling Onvoldoende focus op kwaliteit

12 Financiële risico’s Onvoldoende middelen voor het aantal cliënten in gemeente Implementatie en begeleiding kost meer dan gedacht Onvoldoende rekening gehouden met middelen nodig voor het versterken van o.a. burgerparticipatie en toezicht Zorg en welzijn organisaties komen vanwege de bezuinigingen in solvabiliteit en liquiditeitsproblemen Grote aantallen medewerkers uit de zorg die ontslagen worden

13 Organisatorische risico’s (1)
Twee aparte loketten voor ondersteuning en participatie Onvoldoende eenduidige en transparante criteria Implementatie en begeleiding kost meer dan gedacht Onvoldoende rekening gehouden met middelen nodig voor het versterken van o.a. burgerparticipatie en toezicht Te weinig oog voor kwaliteit van dienstverlening en professionalisering Stagnatie in onderlinge samenwerkings afspraken

14 Organisatorische risico’s (2)
Onvolledige en niet tijdige overdracht van cliënten gegevens Kleine niche groepen die vergeten worden bij de overdracht Onvoldoende en tijdige begeleiding van cliënten in het stimuleren van zelfredzaamheid Grote aantallen medewerkers uit de zorg die ontslagen worden Onvoldoende effectief klachten calamiteiten meldpunt Jeugdzorg te complex

15 Toezicht op de WMO Mr Meir, Verwey Jonker instituut juli 2014 In het wetsvoorstel is de uitvoering van het toezicht vrijgelaten Het toezicht betreft het toezien op het naleven van de voorschriften Verwezen wordt naar het algemeen bestuursrecht als algemeen juridisch kader dmv last onder dwangsom of bestuursdwang De IGZ kan de toezichthouders desgevraagd adviseren en rapporteert hierover jaarlijks aan het ministerie van VWS

16 (On)duidelijkheid toezicht op de WMO
Er is nog geen algemene modelverordening van de VNG en een landelijke kwaliteitsstandaard Onduidelijkheid op basis van welke signalen toezichthouders hun werkzaamheden uitvoeren Prioriteit ligt bij de beleidsnota en de verordening voor aanbestedingen

17 Aandachtspunten toezicht op de WMO
Meldingen klachten, incidenten, calamiteiten Uitkomst cliënt tevredenheid Signalen sociale wijkteams Interne audits op de uitvoering Signalen WMO Raad en Gemeente Raad Audits door ervaringsdeskundigen naar uitvoering en opvolging van klachten en verbeterpunten uit cliënt tevredenheidsonderzoeken Rapportages IGZ Mantel en vrijwilligersorganisaties O.a. Mr Meir, Verwey Jonker instituut juli 2014

18 Suggesties organisatie Toezicht WMO (1)
Toezicht door GGD of Werk en Inkomen of Sociale Wijkteams en interne toezichthouder Een of meer ambtenaren aangesteld door college B&W Bepaal de reikwijdte van toezicht en stel prioriteiten Bepaal het normatieve kader voor het Toezicht Bepaal de indicatoren op basis waarvan het Toezicht in actie komt O.a. Mr Meir, Verwey Jonker instituut juli 2014

19 Suggesties organisatie Toezicht WMO (2)
Proces beschrijving (stroomschema) hoe het Toezicht geregeld is inclusief toepassing interventieladder Stel de acties vast die nodig zijn na een overtreding Vraag advies bij IGZ . Mr Meir, Verwey Jonker instituut juli 2014

20 Aanbevelingen WMO en Toezicht
Stimuleer gezamenlijkheid tussen alle regiogemeenten Stimuleer het realiseren van een gemeenschappelijke visie met een vertaling naar beleid en uitvoering met betrokkenheid van alle stakeholders over de regiogemeenten inclusief cliënten Installeer voor de ingangsdatum van de WMO een onafhankelijke toezichthouder O.a. Mr Meir, Verwey Jonker instituut juli 2014

21 Aanbevelingen WMO en Toezicht
Bewaak integraliteit van de drie decentralisaties Stimuleer een PDCA cyclus met terugrapportage aan het Toezichtsorgaan Toets het behoud van gelijkwaardigheid Toets de risico-analyse van de regiogemeenten Betrek patiënten verhalen bij het toezicht Oordeel naar value added healthcare Tijd en middelen voor professionalisering van Toezichthouder O.a. Mr Meir, Verwey Jonker instituut juli 2014

22 Aanbevelingen WMO en Toezicht
Beoordeel burgerinitiatieven/ lokale organisaties met MVO doelstellingen Aandacht voor Preventie kwaliteit en duurzaamheid Aandacht voor aanbod gestuurd naar vraaggericht Aandacht voor pilots met innovatieve oplossingen Aandacht voor transitie (het proces van decentralisatie) en transformatie (inhoudelijk vormgeven van veranderende zorgtaken Rol van de provincie O.a. Mr Meir, Verwey Jonker instituut juli 2014

23 Scenario’s WMO en Toezicht
Scenario 1 Hybride vorm Toezicht door vertegenwoordiging Gemeenteraad, WMO-raad en cliënten vertegenwoordiging met extern voorzitter Scenario 2 meer Private vorm/onderneming Toezicht door een Raad van Toezicht /Raad van Commissarissen. Advies door cliënten panel met een vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht/Commissarissen

24 Met dank voor de medewerking
Partners De Veghte, verbindt kennis in de zorg Prof dr. H. Maarse, Universiteit van Maastricht Mw K Penninga, project en interimmanager Drs J van Leijenhorst, Berenschot Ir G Hille, Voorzitter WMO Raad M. Crijns, Hoofd V&VN Drs A. Koster, directeur Actiz NzA en ZIN Cordian Fotografie: M. Tielemans en R. Ligthelm

25 Hartelijk dank voor uw aandacht
Begeleiden van transities en transformaties Gezonde bedrijfsvoering Goede zorg en hoge mate van welbevinden Innovaties in gezond oud worden en welzijn Wetenschappelijk onderzoek Kosteneffectiviteit “ De zorg kan beter en goedkoper” Bestuurder Ondernemer Coach


Download ppt "De TOEZICHT voor de WMO zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google