De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-inclusie en beleid Laure Van Hoecke – Mediawijs.be en LINC vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-inclusie en beleid Laure Van Hoecke – Mediawijs.be en LINC vzw."— Transcript van de presentatie:

1 E-inclusie en beleid Laure Van Hoecke – Mediawijs.be en LINC vzw

2 Regeerakkoord Vlaamse regering (2014-2019) Mediawijsheid en digitale geletterdheid zijn essentieel. We werken de digitale kloof weg. Ook kwetsbare doelgroepen moeten voldoende mediatoegang hebben en mediageletterd zijn. We zorgen voor een correcte en eigentijdse invulling van de universele diensten, opdat iedereen kan deelnemen aan de samenleving, ongeacht inkomen en woonplaats. Mediagebruikers moeten bovendien de nodige vaardigheden verwerven om met nieuwe (sociale) media om te gaan. Het Kenniscentrum Mediawijsheid moet de ruimte krijgen om een gecoo ̈ rdineerd beleid te voeren in samenwerking met de betrokken partners en met andere beleidsdomeinen, zoals onderwijs, welzijn en cultuur.

3 Veldtekening 2013-2014 222 organisaties 132 landelijke of bovenlokale en 90 lokale mediawijs.be/de-sector De veldtekening brengt o.m. volgende elementen in kaart: Beleidsdomeinen Mediawijsheidsaspecten & Doelstellingen Aanbod & Projecten Geografische spreiding Financiële aspecten

4 White paper Focusgroepgesprekken 3 en 4 april 2014 op basis van veldtekening ‘White paper mediawijsheid. Aanbevelingen op basis van een sectoranalyse’, september 2014

5 Het realiseren van een mediawijs inclusief beleid  Aandacht ondersteuning van lokale actoren met betrekking tot kwetsbare doelgroepen omdat zij deze het best bereiken  Mogelijkheden creëren voor lokale actoren om kennis te delen  Steden, gemeenten en lokale organsaties sensibiliseren en stimuleren  Vlaamse coördinatie van openbare computerruimtes (OCR’s) op vlak van kwaliteitscriteria, vorming van begeleiders, samenaankoop infrastructuur en ontwikkeling van educatief materiaal in samenwerking met lokale partners, Bibnet, LOCUS en in afstemming met de Centra voor Basiseducatie.

6 Het realiseren van een mediawijs inclusief beleid  In E-governmentbeleid en ontwikkeling e-Diensten oog hebben voor de toeleiding en begeleiding van kwetsbare doelgroepen en een toegankelijk aanbod in klare taal.  In zetten op meer mediawijsheidsprojecten en aanbod voor de doelgroep mensen met een mentale en/of fysieke functiebeperking:  Begeleiders bewust maken en vormen  Inspirerende projecten en experimenten als voedingsbodem  Ontwikkeling tools op maat voor de doelgroep, een aanbod in klare taal en een aangepaste infrastructuur - Cocreatie met de doelgroep

7 Het realiseren van een mediawijs inclusief beleid  Samen te werken met de industrie met het oog op de bescherming van de consument in het kader van ecommerce  Af te stemmen met het federale beleid, met name ‘het nationaal actieplan voor e-Inclusie tegen 2020’ om middelen m.b.t. e-inclusie efficiënt te besteden, kennisdeling te stimuleren en elkaar te versterken waar mogelijk.

8 Voorstellen nationaal actieplan voor e ‐ inclusie  Proactieve strategie  Gedeelde digitale geletterdheid, met participatie van stakeholders uit de politieke en openbare sector, de onderwijssector en de sociaal ‐ culturele sector.  Meerdimensionale en evolutieve karakter van de digitale kloof (digitale inclusie)  Synergie tussen de verschillende beleidsniveaus

9 Doelstellingen van het plan  A. Op individueel vlak: bevordering van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van vaste en mobiele digitale technologiee ̈ n en diensten als een basisrecht voor alle burgers en de meest kwetsbaren in het bijzonder  Fysieke en materie ̈ le toegang tot ICT, met inbegrip van mobiele technologiee ̈ n  Digitale interfaces, inhoud en diensten toegankelijk en bruikbaar maken

10 Doelstellingen van het plan  B. Op collectief vlak: steun aan de openbare computerruimten in de strijd voor digitale inclusie  Behoud en ontwikkeling van bestaande structuren aanmoedigen  Meer beroepserkenning voor OCR ‐ docenten en ‐ begeleiders  Oprichting en versterking van netwerken van OCR’s en verenigingen die strijden voor digitale inclusie op regionaal, federaal en Europees niveau

11 Doelstellingen van het plan  C. Digitale technologiee ̈ n ten dienste van de sociale samenhang  Rol van gedecentraliseerde initiatieven voor e ‐ inclusie ondersteunen en opwaarderen  ! Niet enkel digitale ongelijkheid wegwerken, maar ook de sociale samenhang versterken

12 Doelstellingen van het plan  D. De toe-eigening van digitale technologiee ̈ n democratiseren ten behoeve van professionele, sociale en persoonlijke projecten van zoveel mogelijk burgers  Opleiding integeren in de algemene levenslange vorming  Verhogen van digitale geletterdheid van professionelen (leerkrachten, maatschappelijk werker, …)  Leerprocessen integreren in sociale begeleiding  Digitale geletterdheid beleidsmakers stimuleren  Gemeenschappelijk referentiekader digitale geletterdheid

13 Doelstellingen van het plan  E. De ontplooiing van digitale technologiee ̈ n in een perspectief van duurzame ontwikkeling promoten  Digitale inclusie en ‘Green IT’ (recyclage en herstelling materiaal)  Sensibilisering ecologische voetafdruk ICT verminderen

14 Doelstellingen van het plan  F. Anticiperen op de technologische evolutie en de opkomst van nieuwe factoren inzake kwetsbaarheid of uitsluiting  Technologisch platform opvolgen innovaties  Recht op traditionele offline diensten waarborgen  Juridisch kader voor opkomende gebruiksvormen ontwikkelen en aanpassen rekening houdend met kwetsbare groepen  Barometer digitale ongelijkheid verbeteren  Multidisciplinair onderzoek naar nieuwe ICT-vormen en impact ICT op maatschappij

15 Coördinatie  Toezichtcomité met vertegenwoordigers van de verschillende ministeries die belast zijn met de uitvoering van het plan  Platformen die de verschillende actoren in de strijd voor digitale inclusie uit de institutionele wereld en het verenigingsleven bijeenbrengen  Een permanente, interfederale groep deskundigen inzake digitale inclusie en maatschappelijke integratie, afkomstig uit de academische wereld, de institutionele wereld en het verenigingsleven  Een secretariaat


Download ppt "E-inclusie en beleid Laure Van Hoecke – Mediawijs.be en LINC vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google