De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting sloopwerkzaamheden door Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken BV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting sloopwerkzaamheden door Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken BV."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting sloopwerkzaamheden door Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken BV

2 Inhoudsopgave Wie is Gubbels Planning en Fasering werkzaamheden sloop Kubus Werkwijze Mogelijke overlast Communicatie Vragen

3 Vught Wie is Gubbels? Udenhout Helvoirt Drie vestigingen 1958 Vader en Moeder Gubbels gestart agrarisch loonbedrijf 2013 Sloopwerk Recycling met kleine puinbreker 1980 Vergunning exploitatie puinbreker op huislocatie Asbestsaneringen 200019901970 Wegenbouw en Infra Grondwerk ruilverkavelingen GRZN opgestart Immobiliseren Bodemsaneringen grond en grondwater

4 sloop- en saneringscertificaten Gubbels ISO 9001:2008 ; kwaliteitscertificaat VCA** ; certificaat veilig werken voor hoofdaannemers SVMS-007 ; veilig en milieukundig slopen SC-530 ; procescertificaat asbestverwijdering BRL SIKB 2506 ; productcertificaat voor de leverantie van betongranulaat 0/31,5 en menggranulaat 0/31,5 BRL 7000 ; procescertificaat voor de uitvoering van bodemsaneringen BRL 7500 ; procescertificaat voor het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie BRL 9322 ; procescertificaat cementgebonden minerale reststoffen als gebonden fundering in de GWW BRL 9335 ; productcertificaat voor het innemen en verwerken van individuele partijen grond CO2-prestatieladder ; Niveau 3

5 Planning en fasering Werktijden Gubbels: maandag t/m vrijdag tussen 07:00 - 18:00 uur.; Afwijkingen in overleg met opdrachtgever Fasering sloop 1Inrichten werkterrein (hekwerken/keten e.d. (augustus) 2Strippen/leegruimen gebouwen voor asbestsanering (augustus-september) 3Uitvoeren asbestsanering (augustus) 4Sloop bovenbouw (september-oktober) 5Sloop vloeren en funderingen (oktober-november) 6Mobiel breken puin (november) 7Opruimen werkterrein (november)

6 Planning & Fasering Slooprichting & inrichting slooplocatie

7 Asbestsanering -De mannen “met witte pakken” -Uitvoering augustus -Beschermende maatregelen -Aangepast materieel -Afzuiging en adembescherming -Beschermende maatregelen omgeving: -Ruime afzetting Werkwijze (1)

8 Werkwijze (2) Strippen en slopen gebouwen -Handmatig strippen -Van september tot en met november -Instandhouden bebouwing als buffer.

9 Puin breken -Puinbreker op locatie -Mede t.b.v. hergebruik puin -Naar verwachting november -Maatregelen overlast: -Fasering -Sproeien Werkwijze (3)

10 Hergebruik: -7.500ton materiaal komt vrij. -zoveel mogelijk primair hergebruiken (hergebruik zonder bewerking) -Indien niet mogelijk secundair hergebruik mogelijk maken -Storten (bijv. asbesthoudende materialen) Werkwijze (4)

11 Stof Stofbeperkende maatregelen -Sloop bovenbouw, funderingen en kelders en tijdens het puin breken kans op stofoverlast in omgeving. -Doel is overlast tot een minimum beperken -indien noodzakelijk, stofbeperkende maatregelen, zoals: -inzetten van een “gordijn” van waternevel (zorgt ervoor dat vrijkomend stof neerslaat voordat het van het werkterrein kan wegwaaien) -Inzet aangepast materieel -Tijdens het puin breken zal uiteraard aan stofbestrijding worden gedaan.

12 Maatregelen t.b.v. beperken Geluidsoverlast Verwachting is weinig geluidsoverlast: Aard van de werkzaamheden in relatie tot de afstand tot omliggende gebouwen en woningen, De kleinste afstand ten opzichte van omgeving is ca. 30m1, de grens van 80dB(a). Korte periode van werkzaamheden, Zo lang als mogelijk wordt er bebouwing gehandhaafd tussen de kraan en de woningen. De puinbreker komt op de slooplocatie in de zuidwest- hoek nabij de Kraaiheide te staan (zo groot mogelijke afstand tot omwonenden, waarmee stof- en geluidsoverlast zoveel mogelijk wordt beperkt) Geluid

13 Aan- en afvoer materiaal en materieel: -Afvoer van vrijkomende afvalstromen gefaseerd gedurende het gehele project -Transportbewegingen zoveel mogelijk beperken: -ter plaatse mobiel te breken -reduceert de transportbewegingen met ca. 25% -Clusteren transport afvoer puin door in aaneengesloten periodes transportbewegingen te laten plaatsvinden -Veelal enkele vrachtwagenbewegingen per dag -De aan- en afvoerroute zal middels bebording worden aangegeven aan transporteurs Aan- en afvoer

14 Route bouwverkeer: -Kraaiheide -Stiemensweg -Heijenseweg / Siebengewaldseweg Transportroutes

15 Communicatie Gubbels met omgeving Met opdrachtgever: -Veelvuldig contact over bijv. planning van werkzaamheden -Over afstemming met derden -Directie & toezicht Andere gebruikers op locatie: -Stichting Dichterbij Omwonenden -Op reguliere basis nieuwsbrief over voortgang door opdrachtgever -Informatieavond / momenten als deze Overlast/veiligheid -Taak voor omwonenden is melden van activiteiten buiten werktijden.

16 Vragen?


Download ppt "Toelichting sloopwerkzaamheden door Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken BV."

Verwante presentaties


Ads door Google